Příspěvky se štítkem ‚platy’

Platy bystrckých politiků se navyšují. Mají málo nebo moc?

30. 1. 2017 v 20.20 • Témata: ,

Platy komunálních politiků jsou stanoveny vládou a odvíjí se od počtu obyvatel obce a také podle toho, má-li obec stavební úřad, odbor životního prostředí nebo další odbory, které mají na starosti výkon státní správy. Od ledna tohoto roku si komunální politici přilepšili; bystrčtí radní a zastupitelé nejsou výjimkou.

Zatímco loni být starostou nebo uvolněným místostarostou v Bystrci znamenalo jistý měsíční příjem 61 999 Kč, resp. 53 449 Kč, letos je to o více než 2 tisíce víc. Dva neuvolnění bystrčtí místostarostové budou letos každý měsíc dostávat odměnu 19 639 Kč, ostatní radní 2 606 Kč a zastupitelé 965 Kč měsíčně. K těmto částkám se přičítají také měsíční odměny 1 114 Kč za práci člena komise rady městské části a výboru zastupitelstva městské části, předsedové těchto orgánů budou dostávat měsíčně 2 606 Kč.

Neuvolněným členům zastupitelstva náleží také měsíční příspěvek na věcné náklady spojené s přípravou a výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ ve výši 250 Kč a neuvolněným radním, kteří nemají na radnici vlastní kancelář suma 1 000 Kč měsíčně na kancelářské potřeby.

Měsíční odměny starosty a uvolněných místostarostů městské části Brno-Bystrc od 1. 1. 2017

 

starosta

uvolněný místostarosta

pevná složka odměny

30 406 Kč

22 034 Kč

Příplatek starostovi za počet obyvatel městské části (29 950 Kč + 25,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel, tj. 29 950 + 40×25,10 Kč)

30 954 Kč

30 954 Kč

příplatek starostovi za výkon státní správy městskou částí

3 000 Kč

2500 Kč

celkem

64 360 Kč

55 488 Kč

Počet obyvatel MČ Brno-Bystrc k 1. 1. 2017, včetně trvale hlášených cizinců je 23 945.

Hana Jindrová

*

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

Podmínky hmotného zabezpečení neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc pro 7. volební období

  1. Výše měsíční odměny je, s ohledem na maximální možnou hranici danou aktuálně platným příslušným právním předpisem, diferencována pro jednotlivé funkce 

člen rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %   
předseda výboru nebo komise rady . . . . . . . . . . . . . .  100 %
člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu  . . .  50 %     
člen zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
neuvolněný místostarosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50 %

  1. Při souběhu funkcí u jedné osoby se odměny sčítají; to však neplatí pro souběh funkce radního a neuvolněného místostarosty, kdy se použije vyšší z těchto dvou odměn.
  2. Odměna se poskytuje ode dne složení slibu, zvolení v ZMČ, jmenování do komisí RMČ a zvolení do výborů ZMČ.
  3. Dojde-li v průběhu volebního období ke změně prováděcího právního předpisu, který stanoví maximální výši měsíční odměny, náleží odměna v nové výši od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž změna nabyla účinnosti.  
  4. Měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena.

Dokážu fakta, každou větu. Jindřich Jedlička stojí za svou kritikou zoo

31. 8. 2011 v 09.42 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Jindřich Jedlička, chovatel brněnské zoo, je autorem kritické zprávy o poměrech v zahradě. Je konečným cílem vedení zahrady zoo bez zvířat?, ptá se v textu s nadsázkou a dovozuje ze statistických čísel, že samotný chov zvířat zabírá v činnosti zoo čím dál tím menší podíl, zejména na úkor administrativní činnosti. V textu zprávy se také zabývá nízkými platy v zoo, jež podle něj navíc dlouhodobě klesají vůči celostátnímu průměru, a tvrdí, že vedení zoo není ochotno vést se zaměstnanci dialog.

Vedení zoo se vůči zprávě postavilo jednoznačně odmítavě. Mluvčí zoo Lucie Kapounová veškerou kritiku odmítla. Údajně jsou statistická data Jindřicha Jedličky zmanipulovaná, výsledky zkreslené selektivním výběrem výchozích čísel a zpráva prý obsahuje i vyslovené nepravdy. Vedení zoo dokonce kritika pohoršila natolik, že neváhalo a sáhlo i k hrozbám žalobami.

Jindřich Jedlička se soudu nebojí. „Každou větu mého textu snadno dokážu před soudem,“ trvá na svém.

Vše mohu dokázat

„Proto jsem napsal text tak dlouhý, aby bylo nad vší pochybnost jasné, co říkám. Reakce mluvčí zoo Lucie Kapounové na pouhé citace je pro mne „o ničem“ – moudře praví, co já v textu poctivě říkám, a dělá, jako by při tom mé tvrzení vyvracela. Přivítal bych ovšem, kdyby se Bystrčníku podařilo přimět paní Kapounovou k reakci na původní, celý text – kde tam najde chybu? Rád před soudem dokáži fakta, každou větu ve svém textu. Těším se na to,“ odpovídá na hrozby mluvčí zoo chovatel Jedlička.

Úspěchy na úrovni chovatelského kroužku školní družiny

První část Jedličkovy kritiky i odpovědi mluvčí zoo se týkala údajně stále klesajícícho významu chovu zvířat v činnosti zoo. Jindřich Jedlička poukazoval na bobtnání administrativních činností, vedení zoo ve své odpovědi uvádělo, že jak počet jedinců, tak i počet druhů chovaných zahradou od roku 1997 vzrostl, takže o upozaďování chovu nemůže být řeč.

