Bystrčník » Stará Bystrc

Příspěvky se štítkem ‚Stará Bystrc’

Zaslepený architekt chce zničit ducha Staré Bystrce

20. 12. 2011 v 09.18 • Témata: , , , , , , , , , , ,

V pondělí 19. prosince se sešli obyvatelé Staré Bystrce se zástupci firmy Picador, která ve Společenském centru prezentovala novou variantu svého dlouholetého záměru vystavět v ulici K dálnici (mapa) bytový dům.

Proti plánu existuje mezi místními lidmi od začátku silný odpor. Ten vedl i k založení občanského sdružení Staré Bystrc – Chaloupky. Zeptal jsem se dvou zástupců sdružení, Mgr. Radana Koryčanského a  Doc. MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D., jak vidí současnou podobu projektu společnosti Picador.

*

Viktor Lošťák: Vidíte v nově prezentovaném projektu pozitivní změny? Reflektuje jimi podle vás firma negativní názory místních občanů?

Radan Koryčanský, Robert Mikulík: Firma Picador snížila počet bytových jednotek, čímž končí výčet vstřícných kroků. Celkově projekt stále překračuje přijatelnou mez zastavěnosti území. Podoba navrhovaného domu se od původního v zásadě neliší. Předpokládáme, že investor zkouší, co uneseme, že s těmito ústupky počítal a je to jen taktika.

Seznámila společnost Picador místní obyvatele dostatečně a zevrubně se všemi aspekty svého záměru? Nejsou tu sporné body, které by se snažila zatajit nebo upozadit?

Prezentace byla nepřipravená a neprofesionální. Většina přítomných občanů nebyla spokojena s rozsahem prezentovaných materiálů. Je to z toho důvodu, že byly představeny jen dva pohledy na plánovanou stavbu – z náměstí 28. dubna a z ulice Nad kašnou. Tyto pohledy byly navíc méně konfliktní a nepodávaly prakticky žádnou představu o rozsahu stavby a jejím začlenění do okolní zástavby. Dle našeho názoru nebyl pohled z ulice K dálnici prezentován záměrně.

Na setkání zaznělo několik bizarních výroků. Největší perličkou byl rozhodně názor pana architekta Davídka, podle kterého mají všichni občané Brna i České republiky právo na existenci této výjimečné stavby v bystrckých Chaloupkách.

Další perličkou byl názor zástupce firmy Picador, podle kterého lze tuto stavbu přirovnat k Tančícímu domu v Praze. Skutečnost, že Tančící dům nebyl postaven v zahradě, ale opomenul.

Velmi nevýbavná prezentace pana architekta Davídka byla korunována poetickou vizualizací, protože všechny okolní objekty byly odstraněny a objekt tak působil dojmem přímořského letoviska. V této formě by byly ospravedlnitelné vlnovky na fasádě, které dle pana architekta mají evokovat moře.

A na závěr prezentace, která nás měla seznámit s projektem, zástupce Picadoru doporučil, aby se občasné s projektem nejprve seznámili.

Jak se vám líbí nový projekt? Jste pro něj, proti němu, je podle vás již přijatelný nebo ne?

Jednoznačně nepřijatelný. Zaslepený architekt chce zničit ducha Staré Bystrce. Připouštíme, že jako samostatně stojící budova někde u moře by se mohla líbit.

Jaká je celkově odezva místních lidí? Převažuje odpor, pozitivní přijetí nebo je jim stavba víceméně lhostejná?

První odezvou je účast třiačtyřiceti místních (asi deset dalších se omluvilo), což svědčí o tom, že o lhostejnosti nelze mluvit. Účastí byl zaskočen i přítomný místostarosta Fedor. Žádný podpůrný hlas ze strany občanů nezazněl. Naopak, projevy byly striktně zamítavé. Vzhledem k hrozícímu poškození kvality bydlení se nelze divit, že se projevily i emoce. Důležité je, že zamítavé projevy nebyly jen ze strany laiků, ale i z úst přítomných architektů z řad obyvatel Bystrce.

Komunikuje Picador s občanským sdružením Stará Bystrc – Chaloupky?

Pan Serenčko (jednatel společnosti Picador – poznámka Bystrčník) se na schůzce zmínil, že o sdružení ví, ale nekontaktoval nás. Kladně hodnotíme skutečnost, že Picador zorganizoval toto setkání s občany Bystrce.

Co konkrétního vy a OS Stará Bystrc – Chaloupky nyní proti záměru firmy podniknete?

Důležité je, aby si občané Bystrce uvědomili, že tato stavba ohrožuje nejenom bezprostřední sousedy, ale představuje Trojského koně, protože ohrožuje ducha celých Chaloupek a staré Bystrce. Pokud by tato stavba vznikla, bylo by jednoduché prosadit další a další, podobně nesmyslné a nepatřičné stavby kdekoli. Proto podnikneme všechny kroky, včetně právních, abychom této stavbě zabránili. Doufáme, že nic z toho nebude třeba a investor svůj záměr přizpůsobí situaci.

*

Ke stažení

Audiozáznam ze setkání Picadoru s občany (MP3, 75 MB)

Související

Petr Davídek: Nový dům v Bystrci
Občané k projektu Picadoru: NE
Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Petr Davídek: Nový dům v Bystrci

20. 12. 2011 v 08.25 • Témata: , , , , , , , ,

Následující text a vizualizaci předložila společnost Picador občanům na setkání 19. prosince. Autorem textu je architekt Petr Davídek, jehož projekt bytového domu byl na setkání prezentován.

Bohužel ačkoli Bystrčník nabídl už před několika dny Picadoru možnost prezentovat záměr na svých stránkách, zástupci firmy na nabídku vůbec neodpověděli. Ani web společnosti víc informací neposkytuje. Text Petra Davídka a jediná vizualizace stavby jsou tak zatím všechny informace o záměru, které vám můžeme dát.

*

CHALOUPKY NEJEN V BYSTRCI Pozemek se nachází v exponované historické části Bystrce na rozhraní původní zástavby, tzv. Chaloupek a starého jádra Bystrce – původní návsi, dnes náměstí 28. dubna. Nyní tvoří Chaloupky stabilizovanou zástavbu zejména řadových rodinných domků s vlastní specifickou identitou. Podobný charakter zástavby můžeme v Brně registrovat například v Kamenné čtvrti na Červeném kopci či v Dělnickém sídlišti pod Stránskou skálou.

POHLEDEM ARCHITEKTA Tyto lokality s charakteristickou atmosférou, danou živelností svého rozvoje, vnímám velice intenzivně. Jsou plné kontrastů a určitě je jako součást historické zástavby nehodnotíme pejorativněji než architekturu moderní. Měly by však být technicky svébytné, nezatěžující okolní zástavbu či životní prostředí – v tomto ozdravujícím smyslu jsem pracoval na regeneraci několika městských historických celků. Mohu uvést šestiletou rekonstrukci areálu Přírodovědecké fakulty MU, čítající na 15 pavilonů převážně z přelomu 19. století, rekonstrukci Kounicova paláce (Rektorát MU), několik historických budov v Praze (např. budova Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici či vítězný návrh rekonstrukce Nové scény Národního divadla), taktéž i práci mimo městská centra, například rekonstrukci zámku v Liblicích pro Akademii věd ČR.

NÁVES ČI NÁMĚSTÍ? Zmíněné rozhraní ovšem musíme vnímat nejen z pohledu „chaloupek“ jako zástavbu rodinných domků, ale současně i ze strany historického centra Bystrce, náměstí 28. dubna, jemuž na východní straně dominuje kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Západní konec historického centra se rozšiřuje díky zaústění několika uliček a vytváří prostranství, jemuž vévodí Bystrcká lípa s kašnou před hospodou U Šťávů. Tato oblast patří zejména v sezóně k nejfrekventovanějším místům v Brně, a to díky cyklistické trase směřující na Brněnskou přehradu. Často tak bývá zastávkou spojenou s posezením ve stínu koruny košatící se nad letní zahrádkou. Tento významný prostor je zde stavebně ukončen právě třípodlažní budovou zmíněné restaurace, přes ulici Nad Kašnou pak nárožním objektem rodinného domu.

Z urbanistického hlediska je nanejvýš vhodné dodržet uliční čáru i výšku zástavby celé západní strany náměstí až po ulici K Dálnici. Tím se vracíme k problematice zakončení stávající zástavby tentokrát z pohledu od náměstí s důrazem na staletími ověřené městotvorné principy. Vzhledem k pohledové exponovanosti této uliční fronty a architektonické nevýraznosti stávající zástavby oproti protilehlému východnímu konci náměstí (kostel svatých Janů) hledejme potřebnou vyváženost jak hmotovou tak výrazovou ve spojitosti s typickými znaky zdejší městské krajiny i specifického místního přírodního prostředí.

