Příspěvky se štítkem ‚Žabovřesky’

Jiří Vacek: Základní informace o naší stezce a skupině

13. 2. 2013 v 07.33 • Témata: , , , , , , , , , ,

Když Bystrčník publikoval na konci ledna článek Mystik, jogín nebo vůdce sekty? Do Brna přijíždí Jiří Vacek o veřejných meditacích s Jiřím Vackem, vzbudil tím značnou nelibost jeho příznivců i pana Vacka samotného. Informace v článku jsou prý pomlouvačné, lživé a zcela překrucují skutečnost. 

Pan Vacek nyní zaslal svůj vlastní pohled na svou meditační praxi, a tak si můžete přečíst, jak celou věc vidí on. Text není nijak upraven ani krácen. Zájemcům o veřejné meditace připomínáme, že další brněnské setkání s Jiřím Vackem se uskuteční v kulturním domu Rubínek (Makovského náměstí 3, Žabovřesky) v sobotu 9. března ve 14 hodin.

*

Jiří Vacek: Základní informace o naší stezce a skupině

V následujícím jsem se pokusil stručně podat podstatné informace o naší stezce pro všechny nepředpojaté zájemce. Její sepsání si vynutily neustálé útoky na naši skupinu. Jejich příčinou je docela obyčejná názorová nesnášenlivost a nic jiného.

Lidé, kteří si myslí, že jsou sami i jejich skupina od Boha vyvolení nebo jsou dokonce Bohu nepřátelští, se snaží přesvědčit druhé o své pravdě. Jsou přesvědčeni o své neomylnosti a od tohoto přesvědčení odvozují právo druhé přivést na svou jedině pravou víru a to i násilím všeho druhu, fyzickým i právním. Také si myslí, že všemu rozumí a proto jsou oprávněni vše kritizovat.

Právě proto jsme častým cílem jejich lživých pomluv a útoků. Tyto své pohnutky samozřejmě skrývají, ať pod rouškou zájmu společnosti nebo špatně pochopeným učením zakladatelů své víry.

Ve skutečnosti právě tito lidé posedlí představou své výjimečnosti a vyvolenosti, kterou prosazují i násilím všeho druhu, škodí obrovsky všem včetně sebe. Místo Ježíšovy lásky ke všem lidem a úcty k nim šíří nesnášenlivost a nenávist, která dodnes vede až ke vzájemnému vraždění.

Kdo jsme?

Jsme neformální, neorganizovanou skupinou lidí, kteří hledají smysl života, poznání sebe i Boha. Za tímto účelem se sdružujeme, abychom usilovali na prvém místě každý sám, ale i společně k dosažení zvoleného cíle.

Neplatíme členské poplatky, nemáme placené představitele ani majetek. Neplatí nás stát jako jiné církve. Samozřejmě ti, co se zúčastňují společných setkání, které se konají v pronajatých prostorách nebo seminářů v pensionech, se podílejí na úhradě nákladů.

Nemáme formální členy, tím méně nějaký členský seznam, nepřijímáme formálně nikoho za člena ani také nikomu členství nerušíme.

Kdo che dělat naši stezku, dělá ji zejména ve svém domově sám a chodí na naše setkání, když chce. Nejsou povinná.

Nemáme zájem o co nejvyšší počty příznivců, ale o poctivě a trvale usilující hledající.

Nepěstujeme dlouhé rozhovory nebo přednášky, ale společně mlčíme a soustřeďujeme se do nitra na Boha.

Vážíme si všech náboženství, studujeme jejich nauky a čerpáme z nich poučení pro svou stezku. Věříme v rovnost všech lidí před Bohem, ať jsou věřící nebo i nevěřící bez rozdílů vyznání, pohlaví, národnosti atd.

K naší skupině se může připojit každý člověk, který hledá to co my bez rozdílu svého vyznání, pokud přijme za svou duchovní praxi, kterou provádíme. Také se může od nás kdykoliv oddělit.

Nepovažujeme se v jakémkoliv smyslu za nejlepší nebo vyvolené a všechny takové představy odmítáme i v případech jiných věr a vyznání.

Sdílíme názor, že každý má právo na plnou náboženskou svobodu i na vlastní osobní přesvědčení a svobodně si je zvolit a provádět.

Ve své činnosti vycházíme plně z ústavy republiky, která zaručuje svobodu osobního i náboženského vyznání a jeho plné uplatňování. Stát a také nikdo jiný není oprávněn do využívání tohoto ústavou zaručeného práva zasahovat a nějak je omezovat. Taková činnost je protiústavní a porušením evropské listiny lidských práv. K takovému jednání není nikdo oprávněn. Je jen výrazem náboženské nesnášenlivosti neboli náboženským rasismem.

Cíl naší duchovní cesty

Cílem naší duchovní cesty je dosažení poznání Boha v nás neboli našeho pravého Já v souladu se Starým zákonem a Ježíšem, kteří nás učí: „Pravím vám, bohové jste! To slovo nemůže být zrušeno.“

Naše nauka je založena na původním, pravém učení Mojžíše a Ježíše, Buddhy, Krišny, islámu a dalších představitelů všech náboženství.

Naší hlavní metodou je hledání a zkoumání našeho pravého Já, Krista, átman, naší buddhovské podstaty, které je původní duchovní metodou všech náboženství. V naší době ji obnovil a šířil Ramana Maháriši. Je známá jako átmavičára.

O naší praxi

Naše stezka není nová, ale naopak je prastarou původní naukou, kterou spisovatel A. Huxley ve své stejnojmenné knize nazývá „věčnou filosofií“.

Tato nauka je obsažena v základech všech náboženství.

Její osobní praxe začíná vždy důkladnou očistou charakteru hledajícího. V tom se plně shoduje s požadavky všech náboženství. Bez ní je každý další pokrok na stezce k Bohu nemožný. Je to, jak říká Ježíš, „stavění základů domu na písku“ nebo „lití vody do děravých sudů“.

Čistíme se od všeho zlého, zejména od takzvaných „smrtelných“ hříchů, které usmrcují veškerý náš duchovní život. Jsou to zejména nenávist ve všech svých projevech včetně nesnášenlivosti, pýcha a další.

K očistě slouží i prováděná vnitřní pránájáma, což je prastará metoda všech cest k Bohu. Je soustředěním na působní božské tvořivé a životní síly v nás. Když je probuzena k činnosti, začíná nás čistit od všeho zlého a Bohu nepřátelského. Naše stezka nevyžaduje vegatářství, celibát, odchod od rodiny nebo ze světa i když dočasné uchýlení se do ústraní v rámci snahy po dosažení cíle stezky může být velmi užitečné.

O našem úsilí

Základem našeho duchovního snažení je osobní každodenní a nepřetržité úsilí každého hledajícího. Skládá se z denní vytrvalé formální praxe a z udržování v duchovní úrovni v průběhu denních činností. Nedělíme život na meditaci a ve světě, ale snažíme se žít duchovně stále.

Heslo: „Modli se a pracuj“, chápeme tak, že se věnujeme neustále a trvale různým způsobům modlitby neboli meditace, ať jsme činní nebo v klidu. Nikoliv tak, že se někdy modlíme a někdy pracujeme, ale snažíme se o nepřetržitou modlitbu, jak nás nabádají duchovní autority všech náboženství včetně Ježíše.

Naši přátelé vytvářejí zcela neformální duchovní skupinky, které se scházejí ke společným meditacím „po domech“ jako prví křesťané.

Scházíme se i na veřejných meditacích v Praze, v Brně, v Hradci Králové, v Olomouci a na seminářích.

Trvale otevřeny jsou i naše meditační klubovny v Praze, Olomouci a v Brně.

Tak vytváříme zcela neformální neorganizované duchovní společenství s cílem společně usilovat o poznání Sebe, našeho pravého Já, Boha v nás.

To, co nás spojuje, je společná a přece ryze osobní duchovní praxe každého z nás. Právě toto úsilí a dobrá úroveň společných meditací je velkou a skutečnou duchovní pomocí všem, kteří se našich setkání zúčastňují.

Našich setkání se zúčastňují i ti, kteří dosáhli poznání sebe prováděním naší stezky. Svou přítomností pomáhají druhým dosáhnout totéž.

Našim přátelům se tak dostává pomoci tří klenotů, jak říkají buddhisté. Jsou to dharma – jasná nauka o praxi dosažení poznání, dále sangha – duchovní společenství a pomoc „buddhů“, těch, kteří dosáhli poznání sebe.

Tak mají veškerou možnou duchovní pomoc. Kdo upřímně hledá, měl by ji využít ve vlastní prospěch.

Naším přesvědčením je, že návrat k Bohu, jeho poznání zejména v našem nitru jako Mojžíšovo, Ježíšovo, ale i Ramany Mahárišiho pravého Já výhradně záleží od našeho vlastního duchovního úsilí, které nelze ničím nahradit.

Spása z pouhé příslušnosti k nějaké církvi „vyvolených“ neexistuje. To, co rozhoduje, je dosažená vnitřní duchovní úroveň každého věřícího. Tu lze docílit pouze vlastním osobním úsilím a nijak jinak. Právě pomoc v tomto úsilí nabízíme.

Pouze nabízíme, ale nevnucujeme. Neobracíme druhé na naši víru ani si nemyslíme, že je naše praxe cesty k Bohu jedině možná.

Jelikož ji učí všichni duchovní velikáni minulosti i přítomnosti od Mojžíše, Buddhy, Ježíše až po Ramanu Mahárišiho, domníváme se, že je cestou nejpřímější.

Stezka poznání sebe – nejvyšší stezka

Základem všech nejvyšších stezek je stezka poznání Sebe, našeho pravého Já, jak ji učili všichni duchovní učitelé. Je hledáním našeho pravého Já, Krista v nás, átman, naší buddhovské podstaty.

Metodou, která vede k jeho nalezení, je átmavičára, obracení pozornosti na vědomí, kterým jsme, právě tímto vědomím. Tím docilujeme uvědomění sebe v našem božském Já jsem a soustředěním na ně a přenášením totožnosti do něho rozvíjíme svůj duchovní život v něm.

Praxe této stezky je podrobně podána v knihách: Královská jóga, Učebnice átmavičáry a Ježíš Kristus a Ramana Maháriši.