„Paní tisková mluvčí si vytrhla podnadpis, odmyslela si uvozovky v něm a opomněla se zabývat podstatou textu pod ním,“ odmítá argumentaci chovatel a ukazuje čísla jiná. Pro porovnání si zvolil poslední dekádu, období mezi léty 2000 a 2010. Výsledkem srovnání je následující tabulka:

Savci Ptáci Plazi a Obojživelníci Ryby Ostatní (zejména bezobratlí) celkem
2000 276/83 217/63 231/53 996/108 49/23 1769/330
2010 451/90 215/69 240/54 748/93 234/45 1888/351
změna +69% / +8,5% -1% / +9,5% +4% / +1,8% -25% / -14% +378% / +95% +6,7% / +6,4%

„Od roku 2000 do roku 2010 se počet zvířat v zoo Brno opravdu o něco zvýšil, konkrétně o 6 a půl procenta z výchozího počtu,“ připouští Jindřich Jedlička.

„Dovolím si však vaší pozornosti doporučit dva údaje: Nejprve si povšimněme rozporu ve sloupci savců. Počet jedinců stoupl velmi výrazně, počet druhů zdaleka tolik ne. Čím to může být způsobeno? Nabízím toto vysvětlení: Jde z podstatné části o domácí zvířata. Počet druhů tolik neroste, stále jde o kozu domácí, ovci domácí, a koně domácího. Počty ovšem radikálně vzrostly. Typický projev rozvoje moderní, na ochranu ohrožených druhů zaměřené zoo. Druhý údaj k povšimnutí: Zatím co počet ryb poněkud poklesl, výrazně stoupl počet chovaných živočichů bezobratlých, konkrétně až na 478 % původního stavu. Co to?  Úspěch očividně spočívá v bezobratlých, zejména strašilkách a pakobylkách. Úspěch na úrovni chovatelského kroužku při školní družině prvého stupně základní školy.“

Koncepce se plní, chybí už jen 48 let a miliarda investic

Mluvčí zoo ve své odpovědi tvrdila, že zoo postupně naplňuje cíle, jež jí stanovila schválená strategická koncepce rozvoje. Porovnání pana Jedličky však ukazuje méně utěšený stav: „Ze změn v poslední dekádě vyplývá, že koncepčních cílů bude dosaženo za čtyřicet osm let,“ vypočítává.

„Mezi léty 2000 a 2010 (včetně) bylo v zoo Brno investováno 230 milionů 972 tisíc korun. Mluvíme o investicích, nikoliv provozních nákladech. A za tuto dobu bylo dosaženo, při dobré vůli, 18,5 % koncepcí plánovaného nárůstu počtu chovaných druhů. Extrapolací dojdeme k celkovým potřebným investičním nákladům jedné miliardy dvou set osmesáti milionů sto sedmdesáti sedmi tisíc korun v cenách  platných mezi lety 2000 a 2010. Opravdu jsou to plány natolik realistické, že dokazují skutečný a reálný zájem managenentu zoo na hlavní činnosti příspěvkové organizace, a vyvracejí tezi z článku o ústupu od hlavní činnosti zoo ve prospěch různých činností doplňkových?“ ptá se Jedlička.

Funkce tiskové mluvčí demonstruje vysokou fluktuaci

Původní zpráva Jindřicha Jedličky také tvrdila, že v porovnání s průměrnou mzdou ve státě ohodnocení pracovníků zoo stále klesá – podle něj za posledních deset let z 80 % na 70 % průměru. Tisková mluvčí oponovala, že tento údaj je nesprávný a je pouze výsledkem svévolného výběru výchozích dat a metodiky jejich zpracování. I v tomto bodě však Jindřich Jedlička trvá na svém.

Ve svém textu vypočetl, že nízké ohodnocení pracovníků způsobuje, že průměrně zaměstnanec zůstává v zoo jen 28 měsíců. Když vysokou fluktuaci mluvčí zahrady popřela, demonstruje své tvrzení na příkladu její funkce: „Vzpomínám si třeba na pány Mgr. Honce, P. Urbánka, J. B. Trnku, Bc. Stuchlíka, Mgr. Hrazdíru…,“ vyjmenovává předchozí tiskové mluvčí zahrady, „Má paměť je děravá, přesto, paní Kapounová je nejméně šesté jméno s funkcí tiskový mluvčí za čtrnáct let, průměrná životnost 28 měsíců. Kde jsem to číslo, 28 měsíců, jenom viděl?“

Odbory nikoho žalovat nebudou

K odpovědi zoo na kritiku se krátce vyjádřil i Michal Jurčík, také zaměstnanec zoo a předseda jedné ze dvou odborových organizací, jež v zahradě působí. Komentoval zejména tu část odpovědi, v níž mluvčí zoo Lucie Kapounová striktně odmítla, že by kdy docházelo k nezákonnému škrtání již odpracovaných přesčasových hodin: „V zoo proběhlo několik kontrol z Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Prověřována byla i evidence odpracované práce přesčas a, světe div se, byla po návštěvě Inspektorátu práce proplacena – předtím v evidenci jako by vůbec neexistovala.“

Ani odbory se hrozeb žalobou nebojí. „V případě potřeby naše tvrzení doložíme u soudu. Nikoho žalovat za očerňování dobrého jména odborové organizace nyní nehodláme. Máme důležitější věci na práci,“ napsal Michal Jurčík.

Komu sloužíme? Občanům nebo vedení?

