Bystrčník » veřejné projednání

Příspěvky se štítkem ‚veřejné projednání’

Veřejné projednání Horního náměstí 8. 4. ve Společenském centru

14. 4. 2015 v 22.10 • Témata: , , ,

Jak bylo oznamováno i na Bystrčníku, konalo se ve středu 8. 4. 2015 ve Společenském centru v Bystrci  veřejné projednání Územní studie Bystrc II – západ. Pokusme se alespoň stručně shrnout, co jsme na tomto projednání zaslechli.

V první části byl panem architektem Kaňkem představen nový návrh možné výstavby na Horním náměstí. Jak ovšem zdůraznil, představená podoba ukazuje pouze jednu z desítek možných podob. Účelem návrhu je představit, o jakou hmotu by se jednalo. K dispozici máme v tuto chvíli jen fotografie pořízené při projednávání, za jejichž kvalitu se omlouváme.

Obr_1 (1)

Nepřehlédnutelná je zarputilá snaha nezakreslit na Horní náměstí dvě nebo více oddělených budov, což je naopak charakteristické jak pro variantu, kterou z původní studie pana architekta Kaňka vybralo minulé zastupitelstvo tak i pro variantu respektující návrh renomovaného ateliéru RAW. Na uvedeném obrázku je zřejmý úmysl prezentovat dvě oddělené budovy, zdůrazněné oranžovým podbarvením, přitom však zachovat možnost budovy jediné a to pomocí spojovacího krčku, ponechaného v půdorysu v zelené barvě. Na dotaz bylo sděleno, že nízký krček může být pochůzný a umožňovat průchod do budoucího parku, stejně tak si ovšem umím představit (protože, jak bylo řečeno, jedná se pouze o jednu z mnoha desítek možností) jeho zvýšení na úroveň dvou pater. Dále je třeba si uvědomit, že spodní podlaží by se patrně jako nadzemní nepočítalo a limit dvou podlaží by umožňoval stavbu ještě o jedno podlaží zvýšit.

Obr_2

Jako odpověď na další dotaz bylo sděleno, že parkovací místa, která by byla novou budovou vygenerována nejsou na uvedeném schematu zakreslena a nebudou to parkovací místa podél ulice Kamechy. To znamená, že část zelené plochy okolo budovy (a zatím nebylo řečeno jak velká) bude zabrána povinnými parkovacími místy.

Velikost oněch zakreslených oranžových obdélníků také není nijak malá, mají rozměr 30 × 20 m. Těchto 600 m² je podstatně více, než 200 m² v návrhu minulého zastupitelstva (přesněji: v návrhu minulého zastupitelstva 3 × 200 m² = 600 m², zde 2 × 600 m² = 1200 m² + spojovací krček).

Obr_3

Bylo by příjemné nechat se uklidnit ujišťováním současné bystrcké koalice, jistě upřímně míněným, že vše záleží na nás v Bystrci a že si to ohlídáme. Je ale třeba mít na paměti, že pozemky jsou ve vlastnictví města a rozhodující slovo bude mít Magistrát. A jakkoli zatím počítáme s tím, že ve složení volených zástupců na úrovni města došlo k zásadní proměně, pozorujeme čím dále zřetelněji, že v mnohých ohledech vládnou v kancelářích Magistrátu staré poměry a pořádky a věta paní ing. Leopoldové, stále ještě vedoucí OUPRu, že totiž „město má zájem stavební pozemky co nejlépe zhodnotit“ jak se zdá pořád platí. Což znamená, že úředníci Magistrátu dobře vědí, co my zde v Bystrci potřebujeme a co nám chybí.

O tom, kdo má zájem nezakreslit do žádného obrázku dvě nebo více oddělených budov a zastavěnou plochu zvětšovat můžeme jen spekulovat. Tento zájem lze například předpokládat u firmy, která by případně v budoucnu stavbu realizovala. Stejně tak ovšem může jít o promyšlený tah, jak v této chvíli dosáhnout schválení investičního záměru na městě. Nechme se překvapit. Nebo raději ne… Vývoj situace budeme pozorně sledovat, a to i na úrovni Magistrátu.

Ve druhé části projednání přišlo na pořad prodloužení tramvaje na Kamechy a s tím související úprava  vedení komunikací, to ale ponechme pro další článek.