CD č. 6 – Meditace na pozorovatele a uvědomění sama sebe, je přímým návodem, jak hledání Já může každý provádět. Vede hledající v průběhu jejich denních meditací krok za krokem posupně od nejsnazšího kroku k obtížnějšímu a nakonec k nalezení jejich pravé, duchovní podstaty. Hledající na této stezce dosahuje postupně osvícení a nakonec vysvobození.

Pro ty, kteří nejsou přitahování stezkou poznání sebe nebo se na ni připravují, je určena základní praxe obsažená v knize Stezka světa.

Rady pro začínající – Základní stezka

Zahrnuje základy praxe vnitřního duchovního života všech náboženství – jógy, mystiky, buddhismus, súfismu a dalších.

Ti, co právě začínají s duchovním životem, naleznou vyčerpávající poučení    o základech jógy a mystiky v následujících knihách:

Základy jógy a mystiky

Stezka světla

Vnitřní život

CD č. 5 – Pránájáma, poskytne vedení při provádění vnitřní pránájámy.

Tato základní stezka je společná pro všechna náboženství a vyznání. Její projití vytváří základ pro rozvinutí vyšší duchovní praxe. Zahrnuje očistu a meditaci.

Naše praxe, která tvoří pokračování základní stezky, je obsažena v následujících knihách:

  1. Královská jóga
  2. Učebnice átmavičáry
  3. Ježíš Kristus a Ramana Maháriši

CD č. 6 „Meditace na pozorovatele a uvědomění si sebe“ je meditační pomůckou pro ty, kteří meditují doma.

Vede je a provází je postupně meditační řadou na pozorovatele v nás. Začíná tím nejsnazším a postupně nás vede k uvědomění si toho, co nejsme – světem, tělem, myslí, prázdnem a končí uvědoměním si našeho prvého, božského Já, vědomí Já jsem.

Jak nastoupit přímou stezku k poznání sebe a Boha v nás

Naši stezku může nastoupit každý bez výjimek i když nemá mistra a úspěšně si na ni vést. Pro dosažení poznání je nezbytná pomoc mistra. Ta zákonitě přijde, je-li žák svým úsilím dostatečně připraven.

Prvým krokem je obstarání si uvedené literatury, buď pro základní stupeň praxe nebo pro stezku poznání sebe a její prostudování.

Současně podle uvedených návodů si vybereme příslušnou denní praxi a hned ji začneme provádět.

Je vhodné navštívit naše meditace nebo seminář a tak se s naší praxí seznámit přímo prostřednictvím těch, kteří ji úspěšně provádějí.

To je velká pomoc zejména pro úplné začátečníky.

Závěr

Toto je stručné shrnutí toho, co jsme, co děláme a co je naším cílem. Podrobnější informace jsou v uvedené literatuře a také na www.jirivacek.cz a www.jirivacek-satguru.cz.

*

Související

Jiří Krutina: Duchovní praxe přináší život ve svobodném vědomí a blaženosti
Mystik, jogín nebo vůdce sekty? Do Brna přijíždí Jiří Vacek
Stránky Jiřího Vacka
Jiří Vacek na Wikipedii
Centrum Harmonie, organizátor meditačních seminářů
Obsáhlý článek o Jiřím Vackovi v časopise Dingir 1/2006, strana 10
Kauza Vacek (stránky odpůrců Jiřího Vacka)
Po stopách hledačů pravdy (film, Jiří Vacek od 32:00)
Satguru – web o józe a mystice

Jiří Krutina: Duchovní praxe přináší život ve svobodném vědomí a blaženosti

3. 2. 2013 v 11.13 • Témata: , , , , , , , , , ,

V sobotu 2. února mohli zájemci navštívit jedno z pravidelných meditačních setkání s mystikem a spisovatelem Jiřím Vackem. Konalo se v sále kulturního domu Rubínek v Brně-Žabovřeskách. Na otázky o tomto setkání a obecně meditační praxi odpovídá Jiří Krutina. 

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Krutino. Vy jste dost razantně vystoupil proti textu článku, jímž Bystrčník informoval o veřejných meditacích s Jiřím Vackem. Smyslem tohoto rozhovoru je dát vám prostor, abyste uvedl na pravou míru věci, které jsou podle vás v článku špatně.

Než se vás ale zeptám na věc samotnou, bylo by dobré nejdřív objasnit, jaký vztah k Jiřímu Vackovi vlastně máte. Tedy – jaký máte k Jiřímu Vackovi a jeho společenství vlastně vztah?

Jiří Krutina: Ano, ohradil jsem se proti neobjektivitě a nevyváženosti textu. Pokud měl prvně informovat místní čtenáře o našich aktivitách, praxi, kterou učíme, mám za to, že se měl opírat prvně o naše vyjádření, případně vyjádření samotného protagonisty, Jiřího Vacka. Ten, nebyl vámi kontaktován, přestože je na něj uveden na našem webu kontakt a na naší odpověď také nikdo nečekal. Místo toho byly použity informace třetích stran, které nemají s naší činností, ani praxí vůbec nic společného. Tím celý článek ztrácí hrubě na objektivitě a posouvá se do oblasti obyčejného bulváru, který navíc poškozuje ty, kterých se týká. Jinými slovy článek neinformuje o našich veřejných meditacích – byť se tak podává, ale je výsledkem koláže z dostupných internetových zdrojů třetích stran, k nám nepřátelských a podstaty naší činnosti se ve skutečnosti netýkající. Proto jsem se ohradil.

Na meditační setkání s Jiřím Vackem 2. února přišla asi stovka lidí všeho věku.

Jen dodám, že vzhledem k okolnostem vám nebudu nadále odporovat i tam, kde s vámi nesouhlasím. Jako je tomu třeba u vašeho tvrzení, že jsem pana Vacka nekontaktoval a tak dále. Prosím,  pokračujte. Vy jste tedy s Jiřím Vackem v jakém vztahu?

Kromě toho, že si Jiřího Vacka vážím, je shodou okolností mimo jiné můj tchán. Dále nevím nic o tom, že by měl Jiří Vacek nějaké „své“ společenství, ale vím o mnoha přátelích, kteří podobně jako já pravidelně meditují a tak se společně setkáváme na veřejných meditacích, seminářích, které Jiří Vacek vede, nebo i bez něj.

Ke společenství se ještě dostaneme. Jiří Vacek je váš tchán. Já pro čtenáře doplním, že nejen to. Vy spolu s ním a jeho dcerou Evou  Krutinovou organizujete meditační setkání, některé meditace sám vedete. S Jiřím Vackem jste také spoluautorem knih, píšete články na váš společný web a podobně. Svým způsobem spolu vedete jeden rodinný podnik, ačkoli chápu, že vás toto označení, byť pro čtenáře celkem výstižné, zřejmě znovu rozdráždí. Je však nutné čtenářům objasnit, proč se k článku o Jiřím Vackovi silně vyjadřuje Jiří Krutina, jehož jméno v textu nebylo vůbec zmíněno.

Nyní k věci samotné, k veřejným meditacím.  Prosím, zkuste popsat, oč na nich jde, jaký je jejich smysl. 

Na veřejných meditacích se ke společně prováděné meditaci schází praktikující věnující se jinak individuálně své duchovní praxi a tak využívají duchovní pomoc síly společné meditace, která takto vzniká. Je známo, že když společně medituje více meditujících, tak se společná meditace zesiluje k duchovnímu prospěchu všech zúčastněných. O tom hovoří i evangelia a Ježíš: „Když se dva a více sejdou ve jménu mém, Já jsem uprostřed nich.“ Což znamená, že když se meditující společně soustřeďují na vědomí sebe sama, což je ono biblické Já jsem, tak toto vědomí působí ku prospěchu těch, co se takto ke společné meditaci setkávají. I v běžném životě víme, že když se například sejde více lidí k určité aktivitě, je tato aktivita kolektivním snažením zesílena ku prospěchu všech. To samé platí pro společné meditace.

Druhým smyslem pořádání veřejných meditací je případným zájemcům o duchovní praxi a autentický vnitřní duchovní život zbavený všech náboženských nebo esoterických dogmat, poskytnout srozumitelný rámec pro duchovní praxi a její výklad srozumitelný pro člověka současnosti. Každý účastník tak získává možnost seznámení se s formální meditační praxí a získat další potřebné informaci pro vlastní individuální praxi.

To je patrně velmi přesné, ale pro neodborníka také velmi abstraktní. Pro laika jako jsem já je těžké si pod tím představit něco praktického. Zkusme to takto – představme si obyčejného člověka z ulice. Co by mohl účastí na meditacích získat?

Zřejmě asi na naše setkání nepřijde jen tak náhodu „člověk z ulice“, jak říkáte, byť samozřejmě jsou naše setkání veřejně otevřena každému. Rozhodně se před společnosti neuzavíráme, není důvodu, současně ani nestojíme a ani nepotřebujeme žádnou reklamu, nebo davy stoupenců.

Každý kdo ve svém životě dospěl k přesvědčení, že zřejmě existuje jiný vyšší duchovní smysl naší existence a že ten nespočívá v zevním materialistickém přesvědčení ale v nalezení pravé duchovní podstaty našeho života, ať již ji budeme nazývat Bohem, pravým Já, se na našich veřejných meditacích má možnost seznámit s živým autentickým přímým duchovním učením tzv. věčné filozofie, která směřuje přímo k poznání sebe sama, to kým ve skutečnosti jsme. Nejsme tělem a myslí, jak se běžně člověk v nevědomosti ega prožívá, ale naší pravou duchovní existencí je ve skutečnosti neomezené svobodné vědomí – blaženost, kterému se v různých tradicích říká různě: (Já, Bůh, átman, buddhovská podstata, Šiva, Kristus, Já jsem, apod.) A právě k tomuto poznání směřujeme a vedeme druhé v meditaci. Náš výklad nauky je nenáboženský a současně nadnáboženský, tedy nevyžaduje víru, ale zkrátka je orientován přímo na vlastní zkušenost. K tomu také slouží naše veřejné meditace.

