Příspěvky se štítkem ‚poplatek’

Za psa zaplaťte do konce března, složenku nečekejte

7. 3. 2013 v 05.10 • Témata: , ,

Úřad městské části Brno-Bystrc upozorňuje, že od roku 2013 nebudou již zasílány držitelům psů v Bystrci složenky na úhradu místního poplatku ze psů.

Sazba poplatku i nadále činí 200,- Kč u důchodců, 600,- Kč v rodinných domech a 1.500,- Kč v bytových domech. Za druhého a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%. Poplatek je možno uhradit v hotovosti (kancelář č.314), bezhotovostně převodem na účet č. 4010035811/6800, VS rodné číslo držitele psa, SS 134100číslo známky nebo poštovní poukázkou (k vyzvednutí na recepci úřadu). Bližší informace je možno získat na odboru finančním.

Poplatek je třeba uhradit jednorázově, bez vyměření, nejpozději do 31. března každého roku.

Zdroj: www.bystrc.cz, foto:  Wikipedie

Místní poplatek za komunální odpad

26. 2. 2013 v 12.15 • Témata: ,

Magistrát města Brna si dovoluje připomenout, že se blíží splatnost místního poplatku za komunální odpad, která je 31. 5. 2013. Stejně jako předchozí roky jsou od 1.3.2013 do 31.5.2013 otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3, a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33. Poplatek činí v letošním roce 675,-Kč na poplatníka a rok.

Poplatek můžete uhradit:

 1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte, prosíme, pokladní hodiny!
  po: 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
  út: 8,00-12,00 a 13,00-14,30
  st: 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
  út: 8,00-12,00 a 13,00-14,00
  pá: 8,00-12,00
 2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna
 3. bezhotovostně na č. účtu: 156304/5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME

Poplatníkem je:

 1. každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
 2. cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
 3. fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba,
 4. fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.

Poplatníci pod body 2-4 mají ohlašovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 301-26.

vikova.stepanka@brno.cz
www.brno.cz/odpady

Související

Zrušíme poplatek za odpady, uvažují Svobodní
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe

Zrušíme poplatek za odpady, uvažují Svobodní

17. 1. 2013 v 19.16 • Témata: , , , , ,

Úplné zrušení poplatku za svoz a likvidaci odpadů v Brně i dalších obcích zvažují jihomoravští Svobodní. Mohl by to být jeden z programových bodů, s nímž Strana svobodných občanů půjde do komunálních voleb v roce 2014. Vyplynulo to z diskuze na setkání jihomoravských Svobodných v Brně 16. ledna.

„Jde zatím jen o myšlenku, nicméně zcela reálnou,“ uvedl koordinátor bystrcké pobočky Strany svobodných občanů Jan Hlaváček. „Úplné zrušení poplatku není vůbec nemožné, v Teplicích a dalších obcích se tak už stalo.“

Brno zvýšilo na přelomu roku i přes protesty opozice a občanů poplatek za odpad z pěti set na 675 korun. Kritici zvyšování přitom tvrdili, že vzrůst poplatku neodpovídá růstu nákladů.

„Není to jediný poplatek, o jehož zrušení diskutujeme. Další zvažovanou možností je zrušení platby za psy,“ řekl Jan Hlaváček. „Peníze na vykrytí příjmů může město získat jinak, například zrušením neúčelných dotací.“

Strana svobodných občanů na svém diskuzním setkání stanovovala strategii pro komunální volby v příštím roce. Svobodní usilují o výrazný úspěch jak v městských částech, tak i na magistrátu. Jejich cílem je získat po volbách významný podíl na řízení města.

-vl-

Související

Jan Hlaváček: Jak nejlépe podpořit tvůrčí činnost a rekreační sport?

Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe

14. 11. 2012 v 10.09 • Témata: , , , ,

Statutární město Brno začíná nabírat dech, aby zpracovalo a přijalo rozpočet na rok 2013 determinovaný opatřeními vlády a usneseními Parlamentu České republiky. To se projevuje přímo nebo nepřímo v obsahu listopadového zasedání Zastupitelstva města Brna. Nejdéle a nejsilněji se odehrávala diskuze nad návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