Luboš Raus

Albert na Kamechách: Největší obavy jsou z parkování

19. 11. 2013 v 14.01 • Témata: , , , , , , , ,

Nejméně pět desítek lidí projevilo v pondělí 18. listopadu zájem o stavbu obchodu Albert na Kamechách v Brně-Bystrci. Prezentace projektu firmy NOME se ve Společenském centru na Odbojářské ulici zúčastnili zástupci investora i dvou městských částí – Bystrce a Žebětína.

„Ačkoli bude stavební řízení probíhat v Žebětíně, i nás se projekt bezprostředně týká,“ uvedl Starosta Bystrce Vladimír Vetchý (ČSSD).

Na pozemcích u křižovatky ulic Říčanské a Vejrostovy, jejichž převážná část leží v katastru Žebětína, má během příštího roku vyrůst supermarket o ploše 1 900 čtverečních metrů. Následně, v dalších etapách výstavby, k němu mají přibýt dvě budovy se službami a prodejem nepotravinářského zboží o celkové ploše 2 600 metrů.

Proti stavbě přednesli příchozí řadu námitek, nejčastěji zmiňovány byly obavy z dalšího zhoršení parkování. Propojení Teyschlovy ulice s Říčanskou a příjezdem k supermarketu má připravit obyvatele okolních domů o 70 parkovacích míst, bojí se místní.

„Parkování kolem Teyschlovy už je dnes hrůza. Auta stojí všude. Kdyby hořelo, hasičské auto se sem nedostane,“ popisovali potíže, s nimiž se každý den setkávají, příchozí.

Zástupce firmy NOME Pavel Knapec projevil snahu problém řešit. U supermarketu vznikne nové stání pro 30 aut, které má úbytek parkovacích míst nahradit. Společnost NOME také před zahájením stavby zajistí provizorní parkovací plochu, kterou budou moci místní lidé použít během výstavby. Další řešení bude hledat městská část.

Protesty se týkaly světelného smogu i obav ze snižování plochy zeleně.

„Vy nám teď berete zeleň otřesnou stavbou,“ nelíbilo se ženě z Teyschlovy ulice. „Bude to nadosmrti zbytečně zabetonovaná plocha.“

Starosta Vetchý poukázal na územní plán, který plochu pro obchodní služby vyčleňuje již mnoho let. Podle starosty lidé věděli, že se v místě bude stavět, už v době, kdy se do Bystrce stěhovali, a museli s tím tak počítat. Pavel Knapec ujistil, že projekt zohlední blízkost obytných domů a k obtěžování světelným smogem nedojde.

Ve dvou budovách služeb a nepotravinářského zboží by mohla vzniknout i pobočka pošty.

„S poštou o zřízení pobočky jednáme,“ informoval Pavel Knapec. „Pošta by mohla otevřít pobočku na Kamechách ještě před stavbou, na dobré cestě je jednání s obchodem Sklizeno, kde by vzniklo kontaktní místo Pošta Partners.“

Obchod Albert na Kamechách by měl otevřít na konci října příštího roku.

„V případě, že vše půjde zcela ideálně, bychom chtěli stihnout vánoční prodeje,“ uvedl Pavel Knapec.

-vl-

Ke stažení

Situace koordinacni.pdf
Vizualizace – perspektivy.pdf
Vizualizace – nadhledy.pdf
Situace prehledna.pdf

Související

Obchodní centrum Kamechy: Pozvánka na veřejné projednání
Na Kamechách postaví Albert

Obchodní centrum Kamechy: Pozvánka na veřejné projednání

29. 10. 2013 v 12.09 • Témata: , , , , ,

Veřejné projednání se bude konat v pondělí 18. 11. 2013 v 18:00 ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2, 635 00.

NÁKUPNÍ CENTRUM BRNO-KAMECHY

Stavba nákupního centra Brno-Kamechy je součástí několika dalších etap výstavby, které v současné době probíhají.

Urbanistická koncepce celé čtvrti má charakter „kobercové“ zástavby. Na svazích jsou umístěny obytné domy, přičemž jejich uspořádání má tradiční charakter ulic. Kolem páteřní komunikace na vrcholu kopce je soustředěna hlavní část občanské vybavenosti a parkových ploch. V její západní části je lokalizována stavba malého obchodního centra sestávající z tří jednopodlažních obchodních budov. Hlavní příchod a příjezd do nákupního centra je veden z páteřní komunikace. Jednotlivé obchodní budovy tvoří pravoúhlou kompozici s vnitřním rozlehlým „dvorem“, do kterého jsou jednotlivé fasády orientovány. Jedná se o velmi jednoduché urbanistické schéma, které jednoduše přepisuje historickou formu řecké agory, kdy společenské a obchodní budovy jsou komponovány kolem velkého prostranství lemovaného kolonádou neboli arkádou. Jiný přímě k historickým předobrazům můžeme spatřovat v náměstích českých a moravských měst, kdy tržiště v jejich středu jsou obklopeny měšťanskými domy s podloubím.

Dopravní napojení nákupního centra pro příjezd zákazníků i zásobování je navrženo z ulice Vejrostova v blízkosti stávající zástavby panelových domů při ulici Teyschlova. Dále bude řešené nákupní centrum dopravně přístupné z ulice Říčanská, ale zde bude vjezd pouze pro zákazníky.

Součástí areálu je parkoviště pro osobní automobily. Toto parkoviště bude sloužit pouze pro návštěvníky nákupního centra.

Jednotlivé domy nákupního centra jsou navrženy jako jednopodlažní železobetonové prefabrikované skeletové konstrukce halového typu, nepodsklepené s plochou střechou. Součástí těchto domů jsou kryté předprostory formou krytých arkád. Objekty jsou obdélníkového tvaru, fasády jsou v maximální možné míře prosklené výkladci. Tak kde z funkčního hlediska není možné použití výkladců jsou ve fasádě osazena bezrámová pásová okna. Nosný systém objektů je navržen jako prefabrikovaný železobetonový skelet s výplňovým zdivem.

Barevné provedení jednotlivých objektů je předpokládáno v bíle omítce s barevným pruhem z keramického obkladu v úrovni pásových oken.

Stavební řešení je velmi kvalitní, při jednoduchých tvarech objektů budou detaily provedeny v trvanlivých a dobře stárnoucích materiálech stejně tak jako povrchové úpravy veškerých konstrukcí.

Objekt supermarketu bude plnosortimentní nákupní objekt, ve kterém se ve vstupní pasáži budou nacházet tři nájemní jednotky. Využití nájemních jednotek se předpokládá pro drogerii, květinářství a trafiku.

Objekty retailu A a B budou rozděleny vnitřními dispozicemi na jednotlivé nájemní jednotky. Každá nájemní jednotka bude mít vlastní hygienické zázemí. Využití nájemních jednotek v retailu A je uvažováno jako kavárny, cukrárny, event. potřeby pro domácí mazlíčky. Využití nájemních jednotek v retailu B je uvažováno jako prodejny oblečení, obuvi apod.

Přílohy:

Situace koordinacni.pdf
Vizualizace – perspektivy.pdf
Vizualizace – nadhledy.pdf
Situace prehledna.pdf

Zdroj, další informace: www.bystrc.cz

Související

Na Kamechách postaví Albert

Luboš Raus: Ještě k veřejnému projednání studie o Horním náměstí

10. 4. 2013 v 08.40 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 20. března 2013 se ve Společenském centru v Bystrci konalo veřejné projednání magistrátní studie definující další možné směry rozvoje oblasti Horního náměstí v Bystrci. K několika článkům již k tomuto tématu publikovaným připojme ještě pokus o jakési shrnutí, a to i s ohledem na aktuální pokračování této záležitosti.

Ačkoli studie zpočátku budila dojem již předem dohodnutého řešení mezi Magistrátem a autorem studie panem Ing. arch. Jindřichem Kaňkem, prezentace pana architekta tyto obavy rozptýlila. I když jedna z variant (dodejme, že pro Bystrc víceméně nepřijatelná) byla označena jako dohodnutá, pan architekt výslovně uvedl, že všechny představené varianty jsou možné, dokonce i nulová varianta bez zástavby Horního náměstí, a že bude záležet jen na bystrckých občanech, co si vyberou. Dodejme s vděčností, že narozdíl od většiny ostatních městských částí bystrcká radnice stojí za svými občany a komunikuje s nimi.

Méně uklidňující byly ovšem názory vyslovené paní Ing. Leopoldovou, vedoucí OÚPRu a jediným zástupcem Magistrátu na zmíněném projednání. K záměru změny funkčnosti plochy na Horním náměstí definované v územním plánu jako SJ (plocha SJ dovoluje i výstavbu bytů) se Ing. Leopoldová podvakráte nevyjádřila. Naproti tomu výslovně uvedla, že záměrem Magistrátu je prodat pozemky na Horním náměstí za co nejvyšší cenu a proto OÚPR index podlažních ploch (tzv. IPP definující rozsáhlost případné zástavby) rozhodně nijak významně nesníží. Zůstává zde tedy nevyřešený rozpor mezi přáním Bystrce (občanů, Rady i Zastupitelstva) a přáním některých zástupců Magistrátu.