A samozřejmě jsou tato setkání duchovní posilou pro všechny, kdo se jich zúčastní v jejich vlastní individuální praxi. Setkání s těmi, kdo dosáhli trvalého spočívání v Já, kterým se říká obecně v duchovních naukách mistři, či guruové pomáhá k probuzení stejného vědomí v těch, kteří jsou vystavěni v meditaci tomuto duchovnímu vlivu. Takovým setkáním se na východě říká satsang – neboli společnost se sat – což znamená ryzí bytí – či duchovní moci vědomí. Taková setkávání ke společné meditaci jsou zcela běžná a obvyklá ve všech podobných neformálních společenstvech hledajících kolem mistrů nejen u nás, ale jak na západě, tak východě. Nejedná se o nic, co by nebylo přirozené ani naší kulturní oblasti západního křesťanství. První duchovní skupina kolem Ježíše, kterým byli jeho učedníci se také společně scházeli a meditovali. Samozřejmě tento autentický duchovní život a praxe s tím spojená nemá nic společného s církvemi a náboženskými společnostmi, jak je běžně známe.

Obávám se, že váš výklad nyní není o nic méně abstraktní než prve. Poznání, filozofie, ryzí bytí, duchovní moc vědomí… Skoro bych použil frázi, kterou jsme říkali v dětství – „být z něčeho lečo“.

Dovolím si přirovnání. Asi těžko by bylo možné vysvětlit kvantovou relativistickou fyziku komukoliv, jak říkáte „z ulice“. Prostě to není možné, proto také uvádíme na létáčcích k akcím, že provádíme praxi podle knihy Jiří Vacek: Královská jóga, kde je srozumitelně popsána praxe prováděná na veřejných meditacích. Bez znalosti praxe, kterou provádíme, nezíská účastník plného užitku z veřejné meditace, proto to doporučujeme, nikoliv proto, že bychom potřebovali prodávat knihy.

Takže bez úvodního studia nemá smysl k vám jen tak na meditace vpadnout, když o tom nic nevím. Chápu. Ale abych začal něco studovat, musím i pro to mít motiv, důvod. Jaký má obecně vůbec význam studovat to, o čem se tady bavíme? Přináší to lidem štěstí, vyrovnanost, duševní zdraví? Jaký je praktický smysl toho všeho?

Ti, co dospějí k vlastnímu pochopení, že život bez poznání sebe sama ve skutečnosti pozbývá smyslu, sami docení a pochopí význam těchto společných setkání k meditační praxi. K duchovnímu života patří studium nauky, tedy jakéhosi know-how, jak duchovně žít, jak ovládat mysl, jak provádět meditaci, abychom dosáhli poznání a duchovní vysvobození. Tato nauka není ani naukou pana Vacka, ani naším speciálním výmyslem, nauka je součástí všech tradičních duchovních směrů, akorát je vždy podávaná více či méně společně s kulturně podmíněným balastem, který zastírá to podstatné a často zdůrazňuje to podružné. Naše podání nauky je podáno srozumitelným způsobem vhodným pro člověka současnosti.

Vycházíme z učení Ramany Mahárišiho, kašmírského šivaismu, nebo původního učení Ježíše, jejichž základ je v podstatě shodný – je jím vybízení k poznání sebe sama – uvědomění ve vědomí, kterému říkáme Já. Nauka  – tedy zákonitost, kterou se řídí duchovní život a praxe je jedna jediná, byť různě vykládané různými duchovními školami, mistry apod. podstatě všech duchovních směrů je v zásadě jedna jediná, byť se to na první pohled tak laikovi samozřejmě nezdá.

Co lidem duchovní praxe přináší?  Zejména poznání sebe sama a tím i smyslu své existence a skutečnosti jaká je, nikoliv jak se nám v nevědomosti ega jeví. To přináší tzv. duchovní osvobození, kterému vybízejí všechny náboženství – ale také v tomto selhávají, neboť převážně své stoupence obracejí pouze k zevním nepodstatným rituálům a pravý duchovní život jim neposkytují.

Dosažení poznání sebe sama přináší trvalý věčný život ve svobodném vědomí a blaženosti, jenž je s ničím ze zevního světa a se všemi jeho potěšeními nesouměřitelná. To je praktický smysl  – můžeme říci ten nejpraktičtější.

Nejpraktičtějším  smyslem vaší činnosti je tedy přinést lidem trvalý věčný život ve svobodném vědomí a blaženosti. To je… zajímavé. Má meditační praxe s vámi i jiné praktické důsledky, řekněme menší, ale zato o něco uchopitelnější?

Samozřejmě poznání sebe sama a duchovní život přináší i požehnání v dílčích oblastech života, jako je lepší zvládání našich denních povinností klid mysli, harmonický život, klid, vyšší rozlišovací schopnost a tak i třeba rozvinutí intelektuálních schopností, posílení zdraví, apod. Toto vše ale není cílem a je pouze sekundárními přínosy obecně duchovního života.

Mohl byste uvést nějakou kazuistiku, konkrétní případ, který ukáže prospěšnost vaší nauky?

Opakuji, my nemáme žádnou „naši“ nauku, pouze svým specifickým způsobem ji formulujeme v našich knihách. Konkrétním případem se stává každý, kdo dospěje k pochopení, že život bez poznání sebe sama je jenom utrpení bez smyslu prokládané chvilkami jeho momentálního nedostatku, což běžně člověk nazývá smyslová potěšení a začne vytrvale praktikovat a žít podle pravidel duchovního života a cesty sebepoznání, či cesty k Bohu, chceme-li to takto říci. Prospěšnost si musí každý ověřit ve svém vlastním případě.

Děkuji. Myslím, že o praktickém významu už bylo řečeno vše, co být řečeno mohlo.

Meditační a jiná činnost vašeho společenství celkově zabere ročně několik měsíců a odehrává se v podstatě na celém území republiky. Můžete odhadnout počet vašich žáků či příznivců? Stoupá v čase, klesá nebo se drží na stálé úrovni?

Různí přátelé pořádají asi 10-12 intenzivních meditačních seminářů, týdenních a čtrnáctidenních v Čechách i na Moravě, kde se výhradně věnujeme duchovní praxi a intenzivně zejména formální meditaci s mistrem. I to je obvyklá praxe ve všech duchovních společenstvích, nic neobvyklého. Můžeme to přirovnat například k dočasnému životu v ústraní mnišských řádů, apod. My se ale nevzdáváme světa, neopouštíme své rodiny, zaměstnání nebo život ve společnosti, ale ve svém volném čase – zejména místo dovolených, neboť drtivá většina současných hledajících jsou běžně zaměstnaní lidé se svými rodinami, se věnujeme intenzivně výhradně duchovní praxi. I jogíni často odcházeli, jak se říká, do ústraní a tam se věnovali výhradně meditaci. Činil tak i sám Ježíš. Veřejné meditace a semináře slouží právě k tomuto: duchovnímu prohloubení duchovně praktikujících a hledajících.

Kolik lidí se věnuje pravidelně praxi, a nebo jenom s ní koketuje to nedokáži odhadnout, na veřejných meditacích se setkáváme s asi 80-100 meditujícími. O počty hledajících, nebo kolik lidí praktikuje se ale vůbec nezajímáme a není to nic, co bychom sledovali, zaměřujeme ryze na vnitřní vlastní duchovní praxi, nikoliv davy lidí. Tato přímá autentická duchovní praxe nikdy nebyla „davovým sportem“, či mainstreamem, jak se říká, spíše naopak – vyžaduje totiž jistou vnitřní zralost a dospění do stádia, kdy sami pochopíme smysl duchovního života a to se nedá naordinovat, vnutit. K tomu musí každý sám dospět.

Proto také neusilujeme a není naším zájmem nějaké formy reklamy s tím, aby na naše setkání přicházeli davy či lidé jak říkáte „z ulice“.

Tak ti lidé, kteří k vám přišli,  byli vždy v určitém stadiu lidmi z ulice, že. Jak dlouho tato meditační setkání provozujete?

Pokud je mi známo, tak Jiří Vacek s veřejnou aktivitou začal asi v roce 1994. Já jsem se připojil v roce 2005. Pokud máte na mysli délku našich veřejných meditací, ty jsou dvouhodinové.

Ne ne, ptal jsem se na to první. 

Když si člověk zjišťuje o vašem společenství informace, nemůže si nevšimnout, že mezi vámi a ostatními lidmi v –nazvěme to tak – oboru, mezi jinými mystickými společenstvími a školami, dochází k poměrně výraznému pnutí a konfliktům. Vidíte to také tak? Co je toho příčinou?

Osobně nevím o žádných pnutích nebo konfliktech mezi jinými mystickými školami a společenstvími. Ničím takovým nežijeme a ani se nás to nedotýká, my se zaměřujeme výhradně na vlastní duchovní praxi a aktivity s tím spojené. Pokud se to tak zevně jeví, jak říkáte z dalších informací, tak to je právě ono „jevení se“ a nikoliv skutečnost.

Je toho plný web, pane Krutino, i ten váš.

Pokud existuje někde naše vyjádření k šíření pomluv o nás, nebo zavádějících informací, které mohou začínajícím hledajícím komplikovat jejich vlastní duchovní cestu, upozorňujeme na to –  to je vše. O žádné konflikty se nejedná, a ani to tak nevidím. Podobně například píšeme recenze na duchovní knihy a upozorňujeme na možné zavádějící tvrzení, apod. Ale žádnými konflikty či pnutími nežijeme, jak říkáte. Příčinou všech konfliktů je pouze vždy nevědomost v tom či onom.

Tyto záležitosti zřejmě zajímá jenom „bulvár“, my se jimi nezabýváme.

Vím, že velmi ostře reagujete na slovo „sekta“. Podle vás tedy vaše společenství v žádném slova smyslu sektou není, nevykazuje žádné znaky sekty?

Nikoliv, že bych ostře reagoval na slovo „sekta“, ale na jeho zneužívání v označování našich přátel, se kterými se setkáváme ke společné praxi. To je rozdíl.

Slovo „sekta“ je obecně chápáno běžnými lidmi a společnosti v negativním hanlivém slova smyslu, tedy jako jakési tajemné uzavřené před světem společenství lidí kolem nějakého vůdce sekty s prapodivnými rituály a aktivitami. Současně již samo slovo „sekta“ vzbuzuje o laiků většinou něco co je negativního, společnost ohrožujícího, něco před čím je nejlepší se chránit, tedy něco obecně špatného až zločinného. Všichni přeci známe ty různé zprávy ze světa, jak nějaká sekta spáchá hromadnou sebevraždu, apod. Tomuto negativisticky chápanému pojmu sekta v naší společnosti svým způsobem napomáhá i aktivita pana kazatele Vojtíška z bratrské církve, který si založil skutečně nebezpečnou sektu s názvem Společenství pro studium sekt a de fakto vše mimo rámec etablovaných křesťanských církví nazývá sektami – tedy je před veřejností označuje negativistickým nádechem.

