Bystrčník » Zdravé Kníničky

Příspěvky se štítkem ‚Zdravé Kníničky’

Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné

2. 8. 2010 v 13.22 • Témata: , , , , , ,

Městská část Brno-Kníničky i občanské sdružení Zdravé Kníničky se postavily proti stavbě nového vstupu do ZOO. Žádají, aby úřady zastavily projekt, který měl z fáze oznámení záměru přejít do procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA).

Nový vstupní areál do ZOO je dílem společnosti Arch. Design, s.r.o. Na rozloze 42 100 m2 má být realizováno parkoviště pro automobily a autobusy, nové objekty se zázemím pro návštěvníky, expozice mořského akvária, restaurace, kanceláře, dílny a technickým zázemí. Dále má být vybudováno pěší mimoúrovňové napojení vstupního areálu přes ulici Ondrovou do areálu ZOO a realizace parkových úprav. Kapacita parkoviště je navržena na cca 300 stání pro osobní automobily a 8 parkovacích stání pro autobusy. Na příjezdové komunikaci před vstupním objektem se má vytvořit záliv pro autobusy k výstupu návštěvníků, který může případně sloužit jako zastávka autobusu MHD.

Městská část města Brna, Brno-Kníničky k záměru podala nesouhlasné vyjádření. Požaduje v něm zastavit proces EIA. Mezi důvody uvedla, že není předloženo variantní řešení, možné negativní dopady na rezidenční zástavbu, obtížné řešení technické infrastruktury (přívod vody a jeho kapacita, odkanalizování), požadavek na zachování prostupnosti krajiny a nepříznivé ovlivnění režimu povrchových vod.

Mezi další důvody nesouhlasu městské části patří nežádoucí dopad na rodinný dům umístěný východně od silnice, nutnost provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, obava ze znečištění životního prostředí a dopadů se zásadními vlivy na veřejné zdraví, nedostatečné hodnocení hlukové zátěže a výrazné zhoršení dopravní situace.

Stejně negativně se k záměru vyslovilo občanské sdružení Zdravé Kníničky. Stanovisko zdůvodňují podobně jako městská část nevhodným umístěním plánovaného areálu, obavou z nepříznivých dopadů z hlediska hlučnosti, prašnosti a zatížení výfukovými plyny a nedostatkem variantních řešení. Sdružení dále tvrdí, že chybí záruky, že bude zachována stávající zeleň a jedinečný ráz krajiny a obává se nenávratného zhoršení kvality bydlení a narušení jedinečné lokality. Podle sdružení Zdravé Kníničky není v projektu dostatečně specifikována ochrana proti hluku a emisím výfukových plynů.

Sdružení Zdravé Kníničky se domnívá, že projekt je v rozporu s Politikou územního rozvoje. Nereflektuje například vůbec dopravní problém s přetíženou křižovatkou u obchodního domu OBI a přetíženost Ondrovy ulice.

Totožné negativní stanovisko podalo i občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích a Mgr. Vladimír Turoň.

Drobnější výhrady a připomínky k projektu měly i další orgány města a jiné subjekty.

Krajský úřad po posouzení všech připomínek 16. července 2010 rozhodl, že bude zahájeno posuzování vlivů projektu nového vstupního areálu do ZOO na životní prostředí. Na základě připomínek uložil oznamovatelům záměru doplnit dokumentaci.

Ke stažení

Závěr připomínkového řízení (PDF)

Související

Brněnská zahrada bude mít nový vstup a mořské akvárium
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách