Bystrčník » Valouškova

Příspěvky se štítkem ‚Valouškova’

Chodníků bez bariér přibude. Rodiče s kočárky jsou rádi

21. 8. 2012 v 06.03 • Témata: , , , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Další úsek chodníků v brněnské městské části Bystrc bude brzy bezbariérový. Po loňských úpravách několika ulic pokračuje tamní radnice s pracemi na dalších místech. „Dlouhodobě sledujeme, kde se pohybuje nejvíc lidí s kočárky nebo na vozících. Lokality bezbariérově upravujeme i na základě jejich podnětů,“ sdělil bystrcký starosta Vladimír Vetchý.

Radnice nedávno vypsala zakázku například na rekonstrukci přístupových cest v Odbojářské a Valouškově ulici nebo v ulici Kamechy u křižovatky s Kuršovou a Rerychovou ulicí. „Do poloviny října upravíme také chodníky v Lýskově nebo Foltýnově ulici. Konečná cena opravy vzejde z výběrového řízení,“ doplnil starosta.

Bystrčtí obyvatelé snahu radnice o zpřístupnění cest vítají. „Máme malou dceru a po Bystrci jezdíme téměř stále s kočárkem. Proto jsme rádi za každou podobnou úpravu. Je samozřejmě jednodušší, když je na chodník udělaný pohodlný nájezd,“ sdělil například Petr Čerbák. Ten se do Bystrce přistěhoval zhruba před dvěma lety.

Autor: Jan Spěšný
brnensky.denik.cz 

Nástavby: Pět otázek paní Butulové

31. 5. 2011 v 10.47 • Témata: , , , , , , ,

Nástaveb na městských bytech se týká pět otázek paní Butulové z Bystrce. Položila je na stránce bystrckého úřadu starostovi a místostarostům, a jak paní Butulová tvrdí, netrápí nejen ji, ale i mnoho dalších obyvatel Bystrce. Pro přehlednost jsme otázky a odpovědi vzájemně propojili. Kdo si myslí, že jsme místo větší čitelnosti dosáhli jen naprostého chaosu, může si původní podobu prohlédnout na otazky.umc-bystrc.cz.

*

Vážený pane starosto, vážení pánové místostarostové,

dovoluji se Vás zeptat na následující otázky, které netrápí pouze mne, ale i mnoho dalších obyvatel Bystrce:

1. Domníváte se, že jestliže zastupitelstvo MČ před lety zřejmě pro nedostatek správných informací schválilo smlouvu o výstavbě, která zhorší životní podmínky části obyvatel MČ a není v podstatě při dodržení zákonů ČR realizovatelná, musí stavební úřad této MČ její naplnění stůj co stůj umožnit a výstavbu povolit?

Vážená paní Butulová,

otázky, které jste nám položila, zcela jasně ukazují, že nepochybujete o jediných správných odpovědích, které byste na ně měla obdržet. Přesto si dovolím ve svých odpovědích naznačit, že Vámi připomenutá kausa není zdaleka tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Obecně všechny orgány volené samosprávy jsou a vždy budou do značné míry vázány rozhodnutími samospráv předešlých. Stejně tak i současná samospráva MČ Brno Bystrc je vázána rozhodnutím bývalého zastupitelstva ve Vaší věci.

Zrušit takové rozhodnutí by bylo v zásadě možné, pouze pokud by se nám podařilo prokázat jasné porušení platných zákonů. Příslušné odbory našeho úřadu prozatím takovéto porušení neobjevily a v tomto případě opravdu neexistuje žádný důvod, proč by stavební úřad naší MČ příslušná stavební povolení neměl vydat. Pokud jsem správně pochopil, naznačujete, že podle Vašeho názoru v celé věci k překračování zákona dochází, pokud je tomu tak, prosím Vás, abyste nám sdělila, v jakých konkrétních věcech se to děje, abychom je mohli znovu prozkoumat.