Pokud pak je použito slovo „sekta“ ve spojení s našimi aktivitami, pak se jedná o pomluvu s cílem nás poškodit. Bohužel toho se snadno zneužívá i v občanskoprávních sporech a právě z těchto důvodů jsem hovořil o trestním oznámení, které podávám na šíření těchto pomluv třetích stran na vašem webu. Tyto zneužívané pomluvy o „sektách“ pak mají moc lidem, který nemají nic společného s žádnými nebezpečnými sektami ubližovat. Pokud nás tedy někdo například označuje za společensky nebezpečnou sektu a je to zneužíváno například u soudu a má to například vliv na nezletilé, tak to považujeme za hrubý útok a musíme se dostupnými demokratickými prostředky v těchto případech bránit. Tomu snad běžný člověk rozumí.

Jinými slovy, není třeba se třeba bát, že člověk, který mezi vás vstoupí, se bude izolovat od zbytku společnosti nebo dokonce od vlastní rodiny? 

Nevím o nikom, kdo by přišel na naší veřejnou meditaci nebo seminář, či do meditačních kluboven, že by se musel izolovat od společnosti nebo rodiny. To jste mě spíše rozesmál, současně bohužel právě tyto pomluvy jsou tím, co často může upřímné zájemce o duchovní praxi zviklat. Také kvůli tomu vyvracím tyto pomluvy o nás. Nikoliv kvůli sobě, ale právě kvůli případným začínajícím duchovním zájemcům o praxi meditace.

Tedy polopaticky: nejsme žádnou organizovanou skupinou, ani společenstvím s žádným formálním vůdcem, ani náboženským hnutím, ani sektou. Jsme zcela neorganizovaným neformálním společenstvím lidí, které spojuje jediné: společná duchovní praxe, ke které se scházíme nejen na veřejných meditacích, ale věnuje se ji každý sám individuálně. Společná setkání využíváme zejména pro duchovní prohloubení díky duchovní síle společné meditace s mistrem.

Mohu mluvit jenom za sebe nikoliv za druhé – já naopak jsem se svou rodinou častěji než dříve a paradoxně společensky aktivnější než dříve.

My klademe důraz právě na přirozené spojení duchovního života a života ve společnosti a v rodině. Praxe jak ji učíme, nevyžaduje vzdání se rodiny, zaměstnání, či nutnost se izolovat od společnosti – pokud tím nejsou myšleny ony týdenní semináře, kde se věnujeme výhradně praxi, což ale není izolace od společnosti. Naopak nerozdělujeme duchovní a světský život, ale klademe důraz na heslo jednoho křesťanského řádu, které zní: „modli se a pracuj“. Naopak učíme, že daleko vyšší duchovní dosažení je těch, co žijí v rodinách, mají děti, či jsou činí v obyčejném občanském životě – ti, co jsou, jak se říká zcela obyčejnými hrdiny běžného dne.

O těchto tzv. „hospodářích“, jak se říká na východě duchovním praktikům žijícím v rodinách a společnosti například Ramana Maháriši jasně říká, že jejich duchovní dosažení je vyšší než v celibátu a v ústraní v izolaci žijící asketové a jogíni.

Více o naší praxi viz mé komentáře k původnímu článku. Vše potřebné případní zájemci naleznou na našem webu: www.jirivacek.cz. Samozřejmě všichni opravdoví zájemci jsou vítáni.

Děkuji vám za odpovědi. 

*

Další veřejnou meditaci s Jiřím Vackem v Brně můžete navštívit 9. března 2013. Začíná ve 14 hodin v kulturním domu Rubínek, Poznaňská 10. Od 13:15 začíná na místě prodej knih. Vstupné na meditaci činí 100 korun. Bližší informace najdete na stránkách Centra Harmonie, které akci pořádá.

*

Ke stažení

Odpovědi Jiřího Krutiny (neupraveno, PDF)
Jiří Vacek – Základní informace o naší skupině (PDF)

Související

Mystik, jogín nebo vůdce sekty? Do Brna přijíždí Jiří Vacek
Stránky Jiřího Vacka
Jiří Vacek na Wikipedii
Centrum Harmonie, organizátor meditačních seminářů
Obsáhlý článek o Jiřím Vackovi v časopise Dingir 1/2006, strana 10
Kauza Vacek (stránky odpůrců Jiřího Vacka)
Po stopách hledačů pravdy (film, Jiří Vacek od 32:00)

Bývalý starosta Žabovřesk Kvapil opustil vězení

30. 1. 2013 v 05.29 • Témata: , , , , , , ,

Brno – Bývalý starosta brněnských Žabovřesk Aleš Kvapil dnes opustil vězení. V něm seděl kvůli korupci od září roku 2011. Spolu se svým přítelem bývalým tajemníkem Brna-středu Radovanem Novotným, který podle dostupných informací ve vězení zůstává, dostal čtyřletý trest za přebírání milionového úplatku kvůli výstavbě futuristického domu Sono Centrum v ulici Veveří. Informaci jako první přinesla Česká televize.

Exstarostu propustili po odpykání poloviny trestu. Do něj se mu započítal i čas strávený ve vazbě. Kvapil svoje propuštění komentovat nechce.

(…)

Zkráceno, celý článek najdete na brnensky.denik.cz

Související

Lobbista Novotný i exstarosta Kvapil jsou ve vězení, odsedí si 4 roky
Novotný dnes nastoupil do vězení. Exstarosta Kvapil otálí
Aktéři korupční kauzy z Žabovřesk musí do čtvrtka nastoupit do vězení 
Kvapil a Novotný si balí kufry. Destinace: vězení
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz
Žabovřesky: Bručí starosta, teď zabručí tajemnice
Nižší trest pro Kvapila a Novotného, pokuta je ale vyšší
Soud projedná odvolání ex-starosty Žabin Kvapila

Mystik, jogín nebo vůdce sekty? Do Brna přijíždí Jiří Vacek

29. 1. 2013 v 14.41 • Témata: , , , , , , , , , ,

Do kulturního domu Rubínek v brněnských Žabovřeskách dorazí v sobotu 2. února Jiří Vacek. Uctívaný guru i odsuzovaný hochštapler, osoba v esoterických kruzích uznávaná i zatracovaná, povede dvouhodinovou meditaci pro veřejnost. Kdo je Jiří Vacek? Co můžete od jeho meditačního semináře očekávat?

Jiří Vacek (* 1931) se podle svých slov vydal na duchovní stezku již v dětství. Meditovat údajně začal již ve čtrnácti letech. Mystik, spisovatel a překladatel duchovní literatury působí jako učitel jógy; jeho dílo obnáší dlouhou řadu svazků. Jiří Vacek je autorem téměř stovky titulů; jde převážně o skripta pro adepty jógy a mystiky. V posledních zhruba patnácti letech se kolem Jiřího Vacka shromáždila početná, přinejmenším několik desítek osob čítající komunita žáků, uctívačů a následovníků.

Meditační seminář Jiřího Vacka v Rubínku, 2010. Mystik Vacek druhý zleva s brýlemi. Foto Centrum Harmonie.

Semináře s meditacemi pořádá Jiří Vacek pravidelně. Přichází na ně desítky osob, převažují lidé mladšího věku. Meditace s Jiřím Vackem jim pomáhají nalézt rovnováhu v životě, sebe sama, vedou k řešení vnitřních konfliktů. Během zhruba dvouhodinového skupinového sezení  příchozí provádějí různá duchovní cvičení, pro laika často těžko srozumitelná. Jejich základem je přesouvání pozornosti vědomí do různých poloh a řízené změny vnímání a uvažování. Cílem má být dosažení vnitřní harmonie.

„Děkuji Vám znovu za duchovní pomoc, kterou jsem od Vás – a nejen já – obdržel. Za co Vám chci ale zvláště poděkovat je, že jsem se skrze vás dozvěděl, proč jsem se na tomto světě narodil, jakými příčinami a hlavně co mám dělat, abych se z tohoto nebožského světa – vysvobodil,“ píše Mistru – tak se Jiří Vacek sám tituluje – Pavel Kubeš, jeden z účastníků meditací.

Působení pana Vacka však vyvolává i jiné reakce než jen pozitivní. Řada lidí považuje jeho nauku za zcestnou. Objevují se názory, že Vacka vedou spíše než duchovno obchodní a egoistické zájmy. Podle některých Vacek a jeho rodina nacházejí v obchodu s esoterikou hlavně obživu. Společenství kolem mystika je obviňováno ze sektářství a jeho vůdce z pýchy, zištnosti a sebestřednosti. Jeho nejostřejší odpůrci jej neváhají označit jednoduše za blázna.

„Takových, co se považují za Napoleony, Ježíše atd., jsou plné ústavy. (Jiří Vacek) nabírá směr nikoli k Bohu, ale do oněch zařízení, v nichž léčí i tyto chorobné identifikace,“ napsal o Vackovi Martin Pařík, vydavatel duchovní literatury.

„Skutečně neuvěřitelné zatmění ducha, zralé na hospitalizaci v zařízení pro duševně choré,“ zhodnotil některé výroky Jiřího Vacka Miloš Tomáš, syn uznávaných mystiků Míly a Eduarda Tomášových.

„Byl jsem zahrnut spoustou pomluv a urážek, z nichž ještě nejslušnější je lžiguru,“ přiznává sám Vacek.

Meditační seminář Jiřího Vacka v Rubínku, 2010. Foto Centrum Harmonie.

I heslo Jiří Vacek na Wikipedii je rozporuplné. Jeho současná podoba vytváří dojem obecně uznávané autority, v diskuzi se však dočteme: „Podle mě je daná charakteristika pana Vacka naprosto zcestná a zavádějící. Dle mého názoru je to vůdce sekty, ke které patří i bohužel má matka. Její přítomnost v sektě měla za následek rozvrat rodiny.“

„Společenství kolem pana Vacka je tzv. novým náboženským hnutím a jako takové sdílí řadu znaků, které tento typ skupiny charakterizují. Pro nová náboženská hnutí je například typická silná vůdčí osobnost s nezpochybnitelnou autoritou, která poskytuje jasné a jednoduché návody na život (jak duchovní, tak i „světský“) a přehlednou orientaci v současném světě. Stoupenci vykazují vysokou míru loajality a oddanosti vůči svému vůdci, kterou stupňuje – kromě jiného – také nacházení společných nepřátel a zápas proti nim,“ popsal pro Bystrčník svůj pohled Zdeněk Vojtíšek, religionista na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

I přes některé znepokojivé znaky se Zdeněk Vojtíšek domnívá, že duchovní hnutí, jako je to Vackovo, představují pro společnost spíše obohacení nežli nebezpečí.