V závěru své odpovědi Jindřich Jedlička píše: „Nezbývá než doporučit paní tiskové mluvčí, aby navštívila co možná nejvíce zoologických zahrad a postoupila dál ve svém vhledu do problematiky. Aby se zamyslela nad tím, na jaké úrovni dnes brněnská zoo stojí, a na jaké úrovni, s ohledem na své vnější podmínky a na  pozici města Brna jako zřizovatele, stát může. Doporučuji přemýšlet o významu slova loajalita. Komu je zaměstnanec povinován loajalitou?  Firmě (a tím jejím majitelům, v případě komunální příspěvkovky tedy občanům města) a nebo managementu?“

-vl-

Odpověď Jindřicha Jedličky jsme pro její rozsáhlost významně zkrátili a zredigovali. Celý text, který nám pan Jedlička poslal, stejně jako plné znění jeho původní zprávy a odpověď mluvčí zoo Lucie Kapounové si stáhněte z odkazů pod článkem.

*

Ke stažení

Jindřich Jedlička – Odpověď na reakci Lucie Kapounové na jeho zprávu o stavu Zoo Brno (PDF)
Zoo bez zvířat je nesmysl – Odpověd pro Bystrčník ze strany zoo (Lucie Kapounová, mluvčí) (PDF)
Zaměstnanost, platy a personální náklady v ZOO Brno v roce 2010 (Jindřich Jedlička, chovatel) (PDF)

Související

Výhrůžky zoo jsou směšné a dětinské
Zoo bez zvířat je nesmysl, oponuje zoo a hrozí žalobou
Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě
Stránky odborové organizace brněnské zoo
Stránky Zoo Brno

Zoo bez zvířat je nesmysl, oponuje zahrada a hrozí žalobou

30. 8. 2011 v 07.03 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Je konečným cílem vedení brněnské zoologické zahrady zoo bez zvířat? Tak se v nadsázce ptá autor analytického dokumentu Jindřich Jedlička, chovatel brněnské zoo. Kritizuje ve svém textu nárůst všech vedlejších činností zoo, zejména administrativních, na úkor samotného chovu zvířat. V hledáčku jeho kritiky pak jsou i další vleklé problémy, jimiž podle něj zoo trpí – nízké ohodnocení zaměstnanců a tím vyvolaná vysoká fluktuace, nezkušenost pracovníků i neochota vedení k dialogu.

Ke zprávě Jindřicha Jedličky, kterou Bystrčník publikoval včera, nám zaslala vyjádření mluvčí zoologické zahrady Lucie Kapounová. Stanovisko zoo lze shrnout krátce – nic z tvrzení chovatele Jedličky není pravda.

Chovy stále rostou

„Zoo bez zvířat je nesmyslný výrok, proti kterému se vedení zahrady jasně ohrazuje,“ napsala Lucie Kapounová.

„Vše dokazují fakta,“ tvrdí mluvčí, „V lednu 1997 bylo v Zoo Brno chováno 445 zvířat   126ti  druhů (955 zvířat  – 231 druhů i s rybičkami), v lednu 2010 už zoo chovala 906 zvířat 192 druhů (1888 zvířat – 322 druhů i s rybičkami). To je více jak 100% nárůst chovaných zvířat a více jak 50% nárůst druhového zastoupení zvířat oproti roku 1996. Podle chovatelské koncepce, která je součástí schválené strategie zoo má být konečný stav 2338 zvířat ve 443 druzích.“

Mluvčí zoo naznačuje, že autor kritického textu uvedená fakta zná, avšak záměrně je opomíjí nebo překrucuje: „Pan Jedlička byl členem dozorčí rady od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2010. Je tedy seznámen se všemi základními dokumenty Zoo Brno.  Zná Chovatelskou koncepci, Strategii Zoo Brno, Generel rozvoje Zoo Brno a jednotlivé akční plány, které navazují na výše uvedené a zastupitelstvem Statutárního města Brna schválené dokumenty.“

Jedličkovy údaje jsou mylné. Možná záměrně

Z manipulací obviňuje Lucie Kapounová Jindřicha Jedličku i nadále: „Pan Jedlička zpochybňuje oficiální statistické údaje, publikované ředitelstvím zahrady. Zatímco oficiální čísla mluví o 111 zaměstnancích v roce 2010, Jindřich Jedlička vypočítává, že v roce 2010 zoo zaměstnávala 137 osob. Pan Jedlička má buď mylné informace anebo je jím, jako autorem článku, záměrně manipulováno s údaji, které jsou používané v různých dokumentech.“

Mluvčí popisuje metodiku, jakou zoo dochází k výpočtu průměrné mzdy svých pracovníků a popírá, že by docházelo ke snižování platu zaměstnanců v porovnání s celostátním průměrem. Jindřich Jedlička naproti tomu tvrdil, že za poslední dekádu kleslo ohodnocení pracovníků zoo z 80 % na 70 % celostátního průměru.

„80% průměrné mzdy v roce 2000 a 80% průměrné mzdy v roce 2010 (18 549 z 23 951) jsou stejné v procentech vůči celostátní průměrné mzdě,“ oponuje ústy své mluvčí vedení zoo a výpočty chovatele Jedličky odmítá: „Účelové propojování výše uvedených jednotlivých údajů vytváří velké množství spekulativních variant.  Je jen na krupiérovi, co namíchá a na lidech, zda chtějí hazardovat s dobrým jménem organizace, ve které dlouhá léta pracují nebo pracovali.“

Nic se nefalšovalo

Jindřich Jedlička poukázal i na to, že krátce po nástupu nynějšího ředitele zoo Martina Hovorky do funkce prý docházelo k porušování zákoníku práce. Z příkazu ředitele měly být zaměstnancům dodatečně škrtány již odpracované přesčasové hodiny.

„Nikdy nebyl falšován záznam pracovní docházky.  Toto tvrzení je nepravdivé,“ napsala mluvčí zoo, „Jestliže docházelo, podle pana Jedličky, k porušování zákoníku práce, je k zamyšlení, proč tedy tuto situaci odbory v danou chvíli neřešily, na událost neupozornily a nehájily tak zájmy zaměstnanců.“

Dialog chceme, problémem je druhá strana

Stejně jako všechnu předchozí kritiku, odmítla Lucie Kapounová i tvrzení, že by vedení zoo nebylo ochotno naslouchat svým zaměstnancům a vést s nimi dialog.