Jaká je současná situace a jaký vývoj lze očekávat dále?

horni-namesti-cukrarna-model-01-1280

Dobrou zprávou je, že ačkoli komise bystrcké Rady navrhovaly doporučit hodnotu IPP = 0,5 rozhodla se Rada žádat po Magistrátu změnu Územního plánu na Horním náměstí a omezit výstavbu součinitelem IPP = 0,25 a to s nejvýše dvěma nadzemními podlažími s  vyloučením výstavby bytů. V návrhu ovšem není obsažen limit rozdělení výstavby do několika objektů. To by v konečném důsledku, s ohledem na platnou legislativu, mohlo znamenat objekt na ploše cca 1000 m2, tedy např. o rozměrech 20×50 m, na dolní straně směrem ke konečné se třemi nadzemními podlažími, což je značně rozsáhlejší, než bylo odhlasováno bystrckým zastupitelstvem 11. dubna loňského roku.

horni-namesti-cukrarna-model-02-1280

Možná se to zdá jako příliš velký ústupek vůči Magistrátu ze strany bystrcké Rady, musíme si ovšem uvědomit, že naše radnice nemá v podstatě žádné pravomoce, jak prosadit svá rozhodnutí na Magistrátu. Jinými slovy, ve smyslu toho, co uvedla na veřejném projednání Ing. Leopoldová, Magistrát si může s pozemky v Bystrci dělat co chce. A skutečně platí, že když přijde v současné době investor s návrhem masivní zástavby na Horním náměstí (IPP = 0,8), Magistrát mu to může (podle některých dokonce musí) povolit. Jak uvedl pan místostarosta Přibislavský, v případech rozporných názorů se vede mezi městskou částí a Magistrátem tzv. dohodovací řízení, jenže za tohoto volebního období nebyl Bystrc ze zhruba deseti dohodovacích řízení vyslyšen ani jednou!

Berme tedy naší Radou navrženou regulaci jako maximum v současné době možného, berme to jako část dobytého území a to nikoli nepodstatnou.

Luboš Raus

Ke stažení

Audiozáznam z veřejného projednání územní studie (MP3)
Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Miloš Kudera: Rozhodnou za vás jiní. Samozřejmě na váš úkor
Lidé zaplnili Společenské centrum
Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí
Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Lidé zaplnili Společenské centrum

21. 3. 2013 v 16.11 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Obyvatelé Bystrce mají zájem o rozvoj městské části. Stovka příchozích to dala jasně najevo svou účastí na veřejném projednávání územní studie Bystrc II-západ ve středu 20. března. Setkání se kromě veřejnosti a zástupců městské části zúčastnil i architekt Jindřich Kaněk, autor studie, a Kateřina Leopoldová, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje magistrátu.

2013-03-20-Setkani-uzemni-studie-01

Územní studie řeší zejména budoucnost Horního náměstí a jeho okolí, včetně prodloužení tramvaje. Pro samotnou plochu Horního náměstí navrhuje hned čtyři varianty s různých stupněm zastavěnosti – od masivních objektů se čtyřmi nadzemními patry až po roztroušené dvoupodlažní stavby. Územní studie by měla být podkladem k vypracování usnesení zastupitelstva městské části a následně se stát závaznou součástí územního plánu.

„Naším hlavním cílem na Horním náměstí je zamezit jakékoli bytové výstavbě v budoucnu,“ řekl starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) a poukázal zejména na už nyní velmi problematické parkování v oblasti.

Kateřina Leopoldová několikrát poukázala na to, že rada Brna má zájem o prodej pozemků za co nejvyšší cenu, a naznačila, že ten to požadavek může upřednostnit přede vším ostatním, tedy i před zájmy obyvatel městské části.

„Jako zpracovatele územní studie jsme záměrně vybrali architekta, který dosud v dotčeném území  nepracoval. Doufali jsme, že nabídne čerstvý, nezaujatý pohled na lokalitu,“ uvedla Kateřina Leopoldová.

Je třeba poznamenat, že studie architekta Kaňka skutečně nevzbudila zdaleka tolik nevole jako předcházející návrhy, které v průběhu posledních několika let vznikly. Z názorů příchozích občanů bylo patrné, že upřednostňují spíše menší objem výstavby, s některými navrženými řešeními však byli ochotni se v zásadě smířit. Připomínky se týkaly zejména hluku, dopravy a parkování.