„Jeho stoupenci jsou přesvědčeni, že jim nauka pana Vacka a společenství stejně naladěných lidí velmi pomáhá, a není důvod jim to nevěřit,“ připouští Vojtíšek. „Jinou věcí je ovšem to, že jednoznačnost a přímočarou radikalitu názorů a postojů pana Vacka často pochopitelně přenášejí i do vztahů s lidmi, kteří stojí mimo jejich společenství. Nezřídka pak u nich tvrdě narážejí na nepochopení a odsouzení.“

Určitou izolaci a neochotu vysvětlovat veřejně své záměry odráží i reakce Jiřího Vacka a jeho pomocníků na žádost Bystrčníku o stručné vysvětlení smyslu meditačních seminářů – nebyla totiž vůbec žádná.

Kdo tedy Jiří Vacek je? Kam vede jeho cesta a má smysl se po ní vydat? Asi nezbývá, než abyste se rozhodli sami. Meditační seminář s Jiřím Vackem začne ve velkém sále kulturního domu Rubínek (Poznaňská 10, Brno – Žabovřesky) v sobotu 2. února ve 14 hodin.

-vl-

Ke stažení

Jiří Vacek – Základní informace o naší skupině (PDF)

Související

Stránky Jiřího Vacka
Jiří Vacek na Wikipedii
Centrum Harmonie, organizátor meditačních seminářů
Obsáhlý článek o Jiřím Vackovi v časopise Dingir 1/2006, strana 10
Kauza Vacek (stránky odpůrců Jiřího Vacka)
Po stopách hledačů pravdy (film, Jiří Vacek od 32:00)
Satguru – web o józe a mystice
Historický kabaret zjevně nevyrovnaného guru

Soud o výpověď pokračuje

13. 11. 2012 v 08.00 • Témata: , , , , , , , , , ,

Ve čtvrtek 8. listopadu pokračoval u městského soudu v Brně dalším stáním spor Michala Egera s městskou částí Brno-Žabovřesky. Bývalý informatik žabovřeského úřadu u soudu napadá platnost výpovědi, kterou byl v červnu loňského roku vyhozen z práce.

Zatímco městská část obhajuje názor, že výpověď dostal informatik pro soustavné porušování pracovní kázně, Michal Eger označuje tyto důvody za smyšlené. Podle něj byla výpověď pomstou nyní již také bývalé tajemnice úřadu Jarmily Kučerové za trestní oznámení pro zpronevěru, které na ni podal a těžko lze zdůvodňovat výpověď z pracovního poměru například „nedovolenou“ návštěvou lékaře v polední pauze. Jarmila Kučerová se později k tomu, že za peníze úřadu tiskla letáky pro svou volební kampaň a způsobila tím škodu patnáct tisíc korun, opravdu přiznala.

Soud ve čtvrtek pokračoval výpovědí Jarmily Kučerové, které byla předvolána jako svědkyně žalovaného (městské části). Paní Kučerová se držela svých předchozích tvrzení, v nichž však advokát žalobce a soudkyně JUDr. Eva Brázdová přesně mířenými otázkami záhy nalezli zjevné rozpory.

Bývalá tajemnice například ve své výpovědi uvedla, že vztah mezi ní a dalším svědkem Martinem Benešem, jehož informace podsouvané vedení radnice měly prokazovat porušování pracovní kázně Michalem Egerem, byl pouze pracovní. Soudkyně Brázdová však vzápětí otázkami donutila Kučerovou přiznat, že Beneš bydlí stejně jako ona v obci Kobylnice, účastnil se téže volební kampaně, pro kterou tiskla letáky z peněz daňového poplatníka, a dokonce byla část těchto letáků určena pro sdružení, za které kandidoval. Měl tedy z prokázané zpronevěry prospěch, což silně zpochybnilo předchozí slova Kučerové.

Další nesrovnalosti objevila soudkyně v časových údajích udávaných Kučerovou. Ta se snažila tvrdit, že v době, kdy Michala Egera průběžně zásobovala výtkami a napomenutími směřujícími k výpovědi, o trestním oznámení vůbec nevěděla. Důkazy, předložené žalobcem, však říkají něco jiného. I tvrzení obhajoby, že na úřadě existovala univerzálně platná povinnost zapisovat všechny odchody z pracoviště včetně obědů (nebo návštěvy stomatologa namísto něj), byla znejistěna, když soudkyně JUDr. Eva Brázdová konfrontovala Jarmilu Kučerovou se zápisy v knize docházky. Ukázalo se, že zdaleka ne všichni zaměstnanci odchody na oběd do knihy zapisovali a že tedy o žádnou striktně žádanou povinnost, jejímž porušením by bylo možné zdůvodnit výpověď, patrně nešlo.

Ve výpovědi svědkyně se objevily i další nesrovnalosti a bývalá tajemnice se musela několikrát uchýlit ke zdůvodnění, že si na přesné detaily již nepamatuje nebo přesahují její odbornou kompetenci.

Soud bude pokračovat výpověďmi dalších svědků zřejmě počátkem příštího roku. Ačkoli stání 8. listopadu vyznívalo spíše v mírný prospěch tvrzení obžaloby, nelze výsledek celého řízení nyní nijak předjímat.

Viktor Lošťák

Související

Žalobu whistleblowera odložili kvůli dovolené

Obrazem: Žabovřeské kvákání

20. 10. 2012 v 15.17 • Témata: , , ,

no images were found

Odpolední procházka po architektonických zajímavostech Žabovřesk s luštěním hádanek a šifer, to bylo Žabovřeské kvákání o architektuře.

Na cestu podle mapky vyrazilo v sobotu 20. října odpoledne od žabovřeské radnice  přibližně 150 dětí. Na osmi zastávkách je čekaly informace o zajímavých stavbách a úkoly, které procvičily jejich důvtip; v cíli asi hodinu a půl trvající cesty pak všichni účastníci dostali pamětní list a drobný dárek. Akci, jež byla pro návštěvníky zdarma, uspořádali makléři realitní kanceláře RE/MAX Pro ve spolupráci s radnicí městské části.

-vl-

Související

Život Žabovřesk aneb Kvákání o architektuře
Žabovřeské kvákání (webové stránky)
Žabovřeské kvákání (facebook)

Život Žabovřesk aneb Kvákání o architektuře

9. 10. 2012 v 13.50 • Témata: , , ,

Baví vás Brno? Zajímá architektura? Milujete hry? Pak chcete jít na žabovřeské Kvákání! V Žabovřeskách totiž nestojí jen Jurkovičova vila.

O co jde? O procházku Žabovřeskami. Hravou, poznávací, fyzicky nenáročnou, psychicky obohacující, veselou, vtipnou… Poznáte brněnskou městskou čtvrť tak, jak jste dosud neměli příležitost. Zahrajete si prima hru. A domů si odnesete nejen zážitky, ale taky pár dárků.

O co nejde? O příliš odbornou a děsně nudnou vlastivědnou akci, na které senioři usínají a děti zlobí jako čerti.Proč zrovna Kvákání? Protože Žabovřesky a protože toho víme o jejich domech hodně. Hlavně to, co bude bavit vás. Rádi vám to kvákneme.

Kdy a kde? V sobotu 20. října. od 13 do 16 hodin, v Žabovřeskách, před radnicí (Horova 28, Brno – mapa).

Kdo za akcí stojí? Nadšenci do žabovřeské architektury z realitní kanceláře RE/MAX Pro. Sídlíme v Žabovřeskách – víme o čem kvákáme.

Více informací najdete na www.facebook.com/ZivotZabovresk.

 

Včelařem v Bystrci i Žabinách

3. 10. 2012 v 06.53 • Témata: , , , , , , , ,

Včelařské kroužky při základní organizaci Českého svazu včelařů v Brně-Žabovřeskách zahajují po prázdninách opět svoji činnost. Tato informace by měla zajímat zejména ty z rodičů, případně i prarodičů, kteří mají „děti školou povinné“ a kteří pro ně hledají hodnotnou náplň pro využití jejich volného času. Základní organizace Českého svazu včelařů v  Brně-Žabovřeskách má dva včelařské kroužky: jeden působí v Žabovřeskách na ZŠ Plovdivská, druhý působí v Bystrci na ZŠ Vejrostova.

Kroužek při ZŠ Plovdivská v Žabovřeskách se schází každou středu v přírodovědné učebně školy. Schůzky budou trvat od 14 do 16 hodin. Kroužek při ZŠ Vejrostova v Bystrci se schází každé úterý v dílnách v přízemí školy. Schůzky budou trvat od 14 do 16 hodin.

Mimořádně je možné – po dohodě s  dědou včelařem – dobu pobytu dítěte v kroužku přizpůsobit časovým možnostem dítěte. Své děti můžete až do naplnění kapacity přihlásit u vedoucího kroužku na mailových adresách deda.vcelar@gmail.com, antonin.pavlicek@seznam.cz a telefonu 604 506 344. Přihlášky si můžete vyzvednout i v kancelářích uvedených škol.

Několik dalších informací můžete najít na našem webu.

Včelař Antonín Pavlíček Bystrčníku 2. října potvrdil, že v obou kroužcích jsou stále volná místa a děti se tak mohou i nadále hlásit.

Žalobu whistleblowera odložili kvůli dovolené

28. 6. 2012 v 07.50 • Témata: , , , , , , , , ,

Whistleblower (doslova ten, kdo hvízdá na píšťalku) je označení pro zaměstnance, který upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, jež se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost. Čeština termín stejného významu zatím nemá.

Jedním z whistleblowerů je i Michal Eger. Dnes již bývalý zaměstnanec se dostal do celostátních médií v první polovině minulého roku, kdy podal trestní oznámení na tehdejší tajemnici úřadu v Brně-Žabovřeskách Jarmilu Kučerovou. Ta, jak sama později přiznala, zpronevěřila úřadu šestnáct tisíc korun tím, že použila techniku a materiál instituce k tisku letáků pro svou volební kampaň. O případu tehdy informovala kromě tištěných i webových médií i televize.