„Obě odborové organizace mají možnost účastnit se porad vedení Zoo Brno. Jsou zvány na první poradu vedení v měsíci. Z těchto porad jsou pořizovány zápisy. Vedoucí odborů, pan Jurčík, za poslední dobu předložil pouze jeden návrh, tomu bylo vyhověno,“ uvedla mluvčí.

„Bohužel, většinou se názory odborů dozvídá vedení Zoo Brno z tisku. Což nepovažuje za šťastný, ani konstruktivní tah. Navíc jde především o kritiku již provedených aktivit, bez návrhu na jejich řešení.“

Dáme vás k soudu

Závěrem všechny, kdo by snad chtěli poměry v brněnské zoologické zahradě v budoucnu kritizovat, mluvčí Lucie Kapounová varuje: „V případě, že bude kdokoli očerňovat dobré jméno Zoo Brno a nepravdivě a spekulativně informovat o dění uvnitř zahrady, je v tuto chvíli vedení Zoo připraveno podat žalobu na poškozování dobrého jména organizace.“

-vl-

Závěrečné hrozby mluvčí zoo Lucie Kapounové se bezprostředně týkají i Bystrčníku. Proto jsme k záležitosti vydali krátké prohlášení.

 *

Ke stažení

Zoo bez zvířat je nesmysl – Odpověd pro Bystrčník ze strany zoo (Lucie Kapounová, mluvčí) (PDF)
Zaměstnanost, platy a personální náklady v ZOO Brno v roce 2010 (Jindřich Jedlička, chovatel) (PDF)

Související

Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě
Stránky odborové organizace brněnské zoo
Stránky Zoo Brno

Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě

29. 8. 2011 v 14.12 • Témata: , , , , , , , , , ,

Mluvčí brněnské zoo Lucie Kapounová zaslala k textu Jindřicha Jedličky vyjádření vedení zoo. Stanovisko zahrady publikujeme zítra.

Zoo bez zvířat má být dlouhodobým programem vedení brněnské zoologické zahrady, tvrdí v nadsázce tamější odboráři.

V delším analytickém dokumentu, publikovaném odborovou organizací Zoo Brno, poukazuje jeho autor, chovatel Jindřich Jedlička, na vleklý problém zahrady. Je jím podle něj rozrůstání všech dalších činností zoo, zejména administrativních, na úkor samotného chovu zvířat.

Roste administrativa na úkor chovu

„Vedení brněnské zoo má neuvěřitelnou schopnost vytvářet si podle známých Parkinsonových zákonů umělou agendu nesouvisející s podstatou své činnosti,“ píše v závěru sedmistránkového dokumentu Jedlička.

„Nejprve bobtnal úsek propagačně vzdělávací. Brzy došly kanceláře a židle. Když byly na kanceláře přeměněny i klubovny Stanice mladých přírodovědců, rozpínání PVÚ se zabrzdilo. Úlohu další expanze vesmíru zoo převzal pak úsek ředitelský. Má k tomu jeden dobrý předpoklad: Smlouvy a dohody poradců a externistů nevyžadují nutně kancelář v zoo. Být asistentem asistenta lze i z domova. V prozatím poslední fázi rozpínání ředitelský úsek pohltil restauraci U tygra. Ale považte, čtvrtmiliardový (již se hovoří i o třech stech milionech) projekt „nového vstupního areálu“ obsahuje i zcela novou správní budovu zoo! A to v Kníničkách, tedy konečně dále od zvířat a jejich chovatelů. To bude nových židlí, nových kanceláří…“

Jedlička dokazuje svá tvrzení na statistických číslech. Tvrdí, že podíl nákladů, které s chovem zvířat přímo souvisí a nelze je nijak podstatně snížit – jako jsou výdaje na energie a krmivo – na celkových nákladech zoo, trvale klesá. To je podle něj ilustrací, že samotný chov zvířat je v činnosti brněnské zoologické zahrady čím dál víc upozaďován.

Mzdy klesají

Jedlička také zpochybňuje oficiální statistické údaje, publikované ředitelstvím zahrady. Podle něj zahrada používá pro výpočet počtu zaměstnanců, jímž se pak vykazuje, metodiku, jež je pro ni výhodná, avšak zastírá pravý stav věcí. Zatímco oficiální čísla mluví o 111 zaměstnancích v roce 2010, Jindřich Jedlička vypočítává, že v roce 2010 zoo zaměstnávala 137 osob.

Na základě těchto údajů pak kritizuje údajně chybný výpočet průměrné mzdy v zoologické zahradě. Podle odborářů ředitel zoo Martin Hovorka mluví o průměrném hrubé mzdě zaměstnance zoo devatenáct tisíc korun. Už to prý je mylný údaj, vzniklý svévolným zaokrouhlením částky 18 549 korun. Pokud se však použije pro výpočet počtu zaměstnanců správná metodika, klesne skutečný průměrný plat na 16 691 korun.

„To je méně než 70 % průměrné mzdy v republice,“ píše Jindřich Jedlička a pozastavuje se nad tím, že odměňování pracovníků v zoo se navíc s léty stále snižuje. „Pro porovnání, v roce 2000 jsme si v zoo vydělali průměrně 10 513 korun, tedy přibližně 80 % celostátního průměru.“

Podhodnocení a frustrovaní zaměstnanci odcházejí

Nízké mzdy mají být příčinou vysoké fluktuace. Jedlička vypočítává, že v roce 2010 činila míra fluktuace v zahradě 42 %.