(NE)UBLIŽUJE CHALOUPKÁM ČI (NE)UBLIŽUJE BYSTRCI? Takto koncipovaný dům není a ani nemůže být v nesouladu s „chaloupkami“, výškově i prostorovou orientací sousedy nikterak neovlivňuje, architektonicky se tváří soudobě, dívá se zejména do náměstí, s ulicí Nad Kašnou komunikuje formou přírodního dřevěného laťoví, které navazuje na prozatímní tupou štítovou stěnu souseda od jihozápadu. Podobnou formou navazuje dům na štít nárožního rodinného domu ulice Nad Kašnou a náměstí 28. dubna. Dům je soudobý, maloměstský, nový, nekonfliktní. V domě je sedm bytů pro sedm rodin, garáže pro sedm aut, volná parkovací místa a obchůdek či kavárna.

VLNA JAKO SYMBOL Dům je neutrální svoji tradiční bílou barvou omítek. Přírodní charakter objektu je podpořen dřevěným pletivem, které je ústředním výrazovým prvkem zejména z uličních pohledů. Vine se kolem uliční vzrostlé zeleně náměstí, se kterou se pocitově propojuje, na nároží přerušené sousedním domem míjí památnou lípu a znovu se ulicí Nad Kašnou vrací a přimyká v dlouhé vlně k domu v proluce a končí až na štítu souseda. Motiv vlny je prostý, v konstantní šířce obepíná dům, který takto sjednocuje, i když se objevuje na různých stranách, v různých ulicích. Evokuje vodu, pro zdejší brněnskou část v mysli domácího či hosta příznačnou.

PARKOVÁNÍ ŘEŠÍ PROBLÉM Kvalitní urbanistické snahy nezohledňují jen hmotové uspořádání domů, řeší také přínos domů v širším pojetí. Reagují na soudobé městské problémy, mezi nimiž značně dominuje neustálý nedostatek parkovacích míst. Nový bystrcký dům v odpovídajícím měřítku nabízí parkování nejen pro vlastní obyvatele, ale i pro veřejnost. Celkem šest míst v podzemních garážích může skrýt auta jinak překážejíc, na volných prostranstvích, což jistě potěší nejen odpůrce olejových skvrn či malé fotbalisty.

Ing. arch. PETR DAVÍDEK
PICADOR, spol. s r. o.

 

Ke stažení

Audiozáznam ze setkání Picadoru s občany (MP3, 75 MB)

Související

Občané k projektu Picadoru: NE
Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Občané k projektu Picadoru: NE

20. 12. 2011 v 08.19 • Témata: , , , , , , , , ,

no images were found

Jak vypadá opravdu tvrdý, nekompromisní občanský odpor předvedli obyvatelé Staré Bystrce v pondělí 19. prosince. Zhruba čtyři desítky lidí se dostavily do Společenského centra na prezentaci firmy Picador, která chce v ulici K dálnici (mapa) postavit bytový dům.

Uznání za statečnost si zaslouží odvážný architekt Petr Davídek, autor projektu. Sám, ponechaný investorem napospas davu, v krajně nepřátelském prostředí, v němž musel vzdorovat jednolitě negativnímu mínění všech příchozích, dokázal svou prezentaci jakžtakž odříkat, ačkoli bylo už krátce po začátku jasně patrné, že odpůrce stavby nemůže přesvědčit. Své si od obyvatel Staré Bystrce slízl i moderátor setkání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), a to přesto, že sám není projektu nakloněn. Lidé si setkání moderovali nakonec víceméně sami a  zástupce Picadoru zasypala smršť argumentů, názorů i jízlivých a uštěpačných poznámek.  „Tady dostane někdo pěkně přes držku,“ dala by se vyjádřit atmosféra setkání s občany.

Bystrcká Rada už projekt bytového domu firmy Picador projednala a postavila se vůči němu odmítavě. Setkání s občany pak mělo zjistit jejich názory, aby se rada k projektu mohla znovu vrátit na svém dalším zasedání počátkem ledna. Názor, který radní slyšeli, byl jen jeden. Krátký a silný. Představíte-li si červeným sprejem nastříkané slovo NE přes celou čelní frontu budoucí bytovky, znáte jej se vším všudy.

-vl-
Audiozáznam pořídil Ing. Luboš Raus

Ke stažení

Audiozáznam (MP3, 75 MB)

Související

Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany
Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Bytový dům ve Staré Bystrci: Veřejné projednání s občany

14. 12. 2011 v 19.53 • Témata: , , , , , , , , ,

Jednatel společnosti PICADOR, spol.s r.o., Mučednická 3, Brno 616 00,  Ing. Ján Serenčko si Vás dovoluje tímto pozvat na společné setkání obyvatel městské části Brno-Bystrc a investiční společnosti. Předmětem setkání je projednání  stavebního záměru výstavby Bytového domu v ulici K dálnici č.2, v městské části Brno-Bystrc.