Jarmila Kučerová byla nejdříve postavena mimo službu. Později, když zjistila, že důkazy proti ní jsou těžko vyvratitelné, k činu se doznala a s žabovřeskou radnicí se dohodla na urovnání. Nahradila způsobenou škodu a dalších čtyřicet tisíc korun zaplatila soudu. Případ tím však neskončil.

Tajemnice totiž bezprostředně předtím, než byla nucena z úřadu odejít, dala Michalu Egerovi, který na její činnost upozornil, výpověď. Její nástupkyně výpověď nezrušila a Eger byl z práce skutečně propuštěn. Zastání se nedočkal ani u starosty Marka Šlapala (ČSSD), který si nad případem umyl ruce konstatováním, že nemůže ovlivňovat personální záležitosti úřadu. Propuštěný zaměstnanec se však s výpovědí nehodlal smířit. Důvody označil za smyšlené a napadl je v polovině minulého roku u soudu.

Jak celá kauza vypadá nyní, po dalších dvanácti měsících?

Pořád stejně, mohlo by znít krátké shrnutí. Přestože pracovněprávní spory by měly soudy řešit přednostně, k žádnému jednání dosud nedošlo. Termín řízení, po dlouhé době mlčení konečně stanovený na počátek července, byl krátce před jednáním zrušen.

„Soud mi oznámil, že se jednání odročuje,“ uvedl Michal Eger, „Odklad jednání je necelého čtvrt roku. Důvodem je prý dovolená právní zástupkyně žalovaného.“

Žalovanou stranou je úřad městské části Brno-Žabovřesky. Nový termín řízení byl stanoven na 6. září. Jestliže se Michal Eger domůže zrušení výpovědi, bude mu zpětně vyplacena mzda za více než rok.

O současné práci bývalé tajemnice Jarmily Kučerové není nic známo, s novináři nekomunikuje. Podle neověřených zpráv nyní podniká ve vlastní firmě, napojené na veřejný sektor. Letáky, vyrobené za peníze daňových poplatníků, jí přinesly politický úspěch. Ačkoli již není členkou ODS, stále vykonává svůj mandát zastupitelky v obci Kobylnice. A nejen to – k dovršení ironie předsedá také kontrolnímu výboru zastupitelstva.

Politická kariéra starosty Žabovřesk Marka Šlapala strmě stoupá. Kandiduje v podzimních volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje na pátém místě kandidátky. Je takřka jisté, že bude zvolen.

Michal Eger hledá nové zaměstnání. Dosud marně.

-vl-

Související

Tajemnice z Žabovřesk na Brně-severu nepracuje
Michal Eger: Tajemnici by slušel regulérní trest
Zpronevěra stála bývalou tajemnici místo a 40 tisíc
Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Pošťácká Brno

25. 6. 2012 v 09.57 • Témata: , , , , , , ,

V sobotu 23. června se konal již 20. ročník turistického pochodu Pošťácká Brno, pokračovatele slavné Pošťácké padesátky. Tuto akci připravuje poctivě již dvacet let pan František Žák. Pochod startuje u střediska Rubín v Brně Žabovřeskách, cíl byl v cukrárně Anička v městské části Kníničky.

no images were found

Trasa vedla přes Palackého vrch, Medlánecké kopce a kolem letiště v Medlánkách. Počasí nám celkem přálo, takže jsme byli s vandrem velice spokojeni. Každý, kdo cestu absolvoval, což bylo možné i na kole, se mohl občerstvit v restauraci na letišti a v cíli dostal od organizátora slevu na konzumaci v cukrárně.

Obětavost pana Žáka je tak veliká, že pochod pořádá dvakrát do roka, a to v lednu a v červnu. Přesto je konání akce v ohrožení, protože František se již cítí unavený, což je vzhledem k jeho věku – 77let – celkem pochopitelné.

Text a fotografie: klobouk71

Chladná noc přepsala teplotní rekord v Žabovřeskách

3. 2. 2012 v 09.41 • Témata: , , , ,

V noci na dnešek přetrvávající mrazy přepsaly historický záznam o nejnižší teplotě na meteorologické stanici v Brně-Žabovřeskách. Teplota v noci na pátek 3. února klesla až na -16,8 °C. Ještě o dvě desetiny stupně méně naměřili v Tuřanech.

Mimořádně nízké teploty způsobily, že rekordy padly na 105 ze 155 měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Vůbec nejnižší teplotu této noci a zároveň i letošní zimy naměřili na stanici na Jezerní slati u Kvildy na Prachaticku. Údaj na teploměru zde ukázal -38,1 °C.

Tuhé mrazy mají začít ustupovat v neděli, i tak se ale budou teploty v příštím týdnu pohybovat kolem pěti stupňů pod nulou.

Související

Žabiny bodují. Dá Bystrc víc?

 

Tajemnice z Žabovřesk na Brně-severu nepracuje

6. 1. 2012 v 05.58 • Témata: , , , ,

Bývalá tajemnice úřadu v Brně-Žabovřeskách Jarmila Kučerová na úřadu Brno-sever nepracuje. Popřel to jak tajemník úřadu Bohumír Kvíčala, tak další zaměstnanci. Nefiguruje ani v oficiálním seznamu zaměstnanců úřadu, ani v interním telefonním seznamu.

Jarmila Kučerová opustila úřad v Žabovřeskách v minulém roce poté, co na ni podal informatik úřadu Michal Eger trestní oznámení pro zpronevěru. Té se měla dopustit zneužitím techniky a materiálu úřadu pro svou volební kampaň (kandidovala za ODS v obci Kobylnice). Policie věc vyšetřila a když shromáždila dostatek důkazů, aby věc postoupila soudu, rozhodla se paní Kučerová k činu přiznat. Škodu nahradila a úřad s ní rozvázal pracovní poměr.

Nyní se začaly šířit zprávy, že Jarmila Kučerová je znovu zaměstnána ve veřejné správě. Podle některých informací měla být dokonce tajemnicí Brna-severu, podle jiných měla být přijata jako vedoucí odboru kultury. Dle zjištění Bystrčníku však ani jedno pravda není.

„Paní Jarmila Kučerová u nás nepracuje,“ řekl pro Bystrčník tajemník úřadu Brna-sever Bohumír Kvíčala, „Na odbor kultury se výběrové řízení teprve plánuje.“

Michal Eger, který na zpronevěru Jarmily Kučerové poukázal, byl z úřadu propuštěn. V současnosti je stále bez zaměstnání. Výpověď napadl soudní cestou, avšak termín jednání soudu nebyl ještě stanoven.

Paní Jarmila Kučerová na otázku po svém současném zaměstnání neodpověděla. V okamžiku, kdy jsme se jí představili, beze slova položila telefon.

x

Související

Michal Eger: Tajemnici by slušel regulérní trest
Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Michal Eger: Tajemnici by slušel regulérní trest

10. 11. 2011 v 09.35 • Témata: , , , , , , , , , ,

Brněnský městský soud 7. října zastavil trestní stíhání bývalé tajemnice Žabovřeské radnice Jarmily Kučerové. Paní Kučerová (ex-ODS), jak sama po delší době přiznala, zpronevěřila šestnáct tisíc korun tím, že použila techniku a materiál úřadu pro tisk letáků na svou volební kampaň.

S žabovřeskou radnicí se Jarmila Kučerová dohodla na urovnání. Nahradí způsobenou škodu a dalších čtyřicet tisíc dá soudu. Tím spor skončil.

Na zpronevěru policii upozornil bývalý informatik úřadu Michal Eger. Tajemnice Kučerová mu ještě předtím, než byla z radnice nucena odejít, dala výpověď. Michal Eger tvrdí, že výpověď je založena na smyšlených důvodech, jejím motivem byla pomsta paní Kučerové, a brání se proti propuštění soudní cestou.

Zeptal jsem obou hlavních aktérů, jak výsledek sporu hodnotí. Odpověď Jarmily Kučerové byla velmi krátká – nechce události nijak komentovat. Michal Eger, stále ještě bez zaměstnání, byl o poznání sdílnější.

*

Viktor Lošťák: Jak se díváš na závěr případu zpronevěry bývalé tajemnice? Přijde ti trest – čtyřicet tisíc a výpověď dohodou – dostatečný?

Michal Eger: Nejsem kompetentní k tomu, abych o něčem takovém rozhodoval nebo něco posuzoval. Já byl jen pouhý oznamovatel, nebyl jsem ani účastníkem řízení. Zjistil zlodějinu, sepsal zlodějinu, poslal zlodějinu na státní zastupitelství. Tím moje úloha skončila.

Takže na to nemáš ani žádný názor?

Nejde zas o takovou částku, aby to bylo na třicet let těžkého žaláře. Ale zase je rozdíl, když šestnáct tisíc ukradne obyčejný drban z nehlídané peněženky. Jinou společenskou nebezpečnost vnímám v případě, že takto jedná vedoucí úředník státní instituce z pozice své funkce a moci. Tam si myslím, že by slušel regulérní trest, byť také pouhá pokuta nebo drobná podmínka. Ale se vším všudy – soud, rozsudek, noticka v restříku trestů a tím i pro nejbližší roky (do zahlazení trestu) znemožnění být Bratrstvem kočičí pracky instalována do podobné funkce a škodit dál.

Bratrstvem kočičí pracky myslíš co? Blíže neurčené spolčení úředníků a politiků mafiánského ražení?

Řekněme.

Pokračuj.

Stejně tak institut jakési „účinné lítosti“ by byl akceptovatelný v úvodních fázích vyšetřování. Když se pachatel přizná až pod tíhou důkazů těsně před momentem, kdy by jeho případ doputoval k soudu, přičemž předtím dělá třičtvrtě roku z kriminálky blbce a očerňuje všechny okolo, připadá mi, že už je tahle velkorysost trochu přílišná.

Ale soud rozhodl, věc končí. S trochou nadsázky lze říct, že na řádnost dalšího života paní Kučerové si budou muset dohlédnout nezávislá média. Bystrčník bude mít aspoň o čem psát, no ne? (směje se)

Ne. Tvrdíš vlastně, že média jsou nakonec z darebáctví živa, je jim prospěšné a je v jejich zájmu ho podporovat. Nelíbí se mi to, ale to by byla úplně jiná debata.