„V průměru vydrží zaměstnanec v zoo 28 měsíců a 18 dní,“ zdůrazňuje Jedlička, „A to je míra fluktuace vypočtena výhradně pro kvalifikované zaměstnance. Produktivita práce je u nás doslova limitována nezkušeností.“

Právě v nezkušenosti chovatelů, kteří na svém místě nevydrží dostatečně dlouho, brzy odejdou a jsou nahrazeni novými, znovu nezkušenými pracovníky, vidí odboráři příčinu chovatelských problémů.

Jedlička tvrdí, že vedení zoo krátce po nastoupení ředitele Martina Hovorky do funkce porušovalo zákoník práce a falšovalo evidenci pracovní dobu. Údajně měly být zaměstnancům dodatečně škrtány již odpracované přesčasové hodiny.

„Dnes již o nezákonné praxi falšování evidence odpracované doby odbory informace nemají,“ připouští Jedlička.

Dialog si vedení nepřeje. Chceme změnu

Přestože odboráři navrhují cesty, jak z celkově neutěšené situace brněnskou zoologickou zahradu dostat, pochybují, že by vedení zoo bylo ochotno jim naslouchat.

„Beztak budeme okřikováni, že se pokoušíme svévolně, samozvaně zasahovat do sféry řízení, což nám nepřísluší,“ píše v závěru dokumentu rezignovaně Jindřich Jedlička.

„Můžeme stokrát říkat: Omezování hlavní činnosti zoo, třeba rušením expozic, není správnou cestou k úsporám. Ihned budeme obviněni, že nejsme v kritice konstruktivní. Jakmile navrhneme konstruktivně jakoukoliv změnu, dozvíme se, že překračujeme svou kompetenci, že to je věcí managementu, tedy o našich návrzích se samozřejmě jednat nebude. Jedno je ale jisté. Dosavadní trend není udržitelný, změna je nezbytná,“ končí zpráva.

-vl-

Zprávu Jindřicha Jedličky jsme pro její obsáhlost v článku významně zkrátili a zredigovali. Plné znění si stáhněte z odkazu níže.

Ke stažení

Zaměstnanost, platy a personální náklady v ZOO Brno v roce 2010 – Jindřich Jedlička (PDF)

Související

Stránky odborové organizace brněnské zoo
Stránky Zoo Brno

Pavel Novotný: Napravit systém i vlastní peněženku

2. 2. 2011 v 14.20 • Témata: , , , , , , ,

Anesteziolog Pavel Novotný (37) bydlí v Bystrci na Kamechách. Kromě toho, že je lékař, je také místopředsedou místního klubu Věcí veřejných.

Viktor Lošťák: Ahoj, Pavle. Ty ses připojil k protestní akci lékařů „Děkujeme, odcházíme“, já tě však prosím, abys prozatím ještě neodcházel, jelikož chci s tebou udělat rozhovor.

Pavel Novotný: Tak to klidně můžu odejít.

Jak jako odejít… proč?

Protože ty tam stejně napíšeš samé výmysly jako vždycky, když půjdu, vůbec nic se nestane, ty si klidně vyrobíš celý rozhovor sám.

To od tebe není hezké. Já si nic nevymýšlím, neb jsem pravdomluvný, a ty mne tak ošklivě pomlouváš.

Známe se.

Nechme toho. Pavle, ty pracuješ jako lékař…

Já dokonce jsem lékař.

Aha. Takže ty jsi lékař…

Anesteziolog.

Lékař-uspávač v nemocnici v Ivančicích. Spolu s ostatními lékaři ses připojil k protestní akci „Děkujeme, odcházíme“. Kdyby někdo nevěděl, tak řeknu, že akce spočívá ve výhrůžkách doktorů, že se seberou a půjdou pracovat do zahraničí, protože tady je systém dost neoceňuje. Je to tak?

Ano.

Když lékaři odejdou, budou lidé hořekovat, špendlíčkem hrabat a zle na vládu volat, ach ty bídná vládo, cos to dopustila, my zde bez pomoci mřeme, a ty za to můžeš. O to ti jde?

Jde mi, jde nám, o to napravit systém, a ano, i vlastní peněženku.

To si hned vysvětlíme. Z tisku vím, že nejhůř na tom finančně jsou mladí lékaři. Ty jsi „mladý lékař“?

To zní jako „mlékař“. Mám třináct let praxe… Těžko říct, jsem mladý lékař?

Myslím, že už jsi „střední lékař“.

Dobře, jsem střední lékař.

Jak se tedy v ivančické nemocnici vede střednímu lékaři? Za kolik práce dostane kolik peněz?

Po třinácti letech praxe mám 28 tisíc základní mzdy. To bych dostal, kdybych nedělal žádné přesčasy. Když přesčasy dělám – a co mi zbývá – dostanu navíc šest tisíc osobního ohodnocení plus navíc platbu za ty přesčasy. Všechno je to samozřejmě hrubá mzda, odečti daně. A to jsem na tom ještě líp než nejmladší lékaři. Nastupující doktor má skoro méně než začínající sestra.

Když na sebe vezmu úhrnem 1,65 úvazku, to je 130-140 hodin přesčasů měsíčně, dostanu se se vším všudy na asi čtyřicet tisíc čistého.

Takže přesčasů mnoho, peněz málo. Když má člověk přes jeden a půl úvazku, prakticky nezná rodinu, to znám.

Umím si představit lépe strávený volný čas než být neustále v práci.

Musíš ty přesčasy dělat? Nestačilo by ti 28 a 6, tedy 34 hrubého?

Ne, kdybych přestal dělat přesčasy, vezmou mi osobní ohodnocení. Měl bych jen 28 hrubého.