2013-03-20-Setkani-uzemni-studie-03

V druhé části večera byl představen záměr rekonstrukce prostoru před obchodem Albert na Ečerově ulici. Namísto dnešního nonstop stánku, s nímž jsou spojeny dlouholeté potíže (rušení nočního klidu, nepořádek) chce majitel pozemku pan Strašil vystavět přízemní prodejnu. Ta má být rozšířením stávající dvoupodlažní budovy s obchodem domácími potřebami. Na střeše přístavby má vzniknout kavárna. Celý záměr by se měl realizovat v roce 2014.

Veřejné diskuze o dění v městské části budou i nadále pokračovat. Na jedné z nejbližších chce starosta Vladimír Vetchý diskutovat s občany o rezidenčním parkování.

-vl-

Ke stažení

Audiozáznam z veřejného projednání územní studie (MP3)
Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí
Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí

21. 3. 2013 v 10.29 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Změňte územní plán tak, aby v ulici Kamechy nemohly vzniknout další byty. A vyrostlo co nejméně nových budov. To chtějí po úřednících lidé, kteří se ve středu sešli ve Společenském centru v Bystrci. Odbor územního plánování magistrátu jim tam představil novou studii, která se zabývá okolím Horního náměstí.

Asi stovka obyvatel zaplnila chvíli před pátou hodinou odpoledne Společenské centrum do posledního místa. Architekt Jindřich Kaněk jim představuje novou studii. „Snažíme se ukázat, jak se dá v této lokalitě v budoucnu řešit dopravní situace, i možnosti vzniku nových obchodů. Oproti starým projektům navrhujeme třeba přemístit plánovaný supermarket z Kuršovy ulice mezi ulici Kamechy a Rerychovu. Na jeho střeše vzniknou nová parkovací místa. Parkoviště může vyrůst i tam, kde měl původně obchod stát,“ popisuje Kaněk.

Návrh se většině účastníků líbí. Protestují, až když architekt začíná představovat čtyři varianty komerčních budov, které mají vzniknout v jižní části Horního náměstí. „Je škoda ničit část jediné zelené vodorovné plochy, kterou máme. Zbytek je totiž ve svahu,“ tvrdí Martin Král.

Řešení se nelíbí ani starostovi Vladimíru Vetchému. „Proto je jednou z variant i náš návrh, kdy požadujeme budoucí výstavbu omezit. Jak její velikost, tak vznik dalších nových bytů,“ vysvětluje starosta.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

Ke stažení

Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Nový vstup do brněnské zoo vznikne jen z půlky

26. 7. 2012 v 06.30 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Brno – Ředitel brněnské zoo doufá, že do konce roku získá nové parkoviště stavební povolení. Zbytek projektu počká.

Tři stovky parkovacích míst mají vzniknout u nového vstupu do brněnské zoologické zahrady. Ředitel zoo Martin Hovorka včera představil vizualizaci projektu a doufá, že stavební povolení získá ještě letos.Není jisté, jestli se to podaří. Někteří místní lidé se obávají, že nové parkoviště naruší klid v okolí. V územním i stavebním řízení chtějí podat připomínky, které celý proces pozdrží.

Nový areál pro tři sta aut a osm autobusů vznikne mezi Ondrovou a Rekreační ulicí. Ve vstupní budově na parkovišti jsou v plánu moderní pokladny, restaurace a mořské akvárium. Směrem ke Kníničkám má vyrůst svažitá střecha s trávou a květinami. Ze střechy pak povede lávka do zoo.

Podle informací Brněnského deníku Rovnost ale budova v nejbližších letech nevznikne. „Aktuálně se orientujeme na variantu parkoviště bez domu. Teoreticky by mohlo vzniknout příští rok, ale pravděpodobně to nedostaneme do rozpočtu,“ upozornil náměstek primátora Robert Kotzian. Město bude na stavbu žádat padesátimilionovou dotaci, dvacet milionů zaplatí ze své kasy.

