Příspěvky se štítkem ‚Petr Adámek’

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa

23. 4. 2012 v 12.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

O přidělení finančních darů jednalo zastupitelstvo Bystrce ve středu 11. dubna. Procedura, jejímž výsledkem je schválení dotací různým místním organizacím, probíhá každým rokem. Jednání o samotných darech předcházela zpráva kontrolního výboru o vyúčtování příspěvků z minulého roku. Závěry zprávy přednesl zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

Kontrolní výbor zjistil v několika případech nedostatky. První z nich se týkal vyúčtování darů fotbalovým klubem Dosta Bystrc-Kníničky.

„Zdálo se nám, že k prokázání skutečného účelu, na který byly peníze vynaloženy, v tomto případech faktury nestačí. Dosta fakturovala pronájem místností, ale chyběl například rozpis tréninků, abychom vůbec byli schopni ověřit, zda v té době vůbec nějaké tréninky a v jakém rozsahu probíhaly.  Dvě faktury za pronájem se dokonce datově překrývaly,“ uvedl Petr Laštůvka. „Bylo by dobré do budoucna vyžadovat od příjemců darů i dodatečné doklady, nejen faktury.“

Dva subjekty vynaložily peníze na jiný účel, než schválilo zastupitelstvo. RK Cyklos Racing dostal peníze na zdravotnické zabezpečení, z dotace však zaplatil reklamní služby a letáky. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 měl peníze utratit za materiál, podle Petra Laštůvky z nich však zaplatil službu.

Vyúčtování dalšího subjektu bylo sice opatřeno podpisy, ne však datem. To bylo doplněno dodatečně.

Petr Laštůvka dále poukázal na to, že ne všechny obdarované subjekty při svých akcích příspěvek městské části zveřejňují. Současné podmínky, kterými jsou vázány, to nevyžadují.

Přestože kontrolní výbor nedostatky zjistil, Petr Laštůvka nenavrhl, aby organizace dary vrátily: „Členové kontrolního výboru se neshodli, zda vrácení darů vymáhat. Nejedná se o astronomické částky a pro příjemce by bylo asi smrtelné, kdybychom vyžadovali peníze vrátit.“

V následné rozpravě se Svatopluk Beneš (ODS) pozastavil nad tím, že kontrolní výbor sice nesrovnalosti nalezl, nenavrhl však žádné usnesení k jejich řešení. Tím podle něj nenaplnil text zákona o obcích, který kontrolní výbor k návrhu řešení zavazuje. „Zpráva kontrolního výboru sice obsahuje návrh řešení, předpokládal bych však, že bude mít podobu návrhu usnesení zastupitelstva,“ řekl Svatopluk Beneš.

Mírně odlišného názoru byla Alena Křivánková (ODS): „Chápu, že kontrolní výbor zformuloval své připomínky jen rámcově a přenechal formulaci usnesení jako úkol pro zastupitelstvo.“

Petr Laštůvka pak během jednání zformuloval návrh usnesení, který by zavazoval příjemce darů k prezentaci městské části. Zastupitelstvo však v hlasování jeho návrh odmítlo.

Jednání pokračovalo schvalováním darů pro rok 2012. Seznam žadatelů měl 22 položek a úhrnná částka, o kterou žádali, byla 580 695 korun. Zastupitelstvo však mělo k rozdělení pouze 180 tisíc korun, rada městské části ve svém návrhu usnesení musela většinu částek snížit nebo úplně vynechat.

V rozpravě navrhl Petr Adámek (ODS) zrušit navrhovanou částku 30 tisíc pro FC Dosta Bystrc-Kníničky (Dosta žádala 40). Jedním z důvodů pro návrh mělo být porušení pravidel pro přidělování darů v minulém období. „Dar čtyřicet tisíc byl doložen fakturami za čtyřicet tisíc a sedmdesát pět korun,“ řekl Petr Adámek. To je podle něj popřením pravidla, že financování akce musí být zajištěno i z jiných zdrojů než jen z daru.

Radní vysvětlili, proč navrhují neposkytnout žádnou částku nízkoprahovému centru Jonáš a naopak chtějí darovat pět tisíc na natáčení filmu o válečném letci plukovníku Emilu Bočkovi.

„Záleželo nám na tom, abychom podporovali především akce a organizace v Bystrci. V okamžiku, kdy jsme věděli, že věc je podporovaná šířeji, tak jsme záměrně prostředky přesouvali na akce, které jsou čistě bystrcké,“ vysvětlil návrh rady místostarosta Petr Fedor (TOP 09).

„Městská část Brno-Bystrc tady není od toho, aby zachraňovala hříchy tohoto světa,“ prohlásil Petr Fedor a zpravodaj Bystrčníku se radostně zatetelil. To je ono! Jen víc bombastu! Tohle vrazím do titulku, pomyslel si ten uvozhřený pisálek. „Nadbystrcké akce si mohou žádat jinde, ty věci, které jsou pouze v Bystrci, ty se jinde nedovolají,“ pokračoval místostarosta Fedor.

„Chápali jsme také jakýsi symbolický význam,“ zdůvodnil dar pro film o Emilu Bočkovi Petr Fedor. „Samozřejmě chápeme, že pět tisíc korun v milionovém rozpočtu filmu není částka, se kterou by natáčení stálo nebo padalo. Ale považovali jsme za otázku jakési slušnosti alespoň přispět.“

Petr Adámek pak znovu argumentoval pro svůj návrh nedávat FC Dosta nic. „Podle vyúčtování z minulého roku klub použil peníze na pronájem hřiště na škole Chalabalova. Já tedy nevím, kde Chalabalova je, ale v Bystrci určitě ne.“

Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) se daru pro fotbalový klub zastal. Podle něj jde zřejmě o zimní tréninky, které není možné v bystrckých prostorách Dosty realizovat.

Za „zvláštní“ označil žádost FC Dosta i Svatopluk Beneš. Částka, kterou podle žádosti přispívá klub na jedno družstvo mládeže, se mu zdála nevěrohodně přemrštěná. Z hlavy ji podle údajů v žádosti vypočetl na 350 tisíc korun (přesněji 670 tisíc), což považoval za nereálné. Petr Fedor mu však oponoval, že jeho výpočet směšuje navzájem nesouvisející údaje. Na stranu Svatopluka Beneše se postavila Alena Křivánková (ODS); čísla v návrhu rady považovala za „zmatečná“.