To mohou? K přesčasům tě nutit?

Tak to je (krčí rameny).

Ok. Když odejdeš do zahraničí, budeš tam mít kolik?

Především musím říct, že už za sebou praxi v Rakousku mám, pro mne nejde o žádnou spekulaci ale o ověřená čísla. Když budu chtít, odejdu do Rakouska během řádově týdnů, všechna povolení mám vyřízená. V Rakousku ani Německu není mezi lékaři takřka žádná nezaměstnanost, takže české lékaře tamní zdravotnictví absorbuje obratem.

Kolik si tam lékař jako ty vydělá?

V přepočtu 120-150 tisíc měsíčně. Základní mzda pro lékaře s mou praxí je tak 5.5 -6.5 tisíc euro brutto.

To je velký rozdíl. Ovšem je tu taky jiný cenový index…

(Směje se) Ale ne, právě že ne. V průměru jsou ceny tak zhruba stejné. Rozdíl v cenách není podstatný.

Dalším argumentem pro odchod je chystaná reforma českého sociálního systému. Zatímco dnes dostaneš mizerný důchod, je pravděpodobné, že po reformě…

To řeknu já! Figu borovú.

Tak nějak. V Německu je všechno jinak. Je přece rozdíl, jestli dostáváš důchod z osmadvaceti tisíc nebo ze sto padesáti.

Ty ale, jestli tě správně chápu, ani tak odejít nechceš. Co tě drží?

Především asi sociální vazby. Nebo možná to je to jediné. Člověk tu má kamarády, žena tu má kamarády, děti chodí do školy… Rodiče tu žijí… Líp se ti žije doma s kamarády.

Kolik lékařů se u vás v nemocnici k protestu připojilo?

Zhruba čtvrtina.

Ti zbývající, jaký mají důvod proti?

Tak asi další čtvrtina jsou starší lékaři na funkčních místech, primáři a tak. Ti jsou na tom platově poměrně dobře, chybí jim zásadní důvody. Pak je tu celá řada lékařů, kteří souběžně s prací v nemocnici mají i soukromou praxi. Jejich finanční motivace je pak také nižší.

A zbytek?

Těžko říct. Různé.

Strach?

Taky, někdy.

Sestry?

Zůstávají stranou.

Pravda ale je, že Lékařská komora je k protestu nepřizvala. Co se v Ivančicích stane, když tamní lékaři splní výhružky a odejdou?

Zřejmě budou muset zavřít áro. Už se o tom mluví.

To se lidem líbit nebude. Jaké jsi zaznamenal reakce veřejnosti?

Reakce veřejnosti žádné nejsou.

Ne?

Ne. Pár výkřiků na Facebooku. V ordinaci nikdo nic neřekne, ani jinde.

Jaké očekáváš výsledky celé akce?

Neočekávám nic.

Tak počkej, přece když jsi do toho šel, tak jsi musel aspoň trochu uvažovat, kam to asi povede.

Pár lidí odejde, prohloubí se průser s přesčasy, péče se omezí. Vláda chce jen pseudodohody, které nic neřeší, aby je mohla mediálně prodat. Ze strany vlády není sebemenší zájem situaci doopravdy systémově řešit. Krmí tisk i lékaře lžemi. Ministr řekne, že přidá dvě miliardy, ale už zamlčí, že z toho půjde víc jak polovina na požadované vyšší výkony. Ty peníze vláda navíc někde sebere, kde budou chybět, místo aby řešili systémové změny a černé díry.

Vláda, tu pro tebe ztělesňuje především ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)?

Ne, ve skutečnosti ne. Ministři se mění rychle, než se trochu rozkoukají, je tam jiný. Pravým problémem jsou lidi, kteří tam sedí už dlouho a mají z té situace osobní prospěch. Náměstci, a takoví. Klidně ti to řeknu konkrétně. Ředitel VZP Horák, náměstek ministra Šnajdr, Boris Šťastný (předseda sněmovního zdravotního výboru a poslanec za ODS) a tihle lidi. Horák má za členství ve správní radě, kam chodí jednou týdně, 35 tisíc měsíčně a k tomu roční odměny. Za co, když zdravotnictví se rozkládá? Ti nechtějí nic změnit.

Hm. Tak já ti poděkuju za rozhovor.

A já odejdu.

Jiří Altman: Bude-li třeba, vrátím se k pedagogické praxi

23. 11. 2010 v 14.52 • Témata: , , , ,

PhDr. Jiří Altman během jednání zastupitelstva, které jej nakonec znovu zvolilo neuvolněným místostarostou, kategoricky popřel spekulace, že by časem mohl usilovat o změnu své funkce na místostarostu uvolněného.

Uvolněná funkce je „na plný úvazek“, tedy za celý plat, neuvolněná na „poloviční úvazek“. Neuvolněný funkcionář má plat (správně „odměny“) poloviční. V tomto konkrétním případě je roční plat uvolněného místostarosty kolem 600 tisíc korun, místostarosta neuvolněný si přijde ročně asi na 370 tisíc.

Jiří Altman je dnes krajským radním, což je finančně také velmi zajímavá funkce. Ačkoli není známo (neptali jsme se), zda je Jiří Altman také členem některé z dozorčích rad, čímž by si mohl finanční bilanci dále významně vylepšit, je jisté, že celkové odměny krajského radního se platu bystrckého místostarosty přinejmenším vyrovnají.

Neuspěl-li by pan Altman v příštích krajských volbách a členem krajské rady by být přestal, znamenalo by to pro něj velmi citelné snížení příjmů. Nabízí se možnost, že by tehdy mohl usilovat o změnu své funkce v Bystrci z neuvolněné na uvolněnou, aby ztrátu kompenzoval. Krajské volby budou za dva roky.

