Příspěvky se štítkem ‚španělské gymnázium’

Bystrckým školákům přibude jedna třída. Na gymnáziu

28. 1. 2016 v 15.05 • Témata: , , , , , ,

Jedna první třída pro bystrcké školáky navíc. To je výsledek jednání městské části s vedením gymnázia na Vejrostově ulici. Bystrčník o tom informoval místostarosta městské části Vladimír Vetchý (ČSSD), do jehož kompetence školství spadá.

„Podařilo se nám vyjednat uvolnění jedné třídy gymnázia pro žáky základní školy,“ uvedl Vladimír Vetchý. „Na Vejrostově tak budeme moci otevřít místo tří prvních tříd čtyři.“

Nová třída pomůže ulehčit obtížnou situaci, kdy kapacity základních škol v Bystrci jen stěží dokážou pojmout všechny místní děti. Alespoň zčásti se tak vyřeší potíže rodičů, z nichž  někteří byli postaveni před nutnost kvůli spádovosti zapsat sourozence na různé školy.

„Během prázdnin se provedou nutné úpravy a v září bude již vše připraveno. Počítáme s tím, že na gymnázium se přesune některý z vyšších ročníků základní školy, první třídy budou zřejmě všechny ve stávající budově,“ dodal místostarosta Vetchý.

Definitivní řešení by měla přinést až přístavba nových šesti tříd v areálu na Vejrostově ulici. Městská část vede intenzivní jednání s magistrátem o financování stavby. Podle příslibu náměstkyně primátora Kláry Liptákové (KDU-ČSL) by se mohlo začít stavět v průběhu příštího roku.

-vl-

Související

Nových šest tříd pro bystrcké školáky? Nejspíš až v roce 2018
Základní školy v Bystrci budou mít větší kapacitu díky přístavbě na Vejrostově
Tomáš Kratochvíl: Mohu jen věřit, že nejde o politickou hru
Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme
Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Nových šest tříd pro bystrcké školáky? Nejspíš až v roce 2018

27. 1. 2016 v 10.20 • Témata: , , , , , ,

Ve včera vydané tiskové zprávě magistrát města Brna ústy první náměstkyně primátora Kláry Liptákové (KDU-ČSL) přislíbil „spolupracovat a pomoci při administraci žádosti o dotace“. Po dosavadních zkušenostech s ochotou Brna směrovat peníze mimo centrum města se zdráhám číst toto vyjádření jako přímý příslib zajistit peníze na přístavbu základní školy na Vejrostově ulici. Na jedné straně nechci dál zhoršovat vztahy s magistrátem, na straně druhé nebudu lakovat stav věcí narůžovo a klamat tak lidi v Bystrci.

Vydání tiskové zprávy předcházela řada událostí, která magistrát označuje slovem „jednání“. Budiž, ačkoli sám bych alespoň pro některé peripetie považoval za příhodnější výraz „nejednání“. V této chvíli ale považuji za lepší nepřilévat dál olej do ohně a chápat krok magistrátu s notnou dávkou opatrnosti jako v zásadě pozitivní.

Jestli půjde vše ideálně, zhruba v září tohoto roku bude zpracována projektová dokumentace na přístavbu šesti tříd u základní školy na Vejrostově ulici a magistrát zajistí peníze tak, aby se mohlo začít stavět. Bohužel to neznamená, že se do země kopne už v září. Otevření staveniště bude předcházet výběrové řízení na dodavatele stavby, což zahájení prací odsune na jaro 2017.

Osobně nepovažuji za realistické, že by vyučování v nových třídách mohlo začít v září příštího roku. Přinejmenším na první půlrok školního roku 2017/18 bude stále nutné děti nějakým způsobem natlačit do stávajících kapacit. Ty jsou už pro nadcházející školní rok naplněny až po okraj, městská část tedy stále stojí před nutností nalézt přijatelné řešení, i když, jak doufám, už jen na omezenou dobu. Že to bude spojeno s pochopitelnou nevolí rodičů a nepříjemnostmi pro samotné děti asi nemusím uvádět.

Bohužel popisuji ideální průběh událostí. Každé zaváhání na straně magistrátu povede k odkládání stavby a každý měsíc, o který bude odloženo otevření nových tříd, povede k citelnému zhoršení situace. Směnování na bystrckých základních školách není vymyšleným strašákem, mluví o něm ve svých dokumentech sám magistrát. Jak by na zavedení tohoto opatření reagovali rodiče si umím živě představit.