Další pozměňovací návrhy kromě Petra Adámka předložil Petr Laštůvka. I ten požadoval snížení částky pro FC Dosta, a to z třiceti na dvacet tisíc korun, a přesunutí zbylé sumy nízkoprahovému centru Jonáš. Daniel Bárta (ČSSD) naopak navrhl financovat navíc i akce pro děti, pořádané Klubem rodičů při ZŠ Heyrovského, které v usnesení rady nedostaly nic. Svatopluk Beneš navrhl rozhodnutí odročit.

V hlasování však žádná ze změn nebyla zastupitelstvem přijata a odhlasován byl původní návrh rady.

-vl-

Rozpravu zastupitelstva si můžete poslechnout z audiozáznamu, začíná v 54. minutě. Článek je pouze výňatkem nejdůležitějších bodů diskuze, nečiní si nárok na úplnost.

Chalabalova ulice se nachází v Brně-Kohoutovicích.

*

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Audio: Jednání zastupitelstva
Horní náměstí: Zastupitelstvo schválilo kompromis
Zastupitelstvo projedná územní studii
Dnes jedná zastupitelstvo

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon

20. 11. 2011 v 12.21 • Témata: , , , , ,

„Úhrada soukromého pojištění starosty a části členů ZMČ z veřejných peněz byla nezákonná a od počátku neplatná,“ tvrdí Ing. Milan Kuchař. „Škoda činí 67 850 Kč!“

Milan Kuchař z Kuršovy ulice v Bystrci kritizuje dlouhodobou praxi bystrcké radnice. Ta části svých zastupitelů již mnoho let platí pojištění zastupitelů na škody způsobené obci. Z dvaceti sedmi zastupitelů jich má pojištění zaplaceno městskou částí víc než polovina.

Pan Kuchař se domnívá, že placením individuálního pojištění  dochází k porušování zákona.

„Odměňování starosty, místostarostů, dalších členů Rady MČ a dalších členů ZMČ z veřejných peněz za výkon jim svěřených funkcí podléhá přísným pravidlům, stanoveným v zákoně č.128/2000 Sb. o obcích a v nařízení vlády 37/2003 Sb. Totéž platí i pro případné snahy o zvýšení jejich příjmů v průběhu volebního období,“ míní Milan Kuchař. Podle něj je proplácení pojištění navyšováním odměny zastupitelům, nikdy a nikým neschváleným.

„Ani Zastupitelstvo ani Rada městské části nikdy v souvislosti s úhradou soukromého pojištění starosty a části zastupitelů nedaly souhlas k udělení odměn nebo peněžitých darů,“ píše Milan Kuchař v podání, adresovaném zastupitelstvu Bystrce.

Jak přesně probíhá proplácení pojištění zastupitelům se tak docela neví. Petr Adámek (ODS) v dubnu 2009 tvrdil, že proplacená částka je dalším příjmem zastupitele, který zvlášť daní, naopak Patr Laštůvka (Strana Zelených) uváděl, že se částka odečte z odměn zastupitelů a k navýšení tedy nedochází. Záhadu by bylo snadné objasnit podáním žádosti o informace úřadu městské části, zatím to však nikdo neudělal.

Praxe proplácení individuálního pojištění zodpovědnosti zastupitelům z veřejných prostředků trvá přinejmenším od roku 2009. Milan Kuchař ji také už od té doby kritizuje. Zatím bezvýsledně, jeho podání zastupitelstvu neměla až dosud žádný efekt. Proč se neobrátil se stížností na porušení zákona na jiné instituce, není zřejmé.

„Byl porušen zákon a Bystrci vznikla škoda 67 850 korun. Náhradu této škody je třeba po projednání věci dne 7. 12. 2011 v zastupitelstvu začít vymáhat,“ uzavírá svůj text Milan Kuchař.

Jestli však k projednání v zastupitelstvu dojde, je více než sporné. Na program jednání by pojištění musel dát některý za zastupitelů, případně by zastupitel mohl vznést dotaz na Radu s žádostí o objasnění celé věci. Podání Milana Kuchaře je však adresováno zastupitelstvu jako celku, neoslovuje konkrétně žádného z jeho členů. Na základě dosavadních zkušeností se tak jeví jako velmi nepravděpodobné, že by někdo z členů zastupitelstva projevil iniciativu v míře větší než obvyklé, a o rozluštění zákonnosti či nezákonnosti bystrckého pojišťování se doopravdy pokusil.

-vl-

Ke stažení

Milan Kuchař: Podání zastupitelstvu Bystrce k pojištění zastupitelů (PDF)

Související

Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS

9. 3. 2011 v 04.58 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Volební sněm bystrcké ODS v tajných volbách znovu potvrdil dosavadního předsedu Ing. Svatopluka Beneše ve funkci předsedy místního sdružení. Shromáždění se 14. února zúčastnilo celkem 39 členů.

Svoje postavení obhájili také místopředsedové Ing. Pavel Jankůj, RNDr. Alena Křivánková a Ing. Tomáš Jára, pokladník Jiří Reitknecht, člen rady pro organizační věci Petr Župka a členka rady Marie Špindlerová. Novými členy rady byli zvoleni Ing. Eva Harangiová a Petr Adámek.

Svatopluk Beneš byl v minulém volebním období starostou Bystrce, nyní je bystrcká ODS v opozici. Současnou koalici v Bystrci tvoří ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Místní sdružení neuvedlo, jestli měl pan Beneš protikandidáta ani kolik hlasů získal, z dřívějších zpráv lze však věrohodně soudit, že kandidát na předsedu byl jen jediný.

Související

Stránky bystrcké ODS
Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

Petr Adámek: Kamechy, nové zastupitelstvo a hodně otázek

10. 12. 2010 v 14.10 • Témata: , , , , ,

Ustavující zasedání nového zastupitelstva se neslo v duchu volby starosty a místostarostů, nové rady a též nových výborů.