 1. Návrh výše uvedené obecně závazné vyhlášky města Brna měl klíčovou přílohu, určující sazbu poplatku od 1. 1. 2013. Celková sazba 500,- Kč na osobu a rok byla zvýšena o 35 % na 675,- Kč na osobu a rok, a to růstem složky odvozené podle skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2011 na jejich plnou výši 425,- Kč na osobu a rok. Znamená to, že město Brno již ze svého rozpočtu do systému přestává přispívat a nechává vše na svých obyvatelích.Přehlíživě vůči občanům na hranici životního minima působí „stonásobně“ opakovaný výrok, že to navýšení představuje „pouze 14,58 Kč na osobu a měsíc“. Určitě primátor rád poradí, kde ty peníze vzít, pokud si vůbec dovede představit, kolik některým lidem zbývá na obživu po úhradě obligátních výdajů (náklady bydlení). Kromě úhrady nákladů na netříděný komunální odpad 180,6 mil Kč, má nezdůvodněná (maximální) paušální částka 250,- Kč na osobu a rok přinést do pokladny dalších 80 mil. Kč, kryjící náklady na tříděný odpad.Kontroverznost předloženého návrhu dokládá i to, že neměl podporu řady městských částí a souhlas sněmu starostů a finančního výboru byl prohlasován až napodruhé. V této souvislosti byla znovu otevřena otázka vhodnosti poplatku „na hlavu“ obyvatele s trvalým bydlištěm nebo dřívější varianty podle objemu komunálního odpadu. Přes vážnost situace byly úsměvné pokusy odkázat předloženou potřebu zvýšení jako nárok společnosti SAKO, a.s., který je problematické nejen posoudit, ale také nepřijmout. Nakonec se přece jen vyjevilo, že návrh je rozhodnutím Rady města Brna.
 2. Obyvatelé Kamenné čtvrti si dlouhodobě oprávněně mohou stěžovat na „nepřízeň osudu“ (koalice?). V předchozích letech jich několik s obtížemi dosáhlo na prodej obecních pozemků pod svými stavbami a přitom jen zcela výjimečně je dostali za cenu, kterou uznávali za přiměřenou. Na tomto zasedání nebyl schválen prodej rodinného domku Kamenná čtvrť 29, zahrnující byt 2+1, s pozemky. Rada prosadila své doporučení neschválit prodej, přestože byl bezproblémově doporučen městskou částí, komisí bydlení RMB i komisí majetkovou RMB. Myslíte si, že se pokusil někdo vysvětlit, jak to stanovisko Rady vzniklo. Schovávačka za tvrzení, že usnesení je rozhodnutím kolektivního orgánu a nemusí se zdůvodňovat, je obvyklá i u městských částí. Ale někdo s tím přece přijít musel! Ani ten to nepotřeboval zdůvodnit?
 3. Zásadní problém mám se záměry prodejů obecních bytů za nabídku nejvyšší kupní ceny. Jedná se totiž o byty v obecních domech rozprodávaných po bytech, jejichž nájemník nepřistoupil ani na jednu ze tří nabídek podle Pravidel. Kupní ceny bytů 2+1 v Židenicích o výměře okolo 60 m2 se pohybovaly v nabídkách v roce 2001 okolo 220 tis. Kč, v roce 2004 mezi 240 až 350 tis. Kč, v roce 2007 na částce 360 tis. Kč a v roce 2010 v částkách od 590 až 640 tis. Kč.Lze pochopit, že na to každý nemá. Uznávám, že není pro správce bytového fondu pohodlné podílet se na správě bytového domu za vlastníka bytové jednotky, ale proč má být nájemník (peněz nemaje) vystaven ohrožení, že se ho nový vlastník – v zájmu zhodnocení svých vložených prostředků – bude snažit z bytu dostat? To skutečně překračuje představivost, že by se nemajetný nájemník mohl přestěhovat do jiného obecního bytu a předmětný byt se prodal až uvolněný? Myslí si někdo, že za obsazený byt vyhandluje víc, než kdyby byt byl volný? Životní jistoty nájemníka už ani samosprávu nezajímá?
 4. Město realizuje prevenci kriminality pod různými názvy programů od roku 1996 a od roku 2008 jako dokument zvaný „Koncepce prevence kriminality ve městě Brně“ a „Městský program prevence kriminality v Brně“, který byl letos vyhodnocen a byla schválena jeho verze na léta 2013-2016. Nyní vychází ze Strategie prevence kriminality na léta 2012-2015 schválené vládou ČR a jeho obsah (i název) se řídí prováděcími dokumenty a podle konzultací Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, údajně aby město neztratilo možnost čerpat státní účelové dotace. Koncepce a program jsou teoreticky obsahově odlišné dokumenty, ale mohou být technicky spojeny do jednoho textu. Přesto bych očekával, že „Městský program“ uvedený v názvu bude mít v textu alespoň jednoznačně vymezený prostor, ale není tam vůbec zmíněn. Má-li ho nahradit např. „Akční plán“ a proč nikdo nevysvětlil.
 5. Obyvatele a návštěvníky města čekají v budoucnu mimořádná řešení při připravované rekonstrukci ulice Milady Horákové. Z hlediska zastupitelstva je důležité, že podle stávajícího znění zákona o veřejných zakázkách má právo (a povinnost) schvalovat tzv. „odůvodnění veřejné zakázky“ (ve smyslu § 156, odst. 4). Schválení odůvodnění je totiž nově podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