Městská část nesmí slepě věřit vágním příslibům a odevzdaně čekat, že je magistrát bezezbytku dodrží. Zkušenosti  říkají pravý opak. Sehnutým hřbetem se nic nezíská. Jestli chceme, aby se sliby staly skutečností, musíme v tlaku na město pokračovat.

Viktor Lošťák, Bystrčáci

Související

Základní školy v Bystrci budou mít větší kapacitu díky přístavbě na Vejrostově
Tomáš Kratochvíl: Mohu jen věřit, že nejde o politickou hru
Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme
Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Tomáš Kratochvíl: Mohu jen věřit, že nejde o politickou hru

26. 1. 2016 v 21.12 • Témata: , , , , , ,

Následující text starosty městské části Tomáše Kratochvíla (ČSSD) vyjde jako úvodník únorového čísla Bystrckých novin. Jeho tématem je nepříznivá situace s kapacitami základních škol v Bystrci a průběh jednání o možnostech financování přístavby základní školy Vejrostova. Vzhledem k tomu, že v posledních dnech došlo k dalšímu vývoji, zveřejňujeme článek po dohodě s autorem o něco dříve, než bude publikován v radničním periodiku.

*

Vážení bystrčtí spoluobčané!

S výstavbou v Bystrci a rostoucím počtem dětí musíme řešit problematickou situaci v našich základních školách, která nastane v následujících dvou letech.

Statutární město Brno má rozpočet přesahující 10 miliard korun, do Bystrce se přesouvá jen nepatrná část, neúměrná počtu obyvatel. Město Brno se při přerozdělování peněz neřídí ani logickými prioritami. Jednou ze stěžejních oblastí našeho života, do kterých je potřeba investovat, by měla být oblast vzdělávání. Vždyť co už by mělo být povinností obce, když ne zajištění povinné školní docházky? Je to přitom povinností města Brna, ne městské části. Přestože v Bystrci místa v základních školách budou chybět, město naše požadavky odmítá.

V Bystrci se snažíme prostředky, které nedostáváme od města, zajistit jinak. Pokusili jsme se maximálně využít pro financování nových kapacit základních škol jiných zdrojů, tedy dotací a fondů, například fondů ministerstev. Zaregistrovali jsme vyhlášení dotačního titulu ministerstva školství na přístavbu školních budov, a s kolegou Vetchým jsme zajistili vypracování žádosti o finanční podporu na přístavbu ZŠ Vejrostova. V tomto modelu by stavbu nových 6 ti tříd spolufinancovala z 15-20 % naše městská část, zbytek nákladů by pokryla dotace ministerstva a z rozpočtu Brna bychom žádné prostředky nežádali. Protože jsem navíc dvakrát konzultoval situaci s ministryní školství Kateřinou Valachovou, která sdílela můj názor, očekával jsem reálný úspěch naší žádosti. Bohužel situace se vyvinula zcela jinak poté, když do jednání vstoupilo město.

Každou žádost městské části o dotaci musí odsouhlasit Rada města Brna. Vzhledem k tomu, že jsme po městě žádné peníze nechtěli, mělo jít o schválení rychlé a víceméně formální. Rada města Brna však 15. prosince naši žádost, na níž úředníci městské části pracovali a do níž jsme investovali nejen naděje, ale i prostředky, stáhla bez jakéhokoliv zdůvodnění z programu jednání. Rada tak učinila, přestože jí bylo známo, že termín k podání žádosti na ministerstvo vyprší již 22. prosince 2015. Tím Rada města Brna přímo zabránila, abychom mohli peníze z ministerstva dostat.

Pro městskou část to znamená citelnou ránu. Kdyby ministerstvo naši žádost schválilo, mohli bychom zahájit stavební práce již tento rok. Vedení města Brna tedy svoji pasivitou nebo úmyslem způsobilo, že přístavba základní školy se v nejbližší době neuskuteční. Děti se dál budou tísnit, rodiče budou dál nespokojení, budeme muset dál vynucovat docházku na ty školy, které jsou volnější, přestože to řadě rodin nevyhovuje. Z dostupných údajů navíc vyplývá, že kapacita ZŠ v naší městské části bude dostatečná nejvýše po dva další roky, poté bude nutné zavést například směnování.