Nově, krom ze zákona povinného finančního a kontrolního výboru, vznikl též Výbor pro infrastrukturu Kamech. Původní návrh dosavadního starosty Svatopluka Beneše na vznik Výboru pro rozvoj Bystrce byl novou koalicí (ČSSD + TOP09 + KDU-ČSL) zamítnut a byl jimi zřízen již zmíněný výbor selektivně se zabývající jen infrastrukturou Kamech.

Popravdě, moc tomu nerozumím. Znamená to, že rozvoj Bystrce jako celku není pro novou koalici stejně důležitý jako rozvoj infrastruktury jediné jeho části? A jaké vlastně infrastruktury? Technická (inženýrské sítě) je dořešena nebo přímo hotova. Může se jednat snad o infrastrukturu dopravní nebo služeb. Existuje tedy v nové radě značná vůle vybudovat na Kamechách nějaké obchodní středisko nebo snad průtah tramvajové trati Kamechami? Opravdu nevím, musí to být ale něco velkého, když je jen pro tento účel zřízen nový sedmičlenný výbor.

Lokálnost zájmů a infrastruktura se však nesla celým zasedáním. Jeden z nově zvolených zastupitelů opakovaně a důsledně interpeloval kandidáty do rady jen ve věci jejich názoru na infrastrukturu jednoho jediného místa v horní části Bystrce*. Rozumím tomu, že je to pro daného zastupitele současným středobodem jeho komunální politiky, věřím však, že dojde rychle uvědomění, že nyní je zastupitelem všech občanů Bystrce, a oblast jeho zájmu tomu bude v budoucnu odpovídat.

Kolovrátkovou otázku jsem však všem kandidátům do rady pokládal i já. Ptal jsem se na politickou minulost, různé formy spolupráce a trestní rejstříky. Ale o tom až někdy příště.

Petr Adámek, ODS
vyšlo v Okénku zastupitelů v Bystrckých novinách 10/2010, strana 4

* Ing. Luboš Raus (Zelená pro Bystrc) se ptal na vztah kandidátů k Hornímu náměstí – poznámka Bystrčník

Související

Obrázek: ODS a Kamechy
Výbor pro Kamechy – Jiří Altman vysvětluje

Výbor pro Kamechy – Jiří Altman vysvětluje

9. 12. 2010 v 12.08 • Témata: , , , ,

Nové zastupitelstvo na své první schůzi odhlasovalo vznik nového výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech. Návrh se setkal s kritikou opoziční ODS. Petr Adámek (ODS) se na jednání zmínil o finanční náročnosti nově vzniklého výboru. Svatopluk Beneš (ODS), bývalý starosta, tvrdil, že vznikem výboru nová bystrcká rada „přiznává, že se lidí z Kamech bojí“. Koaliční návrh byl i tak odhlasován a výbor založen.

Petr Adámek v následném článku v Bystrckých novinách použil proti výboru argumentaci, která už zazněla i na jednání. Petr Adámek tvrdil, že založením speciálního výboru pro jednu lokalitu se odstrkuje a zanedbává zbytek Bystrce. Podobně uvažují i někteří čtenáři Bystrčníku.

Jiří Altman (ČSSD), v minulém i současném volebním období místostarosta, vznik Výboru pro infrastrukturu Kamech vysvětluje.

*

Věnovat zvýšenou pozornost obytnému celku Kamechy neznamená zanedbávat zbytek Bystrce. Funkci rozvoje Bystrce jako celku zajišťuje bystrcká rada a zastupitelstvo.

Nestává se každý den, aby se Bystrc během několika málo let rozšiřovala o desetinu dosavadního počtu obyvatel. (Nepočítaje žebětínský katastr.) Obyvatelé Kamech se právem mohou cítit odstrčeni. Lidé bydlící ve staré Bystrci i v Bystrci I. a II. již mají přirozenou cestou své zastupitele v zastupitelstvu městské části. Těchto starších oblastí se týká řada projektů, jejich potřeby jsou poměrně dobře prozkoumány.

Lidé, kteří tam bydlí, jsou členy řady bystrckých spolků, sportovních organizací a občanských sdružení. Komunikace s obyvateli těchto oblastí probíhá v nejrůznějších oficiálních i neoficiálních podobách.

Srovnal bych situaci s rodinou, která ke svým třem vlastním odrostlejším dětem přijme další dítě z dětského domova. Zvýšená péče o toto dítě a pomoc ostatních s jeho začleněním je nejen v zájmu tohoto dítěte, ale především v zájmu celé rodiny. Bystrčtí obyvatelé Kamech jsou bystrčáky svým bydlištěm, aby se jimi stali i svým srdcem a přesvědčením, to záleží na nás všech.

Jiří Altman
místostarosta, ČSSD

*

Související

Obrázek: ODS a Kamechy
Ustavující jednání zastupitelstva – audiozáznam
Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý
Ustavující jednání zastupitelstva – video
Zastupitelstvo projedná programové prohlášení i Horní náměstí
Vladimír Vetchý: Školku na Kamechách zdržují odvolání
Vladimír Vetchý: Nová školka na Kamechách
Petr Laštůvka k programovému prohlášení Rady: Horní náměstí, Kamechy a R43

Svatopluk Beneš předsedou ODS? Rozhodne se v lednu

6. 12. 2010 v 18.06 • Témata: , , , , ,

O tom, zda Svatopluk Beneš bude dál předsedou místního sdružení ODS, se rozhodne v lednu. Pro Bystrčník to dnes řekl Petr Adámek, člen bystrcké ODS a zastupitel městské části. V prvním měsíci přístího roku se sejde místní sdružení k volbám nového předsedy.

Bystrcká ODS se po volební ztrátě a neúspěšných koaličních jednáních octla po třech za sebou jdoucích volebních obdobích, kdy Bystrci vládla, v opozici. Pan Beneš tak přišel o funkci starosty, kterou (s jednou přestávkou) vykonával čtyři volební období. Volební prohru i krach vyjednávání o koalici pak někteří kladou za vinu právě jemu.

Zda bude pan Beneš znovu na předsedu místního sdružení kandidovat, se neví. Pan Adámek odmítl o věci jakkoli spekulovat, s tím, že Svatopluk Beneš se dosud nijak jednoznačně nevyjádřil. Podobně odmítl sdělit, zda o post předsedy místního sdružení bude usilovat Tomáš Jára, v očích některých nejprůbojnější a nejnadějnější z dnešních reprezentantů ODS v Bystrci. O své vlastní kandidatuře řekl jen, že „když uvidí, že se nikdo lepší nehlásí, bude to považovat za svou povinnost“.