Je zjevné, že se „drobné problémy“ jednotlivých občanů nebo skupin dostávají do stínu systémovějších otázek a především řešení rozpočtu města. Město by však nemělo přistoupit na vládní strategii „rozpočtové odpovědnosti“ realizované z peněženek občanů. Veřejná správa se nemůže uzavřít do „akvária“ vlastních problémů a tyto „šetrně“ řešit z kapes občanů.

Na konkrétní zájem občana musíme reagovat konkrétně a nesnižovat důležitost jeho potřeby. Neřídíme vesmír, ale poskytujeme službu ve veřejném zájmu – všem i každému. K lepší komunikaci by přispěli i někteří občané, kteří zahrnují úřady a samosprávy mechanicky opakovanými podněty (trvalé nevolení někoho nikam), protože v tom množství se pak ztrácí podněty hodné aktuálního řešení.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také zastupitelem městské části Brno-Bystrc a člen zastupitelstva jihomoravského kraje. Článek jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany. Zvýraznění v textu je dílem autora. Foto Wikipedie.

*

Související

Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

KSČM: Poplatek za odpad je vyšší než náklady

6. 11. 2012 v 13.24 • Témata: , , , ,

Brněnští komunisté vystoupili proti zvyšování poplatků za odvoz a likvidaci odpadu. Ten bude podle rozhodnutí magistrátu zvýšen v příštím roce na 675 korun.

Zastupitelé a členové komisí se domnívají, že magistrát dostatečně nezdůvodnil výši poplatku. „Z našich výpočtů vyplývá, že dosavadní celkové náklady města na provoz systému odpadového hospodářství jsou podstatně nižší než navrhovaná částka,“ uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí brněnské KSČM Aleš Růčka.

Komunisté požadují zveřejnění detailního rozboru nákladů na likvidaci odpadů.

Zdroj: www.kscm-brno.cz

Roman Onderka ke zvýšení poplatku za jesle

22. 12. 2011 v 10.04 • Témata: , , , , ,

Brněnský magistrát zvyšuje od nového roku poplatek za jesle. Zatímco dříve byl poplatek odstupňovaný podle příjmu rodičů od 800 do 4,5 tisíce korun, nově zaplatí všichni jednotně šest tisíc za měsíc pobytu dítěte v jeslích. Magistrát poplatek zvýšil jednostranným vypovězením smlouvy i těm rodičům, jejichž děti už byly do jeslí přijaty.

*

Otázka: Vážený pane Onderko,

chtěl bych se Vás zeptat, jestli jste si spočítali, kolik do městské kasy přinese zvýšení poplatků za jesle? Předpokládám, že ano. Zároveň bych se chtěl zeptat, zda jste zvažovali jaký dopad toto zvýšení bude mít na rodiny, kterých se to dotkne? Před nedávném jste zdůvodnil, proč budete posílat 2,5 milionu na ohňostroje, přičemž finanční návratnost celé akce je podle mě značně diskutabilní. Vypadá to tak, že peníze vyhodíme do luftu nebo do kanálu(ů).

Veselé Vánoce a děkuji za odpověď.

Odpověď: Vážený pane Černíne,

nová úprava poplatků za péči v jeslích, platná od 1. 1. 2012, vychází zejména ze změn v možnostech čerpání rodičovské dovolené. Důvodů je samozřejmě ale mnohem více a je možné, bohužel, že se toto opatření skutečně některých rodin dotkne nepříjemně. K pochopení celé problematiky je třeba ale zajít také do historie.