Důvod pro postup Rady města Brna neznám. Jsem starostou městské části, za kterou také nesu odpovědnost, přesto mě nikdo o pohnutkách a záměrech Rady města Brna, a to ani zpětně, neinformoval. Mohu jen doufat, že nějaké existují a mohu jen věřit, že nejde o politickou hru. Přitom by vedení Brna mělo být spokojené, že městské části dokáží postupovat samostatně, že zhodnotí majetek města, a že se postarají o vzdělávání dětí. Zjevně tomu tak není. Proto si vás dovoluji odkázat s dotazy o budoucnosti základního školství v Bystrci na jedenáct členů Rady města Brna. Na stránkách Magistrátu města Brna je po vyhledání odkazu s názvem RMB č. R7/046, ze dne 15. 12. 2015 pod pořadovým číslem 110., k nahlédnutí výsledek hlasování všech radních k naší žádosti o odsouhlasení dotace. Tito radní jednomyslně hlasovali pro stažení námi navrženého materiálu.

Jak budeme dále postupovat? V srpnu letošního roku by mohl být vyhlášen nový dotační titul, z něhož by se dala přístavba ZŠ Vejrostova financovat. Uděláme znovu vše pro to, abychom tyto dotační prostředky pro Bystrc získali. Pokud ne, nezbývá než přístavbu realizovat z vlastních zdrojů, které bychom jinak využili na zlepšení prostředí nebo vybavenosti naší městské části.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Související

Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme
Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Starosta Tomáš Kratochvíl: Gymnázium rušit nechceme

21. 1. 2016 v 10.32 • Témata: , , , ,

Starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl oficiálně popírá zprávy o plánu na zrušení klasického a španělského gymnázia na Vejrostově ulici v Bystrci.

„Gymnázium rušit nechceme,“ odmítá Tomáš Kratochvíl.

Domněnky o existenci návrhu na omezení nebo zrušení gymnázia vznikly na základě článku, popisujícího potíže s nedostatečnou kapacitou základních škol v městské části Brno-Bystrc. Myšlenka převést studenty gymnázia částečně nebo úplně na jiná gymnázia v Brně a uvolněné kapacity použít pro základní školství sice byla zformulována, až dosud se však o ní diskutovalo jen v technické rovině. Ačkoli je patrně proveditelná, pro městskou část je nyní zcela nepřijatelná. Panuje široká shoda, že gymnázium v Bystrci zachováno být musí.

Zřizovatelem bystrckého gymnázia je kraj. Městská část ani město Brno nemohou gymnázium zrušit ani jeho provoz ovlivnit. Z úrovně městské části nyní nejsou vedena, nebyla iniciována ani nejsou plánována žádná jednání v tomto směru.

„Městská část usilovně hledá a bude i nadále hledat přijatelné způsoby, jak prostory pro základní školství získat,“ uzavřel starosta.

-vl-

Související

Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

Příliš mnoho dětí. Hrozí směny nebo zrušení gymnázia?

20. 1. 2016 v 21.14 • Témata: , , , , , , , ,

skola-s-otaznikemPříliv silných ročníků, který až dosud způsoboval v Bystrci potíže zejména v mateřských školách, se přelévá do škol základních. V souladu s roky známými demografickými studiemi a dalšími odhady přestává kapacita bystrckých škol stačit.

Prvním z opatření, k němuž donutila situace městskou část, je zavedení nucené spádovosti. Rodiče dětí si už nadále nemohou vybrat školu podle svého nejlepšího mínění. Škola je jim přidělena na základě trvalého bydliště.

„Chtěli jsme, aby náš syn chodil do první třídy na Vejrostovu. Bohužel jinam než na Heyrovského ho zapsat nemůžeme. Znamená to pro nás každodenní cestování tramvají i problémy při odpoledním vyzvedávání dítěte,“ stěžuje si jeden bystrcký otec. Původně vybranou školu má téměř přes ulici, nyní bude muset každé ráno budit dítě dřív a cestovat tramvají nebo autem.  „Snažili jsme se o změnu, ale všude nám řekli, že je to zcela vyloučeno.“

Spádovost jádro věci neřeší

Nucené přidělování škol je nejen nepříjemné, ale není ani řešením.