-vl-

Související

Stránky bystrcké ODS
Bystrcká ODS na Facebooku

Bystrcké noviny 10/2010

5. 12. 2010 v 20.36 • Témata: , , , , ,

Paní Anežka, ta za to může. Nu ano, předsedkyně sdružení, právě ta! A já se tak těšil. Všichni jsme se těšili, vždyť každý si rád kopne do mrtvoly. A tak jsme si krásně mohli do ubohé prohravší ODS čutnout. Mohli jsme se smát lůzrům, mohli jsme házet kamení… Jenže to ne. Paní Anežka musí rozesílat před volbami smířlivé maily, že prý se plivat na poražené nebude… Paní Jenešová musí být velkorysá… Každou srandu zkazí. Ach jo.

Prosincové Bystrcké noviny připravovala ještě stará redakční rada, neboť nová dosud není ustavena. Dobře. Kde je tedy sloupek Aleny Křivánkové?! Kde je hluboké filozofické zamyšlení členky Menzy nad papírky od nanuků? Ptám se, kde je můj sloupek?! Já ho chci!!!

Nikde nic. Prolistoval jsem tiskovinu už asi pětkrát. Prázdno. I v mé duši je najednou tak pusto. Snad se paní Alena jen nakrátko zahalila do posupného mlčení, snad si říká „měli jste řeči, tak teď pykejte, teď uvidíte, o co jste přišli“. Ale co když ne? Co když už si nikdy nepřečteme esej o psím lejnu? Příšerné pomyšlení.

Aspoň že pan Beneš skuhrá. To je správné. Starosta „nezná příčinu“, proč „člověk s mnoha nápady, s tahem na cíl a výsledky“ už není starostou. Hehe, tak já ti… nic nepovím, když to paní Anežka tak zkazila.

Na první straně Bystrckých novin už se pak jen oznamuje reprezentační ples zastupitelstva na 21. ledna. Akce sestává hlavně ze škemrání radnice po bystrckých firmách o příspěvek. Žebrota bývá celkem úspěšná, jelikož si to firmy nechtějí s radními moc rozházet, jen ti sveřepější podnikatelé obdarovávají radnici reklamními dreky. Možná by mohl pan Kuchař příležitostně zjistit, zda radnice zaplatila z darů daň. Ples s kapelou Hurikán moderuje Viktor Janča a prý tam budou i slečny z Miss přehrada. Slosovatelná vstupenka stojí 250 korun.

V infosloupku na straně 2 je symbolicky článek TOP 09 na prvním místě, text ODS až po něm. To jsou ty poháry hořkosti. Na straně 3 se Petr Laštůvka domnívá, že Strana zelených získala tři mandáty, ačkoli je v zastupitelstvu jediným zeleným, a Marie Šídlová děkuje školákovi Patriku Toufarovi ze 6.C, že když upadla, zavolal jí záchranku.

Okénko zastupitelů (strana 4) okupuje samojediný Petr Adámek z ODS. Pan Adámek se v komentáři  k prvnímu jednání nového zastupitelstva celkem dobře přehrává do role budoucího opozičníka. Jeho výpady proti koalici zatím sice trpí drobnými začátečnickými chybkami, ale každý jsme nějak začínal. I pan Adámek si však brzy uvědomí, že každá hůl má dva konce a že když se metají sračky, může se nečekaně obrátit vítr. Vždyť i my se to naučili. Tak ho protentokrát ještě nechme.

Paní Leznarová z odboru kultury zve na bystrcké vánoční trhy – 18. prosince od 14 hodin u radnice. Silvie Kocmanová z „krizového řízení“ úřadu vysvětluje, že když hoří, máte se plížit při zemi, abyste se nenadýchali čmoudu. Na straně 6 lákají školy žáky, aby se k nim přihlásili.

V inzerátech se nabízí „hodinový manžel“, 773 512 105. Hodinovou manželku jsem hledal marně.

Martin Mrzák

V době publikace tohoto článku nebyly prosincové Bystrcké noviny na webu radnice ke stažení, proto nemůžeme uvést žádný odkaz.

Související

Listopadové Bystrcké noviny: Příšerné, příšerné, příšerné
Bystrcké noviny 9/2010 na webu
Oldřich Kužílek o vyřazení Bystrckých novin ze soutěže Otevřeno×Zavřeno
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé (předvolební dopis Anežky Jenešové zastupitelům)

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

23. 11. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Na prvním jednání zastupitelstva po volbách byl podle očekávání zvolen novým starostou Vladimír Vetchý (ČSSD).

Hlavním účelem schůze bylo zvolit nového starostu, místostarosty a členy rady. Jednání, které začalo v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne a skončilo až po jedenácté večer, se odehrávalo celé v režii nově ustavené koalice ČSSD – TOP 09 – KDU-ČSL.  Ta, jak se dohodla během koaličních jednání, obsadila místa starosty, čtyřech místostarostů i všech ostatních z celkem devíti členů nové Rady. Neuspěl návrh ODS na snížení počtu místostarostů na dva, z toho jen jednoho uvolněného. Kandidáti odpovídali na otázky zastupitelů i občanů, kterých na jednání přišlo několik desítek.

Starostou byl zvolen Vladimír Vetchý, jediným protikandidátem mu byl – nyní již bývalý – starosta Svatopluk Beneš, nominovaný ODS. Pan Beneš získal 5 hlasů ODS, pana Vetchého zvolilo 22 nových zastupitelů, tedy všichni ostatní.

Prvním, uvolněným místostarostou, bude Tomáš Přibyslavský (TOP 09). Protikandidátem mu byla Alena Křivánková (ODS), pro níž zvedlo ruce pět zastupitelů ODS. Tři komunističtí zastupitelé se zdrželi hlasování, koalice a Zelená pro Bystrc pana Přibyslavského podpořili.

Druhým uvolněným místostarostou bude Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Neuvolněnými místostarosty budou Jiří Altman (CSSD) a Petr Fedor (TOP 09). Zbývající místa v radě rovněž obsadila nová koalice.