Ještě v roce 1995 bylo v městě Brně 33 jeslí s kapacitou 1079 míst. Jednalo se tedy o službu, kterou využívalo poměrně velké množství rodin. Změny v délce placené mateřské a následně rodičovské dovolené způsobily, že o jesle poklesl zájem rodičů natolik, že ani 5 jeslí s kapacitou 245 míst, které se město ještě snažilo udržet, nebylo vůbec obsazeno. Následně zůstaly v Brně 3 jesle o kapacitě 110 míst a jsou to jediné městské jesle na celé Jižní Moravě. Ze služby důležité a nezbytné se stala služba doplňková a z celoměstského pohledu nadstandardní. Provoz jeslí je navíc velmi drahý, protože jesle musí ze zákona splňovat celou řadu přísných podmínek hygienických i podmínek personálního vybavení. Průměrný náklad na jedno dítě v jeslích je měsíčně cca 11 tis. Kč, platby rodičů pokrývají cca 33% nákladů. Celý zbytek nákladů musí být dotován ze strany města Brna, protože, na rozdíl od mateřských škol, stát na provoz jeslí nepřispívá vůbec.

V roce 2012 náklady na provoz jeslí díky navýšení DPH opět vzrostou. Zřizování jeslí a dotování jejich provozu není povinností města Brna, ale jedná se o zajišťování určité služby pro velmi malou skupinu obyvatel, a to za značně nadstandardních podmínek. Poskytovat služby velmi malému počtu jedinců za nadstandardních podmínek je možné, závisí to však přímo úměrně na finanční situaci toho, kdo tyto služby dotuje. Finanční situace města Brna se výrazně zhoršuje nejen proto, že se zvýší jeho nezbytné výdaje v souvislosti s povinností spolufinancování rekonstrukce kanalizační sítě na níž se podílí fondy EU, ale také v souvislosti s celkovou situací českého státu a celoevropskými finančními problémy. Město muselo snížit své provozní výdaje, aby udrželo vyrovnaný rozpočet. Za těchto okolností nezbývá městu než zvýšit podíl rodičů na nákladech péče v jeslích. I při částce 6000 Kč měsíčně je podíl rodičů na úhradě nákladů jen 54%, a to vycházím z průměrných nákladů v roce 2011. V roce 2012 budou průměrné náklady péče v jeslích na jedno dítě měsíčně ještě vyšší.

Dále je také třeba říci, že poplatky za péči v jeslích se prakticky neměnily od roku 2007. Při stanovování nové výše poplatků jsme vycházeli z odborné zprávy o činnosti jeslí. Z ní vyplývá, že se situace, na niž byl původní model nastaven, změnila. Díky změnám v možnostech čerpání rodičovské dovolené se hlavní skupinou, která umísťuje své děti do jeslí, stává skupina se středním a vyšším příjmem (u ní hraje velkou roli potřeba co nejmenší přetržky v pracovním životě). Navržená výše poplatku představuje hranici, která by měla být za současné situace akceptovatelná. Navíc jesle zajišťují plnohodnotnou péči včetně celodenní stravy, takže poplatek je stále podstatně nižší než částky požadované např. hlídacími agenturami nebo chůvami. Letos v září platilo za jesle 91 % rodičů nejvyšší částku, tedy 4,5 tisíce korun. Platbu 800 korun hradilo pouze 1 % rodičů.

Jesle hospodaří s příspěvkem na provoz od zřizovatele a s poplatky rodičů za pobyt. Nicméně hospodaří dlouhodobě se ztrátou, přestože zavedly maximální úsporná opatření. Zvýšení poplatků za péči v jeslích mě osobně netěší, ale jako primátor města, které se musí v rozpočtu vyrovnat se znatelným propadem příjmů, s ním musím bohužel souhlasit. Věřím však, že se toto opatření negativně dotkne jen velmi malého (v řádu jednotek) počtu rodin. I nadále podporujeme existenci těchto zařízení péče o předškolní děti, ale současná ekonomická situace nám nedává do ruky mnoho nástrojů, jak ztrátu vyrovnávat jinak.

S pozdravem

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna

Otázku a odpověď jsme převzali ze stránek primátora Romana Onderky, kde se na cokoli můžete zeptat i vy.

Související

Brněnští (a)sociální demokraté šetří: třicet korun u doktora ne, šest tisíc za jesle ano
Krásný Advent přeje Magistrát města Brna
Už ne tunely, ale kanály: Brněnské kanalizace spláchnou vše, i jesle