2. Co je podle Vás důležitější – snaha alespoň trochu pomoci obyvatelům Vámi spravované MČ, nebo zisky developerských firem?

Druhou Vaši otázku lze považovat za čistě řečnickou, neboť na ni opravdu existuje jen jediná správná odpověď. Dle mého skromného názoru ovšem je nejdůležitějším úkolem kterékoli samosprávy snažit se v rámci stávajících zákonů zajistit co možná nejspravedlivější kompromis mezi nejrůznějšími zájmy skutečně všech občanů na dotčeném území. Velmi častá představa, že existují problémy, na jejichž řešení mají všichni občané stejný názor, se totiž doposud vždy ukázala jako lichá.

3. Domníváte se, že je možné nějaké řešení ze strany zastupitelstva či ÚMČ, které by mohlo napravit dřívějším zastupitelstvem způsobený stav a zabránit zhoršení životních podmínek části obyvatel MČ, jestliže zatím k výstavbě nedošlo?

Nejen, že se tak domnívám, ale dokonce si myslím, že je to jeden z pilířů práce celého úřadu MČ. V případě staveb již probíhajících, je odpověď stejná jako u první otázky. Pokud jde o stavby teprve připravované, snad Vás potěší nedávné rozhodnutí rady MČ, že všechny větší stavební projekty na území naší MČ, budou do budoucna vždy veřejně presentovány za účasti občanů ve zdejším Společenském centru ještě před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Investor tak má možnost na základě reakcí občanů projekt upravit a občané mají možnost se ptát přímo investora. Územní řízení je  ze  zákona vždy veřejné a  kromě účastníků řízení se ho může zúčastnit i zástupce veřejnosti, ale jedná se o správní řízení, které má zákonem stanovena pravidla.

Věřím, že právě tímto způsobem se nám podaří výrazně zlepšit a zrychlit informovanost o rozsáhlejších stavebních projektech a jejich dopadu na naši MČ a zároveň tak zabráníme i mnohým nedorozuměním a fámám, které v podobných případech velmi často vznikají.

4. Jak zastupitelstvo a rada MČ kontrolují, zda jsou dodržovány stavebním úřadem zákony ČR? 5. Jak zastupitelstvo a rada MČ kontrolují, že výstavba nástavby na svěřeném obecním domě tento dům a případné mezující domy nepoškodí, jestliže bylo v průběhu přípravy zjištěno, že budou nutné injektáže ke zpevnění podloží, ale územní rozhodnutí na nástavbu vydané stavebním úřadem povinnost injektáží ve výroku rozhodnutí, tj. v jediné právně vymahatelné části rozhodnutí, vůbec nestanoví?

Stavební úřad po organizační stránce spadá pod tajemníka ÚMČ, krom toho jsou prováděny pravidelné kontroly a metodická činnost ze strany nadřízeného orgánu, MMB – OÚSŘ . Tento orgán je i odvolacím orgánem při řízeních vedených dle stavebního zákona.

5. Kdo bude hradit případné škody vlastníkům sousedních nemovitostí, pokud injektáže nebudou provedeny, neboť jejich povinnost územním rozhodnutím stanovena není? A všichni víme, že v dnešní době developeři o stavební povolení často nežádají, stačí jim podat na stavební úřad certifikát autorizovaného inspektora, takže argumenty, že se vše ohlídá při stavebním řízení, jsou liché.

Jistě jste už pochopili, že se ptám kvůli nástavbám na obecních domech, nedostatku parkovacích míst, zakonzervování tohoto nedostatku do budoucna pro absenci dalšího volného prostoru, kde by se mohl tento deficit alespoň trochu snížit a kvůli možnému poškození statiky domů, a to jak obecních, tak i sousedních, neboť mívají (pokud nejsou výškově odskočené)společné základové desky.