Zastupitelstvo dále ustavilo tři výbory – ze zákona nutný kontrolní a finanční a nově ustavený výbor pro rozvoj infrastruktury Kamech. Ve výborech mají své zástupce všechny politické subjekty, kromě kontrolního má však vždy většinu nová koalice. Návrh zastupitelů Zelené pro Bystrc na ustavení nového výboru informačního, který by řešil dlouhodobě kritizovanou praxi radnice v informování (spíše neinformování) veřejnosti nebyl schválen.

Hodinu po jednání zastupitelstva bystrcká ODS hodnotí situaci

Bývalý starosta Svatopluk Beneš tak nyní nemá žádnou funkci a jím stále vedená ODS získala pouze místa ve finančním a kontrolním výboru (Petr Adámek, Tomáš Jára). Do výboru pro Kamechy ODS svého kandidáta nenominovala, s tím, že výbor považuje za zbytečný. Pět zastupitelů ODS, nyní v opozici, hlasovalo zcela jednotně proti návrhům koalice, a Svatopluk Beneš nevynechal jedinou příležitost k ostrým – a často nikoli nelogickým – námitkám vůči koaličním návrhům. Z jeho rétoriky se nyní zdá, že ODS chce v novém zastupitelstvu zastávat roli tvrdé opozice. Otázkou však je, nakolik je postoj pana Beneše sdílen dalšími, zejména mladými, zastupiteli ODS. Ti se o přestávce vyjádřili spíše pro věcnou spolupráci s koalicí. Mladý, dynamický a kompetentně působící Tomáš Jára udělal svou prezentací během jednání velmi dobrý dojem a – pokud to vnitřní poměry bystrcké ODS umožní – lze jej považovat za velmi dobrého adepta na vedení místní organizace po Svatopluku Benešovi.

Zastupitelstvo se k příštímu jednání sejde 15. prosince.

Petr Adámek: Slova a činy

3. 11. 2010 v 09.13 • Témata: , ,

Jedna věc mě v předchozích zastupitelstvech překvapovala. A to nesoulad mezi slovy a činy některých zastupitelů.

Často jsem byl svědkem plamenných vystoupení s názory, co je třeba udělat, komu pomoci, co zakázat, případně přikázat, které řečníci dlouho a srdnatě obhajovali. To jsou ta slova. Co činy?

Každý zastupitel, ať koaliční nebo opoziční, může podávat návrhy usnesení, o kterých je zastupitelstvo povinno hlasovat. Podání návrhu je tedy základem práce zastupitele. Projevy a řečnění bez následných činů jsou
jen a jen slova. A právě k tomu často docházelo. Po dlouhé, i několik desítek minut trvající diskusi se dotyčný posadil – a nic. Nebyl návrh usnesení, nebylo o čem hlasovat. Čili, celé vystoupení bylo k ničemu. Nebo jen pro samo to vystoupení.

Přece, když opravdu chci něco prosadit, tak pro to musím i něco udělat. Nestačí jen říkat, že by to mělo být uděláno. Navíc, každý zastupitel ví, že je třeba vyjednat pro návrh i podporu. Tedy ho projednat s ostatními zastupiteli tak, aby měli možnost se s ním seznámit a promyslet možné přínosy a důsledky. A k tomu, bohužel, také nedochází. Značná část opozičních návrhů usnesení vzniká až ad hoc na zastupitelstvu a nedává tedy
moc šancí se kvalifikovaně rozhodnout.

Sám jsem v některých případech nabízel spolupráci na dopracování návrhu tak, abych více pronikl do problematiky a mohl případně vyjednávat ve prospěch podaného návrhu ve své straně. Bohužel, často navrhovatel neměl o spolupráci zájem a věc považoval nejspíše již za uzavřenou. Rád bych tedy touto cestou apeloval na všechny zvolené zastupitele, aby plně využili svůj mandát ve věci prosazování svých návrhů a ne jen pro, byť někdy efektní, ale plané řečnění.

Petr Adámek
zastupitel MČ Brno-Bystrc, ODS

Článek vyšel v Okénku zastupitelů v Bystrckých novinách 9/2010. Přetiskujeme jej se svolením autora.

*

Související

Bystrcká ODS na Facebooku
Stránky bystrcké ODS

Za zelenou soutěží

11. 10. 2010 v 19.01 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , ,

Fotosoutěž Barevně i černobíle se Zelenou pro Bystrc uspořádala bystrcká Strana zelených. Zahájili ji v polovině července a původně měla trvat do poloviny září, později ji Zelení prodloužili o dva týdny.

Tématem fotografického klání bylo „Co se vám v Bystrci líbí i nelíbí“. Zelení si sice od soutěže slibovali impulsy ke své činnosti v dalším volebním období, hlavním důvodem pro uspořádání však přece jen bylo se hlavně pobavit, přispět ke komunitnímu dění v Bystrci a dát příležitost talentovaným místním lidem. Podle zástupce organizátorů Petra Laštůvky (SZ) soutěž splnila očekávání.

Své fotografie zaslalo deset autorů, celkem se sešlo 47 snímků. Ty následně ocenila porota v tomto složení:

  • Josef Strubl (kameraman, filmař, fotograf, přednáší fotografii, SZ)
  • Josef Němec (fotograf, vědec, IT)
  • Věra Blažejovská (OS Horní náměstí)
  • Ludmila Sýkorová (podnikatelka, majitelka vinotéky Livino)
  • Miroslav Rek (fotograf)
  • Regina Agia (malířka, celebrita, hvězda)

Snímky byly hodnoceny anonymně. Každý z porotců nezávisle na ostatních přidělil fotografií od nuly do deseti bodů, podle toho, jak podle něj naplnila kritéria soutěže a jak na něj celkově zapůsobila. Body se pro každou fotografii sečetly, a tím vznikl žebříček fotografií, který si můžete stáhnout z odkazu na konci článku. Dále bylo zapotřebí vybrat tři vítězné autory, každý autor se hodnotil podle své nejlepší fotografie.

Vítězem se stal Michal Černý, jehož fotografie, zobrazující koně s jezdkyní na bílém poli získala v součtu 51 bodů.

Druhým v pořadí byl fotograf Tomáš Fila. Ten zabodoval snímkem z přehrady.