Z jakého důvodu? Já doufám, že odteď budete psát k tomuto tématu už jenom o pozitivních věcech. To přece můžete taky. Ne, dobrá, omlouvám se za ironii…

Jak pokračuje tvůj soudní spor stran neplatnosti výpovědi, kterou ti stihla bývalá tajemnice Kučerová dát těsně před tím, než byla suspendována z funkce?

Nepoužíval bych sloveso „pokračuje“. Je krásný barevný listopad, od června se justice ještě žádným způsobem nepohnula.

Nic se neděje?

Právníkovi přišel od soudu, pokud vím, jeden mail. Žádné stání, žádné další řízení se zatím nekonalo. Přitom pracovněprávní spory mají být prý řešeny přednostně. Pak bych se nechtěl domáhat spravedlnosti v nějaké méně prioritní záležitosti.

Reagovala žabovřeská radnice nějak na to, že paní Kučerová přiznala vinu? Pokusil se vztahy s tebou urovnat?

Starosta Šlapal (Marek Šlapal, ČSSD) v posledních článcích a rozhovorech uvádí, že o tom musí rozhodnout soud. A pokud dopadne v můj prospěch, prý oni jsou připraveni mne přijmout zpátky. (směje se)

Proč se směješ? Nevěříš tomu?

Sám znáš politiky…

Ne, počkej, to nepůjde. Nemůžeš se odvolávat na jakési mé domnělé zkušenosti, které jsem nikde nevyjádřil, a jež mi v podstatě podsouváš. Mluv za sebe.

Dobře, tak ne. Oni na to mají asi nějakou přípravku, kde se učí tvářit se tak, aby nebylo poznat, zda tak dobře hrají, nebo to opravdu i po půl roce stále tak blbě chápou.

Vidíš! Teď třeba s tebou vůbec nesouhlasím. Ale pokračuj. Ty tedy nevěříš, že by tě úřad, i když vyhraješ soud o neplatnost výpovědi, vzal zpět. Ano?

Za prvé: v případě, že soud mi dá za pravdu, nebudou mne žádní Šlapalové velkoryse přijímat zpátky. Soud může rozhodnout, a pevně věřím, že taky rozhodne, o faktu, že je výpověď neplatná. Tím rozhodne, že můj pracovněprávní vztah stále trvá, a jsem celou dobu zaměstnancem úřadu, ačkoli mne úřad odmítá pustit k práci. To s sebou nese mimo jiné povinnost zaplatit mi také za celou dobu plat.

Za druhé: Soud by o ničem rozhodovat nemusel, pokud by své rozhodnutí úřad aktivně sám přezkoumal, dospěl k názoru, že bylo chybné, chytil se za nos a vše napravil. Kdykoli v průběhu doby. Dala mi výpověď pod smyšlenými záminkami Kučerová? Dobře, nelze to akceptovat jako správný počin, ale vžiješ-li se do jejího schématu uvažování, jsi-li schopen uvažovat jako zločinec (což ona je – teď už i úředně certifikovaná)…

Michale, paní Kučerová má stále čistý trestní rejstřík. Není možné ji označit za zločince.

Proč zas ne? Přiznala se ke zločinu proti zaměstnavateli, bylo pouze upuštěno od jejího potrestání. Trestný čin spáchala. Rejstřík čistý má, neboť nebyla trestána. Hra se slovy? Možná.

Když nazveš zločincem kohokoli, kdo se ti znelíbí, brzy se to obrátí proti tobě. Zločin je trestný čin s horní sazbou nad pět let, za šestnáct litrů by tolik nemohla dostat ani teoreticky. Nespáchala zločin, nemůže být zločinec. Ještě se s tebou bude soudit pro urážku nebo pomluvu.

Ale zpátky k tématu … vžiješ-li se do jejího myšlení a okolností, tak ačkoli se to slušnosti příčí, jde to do jisté míry pochopit.

Starosta Šlapal nyní čtenářům periodik a televizním divákům vzkazuje, volně parafrázováno: „Škodné jsme byli chtě nechtě zbaveni, teď bychom se rádi zbavili i rebela. Jenom ten soud, ten soud nám to může zhatit.“

Mně kdysi pan Šlapal řekl do očí, že co se týče vedení, pro intervenci v můj prospěch nemá podporu ani v rámci koalice. Koalice s ODS. A proč? Sebral jsem jim důležitou figurku. To šachista jen tak nepřejde. A protože jsem držka. Ne, netahej zas foťák, nemyslím to tentokrát vizuálně.

Už před tím, než mě Kučerová vyhodila, jsem se ofrňoval nad některými nevýhodnými nákupy ve prospěch kamarádíčků. Nehledej žádné milionové tunely, zase jde o relativně „legrační“ částky v řádech třeba tisíců korun. Ale je jasné, že jsem příliš ukecaný.

Jestli z toho mám nějaký pocit, pak je to taková smutná ironie, kdy na jedné straně jim tam šetřím přes deset let kdejakou kačku, ženu k zodpovědnosti zločince kvůli, lidově řečeno, usmoleným šestnácti tisícům, načež já pak po nich musím vymáhat plat, který jsem si nesměl odpracovat.

Jestli mi soud dá zapravdu, budou muset vypláznout mně, sociální správě, berňáku a zdravotní pojišťovně relativně velké sumy. Starosta namísto odpovědnosti společenské i osobní hraje za veřejné finance vabank.

Díky za rozhovor.

*

Související

Zpronevěra stála bývalou tajemnici místo a 40 tisíc
Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

 

Zpronevěra stála bývalou tajemnici místo a 40 tisíc

8. 11. 2011 v 09.44 • Témata: , , , , , , ,

Brněnský městský soud zastavil trestní stíhání bývalé tajemnice Žabovřeské radnice Jarmily Kučerové.

Tu policie obvinila ze zpronevěry, když při své předvolební kampani v Kobylnicích na Brněnsku používala k tisku letáků radniční kopírku. Úřadu tím způsobila škodu za šestnáct tisíc korun.

Kučerová se k činu přiznala. „S tajemnicí jsme se dohodli na urovnání celého sporu. Součásti této dohody bylo také ukončení pracovní a náhrada způsobené škody,” sdělil starosta Žabovřesk Marek Šlapal.

Kromě šestnácti tisíc Žabovřeskám zaplatila Kučerová také čtyřicet tisíc soudu. „Částka je určená na obecně prospěšné účely. Polovina z ní půjde na léčbu onkologických pacientů a ta druhá na pomoc obětem trestných činů,” uvedla pro Českou televizi mluvčí brněnského městského soudu Gabriela Stočková.

(…)

Celý článek Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí
Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

 

Tajemnice obviněná ze zpronevěry končí

17. 9. 2011 v 10.52 • Témata: , , , , , , ,

Tajemnice žabovřeské radnice Jarmila Kučerová, která je obviněná ze zpronevěry, na svém postu končí. Tajemnice je stíhaná kvůli tomu, že na služební kopírce na radnici tiskla letáky pro svoji kampaň v Kobylnicích na Brněnsku.

Její výpověď v pátek přijal Žabovřeský starosta Marek Šlapal. „Nabídli jsme ji místo v pečovatelské službě, to odmítla a podala výpověď. Po dohodě skončí k poslednímu zářijovému dnu,“ uvedl Šlapal.

Kučerová tvrdí, že ji nikdo žádné míst nenabídl. „Sama jsem podala výpověď, o žádnou spolupráci s radnicí už nemám zájem,“ řekla tajemnice.

(…)

Celý text článku Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

*

Bystrčník o případu obsáhle informoval. Kauza vznikla na jaře tohoto roku, když informatik žabovřeské radnice Michal Eger podal trestní oznámení na tajemnici úřadu Jarmilu Kučerovou. Podle něj se měla dopustit zpronevěry tím, že zneužila materiálů úřadů pro svou soukromou volební kampaň. Výše zpronevěry měla být kolem osmnácti tisíc korun.

Přestože se tajemnice Kučerová proti obvinění bránila stížností, policie po prošetření rozhodla, že úřednice bude obviněna. Jarmila Kučerová byla před prázdninami postavena až do vyřešení zálažitosti mimo službu; pobývala v místě svého bydliště, přičemž stále pobírala plat. Obvinění ze zpronevěry nikdy přímo nepopřela, místo toho zaujala postoj „až co policie vyšetří“. Pro tisk se k případu odmítala vyjádřit, v jediném rozhovoru tvrdila, že Michal Eger je alkoholik.

Poslední den svého pobytu na pracovišti stihla paní Kučerová dát informatikovi Egerovi výpověď. Ta nebyla zástupkyní tajemnice Kučerové zrušena, a tak je od posledního června Michal Eger bez práce. Napadá platnost výpovědi soudní cestou, vymáhá ušlou mzdu a věří, že bude na úřadě znovu pracovat.

Termín soudního jednání s Jarmilou Kučerovou není zatím znám.

Související

Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

 

Orel uletěl z ukázky pro školáky

8. 9. 2011 v 00.49 • Témata: , , , , , , ,

K nezvyklému odchytu zvířete vyjížděli ve středu 7. září brněnští strážníci. Pozorný muž totiž strážníkům zatelefonoval, že ve Zborovské ulici v Žabovřeskách zahlédl zřejmě orla skalního, který pravděpodobně bude  mít svého majitele,  neboť  měl na nožkách připevněné různé kroužky a rolničky.

Přivolaná hlídka strážníků vyrozuměla odborníka z Ptačího centra, mezitím se však dostavil ke strážníkům sokolník, který svého orla vyhledal vysílačkou podle signálu. Pětačtyřicetiletý majitel uvedl, že se jedná o orla stepního, který uletěl ze školy Jana Babáka, kde se pořádala ukázka dravců pro školáky.

Zdroj: Městská policie Brno

Policie obžaluje tajemnici Žabovřesk

27. 8. 2011 v 07.58 • Témata: , , , , , , , , ,

Tajemnici brněnských Žabovřesk hrozí až dva roky vězení za zpronevěru. Na služební tiskárně totiž údajně vytiskla svoje předvolební letáky za 15 tisíc korun.

Roky vedla radnici jako úřednice a chtěla si to vyzkoušet i z pozice starostky. Jenže se jí za velkorysou volební kampaň nechtělo platit. Letáky před obecními volbami v Kobylnicích na Brněnsku si proto Jarmila Kučerová vytiskla na tiskárně radnice brněnských Žabovřesk, kde pracovala jako tajemnice. Policie ji proto navrhuje obžalovat pro zpronevěru. I přesto tajemnice stále pobírá v Žabovřeskách plat.