(…)

Zkráceno, celý text Kateřiny Foltánkové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Kraj odsouhlasil nový vstup do zoo, lidé z okolí protestují
Kníničky proti vstupu do zoo. Studie nic nezměnila
Parkoviště zoo: lidé se bojí hluku i špatného vzduchu
Parkoviště zoo: další protesty
Roman Onderka: Na nový vstup do zoo existuje názorová shoda
Vstup do zoo podražil o sto milionů, magistrát na projektu trvá
Zoo letos na dotaci nedosáhne, Brno jí na nový vstup 200 milionů nedá
Vstupní areál ZOO narazil na kraji
Vstupní areál ZOO prošel posouzením vlivů na životní prostředí
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Ředitel Zoo Hovorka: Vstupní areál torpéduje malá skupina lidí. Jako R43
Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách
Projekt nového vstupu do ZOO pokračuje
Parkoviště praská ve švech, Kníničky se zlobí

Kraj odsouhlasil nový vstup do zoo, lidé z okolí protestují

24. 6. 2012 v 11.54 • Témata: , , , , , , , , , ,

Brno – Krajský úřad projekt nového vstupu do zoo v brněnských Kníničkách posvětil. Odpůrcům plánovaného parkoviště nepomohly ani posudky od znalců.

Zvýšení dopravní zátěže, hluku i škodlivin v ovzduší se obávají lidé z brněnských Kníniček. Kvůli projektu nového parkoviště pro brněnskou zoologickou zahradu. Jihomoravský krajský úřad však jejich obavy odmítá a nedávno potvrdil, že nový vstupní areál životní prostředí neohrozí. Vydal souhlasné stanovisko při posuzování takzvaného dokumentu EIA, který zkoumá právě vliv staveb na životní prostředí.

S výstavbou parkoviště nesouhlasí někteří obyvatelé Kníniček. „Kraj stavbu posvětil i přes to, že podle našich expertíz byl dokument nekvalitně zpracovaný. Stále se bojíme zhoršení kvality života v zatím klidné městské části,“ sdělila například Jana Turoňová z občanského sdružení Naše Kníničky.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Související

Kníničky proti vstupu do zoo. Studie nic nezměnila
Parkoviště zoo: lidé se bojí hluku i špatného vzduchu
Parkoviště zoo: další protesty
Roman Onderka: Na nový vstup do zoo existuje názorová shoda
Vstup do zoo podražil o sto milionů, magistrát na projektu trvá
Zoo letos na dotaci nedosáhne, Brno jí na nový vstup 200 milionů nedá
Vstupní areál ZOO narazil na kraji
Vstupní areál ZOO prošel posouzením vlivů na životní prostředí
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Ředitel Zoo Hovorka: Vstupní areál torpéduje malá skupina lidí. Jako R43
Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách
Projekt nového vstupu do ZOO pokračuje
Parkoviště praská ve švech, Kníničky se zlobí

Veřejné projednání? Spíš prezentace hrnců

12. 3. 2012 v 11.47 • Témata: , , , , , , ,

Dnes, tedy v pondělí 12. března, se v 17 hodin ve Společenském centru v Bystrci uskuteční další z mnoha veřejných projednání stavby. Svůj projekt parkovacího domu pod ulicí Černého bude veřejnosti prezentovat firma Komfort.

Současná bystrcká koalice (ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL) plní slib, že všechny větší stavby v Bystrci budou předem projednány s veřejností. Přestože se radní snaží, stále však zůstává otevřenou otázkou, nakolik se tyto akce dají skutečně nazvat projednáním. Předem poznamenávám, že ne vinou politiků.

Ochota investorů poskytnout předem – a nejen předem – úplné informace o svém záměru je totiž velmi nízká. Občané se tak nemohou předem nijak připravit, promyslet si otázky a argumenty. Dokonce kromě názvu akce leckdy – jako v tomto případě – nevědí vůbec nic. A to je také záměr.

Investoři by rádi, aby byl tok informací co možná nejjednosměrnější a aby jejich vyznění nebylo možné nijak zpochybnit. Lidé přijdou, architekt jim promítne své obrázky, co nejpřesvědčivěji pohovoří o výtečnostech svého projektu (a pomlčí o slabších stránkách), investor vyzvedne pokrok, jakého se oblasti dostane, nejlépe přidá něco o pracovních místech (přibudou dvě), a pak už raději rychle domů. Hlavně se moc na nic neptat, nepromýšlet, nemít možnost s nikým získané informace konzultovat. Veřejně projednáno bylo, věci bylo učiněno zadost, co byste ještě chtěli.

Investoři se takovým uvažováním nijak netají, dokonce jim zřejmě ani nedochází, do jaké míry je neregulérní.