Třetím v pořadí byl Jakub Raus, jeho úspěšná fotografie zachytila vývěsku na konečné tramvaje na Ečerově ulici.

A jaký dojem udělala soutěž na jednotlivé porotce?

Věra Blažejovská: „Pohlazení po duši jsou fotky z přírody – zimní snímek s koněm nebo letecké snímky nad hradem Veveří, stejně zajímavě působí i vypuštěné dno přehrady. Naopak se mě dotkly snímky nevábně působícího našeho bezprostředního okolí  – je to především konečná tramvaje – neutěšené nástěnky, posprejované stánky, přístřešek DPmB, také další snímky zahuštěnosti panelové výstavby nepůsobí dobře, stejně tak stará stavba PFC na Letné. Člověk v běžném denním shonu často ani nevnímá a proběhne kolem budek na konečné, vběhne do tramvaje a odjede. A čmáranice bere jako nutné zlo. Ale je to opravdu nutné ? Neměli bychom spíše kolem sebe tvořit krásno, které duši povznáší a brání zlu? A toto krásno si chránit. Samozřejmě,že těch pohledů, které stojí za to je v našem okolí v přírodě mnoho, ale měli bychom si je umět vytvořit i tam, kde bezprostředně bydlíme. A nedopustit další stavby jako je např. Letná. A výchova ke krásnu u našich dětí se nám jistě vrátí. Z tohoto pohledu soutěž splnila svůj úkol a ukázala nejenom místa krásná,ale i ta,co stojí za změnu.“

Josef Strubl se po hodnocení smál: „Neuhlídal jsem se a jako notorický pedagog jsem slovně ohodnotil každou fotku (jeden a půl dne práce – jsem děsně pomalý).  Třeba se to nějak k autorům dostane. Nebo třeba ne, aby mě neinzultovali. Ale snažil jsem se pochválit i ty slabé.“

„Tématem fotosoutěže bylo zachytit co se vám v Bystrci líbí i nelíbí,“ hodnotí pan Strubl soutěž jako  celek, „Nelze přehlédnout časovou souvislost s blížícími se komunálními volbami. Z tohoto pohledu jde o dobrý nápad Strany zelených (já nejsem členem a ani jsem u vyhlašování soutěže nebyl), neboť kdo se umí lépe dívat kolem sebe, než fotograf? Proto při mém hodnocení beru v potaz i tento občanský postoj, jak se projevil na fotografiích“

Úplné hodnocení pana Strubla je velmi obsáhlé, proto jej zde neuvedeme celé. Můžete si ho stáhnout z odkazu na konci článku. Nejvíce jej zaujaly snímky, které pořídil Michal „Egi“ Eger dírkovou komorou: „Následující série sedmi snímků je pořízena dírkovou komorou. Autor má techniku obdivuhodně zvládnutou. Vlivem velkého zorného úhlu je dosaženo velkého perspektivního zkreslení, připomínajícího vlastnosti objektivu typu rybí oko. “

„Snímek kostela tak díky oné hypertrofované perspektivě zvýrazňuje volný prostor kolem kostela, potlačuje radnici, která ve skutečnosti budově kostela konkuruje. Lampa, která se naklání ke kostelní věži, působí až humorně a snímek tak dostává pohádkovou hravost. Černobílost a vinětace v rozích dává snímku retro nádech a snímek vzdaluje od reality, což s námětem souzní. Výběrem stanoviště se navíc autorovi podařilo kostel obrazově izolovat od okolí, zejména od obchodního střediska v sousedství a navrátit mu důstojnost. Otazník visí jen nad kulatým víkem kanalizace.“

Možná jste si všimli, že pan Strubl do soutěže také sám jeden snímek zaslal. Zelení se po konzultaci rozhodli, že v pravidlech žádné omezení, které by porotcům bránilo snímky posílat, není, a pan Strubl slíbil, že v případě, kdyby něco vyhrál, cenu přenechá dalšímu v pořadí. Nakonec jeho fotografie ale stejně skončila poslední.

Josef Němec, amatérský fotograf a vědec, k soutěži napsal: „Žádná z fotografií nebyla vyloženě špatná, některé však byly příliš nudné či lépe řečeno obyčejné. Autor prostě jen vzal fotoaparát a stiskl spoušť.  Nedal do obrázku ani kousek myšlenky. Chápu, že možná právě takto vidí každý den svět okolo sebe, ale pokud ho nedokáže pro nás ostatní zvýraznit, neliší se jeho svět od toho našeho a tudíž nás ničím nezaujme.“

„Některé jiné fotografie naopak byly velmi hezké a myšlenku měly, bohužel však nepříliš vystihly ono široké téma Bystrc, neboť mohly být nasnímány kdekoliv. Ač nerad, i takovým fotografiím jsem byl nucen ubral nějaké body. Závěrem bych vítězům rád popřál, aby své umění ještě více zdokonalili, je-li to vůbec ještě možné, těm ostatním pak, aby ve snaze fotografovat neustali, a aby se od těch lepších poučili, jak z obyčejné fotografie udělat alespoň hezkou pohlednici, když už ne rovnou umělecké dílo.“

Miroslav Rek, který také sám rád a dobře fotografuje, viděl soubor soutěžních snímků takto: „Z fotografií je patrné, že v Bystrcu se nachází stále nevyužité stavby z dob nedávno minulých a i ty využité by si zasloužili jistou dávku péče nejen v podobě polystyrenu a akrylátové fasády. Snad se doba jejich revitalizace nebude rovnat době poločasu rozpadu panelu jak je tomu mnohdy vidět v jiných sídlištích. Na druhou stranu je zase vidět, že jestliže se na věci kolem sebe podíváme jinou optikou nemusí vypadat až tak příšerně a některé dokonce i krásně. Přeji Bystrci ať vzkvétá.“

A Reginu Agia zvláště zaujala fotka s balónem: „Wau! Vidím, že ti inteligentnější mají i síť proti balónům.“

První tři soutěžící získali od Zelených věcné ceny (fotografickou publikaci, profesionální stativ a SD kartu). Jeden z nich si odměnu převzal na happeningu Horního náměstí v neděli 10. října, ostatním bude nebo již byla doručena poštou nebo jinak. Všem soutěžícím i porotcům organizátoři ještě jednou děkují.