Pan Altman však všechny takové hypotézy rázně popřel. „Veřejně prohlašuji, že jestliže za dva roky v krajských volbách neuspěji, nebudu se o žádnou takovou změnu snažit,“ prohlásil bez pochybností. „V takovém případě se vrátím ke své praxi speciálního pedagoga.“

Tímto odvážně do záznamu vysloveným a zcela jasně formulovaným veřejným slibem snad Jiří Altman dostatečně rozptýlil všechny obavy z budoucího navyšování nákladů na veřejnou správu.

Milan Kuchař o bystrckých místostarostech: Politická korupce, uplácení funkcemi, hamižné koaliční dohody

27. 5. 2010 v 08.12 • Témata: , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař (*1942) – nejslavnější bystrcký opozičník, nepřekonatelně plodný autor stížností, děsivý bombardér, rozrývající svými podáními bohorovný klid bystrcké radnice. Odbojář a rebel, bojující – byť s úspěchy jen střídavými, avšak o to úporněji – proti korupci mezi místními politiky a úředníky. Bitvy s radniční klikou svádí přinejmenším od roku 2002. Je autorem nesčetně mnoha podání, stížností, odvolání a dovolání, inicioval několik soudních sporů. Na podzim roku 2009 se stal předsedou místního klubu strany Věci veřejné.

Ve svém boji se drží stálého modu operandi – texty vytváří na psacím stroji a rozmnožuje na kopírce. Následně je zasílá úřadům, rozvěšuje po nástěnkách bystrckých domů a vhazuje do schránek lidem, které by mohly zajímat – tudíž i členům občanského sdružení Horní náměstí. Milan Kuchař se pravidelně účastní veřejných zasedání zastupitelstva, což téměř vždy skončí konfliktem, zpravidla se starostou Svatoplukem Benešem, nebo naposledy s Janem Strmiskou.

Mezi lokálními politiky je pro své aktivity krajně neoblíben – toto vyjádření chápejte jako silný eufemismus. Bývá ostouzen a urážen, jsou mu podsouvány ty nejhorší motivace, je mu vyhrožováno žalobami (většinou planě a nikdy ne úspěšně) a policií, je zpochybňována jeho svéprávnost. Pan Kuchař se však nevzdává.

V roce 2008 v parlamentních volbách kandidoval Milan Kuchař za stranu Moravané na nevolitelném 58. místě kandidátky. V současnosti je předsedou bystrckého klubu strany Věci veřejné; na kandidátní listině VV do poslanecké sněmovny je na dvanáctém místě. Všeobecně se očekává, že v podzimních komunálních volbách bude stát v čele útoku na radniční establishment.

***

VIKTOR LOŠŤÁK: Vy nás teda zásobujete, pane Kuchaři!

ING. MILAN KUCHAŘ: Dobrý den.

Jsou to vážné problémy a týkají se v Bystrci každého.

Dobrý, dobrý, třináct stran, třináct hustě popsaných stran strojopisu jste nám tentokrát donesl, a to nepočítám přílohy. Nám, to znamená – jak už vy to tak obvykle píšete – občanskému sdružení Horní náměstí, ale zejména nejširší veřejnosti.

Jsou to vážné problémy a týkají se v Bystrci každého.

To nechci popírat, pane Kuchaři, ale je toho moc najednou. Navíc jde o stížnosti a podání úřadům, psané dost suchým jazykem, já myslím, že v této formě bohužel o texty rozumně nepublikovatelné. Že to nikdo nebude číst.

Tak já…

(Pokračování textu…)

Milan Kuchař: Obrovská politická korupce

6. 3. 2010 v 22.07 • Témata: , , ,

Za zvolení Svatopluka Beneše v roce 2006 opět starostou zaplatí bystrčtí občané ze svých daní čtyřem místostarostům dohromady navíc přes dva miliony korun!, tvrdí Ing. Milan Kuchař ve svém novém otevřeném dopisu. Provedl srovnání odměn zastupitelům mezi Bystrcí a Královým Polem. Jelikož v Králově poli mají o jednoho místostarostu méně, přijdou je platy zastupitelů ročně asi o 600 tisíc korun laciněji.

Městská část Brno-Královo Pole je plně srovnatelná počtem občanů, problematikou i náročností zajišťování veřejné správy s naší městskou částí Brno-Bystrc, píše dále pan Kuchař a přirozeně se ptá, proč Bystrc vychází veřejná správa dráž. Příčinu pak nachází v koaličních dohodách, v nichž platbou politickým partnerům jsou právě dobře placené posty.

Ke stažení

Celý text otevřeného dopisu pana Kuchaře (PDF)

Ing. Milan Kuchař stále v akci

18. 2. 2010 v 17.20 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Co se stalo s Milanem Kuchařem? Nespí? Není nemocný? Neodstěhoval se do jiné části Brna, aby jinde mezi lokálními politiky a úředníky rozséval děs a hrůzu?

Rozhodně ne! Pan Kuchař nikdy nespí, spíše spí redakce webu Horního náměstí, a nestíhá tak o všemožných nových akcích pověstného odbojáře informovat. Spí taky náš skener – přesněji řečeno je mírně z kondice a nedokáže páně Kuchařovy písemnosti převést do elektronické podoby. To však není pro nás žádná omluva.  Jsme líní hanebníci! Zpravovat čtenáře Horního náměstí o nových bitvách pana Kuchaře s bystrckým úřednicko-politickým spiknutím je naší povinností a slibujeme, že co jsme zanedbali, v blízké budoucnosti napravíme.