Ing. Zdeněk Veselý, zástupce firmy Komfort, tak sice na dotaz Bystrčníku a po jednání s místostarostou Tomášem Přibislavským materiály ke stavbě parkovacího domu zaslal, zároveň však zcela protismyslně zakázal jejich zveřejnění: „V příloze vám posílám zákresy a skicy parkovacího domu. Berte prosím na vědomí, že zákresy a skicy jsou ve výhradním vlastnictví firmy KOMFORT, a.s. a bez dalšího svolení se nesmí poskytnout další osobě, či k dalšímu použití.“

Pan Veselý dodal i vysvětlení. Firma nechce, aby „docházelo k nechtěným dezinformacím mezi lidmi“. Jinými slovy, aby si lidé třeba neudělali jiný názor, než by měli.

Ještě podivnější stanovisko zaujal Ivor Ševčík ze společnosti AI Development, společnosti, která chce na Šemberově ulici vystavět bytový dům. Pan Ševčík si zprvu v komentářích na Bystrčníku stěžoval na negativní vyznění článků. „V případě, že je zájmem občanského sdružení informovat obyvatele Bystrce, pak je jeho zájmem i získávání a komentování objektivních informací, ne vymýšlet si a rozhodně ne živit spekulace a obecně negativní náladu,“ prohlásil pan Ševčík.

Když jsme ho však požádali, aby veřejnost o svém záměru informoval tak, jak si myslí, že je to správné, odmítl to. Prý „je zklamán postojem občanského sdružení“. Kde tedy ony „objektivní informace“ vzít, Ivor Ševčík nevysvětlil.

Z původního dobrého záměru veřejnosti poskytnout možnost vyjádření se tak stává fraška na úrovni komerčních prezentací předražených hrnců a dek z pravé ovčí vlny. I když radní mají jen malý prostor, jak investora k poskytnutí informací o projektu donutit, možná by mohli zvážit, jestli se za takových okolností na podobných fraškách vůbec podílet.

Viktor Lošťák

Související

Veřejná prezentace parkovacího domu na Černého
Bytovka na Šemberově – nové zprávy
Spustí nová bytovka na Šemberově lavinu protestů?
Stránky KOMFORT a.s.
Stránky AI Development

Kníničky proti vstupu do zoo. Studie nic nezměnila

23. 2. 2012 v 10.48 • Témata: , , , , , , , , , ,

Ani sebevětší snaha odborníků představit projekt nového vstupního areálu do zoo lidem v Kníničkách v přijatelném světle nepřinesla zatím žádný viditelný úspěch. Kníničtí jsou stále radikálně proti záměru vybudovat v obci parkoviště pro 300 aut. Obhájce areálu, kteří jim ve středu 22. února přišli na veřejné projednání prezentovat studii dopadů stavby na životní prostředí, zasypali výtkami a námitkami.

Ačkoli studie tvrdí, že dopady na životní prostředí v Kníničkách budou nepodstatné a často za hranicí subjektivní pozorovatelnosti, lidé nový vstupní areál prostě nechtějí. „Berete nám klid, nechceme v centru obce obří parkoviště, ignorujete naše výhrady,“ ozývaly se hlasy diskutérů.

Někteří navrhovali, že pokud brněnská zoo nutně nové parkoviště potřebuje, má jej postavit jinde. Zazněla i myšlenka umístit parkoviště u fotbalového hřiště FC Dosta-Bystrc Kníničky. Dalším návrhem byla stavba nového vstupu poblíž spojovací silnice mezi Bystrcí a Medlánkami. Výhodami by bylo, že prostor pro parkoviště je zde ještě větší než v Kníničkách a lze jej do budoucna rozšířit, a že návštěvníci by nemuseli překonávat tak velké výškové rozdíly. Hlavní nevýhodou ovšem je, že nová silnice Bystrc-Medlánky existuje zatím jen v myšlenkách a silný odpor Komína, přes jehož katastr by také vedla, projekt odsouvá mimo reálné úvahy.

Mezi jinými se k projektu nového vstupního areálu do zoo vyjádřil i starosta Bystrce Vladimír Vetchý (ČSSD). Uvedl, že ačkoli by nové parkoviště v Kníničkách ulevilo parkovacím plochám v Bystrci, patrně by provoz na příjezdu k němu dále zkomplikoval už tak neúnosné potíže s křižovatkou u OBI.