Jestli se ze zelené fotosoutěže stane bystrcká tradice, která se bude opakovat každým rokem, se zatím ještě neví.

*

Michal „Egi“ Eger (jeden ze soutěžících) zhodnotil výsledky: „Za ruční práci bych si byl zasloužil bejt aspoň v první půlce tabulky, ale aspoň jsem jim soutěž prošťouchnul a neskončilo to fiaskem a naprostým nezájmem. První tři snímky jsou jasně nejlepší z Bystrce a symbolizují jednotlivé klíčové aspekty: zaostalost (kůň, závěje, suché stromy), devastace (rozpraskané vyschlé dno, rozpadlá loď) a totální zmar (zastávka prakticky v instantní podobě, agitka) :o)).“

*

Ke stažení

Celkové výsledky fotosoutěže (PDF)
Hodnocení fotografií Josefem Strublem (PDF)

Související

Zlatý hřeb fotosoutěže: Regina!
Fotosoutěž uzavřena, fotografie putují k porotě
Fotosoutěž dnes končí
Sedm nových snímků
Balón, potok, děti
Zelení prodlužují soutěž a zpřesňují pravidla
Inferno u kostela
Komu se nelení
Do konce fotosoutěže zbývá deset dnů
Vyhlášení soutěže, pravidla, galerie
Soutěžní fotografie chválí i kritizují
Bystrc plechovkou od kávy a dírkou od špendlíku

Právě teď: ODS na Ečerově

8. 10. 2010 v 17.41 • Témata: , , ,

no images were found

Pátek 8. října, 17:15. Petr Adámek (ODS) rozdává na Ečerově před obchodem Albert květiny, letáky a zářivé úsměvy.

Eliška Kovářová vs. Milan Kuchař: Konec (?)

27. 9. 2010 v 15.35 • Témata: , , , , , ,

Spor Elišky Kovářové s Milanem Kuchařem, vedený u přestupkové komise, je u konce.

Ing. Milan Kuchař dlouhodobě kritizuje bystrcké radní z mnoha důvodů. Přisuzuje jim porušování zákonů, špatné hospodaření, a dokonce přímé zneužívání svého postavení v prospěch vlastní i prospěch příbuzných a spřátelených osob. Pan Kuchař, nyní vůdce místního klubu Věcí veřejných a kandidát  na zastupitele, své kritické názory kolportuje už mnoho let vlastními silami. Kopie strojopisu roznáší po Bystrci a plní jimi poštovní schránky, s oblibou patřící sousedům osob, které ve svých textech kritizuje.

Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka Bystrce (KDU-ČSL, pak SNK-ED, následně skoro VV, poté krátce TOP 09, nyní znovu SNK-ED) , je jedním z nejčastějších terčů Milana Kuchaře. Úměrně k tomu jej má také v oblibě – když na jednání zastupitelstva pan Kuchař hovoří, paní místostarostka odchází demonstrativně ze sálu s výrazem nejhlubšího pohrdání. A že pan Kuchař hovoří na zastupitelstvu rád a často, udržuje se pravidelným pohybem paní Kovářová stále svěží a vitální. Plna energie pak proti letákovým akcím pana Kuchaře často protestuje, jeho kritiku označuje jako pomluvy, pusté, lživé, zlovolné a nehorázné.

V srpnu minulého roku doručil Ing. Milan Kuchař zastupitelstvu a dalším subjektům jeden ze svých „otevřených dopisů“. V něm obvinil Elišku Kovářovou z ovlivňování jednání Rady MČ Brno-Bystrc ve prospěch jejích blízkých příbuzných, konkrétně mělo jít o machinace s obecními byty. Místostarostce tehdy došla trpělivost a v říjnu roku 2009 podala oznámení u přestupkové komise, s odůvodněním, že jí bylo ublíženo na cti.

Pro dokreslení uveďme, že současně s paní Kovářovou zvažoval oznámení i Petr Adámek (bystrcký zastupitel, ODS). Po úvaze však od něj upustil a spokojil se s neurčitými (a tudíž nežalovatelnými) výroky o bláznivých starých lidech, které z humanitárních důvodů není rozumné štvát před soud.

Projednávání přestupku začalo v listopadu 2009, kdy byla záležitost magistrátem předána přestupkové komisi v Komíně. Bystrcká přestupková komise věc projednávat nemohla, protože se sama – správně – označila za podjatou. V březnu 2010 na podnět Milana Kuchaře, který ji označil za podjatou, vyloučil starosta Komína z jednání předsedkyni přestupkové komise a jednání přesunul ke komisi do Králova Pole.

V červenci 2010 proběhlo v Králově Poli ústní jednání, k němuž byli předvoláni Ing. Milana Kuchař, Mgr. Eliška Kovářová, dále její zástupce, a svědkyně Mgr. Markéta Zapletalová. Zástupce navrhovatelky před komisí vypověděl, že smír ze strany Milana Kuchaře nebyl navrhovatelce nabídnut, navíc útoky na Mgr. Kovářovou nadále pokračují. Zástupce před správním orgánem uvedl, že jednání Ing. Kuchaře je úmyslné, dopouští se ho již několik let, kdy podání obsahující kritiku Mgr. Kovářové zveřejňuje, a to například i roznášením do schránek občanů, vyvěšováním na nástěnkách domů apod. Dle zástupce obviněný otevřeně přiznává, že jde o pomluvu. Navrhovatelka upozornila na to, že ve spise jsou doložena tvrzení příslušných vedoucích odborů ÚMČ Brno-Bystrc, která vysvětlují celou situaci. Obviněný se rovněž odvolal na svoji výpověď ze dne 26. 2. 2010 a doznal se pouze k hovorové pomluvě, která dle jeho názoru není trestná.

Milan Kuchař chápe v tomto kontextu slovo „pomluva“ jako jakýkoli výrok, který ukazuje nějakou osobu v negativním světle, nezávisle na tom, zda jde o výrok pravdivý či nikoli. O pravdivosti své kritiky je zcela přesvědčen, při takto chápaném pojmu „pomluva“ se však tomuto slovu nebrání – ano, nemluví o radních dobře, tedy je „pomlouvá“. Zákon (a paní Kovářová) chápe slovo pomluva úžeji.