V této souvislosti se naskýtá řada dalších otázek. Proč město poskytuje zdarma pozemky města developerovi na parkovací místa pro byty v nástavbách, tak jako např. na ulici Valouškova? Tato parkovací místa nelze vydávat za zlepšení stávající špatné situace. Právě naopak. Proč se zastupitelstvo a rada nesnaží spíše získat tyto pozemky pro zlepšení současného neutěšeného stavu? To slepá ulice průjezdná pro oba jízdní směry současně pouze jedním jízdním pruhem šířky 3 metry je v pořádku a v souladu se zákony?

Doufám, že mi na mé obsáhlé otázky odpovíte. Děkuji Vám.

S pozdravem,

Butulová

V rámci podepsaných Dohod o spolupráci schválených Radou i Zastupitelstvem je stanoveno následující:

  • provést před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na svůj náklad důkladný geologický průzkum základové spáry a pod základovou spárou. Průzkumné sondy budou provedeny minimálně na pěti místech, a to především pod obvodovou stěnou a uvnitř objektu pod příčně nosnými stěnami. Po provedení geologického průzkumu je stavebník povinen v domě a jeho okolí provést úklid a vše uvést do původního stavu,
  • v případě nízké únosnosti podloží a základového pásu vypracovat projektovou dokumentaci navrhující provedení opatření k zabezpečení stavby, jejichž nezbytnost byla zjištěna na základě výsledků geologického průzkumu a po schválení projektové dokumentace vlastníkem tato opatření na svůj vlastní náklad provést,
  • doklad o výsledcích provedeného geologického průzkumu a případnou projektovou dokumentaci navrhující opatření k zabezpečení stavby předloží stavebník vlastníkovi nejpozději v den podání žádosti o stavební povolení,
  • v případě, že na základě geologického průzkumu bude zjištěno, že k řádné realizaci půdní nástavby je nutno vynaložit ze strany stavebníka náklady, které spolu s ostatními náklady vynaloženými na realizaci půdní nástavby svojí výší převyšují možnosti prodejní ceny bytů, je stavebník oprávněn, do okamžiku zahájení prací na opatřeních, prováděných na základě geologického průzkumu, od této smlouvy odstoupit. Odstoupí-li stavebník z tohoto důvodu od této smlouvy, nemá právo na úhradu nákladů, vynaložených v souvislosti s prováděním geologického průzkumu a vypracováním projektové dokumentace navrhující opatření k zabezpečení stavby.

Následující kontrola provedených opatření vyplývající z geologického  průzkumu a popřípadě z návrhů statika je následně prováděna technickým dozorem vlastníka, který má uzavřenu s MČ mandátní smlouvu.

Injektáž není v podmínkách územního rozhodnutí, protože se jedná o podmínku, týkající se provádění stavby, bude tedy řešena v dalším stupni PD ve stavebním řízení. To, zda developer požádá o stavební povolení stavební úřad, nebo podá na stavební úřad certifikát autorizovaného inspektora, samozřejmě neovlivníme, ale autorizovaný inspektor musí rovněž postupovat podle platných zákonů. Autorizovaný inspektor musí opatřit mimo jiné i závazná souhlasná stanoviska dotčených orgánů a osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení.

Kontrolní prohlídky v průběhu stavby a závěrečnou kontrolní prohlídku již provádí stavební úřad. V případě ohrožení veřejného zájmu potom stavební úřad může ukládat opatření na sousedním pozemku, nařizovat nutné zabezpečovací práce, nařizovat vyklizení atd.

ad 1),2),3) – Petr Fedor, místostarosta,
ad 4),5) – Ing. arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru, Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního

Aktualizace 2. června 2011: K bodům 4 a 5 doplněno upřesnění  Ing. Josefa Vaverky.

Najděte kocoura Sixi

19. 4. 2011 v 11.18 • Témata: , , , , , ,

Ve středu 6. dubna se po 22 hodině z Valouškovy ulice ztratil tříletý kocour Sixi rasy dlouhosrsté britské modré. Pokud jste kocoura viděli, připadně našli, dejte zprávu majitelce na telefon 773 520 852. Nálezce zvířete čeká odměna.