Včerejší veřejné projednání bylo poslední příležitostí, při níž mohli občané vznést námitky proti studii dopadů na životní prostředí. Dá se očekávat, že žádné nové zásadní argumenty vzneseny nebudou a studie bude schválena. To však vůbec neznamená realizaci nového vstupu do zoo v dohledné době. Brněnský magistrát už před časem oznámil, že peníze na stavbu během příštích dvou let jistě nebudou, pak budou volby, a kdo ví, co bude potom…

Potřebná částka na celou stavbu je nyní odhadována na 300 milionů korun. V roce 2011 utržila zoo na vstupném 16 030 180 korun. Za cenu vstupního areálu by tak návštěvníci mohli chodit 19 let do zoo zadarmo. To by dost možná přispělo k jejich spokojenosti a většímu počtu víc než sporné parkoviště, bylo by to hned a bez dopadů na životní prostředí.

-vl-

Kníničtí: Parkoviště pro ZOO postavte jinde

Kníničky – Nejdřív řešte křižovatku u Obi a pak se zabývejte parkovištěm. Myslete na lidi a ne jen na předpisy. Bydlení tady jsme si vybrali kvůli klidu a tichu a vy nám je teď chcete brát. Řada podobných i dalších výtek zazněla na středečním veřejném projednávání vlivu plánovaného parkoviště a vstupu do brněnské ZOO na životní prostředí v brněnských Kníničkách.

„Kraj vůbec nebere na vědomí zprávu odborníka Bohumila Pokorného, podle které ho je projekt špatně posuzován z hlediska hlukové zátěže i škodlivin v ovzduší,“ upozorňuje například Vladimír Duroň.

Podle zpracovatele posudku Stanislava Postbiegla se však mýlí. „K jeho názoru ohledně některých měření jsme přihlíželi a také jsme podle něj zprávu doplnili. Hluk ani emise se v Kníničkách po stavbě výrazně nezvýší. U některých škodlivin počítáme dokonce i s mírným poklesem, vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na ekologický provoz aut,“ vysvětluje Postbiegl.

Plánované parkoviště má pojmout tři sta aut a osm autobusů. „To je však podle mě nedostačující. Návštěvníků zoo může být i dvojnásobek. Ti pak budou parkovat i v ulicích Kníniček,“ obává se například Václav Hrnčíř.

Jeho názor se pokouší vyvrátit Radoslav Novotný ze společnosti Arch.Design, která nový vstup do zahrady navrhla. „V provozu zůstane i současný vstup, který v případě zaplněnosti parkoviště mohou návštěvníci zoo využívat,“ tvrdí Novotný.

(…)

Zkráceno, celý text Jana Spěšného si přečtěte na brnensky.denik.cz

*

Související

Parkoviště zoo: lidé se bojí hluku i špatného vzduchu
Parkoviště zoo: další protesty
Roman Onderka: Na nový vstup do zoo existuje názorová shoda
Vstup do zoo podražil o sto milionů, magistrát na projektu trvá
Zoo letos na dotaci nedosáhne, Brno jí na nový vstup 200 milionů nedá
Vstupní areál ZOO narazil na kraji
Vstupní areál ZOO prošel posouzením vlivů na životní prostředí
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách
Ředitel Zoo Hovorka: Vstupní areál torpéduje malá skupina lidí. Jako R43
Nový vstup do ZOO: Proti jsou Kníničky zdravé i obyčejné
Jak bude vypadat vstupní areál ZOO?
Říjen 2009: Nechceme obří parkoviště v Kníničkách
Projekt nového vstupu do ZOO pokračuje
Parkoviště praská ve švech, Kníničky se zlobí

Další veřejná projednání: Sídelní soubor Panorama a nový vstup do zoo

13. 2. 2012 v 12.37 • Témata: , , , , , ,

Na veřejné projednání stavby „Sídelní soubor panorama“ zve úřad městské části Brno-Bystrc. Projednání záměru s veřejností proběhne v pondělí 13. února od 17 hodin ve Společenském centru.

Další veřejné projednání se týká stavby nového vstupního areálu do zoologické zahrady. Organizuje jej jihomoravský kraj a bude se konat v Kníničkách.

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) oznamuje ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona termín veřejného projednání záměru „Nový vstupní areál ZOO Brno“ k.ú. Kníničky a k.ú. Bystrc, okr. Brno-město, veřejné projednání se uskuteční ve středu 22. února 2012 od 17.00 hod., v tělocvičně MŠ Studánka, Ondrova 25, 635 00 BRNO.

Související

Projednávání přestavby rekreačního centra Obora