Informaci České televize potvrdil Brněnskému deníku Rovnost policejní mluvčí Pavel Šváb. „Případ je těsně před dokončením. V nejbližších dnech jej předáme státnímu zástupci s návrhem na obžalobu,“ sdělil Šváb.

(…)

Zkráceno, celý text Petra Jeřábka najdete na brnensky.denik.cz

O případu žabovřeské tajemnice Jarmily Kučerové (ex-ODS) Bystrčník rozsáhle informoval. Vše začalo, když informatik žabovřeského úřadu Michal Eger podal na tajemnici trestní oznámení pro zpronevěru. Zatímco policie věc šetřila, tajemnice, ještě dříve, než byla postavena mimo službu, oznamovatele propustila. Výpověď následně nezrušila ani její zástupkyně JUDr. Jitka Jirmanová a tak Michal Eger skutečně o práci přišel. V současnosti si hledá nové zaměstnání a proti výpovědi se brání soudní cestou. Důvody svého propuštění označuje za smyšlené.

Tajemnice Jarmila Kučerová odmítla svůj případ i závěry policie jakkoli komentovat.

Související

Brněnská tajemnice PODVÁDĚLA! Policie ji chce obvinit ze zproněvěry
Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Dětské centrum Chovánek: děti se nastěhují v zimě

5. 8. 2011 v 12.15 • Témata: , , , , , , , , , ,

Děti bez domova, které momentálně bydlí v brněnském Dětském centru, oslaví Vánoce v novém. Bývalý kojenecký ústav, který sídlí v Pisárkách a v Žabovřeskách se totiž přestěhuje do bystrckého Chovánku. Ten je už skoro hotový. I když s tříměsíčním zpožděním.

Kolaudace stavby za téměř 150 milionů korun je plánovaná na září. „Momentálně doděláváme například zárubně dveří nebo podlahy. Montuje se také vestavěný nábytek. Doufám, že všechno stihneme v termínu,“ uvedl Přemysl Veselý, který se na stavbě podílí.

Nový domov najde v Chovánku ve Vejrostově ulici šedesát dětí nejrůznějšího věku. Od kojenců až po osmnáctiletou mládež. „Přestěhujeme do něj především děti ze zařízení v ulici Hlinky. Pisárecké vily, ve kterých Dětské centrum v současnosti funguje, už nejsou vyhovující,“ řekl brněnský primátor Roman Onderka s tím, že postupně se do Bystrce přesunou i děti z pobočky v Žabovřeskách.

(…)

Zkráceno, celý článek Heleny Čtvrtečkové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Obrazem: Stavba Chovánku
Obrazem: Staví se Chovánek, 3. listopadu 2010
Obrazem: Staví se Chovánek
Obrazem: Chovánek už bagrují
V pondělí se bude klepat
Stavba Chovánku začne každým dnem
Chovánek má zpoždění, letos se však s prací začne
Bystrcký Chovánek – stavební řízení zahájeno

Žabovřesky: Řetízkáři znovu útočí

19. 7. 2011 v 08.38 • Témata: , , , ,

Další případ strhnutí řetízku chodci registrují od pondělního odpoledne brněnští strážníci. Incident se odehrál v Žabovřeskách a obětí nenechavce se tentokrát stala čtyřiasedmdesátiletá Brňanka.

Ta strážníkům řekla, že když šla po Klímově ulici, znenadání se k ní přiblížil neznámý muž a z krku jí strhl řetízek ze žlutého kovu s medailonkem. Počínal si ovšem tak neobratně, že mu řetízek zřejmě sklouzl z ruky a zůstal mu v ní pouze přívěsek, s nímž utekl pryč. Ačkoli strážníci okolí incidentu prohledali, podezřelého se jim již najít nepodařilo. Případem se dále zabývá republiková policie.

Zdroj: Městská policie Brno

Oznámil krádež. V pátek už nepůjde do práce

29. 6. 2011 v 08.22 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Michal Eger, informatik úřadu městské části Brno-Žabovřesky, ve čtvrtek skončí v práci. Poslední červnový den mu vyprší výpovědní lhůta. Výpověď dostal, když na tajemnici žabovřeské radnice Jarmilu Kučerovou podal trestní oznámení pro zpronevěru.

Zpronevěry se měla Jarmila Kučerová dopustit tím, že použila prostředky úřadu k tisku letáků pro svou volební kampaň. Paní Kučerová je členkou ODS a na podzim loňského roku se dostala do zastupitelstva obce Kobylnice. Tiskem letáků měla úřad připravit o zhruba osmnáct tisíc korun.

Tajemnice je nyní postavena mimo službu a stále probíhá trestní řízení. Krátce předtím, než z úřadu odešla, však ještě stihla dát výpověď tomu, kdo na její jednání upozornil – nyní již téměř bývalému informatikovi.

Zeptal jsem se Michala Egera, co si nyní, když z úřadu odchází, o celé věci myslí, a jak se podle něj bude nadále vyvíjet.

*

Viktor Lošťák: Michale, ve čtvrtek jsi na úřadě přinejmenším na nějaký čas naposledy…

Michal Eger: Pravděpodobně. Pořád je tu hypotetická možnost, že výpověď bude zrušena.

Počítáš s tím?

Ne, už ne. Výpověď by mohla zrušit JUDr. Jitka Jirmanová, zastupující tajemnici Kučerovou. Ta se ale už vyjádřila, že to neudělá.

Měla by to udělat?

Jistěže. Je přece v zájmu úřadu předcházet dalším škodám. Tedy – mělo by být.

Jaké škody máš na mysli?

Výpověď je založena na smyšlených důvodech. Jasně jsem řekl, že ji napadnu soudně, a nyní už je žaloba pro neplatnost výpovědi podaná. Když soud výpověď označí za neplatnou, a já o tom nepochybuji, bude mi muset úřad zpětně vyplácet mzdu za mnoho měsíců. To nebudou malé peníze.

Očekával bych, že vedení žabovřeského úřadu nebude chtít, aby po všech problémech a aférách, kterými jsou Žabiny poslední roky proslulé, přibyla ještě další škoda ve výši… kolik vlastně?

Když se to potáhne rok, bude to tak tři sta padesát tisíc. A to už asi sto dvacet tisíc vyhodili oknem.

Jak to?

Více než čtyři měsíce mi bránili skutečně pracovat. Nedělal jsem z jejich nařízení nic, nebo alespoň nic, co by k něčemu bylo. Zaměstnávali mne (v uvozovkách) sepisováním nesmyslných seznamů, které nejsou k ničemu. Po tu dobu jsem samozřejmě bral plat.

Nedělat nic a brát plat…

(skáče do řeči) …mne tedy rozhodně netěšilo. A nemělo by to těšit daňové poplatníky, kteří to zatáhli, a nemělo by to těšit ani politiky, kteří byli zvoleni, aby na peníze z daní dohlíželi.

Jmenovitě?

Na prvním místě samozřejmě starostu.

Starostou Žabovřesk je Mgr. Marek Šlapal. Mluvil jsi s ním?

Několikrát. Neudělal naprosto nic kromě vymýšlení důvodů, proč nic udělat nemůže.

Řekl jsi, že jsi výpověď napadl soudně. Když vyhraješ a soud ji zruší, chceš se na úřad vrátit?

Ano, chci. Pracoval jsem tam deset let, ta práce mne baví.

Michal Eger

Soudní řízení se může táhnout mnoho měsíců. Hledá za tebe úřad náhradu?

Nevím. Ani bych se o tom nemusel dozvědět. Na informatika není nutné vypisovat výběrové řízení.

Jak pokračuje trestní řízení s tajemnicí Jarmilou Kučerovou?

Ani to nevím. Nejsem účastníkem řízení, policie mne tedy neinformuje. Protože je stále mimo službu, řízení zřejmě pokračuje, ale netuším, v jaké je fázi.

Co budeš teď dělat?

O prázdninách si chci odpočinout. A pak, jestli se mi do té doby nepovede výpověď zvrátit, si začnu hledat jinou práci.

Takže když to shrnu – tajemnice sedí doma a čeká, jestli se podaří jí něco dokázat. Její zástupkyně, starosta a další místní politici dělají mrtvé brouky a čekají, až se to přežene. Tebe po sto dvaceti tisících za skoro nic čeká patrně další pár stovek tisíc za úplné nic, zaplaceno z mých daní. Výborně.

Když se tak za dosavadním průběhem událostí ohlédneš, šel bys do toho znovu?

Ano. Bez váhání.

*

Související

Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Michal Eger ke Krausovi. Lidé podporují šikanovaného zaměstnance
Za nahlášení trestného činu se zaměstnanec úřadu dočkal výpovědi
Reportáž České televize o případu
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz

Lobbista Novotný i exstarosta Kvapil jsou ve vězení, odsedí si 4 roky

23. 6. 2011 v 11.50 • Témata: , , , , , , , , , ,

Lobbista Radovan Novotný i bývalý starosta brněnských Žabovřesk Aleš Kvapil, které poslal soud za braní úplatku na čtyři roky za mříže, už nastoupili do vazební věznice v brněnských Bohunicích. Tam stráví přibližně týden a pak je čeká převoz do jiné věznice.

„Dopoledne nastoupil Radovan Novotný a odpoledne Aleš Kvapil,“ potvrdila mluvčí Vazební věznice Brno Dana Krejčířová.

Oba muži otáleli s nástupem do věznice téměř do poslední chvíle. Ve čtvrtek byl totiž nejzazší termín, kdy do ní měli nastoupit. Právě tehdy totiž uplyne desetidenní lhůta od chvíle, kdy oba odsouzení převzali výzvu k nástupu trestu.

(…)

Zdroj: brno.idnes.cz

Související

Novotný dnes nastoupil do vězení. Exstarosta Kvapil otálí
Aktéři korupční kauzy z Žabovřesk musí do čtvrtka nastoupit do vězení
Kvapil a Novotný si balí kufry. Destinace: vězení
Michal Eger: Tajemnice Kučerová se schovává za clonu lží
Žabovřesky: Absurdní válka placená z veřejných peněz
Žabovřesky: Bručí starosta, teď zabručí tajemnice
Nižší trest pro Kvapila a Novotného, pokuta je ale vyšší
Soud projedná odvolání ex-starosty Žabin Kvapila