Datum konání :  pondělí 19. 12. 2011 v 17.00 hodin

Místo konání :   Společenské centrum,   Odbojářská ulice č. 2,  Brno- Bystrc

Program jednání :

  • Seznámení zúčastněných se zpracovanou urbanistickou studií BD
  • Seznámení s projektovou dokumentací pro územní řízení
  • Diskuse

Odborný výklad k připravované výstavbě podá autor projektu Ing. arch. Petr Davídek, autorizovaný architekt. Dotazy obecného charakteru zodpoví Ing. Ján Serenčko, jednatel společnosti PICADOR, spol. s r.o.

S úctou

Ing Ján Serenčko, jednatel společnosti

Související

Chaloupky v Bystrci
Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik
Stránky občanského sdružení Stará Bystrc – Chaloupky
Práce architekta Petra Davídka, autora plánované stavby v Chaloupkách
Stránky společnosti Picador

Chaloupky v Bystrci

26. 5. 2011 v 08.37 • Témata: , , , ,

Bystrc je pěkné místo k bydlení a o mnohapatrové „chaloupky“ tu není nouze. Dnes chci ale psát o Chaloupkách malých, leč významných.

I když je pod tímto názvem na mapách nenajdete, označuje se tak spleť úzkých uliček a malých domků nad hostincem U Šťávů. Půjdete-li sem na procházku, uznáte jistě, že se jedná o místo malebné a zaplesáte radostí, že se jej nepodařilo zničit ani během války, ani během rozvojové výstavby v době komunismu, když už nad územím visel asanační výměr. Územní plán města Brna jej oceňuje též a náměstí 28. dubna s přilehlými ulicemi zařadil mezi hodnoty kulturně historické, konkrétně mezi zachovalá historická jádra původních sídel.

Chaloupky; foto Josef Strubl, OS Stará Bystrc-Chaloupky

Území samozřejmě nechátrá ani není zakonzervováno pro budoucí generace – řada domů je již zrekonstruovaná a celá oblast slouží k bydlení, díky malému prostoru a sousedícím dvorkům opravdu sousedskému. V posledních letech ale spodní část území ohrožuje investiční záměr firmy Picador, která zde na ulici K dálnici na místě malého zchátralého domku chce postavit bytový dům – nejdříve počítal návrh s deseti byty, začátkem roku 2011 snad již jen se sedmi.

Myslím, že bytový dům o takové bytové kapacitě by charakter domkové zástavby Chaloupek nenávratně poškodil – naštěstí zatím nenašel u nového vedení radnice podporu. Nyní jen doufejme, že ji získá až varianta, která bude charakter Chaloupek respektovat více. Pro ochranu této části Bystrce vzniklo také aktivní občanské sdružení Stará Bystrc–Chaloupky. Více o Chaloupkách a developerském projektu najdete na internetových stránkách sdružení – www.bystrc-chaloupky.webnode.cz. Běžte se do Chaloupek podívat a vychutnejte si bystrckou historii.

Ing. Petr Laštůvka
zastupitel, Zelená pro Bystrc

Článek vyšel v Okénku zastupitelů Bystrckých novin 5/2011 (strana 5).

Související

Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh
Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik

Bystrcké Chaloupky: Picador předložil nový návrh

13. 2. 2011 v 18.56 • Témata: , ,

Následující text se týká Chaloupek, oblasti ve Staré Bystrci nad hostincem U Šťávů. Už několik let se zde vleče spor developera s občany, kteří si nepřejí, aby ve staré zástavbě byla postavena vzhledem se vymykající budova. Ta podle nich naruší architektonickou hodnotu lokality.

*

Developeři mají takovou taktiku: předloží zcela nepřijatelnou stavbu, pokud neprojde, trochu ji zmenší či jinak upraví. Pokud opět neprojde, postup opakují. Je to věc trpělivosti. Často se jim podaří, že úřad a občané umdlí a investorovi se podaří postavit stavbu sice proti původnímu záměru skromnější, ale pořád tak nevhodnou, že kdyby s ní přišli hned na začátku, byla by nepřijatelná.

Také Picador se snaží zainteresované opít rohlíkem, proto původní záměr upravil a místo desíti bytů slevil začátkem roku 2011 na sedm. Na faktu, že mezi rodinné domky a do zahrady bytovka nepatří to nic nemění, ale vypadá to jako dobrá vůle.

Z dokumentace předložené stavební komisi jsme vytvořili tuto hrubou představu o novém návrhu:

Čelní pohled ovšem nic neříká o celkovém objemu stavby, který by vznikl zastavěním celého vnitrobloku – současné zahrady.

Občanské sdružení Stará Bystrc-Chaloupky

Související

Bystrckým Chaloupkám hrozí zánik