„Část Bystrce, z níž mají být děti zapsány na základní školu Heyrovského, vygeneruje letos nejméně 128 dětí,“ popisuje zastupitelka městské části Hana Jindrová. „Škola však do prvních ročníků přijme dětí nejvýš devadesát.“

Městská část chtěla v letošním roce zahájit přístavbu základní školy na Vejrostově ulici. Nové školní třídy měly tísnivý stav na čas zlepšit. Podle starosty Bystrce Tomáš Kratochvíla však projekt bude muset být odložen o nejméně rok. Nejsou peníze; městská část sama dostatečné prostředky na přístavbu nemá a snaha získat peníze z jiných zdrojů zatím nepřináší výsledek.

„To vše je důsledkem doslova opovržlivého vztahu vedení města k městským částem. Brněnská koalice je ochotna investovat desítky milionů do parkovacích domů pro bicykly, nebude váhat utrácet další miliony na imbecily tahající do ulic klavíry, ale na školu v Bystrci peníze nejsou,“ nebral si servítky zastupitel městské části Viktor Lošťák. „Žít Brno víc zajímá jak získat padesátitisícový plat pro svého zastupitele Martina Freunda, aby mohl sepisovat integrační strategie pro cizince, než vzdělání dětí v Bystrci.“

Směny? Zrušení gymnázia?

V Bystrci se stále více začíná mluvit o zavedení vyučování na směny. Rychle se zhoršující situace dokonce vede k návrhům využít prostor gymnázia a jeho provoz omezit či dokonce v krajním případě zrušit.

„Přinejmenším v teoretické rovině by zrušení gymnázia možné bylo,“ připouští zastupitel Milan Krátký. „Uvolněná budova by školáky dokázala pojmout.“

V rodičích bystrckých dětí zatím narůstá čím dál větší vztek. Nelíbí se jim, že si nemohou pro své potomky školu svobodně vybrat a o dalších možnostech vůbec odmítají uvažovat.

„Vyučování na směny? To bylo naposled za komunistů. Asi půjdu brzo někomu rozmlátit hubu,“ břitce sdělil svůj názor jeden z dotázaných.

[hj], -vl-

Upřesnění – neexistuje žádný oficiální plán na rušení gymnázia

Silné reakce na zmínku o zrušení gymnázia v Bystrci si vyžadují upřesnění. V této chvíli neexistuje žádný oficiální návrh na zrušení bystrckého gymnázia na úrovni městské části. Zřizovatelem gymnázia je kraj a městská část s ním žádná jednání v tomto směru nevede a neplánuje vést.

Myšlenka převést studenty gymnázia částečně nebo úplně na jiná gymnázia v Brně a uvolněné kapacity použít pro základní školství byla dosud diskutována jen v technické rovině. Je sice realizovatelná, ale pro městskou část nepřijatelná. Panuje široká shoda, že gymnázium v Bystrci zachováno být musí. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že pokud budou počty školáků narůstat a Bystrc pro ně nebude mít prostory, je paleta možných řešení poměrně úzká.

Viktor Lošťák

Španělské gymnázium v Bystrci pořádá den otevřených dveří

21. 11. 2013 v 07.05 • Témata: , , ,

Vážení rodiče, naši příští studenti a všichni další zájemci o studium a vůbec dění na naší škole, zveme Vás na Den otevřených dveří. Koná se v úterý 26. listopadu 2013, 16:00 – 18:00.

Jak se k nám dostanete?

 • Autem, GPS 49°13’8.839″N, 16°30’52.232″E,
 • tramvají č. 1, zastávka Ondrouškova nebo Ečerova,
 • autobusem č. 50, zastávka Kubíčkova,
 • autobusem 52 a 54, zastávka Ondrouškova nebo Ečerova.

Co můžete očekávat?

 • Informace o studiu na jednotlivých studijních oborech,
 • informace o přijímacím řízení,
 • informace o projektech pro žáky,
 • informace o dalších aktivitách pro žáky,
 • informace o materiálním zajištění výuky,
 • informace o podpoře školy žákům a spolupráci s rodiči,
 • informace o úspěšnosti našich žáků ve škole i při přijímacím řízení na VŠ,
 • a informace o všem dalším, co vás bude zajímat.

Všechny potřebné informace, o přijímacím řízení, o školních vzdělávacích programem, o proběhlých akcích školy, zajímavosti z činnosti jednotlivých předmětových komisí a mnoho dalšího naleznete i na našem webu v příslušných sekcích. Podívejte se také na fotografie z Dnů otevřených dveří z minulých let.