Jak informoval pan Kuchař už v prosinci v Bystrckých novinách, stal se předsedou bystrckého klubu strany Věci veřejné. Tuto zprávu jsme přejali i pro web Horní náměstí a poněkud neprozřetelně poznamenali, že na internetu není o něčem jako „bystrcký klub VV“ sebemenší zmínka, což poněkud kontrastuje s proklamovanou veřejností. Pan Kuchař reagoval bleskurychle  výboru občanského sdružení Horní náměstí adresovanou písemností, v níž se k naší nejapné poznámce ostře vyjadřuje. K věci se vrátíme v samostatném článku, jakmile se jen skenovací technika umoudří.

Vážení kolegové, přátelé, příznivci,

když jsme před 4 roky zakládali Klub Praha 7 pod hlavičkou Věcí veřejných, doufal jsem, že se tím vytvoří nějaká parta, která bude schopna za pomoci dalších příchozích přispívat ke všestrannému zlepšení poměrů v naší městské části. Ze začátku to i vypadalo nadějně, na několika akcích jsme se sešli a i přes prohry, nějaký výsledek to přece jenom přineslo.

(…)

Z webové prezentace místního klubu Věcí veřejných Prahy 7
http://www.klubpraha7.cz/

Postupně rovněž přineseme veškeré písemnosti pana Kuchaře z posledních měsíců, adresované nejširší veřejnosti.

Co pan Kuchař podniká nyní? Zřejmě se se stranou VV připravuje na letošní supervolební rok, zároveň však ani na minutu nepolevuje v rozkrývání skandálů bystrcké radniční kliky. Jak jsme zjistili monitorováním webu bystrcké radnice, zaměřil se pan Kuchař na kompletní hloubkovou revizi finančních operací radnice v posledním volebním období.

Na základě zákona o informacích si vyžádal kopie mnoha smluv, uzavřených radnicí. Radnice mu tak předala informace o smlouvách, týkajících se výměny oken a dveří v mateřských školách, regeneraci obecních bytových domů na Černého 36, odmítla informovat o čemsi nejasném (ale pan Kuchař to tak jistě nenechá), poskytla zprávu o výměnách bytů a nájemních smlouvách a jako zlatý hřeb pan Kuchař získal i údaje o odměnách členů bystrckého zastupitelstva v minulém roce.

Nebyli bychom řádné novinářské hyeny, podněcující v lidech závist a jiné hrozné vlastnosti, kdybychom vás s těmito otřesnými čísly ihned také neseznámili:

Odměny členů zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v roce 2009
p. Petr Adámek 38 640,00 Kč
PhDr. Jiří Altman 408 945,00 Kč
Mgr. Eva Barovjanová 22 560,00 Kč
Ing. Daniel Bárta 34 560,00 Kč
Mgr. Robert Bednář 10 440,00 Kč
Ing. Svatopluk Beneš 698 760,00 Kč
p. Vladimír Borský 602 160,00 Kč
Ing. Pavel Březa 22 560,00 Kč
PaedDr. Vilém Buriánek 10 440,00 Kč
p. Pavel Greňo 53 160,00 Kč
Ing. Viktor Hořínek 46 680,00 Kč
Ing. Tomáš Jára 62 760,00 Kč
p. Stanislav Klika 34 560,00 Kč
Mgr. Eliška Kovářová 378 528,00 Kč
RNDr. Alena Křivánková 81 360,00 Kč
JUDr. Michal Lamparter Ph.D. 22 560,00 Kč
Ing. Petr Laštůvka 62 760,00 Kč
RSDr. Pavel Novotný 46 680,00 Kč
p. Martin Novotný 46 680,00 Kč
pí. Jana Pálková 34 560,00 Kč
PaedDr. Marie Pešová, CSc. 89 360,00 Kč
p. Jan Strmiska 103 080,00 Kč
pí. Marie Špindlerová 22 560,00 Kč
Ing. Alena Tichá 50 760,00 Kč
p. Vladimír Tomsa 34 560,00 Kč
Celkem 3 019 673,00 Kč

Ha! Teď víte, co jste nevěděli, a vděčíte za to jen a pouze Ing. Milanu Kuchaři.

Co je účelem revize radničních smluv? Po čem pan Kuchař pátrá? Jaká další skandální odhalení nám připraví, budou i z bystrcké radnice odváženi starostové policií? To nevíme. Zatím.

Ale pan Kuchař nespí. Akce pokračuje.

Zůstaňte naladěni.

Související

Milan Kuchař předsedou VV

Úřad vydá informace o platech

17. 5. 2009 v 11.17 • Témata: , , ,

Magistrát města Brna uznal oprávněnost odvolání Ing. Milana Kuchaře proti postupu bystrckého úřadu. Ten rozhodnutím svého tajemníka 6. dubna 2009 odmítl Milanu Kuchařovi vydat informace o platech osmi zastupitelů.  Odbor rozpočtu a financování magistrátu rozhodl, že úřad městské části musí požadované údaje vydat. Rozhodnutí magistrátu je konečné, má charakter nařízení a nelze se proti němu odvolat. Během patnácti dnů by tak měly být informace o platech a odměnách panu Kuchaři doručeny a zároveň zveřejněny na stránkách www.bystrc.cz.

Nečekejme však žádná senzační odhalení. Platy zastupitelů, starosty, místostarostů i předsedů výborů určují ustanovení zákona o obcích, vládní nařízení a rozhodnutí zastupitelstva, což jsou všechno veřejné a volně dostupné dokumenty. Kdokoli si tedy může příjmy konkrétních osob vcelku přesně zjistit vyhledáváním na internetu, byť leckdy zdlouhavým. O stejnou logiku se také ve svém rozhodnutí opřel brněnský magistrát.

Pan Kuchař je s rozhodnutím magistrátu spokojen.

Ke stažení

Odmítnutí městské části vydat informace o platech (PDF)
Rozhodnutí magistrátu (PDF)