Zdroj: gyby.netbox.cz

Den otevřených dveří na klasickém a španělském gymnáziu

4. 1. 2013 v 10.43 • Témata: , , ,

Klasické a španělské gymnázium v Brně-Bystrci (Vejrostova 2) pořádá Den otevřených dveří.

*

Vážení rodiče, naši příští studenti a všichni další zájemci o studium a vůbec dění na naší škole, zveme vás na Den otevřených dveří na našem gymnáziu, který se koná v úterý 8. ledna 2013, 16:00 – 18:00.

Jak se k nám dostanete?

Co můžete očekávat?

 • Informace o studiu na jednotlivých studijních oborech,
 • informace o přijímacím řízení,
 • informace o projektech pro žáky,
 • informace o dalších aktivitách pro žáky,
 • informace o materiálním zajištění výuky,
 • informace o podpoře školy žákům a spolupráci s rodiči,
 • informace o úspěšnosti našich žáků ve škole i při přijímacím řízení na VŠ,
 • a informace o všem dalším, co vás bude zajímat.

Všechny potřebné informace, o přijímacím řízení, o školních vzdělávacích programem, o proběhlých akcích školy, zajímavosti z činnosti jednotlivých předmětových komisí a mnoho dalšího nalezne i zde na webu, v příslušných sekcích.

Podívejte se také na fotografie ze DOD, které proběhly v předchozích letech.

Zdroj: gyby.netbox.cz

Španělské gymnázium v Bystrci pořádá Dny otevřených dveří

26. 11. 2012 v 12.59 • Témata: , , ,

Vážení rodiče, naši příští studenti a všichni další zájemci o studium a vůbec dění na naší škole, zveme vás na Dny otevřených dveří na klasickém a španělském gymnáziu v Brně-Bystrci (Vejrostova 2). Konají se v úterý 27. listopadu 2012 a v úterý 8. ledna 2013 vždy od 16 do 18 hodin.

Jak se k nám dostanete?

Co můžete očekávat?

 • Informace o studiu na jednotlivých studijních oborech,
 • informace o přijímacím řízení,
 • informace o projektech pro žáky,
 • informace o dalších aktivitách pro žáky,
 • informace o materiálním zajištění výuky,
 • informace o podpoře školy žákům a spolupráci s rodiči,
 • informace o úspěšnosti našich žáků ve škole i při přijímacím řízení na VŠ,
 • a informace o všem dalším, co vás bude zajímat.

Všechny potřebné informace, o přijímacím řízení, o školních vzdělávacích programem, o proběhlých akcích školy, zajímavosti z činnosti jednotlivých předmětových komisí a mnoho dalšího nalezne i zde na webu, v příslušných sekcích.

Podívejte se také na fotografie ze DOD, které proběhly v předchozích letech.

Studenti uspěli v multikulti

30. 6. 2012 v 06.56 • Témata: , , , , , , , , ,

Studenti z bystrckého gymnázia uspěli v soutěži Multikulti Challenge: Accepted. Letošní druhý ročník soutěže vyhrály studentky Lucie Gyönyörová, Alice Navrátilová a Simona Úlehlová z klasického a španělského gymnázia na Vejrostově ulici v Bystrci společně se studentem SOŠ Čichnova Jakubem Sojkou.Soutěž pro studenty a studentky středních škol pořádá občanské sdružení NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ). Úkolem účastníků je stát se novinářem a psát o multikulturalitě ve svém okolí.

Vítězní studenti z Bystrce a Čichnova se ve své práci zaměřili na islám.

Fotografie, zdroje: gyby.cz, NESEHNUTÍ

Související

Multikulti Challenge: Accepted (web)
Multikulti Challenge: Accepted (Facebook)

Protikubánská akce na Vejrostově?

18. 5. 2012 v 07.37 • Témata: , , , , , , , , ,

Odehrál se v Bystrci diplomatický incident? Vyhodili z gymnázia kubánského charge d´affaires, přišedšího besedovat se studenty? Nebo bylo všechno úplně jinak?

Učitelka zabránila kubánskému diplomatovi vstoupit do školy,“ stěžují si brněnští komunisté. Podle jejich verze se na gymnáziu v Bystrci měl počátkem tohoto týdne odehrát dramatický příběh. Kubánský diplomat Fermín Gabriel Quinones Sanchéz, jenž na jejich pozvání přijel do Brna na besedu, zamýšlel navštívit také studenty Španělského gymnázia na Vejrostově ulici. Jenže chyba lávky.

„Jedna z tamních učitelek vyvolala s vidinou blížících se voleb protikubánskou akci,“ popsali komunisté potyčku na svém webu. „Hloupými politickými důvody zabránila kubánskému diplomatovi v přístupu na Španělské gymnázium.“

Protikubánská akce? Snad dokonce nová kubánská krize? Vzteklá učitelka, diplomat zkopnutý ze schodů, ostrá protestní nóta, komunisté z barikád vrhají kubánské pomeranče? Ohó! Takovou příležitost si Bystrčník nemůže nechat ujít, vždyť velkorážní skandály se v Bystrci nedějí každý den. Takže jsme ve středu zavolali do školy.

„Ředitelka! Nikdo nic neví, jen paní ředitelka, my nic říct nemůžeme, jen ona smí, ó, naše paní ředitelka,“ zní unisono hlas všech tří jejich zástupců. Nic překvapivého, stejně jako fakt, že ředitelka Ivana Shorná zrovna není přítomná. Zavolejte si jindy.

Jediná, kdo vůbec připustil existenci celé záležitosti, byla zástupkyně Jarmila Červenáková. „Ředitelka jen vyhověla některým osobám“ – to bylo vše, co se z paní Červenákové podařilo dostat. I ona nás ve všem dalším odkázala na ředitelku.

Takže na komunisty.

Předseda městského výboru KSČM Ladislav Býček nepřítomen, nikdo nepřítomen, jediná přítomná sekretářka sděluje telefon na Josefa Štofana. Pan Štofan je předseda brněnské pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství. Pan Štofan je starší člověk. A rapl.

„Co je vám do toho?!“ křičí do telefonu česko-kubánský předseda Štofan. „Já vám na nic odpovídat nebudu! Po telefonu nikdy! A osobně už vůbec ne! Nikomu do toho nic není, pozvali jsme návštěvu, udělali program, kde to nevyšlo, udělali jsme náhradní program! Nebudete o tom nic psát, nepřeju si, abyste o tom psali, a jestli budete, vyvodím důsledky!“

„DŮSLEDKY!“ řve Josef Štofan. Ptáme se ze zvědavosti a vůbec ne z poťouchlosti, jaké že důsledky má na mysli. Půjde-li o důsledky vskutku důsledné.

„Co je vám po tom!“ huláká pan Štofan a pokládá telefon. Snad se mu z rozčilení nic nestalo, přátelé Kuby by přišli o velmi hlasitého předsedu.

Protože už nás nenapadá, koho dalšího bychom rozzuřili, trávíme zbytek středy spekulacemi. Co může učitelka proti Kubě mít? Letěl Fermín Gabriel Quinones Sanchéz ze školy hlavou napřed? Uvalí Kuba na Bystrc embargo?

Společnost česko-kubánského přátelství je občanské sdružení, které jako svůj cíl deklaruje rozvíjení přátelství a solidaritu s kubánským lidem a napomáhání šíření objektivních informací o dění na Kubě a jejím mezinárodním postavení. Společnost byla založena v roce 1992 a zaregistrována Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení v roce 1998. Navazuje na dřívější Výbor československo-kubánského přátelství z roku 1976. V čele společnosti stojí Výbor, jehož členy jsou např. Ludvík Šulda, Milan Krajča nebo Vladimír Sedláček. Je partnerem kubánské vládní organizace Kubánský institut přátelství mezi národy. Spolupracuje s Kubánským velvyslanectvím v České republice.

Wikipedie

Kuba je svobodnou a mírumilovnou zemí, respektujme tedy její suverenitu i státní zřízení. Vměšování se do vnitřních záležitosti suverénních zemí je z tohoto hlediska nepřípustné a zločinné.

Kubánský lid pod vedením Fidela Castra a nyní i Raúla Castra nejednou prokázal, že i přes nenávistné intriky, překážky, lsti a úskoky nepřátel, dirigované americkým impériem, dokáže svou revoluci ubránit.

Společnost česko – kubánského přátelství Karviná

Středa je pryč, ředitelka už snad v práci, a tak ve čtvrtek dopoledne žhavíme znovu telefon. Trvá to dobře tři hodiny, ale nakonec ji zastihneme.

„O žádném incidentu nevím,“ tvrdí Ivana Shorná, „Naše gymnázium navštívilo už několik diplomatů a nikdo jim nebrání v prohlídce školy či povídání si se studenty. Stejně tak mohl přijít i kubánský velvyslanec, mohl se podívat do školy, vše si projít, není v tom žádný problém.“

„Beseda se žáky neproběhla, protože o ni nebyl zájem,“ uzavřela ředitelka.

Nic se nestalo, nikde žádný problém, a kdo ho vidí, musí počítat s důsledky. Záhada protikubánské akce v Bystrci zůstává neobjasněna.

x + -vl-

Bystrcký student zvítězil

17. 5. 2012 v 10.45 • Témata: , , , , , ,

Student bystrckého Klasického a španělského gymnázia Tomáš Lempera vyhrál celostátní soutěž ve španělském jazyce. Informovaly o tom stránky školy.

V soutěži, organizované ministerstvem školství, Tomáš Lempera zvítězil v krajském kole. Ve středu 16. května hájil v ústředním kole v Praze barvy svého gymnázia a i zde získal první místo.

„Tomášovi k fantastickému úspěchu blahopřejeme. ¡Enhorabuena, Tomáš,  es fantástico!,“ popřála škola úspěšnému studentovi.

Foto: gyby.cz

Velada ve Společenském centru

13. 4. 2012 v 07.36 • Témata: , , , , ,

Klasické a španělské gymnázium (Vejrostova 2, Bystrc) srdečně zve všechny rodiče, přátele školy, absolventy, studenty i širokou veřejnost na tradiční setkání. Koná se ve Společenském centru (Odbojářská 2, Bystrc) ve čtvrtek 19. dubna v 17:30.

gyby.netbox.cz

Přijímací řízení na gymnázium

1. 2. 2012 v 09.04 • Témata: , , ,

Klasické a španělské gymnázium v Bystrci (Vejrostova 2) vyhlašuje podmínky přijímacího řízení do školního roku 2012/13 pro obory:

Ředitelka školy rozhodla, že u všech oborů se bude konat přijímací zkouška. Termíny 1. kola konání přijímacích zkoušek budou pro všechny uvedené obory 23. dubna a 24. dubna 2012. Ředitelka školy stanovila do oborů vzdělání kritéria přijímacího řízení uvedené v příslušných dokumentech, viz odkazy u jednotlivých oborů.

gyby.netbox.cz

Měsíc španělské kultury i s bystrckým gymnáziem

29. 3. 2011 v 08.07 • Témata: , , , , , , ,

Týden španělské kultury, který se každoročně koná už od roku 2004, bude letos prodloužen na celý měsíc. Nabízí nejrůznější kulturní akce, např. koncert Ivána Gutiérreze, filmový cyklus, noc flamenca, výstavu fotografií a další. Většina akcí je zdarma!

Od letošního roku se z tradičního Týdne španělské kultury stane Měsíc španělské kultury. Doba trvání akce je prodloužena s cílem umožnit nejširší české veřejnosti, zejména pak z univerzitního prostředí, aby měla více příležitostí poznávat španělskou kulturu. Z tohoto důvodu je také patrná snaha pořadatelů o to, aby většina aktivit byla zdarma a přístupná široké veřejnosti.

V rámci Měsíce španělské kultury v Brně se uskuteční nejrůznější kulturní akce, jako např. koncert Iván Gutiérrez & Madera, filmový cyklus španělského režiséra Diega Fandose, Flamencová noc, výstava fotografií mexického fotografa Gustavo Vilchise, literární setkání Luces de Bohemia, každý týden filmové představení, mezinárodní kolokvium a různé přednášky na Filozofické fakultě MU, kulturně společenský program „Velada“ a divadelní představení studentů Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc.

Kompletní program a bližší informace o všech akcích jsou k dispozici na webové adrese španělského velvyslanectví v Praze: www.embajada-esp-praga.cz

Program bude probíhat ve čtyřech českých městech, a sice v Praze, Brně, Olomouci a v Českých Budějovicích. Jednotlivé akce jsou pořádány v úzké spolupráci se španělskými lektory z Karlovy univerzity, Vysoké školy ekonomické v Praze, z Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci a z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Měsíc španělské kultury; Filozofická Fakulta MU, Kino Art, Stará Pekárna, Café Falk, Divadlo Barka, Cafe Podnebi, Společenské centrum Bystrc, Brno; 30. března–30. dubna 2011; www.embajada-esp-praga.cz.

Převzato z www.kult.cz