Obviněný Milan Kuchař před komisí s odkazem na §2 přestupkového zákona uvedl, že žádný přestupek nespáchal. Dále se vyjádřil tak, že trvá na tom, co uvedl v dopise, a to, že Mgr. Kovářová zajistila svým vlivem souhlas k přidělení dvou bytů a prosadila prodej obecních pozemků ve prospěch blízkých příbuzných. Obviněný zdůraznil, že dopisem reagoval na článek „Pomluva jako koníček“, uveřejněný v Bystrckých novinách č. 4/2009, který obsahoval nepravdivé a urážlivé skutečnosti o jeho osobě. Svědkyně se po zákonném poučení vyjádřila ke své bytové situaci s tím, že bydlela v obecním bytě na ulici Ondrouškova 5, který však byl po zdravotní stránce pro ni a pro její děti nevyhovující. Z tohoto důvodu zažádala o výměnu a v roce 2003 jí byl pronajat byt na ulici Wollmanova 1 v Brně. Byt na ulici Ondrouškova 5 vyklidila a odevzdala městské části Brno-Bystrc.

Komise k projednávání přestupků městské části Brno-Královo Pole vydala 16. července 2010 rozhodnutí, kterým uznala Ing. Milana Kuchaře vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že navrhovatelce výše popsaným jednáním ublížil na cti. Komise uložila obviněnému sankci ve formě pokuty ve výši 500,- Kč a povinnost nahradit náklady řízení v paušální výši 1.000,- Kč.

Eliška Kovářová kandiduje do senátu

Na základě zjištěných skutečností v průběhu řízení dospěla komise k závěru, že navrhovatelka nezajistila svým vlivem v Radě MČ souhlas k přidělení dvou obecních bytů ani čtyř pozemků pro své blízké příbuzné. Komise tedy rozhodla, že se obviněný dopustil přestupku proti občanskému soužití tím, že navrhovatelce ublížil na cti.

Ing. Milan Kuchař se proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně v plném rozsahu, v zákonné lhůtě odvolal. Odvolatel prvostupňové rozhodnutí označuje za nesprávné. Opětovně zdůrazňuje, že dopisem ze dne 13. 8. 2009 se bránil předchozímu útoku na jeho čest a důstojnost ze strany Mgr. Kovářové. V odvolání pan Kuchař namítal, že při ústním jednání před komisi mu bylo odebráno slovo a nebylo mu dovoleno uvést na jeho obranu skutečnosti souvisejí s byty a pozemky, o nichž Rada MČ Brno-Bystrc před sedmi lety rozhodovala.

15. září 2010 bylo řízení ukončeno. Odvolací orgán, Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu rozhodnutí Komise k projednávání přestupků městské části Brno-Královo Pole zrušil a řízení v dané věci zastavil.

Ve zdůvodnění se uvádí: „Ing. Milan Kuchař se měl přestupkového jednání dopustit dne 13. 8. 2009. Podle ustanovení § 20 zákona o přestupcích nelze přestupek projednat po uplynutí prekluzivní jednoroční lhůty od jeho spáchání. Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení. V tomto případě však trestní řízení zahájeno nebylo a odpovědnost za přestupek tak zanikla dne 13. 8. 2010. Odvolací orgán obdržel spisový materiál s odvoláním Ing. Kuchaře dne 2. 9. 2010, tedy v době, kdy ve věci již došlo k prekluzi.“

Protože toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat, je spor Elišky Kovářové a Milana Kuchaře ve věci ublížení na cti ukončen.

-vl-

*

Ke stažení

Rozhodnutí o zastavení řízení (PDF)

Související

Mým koníčkem není pomluva, říká Milan Kuchař
Pomluva jako koníček

Petr Adámek: Kašlat na obyčejné lidi?

8. 5. 2010 v 13.47 • Témata: , , ,

Petr Adámek, bystrcký zastupitel, kandiduje za ODS do poslanecké sněmovny. Jeho jméno je na „nevolitelném sedmnáctém místě jihomoravské kandidátky.

„Kašleme na obyčejné lidi“ – se skví na billboardech, které nechala vyrobit a vyvěsit ČSSD. Ne, nehlásali to oni, nýbrž vložili tento slogan do úst ODS. Plné znění je „ODS: Kašleme na obyčejné lidi“. Čistá, nebo spíše nečistá, negativní politická kamoaň.

Zajímavé je se ale zamyslet, kdo že je ten obyčejný člověk, jehož ochranu si uzurpují právě sociální demokrati? Dle mého názoru je obyčejný člověk každý, kdo má běžná práva a povinnosti. Obyčejný jsem já, vy, i drtivá většina všech obyvatel naší země. Pak jsou lidé co si myslí, že jsou neobyčejní, ale ti si to obvykle jen myslí a jsou obyčejní až dost. A pak krom lidí neobyčejných morálně a eticky jsou i lidé s neobyčejnými právy a povinnostmi. Za zvláštní zřetel však stojí ti, co si o své neobyčejnosti hodné myslí a dávají to najevo. Těm se ale nyní věnovat nechci. Snad jen připomenu výroky pana Paroubka, kterými omlouval překračování povolené rychlosti svým vozem: „…tu a tam se stane, že někam pospíchám. Pracuji ve prospěch občanů této země. To není zhovadilá potřeba, že bych byl nějaký kapitalista, který potřebuje zvýšit svůj firemní profit“. Ejhle, velmi neobyčejný člověk pro kterého neplatí stejné povinnost jako pro nás obyčejné, co se zhovadile honíme do práce za zvýšením rodinného rozpočtu… Inu, ne každý na to má, že.

ODS zve všechny rodiny s dětmi na zábavné odpoledne, konané u příležitosti dne matek. Koná se 9. května 2010 ve 14:00 u přehrady na přístavišti. Součástí programu je pokus o překonání rekordu v ježdění s kočárky.

Vratme se ale k hlavnímu tématu, kdo že je to ten obyčejný člověk. Obyčejného od neobyčejného člověka můžeme rozlišit i podle majetku. Pod tím obyčejným si nejspíše představíme někoho podobného nám, který pracuje (není-li již v důchodu, nebo naopak teprve nestuduje) a chce zajistit sebf případně i svou rodinu aby netrpěli nedostatkem, mohli se věnovat svým zálibám a svým bližním. Čili obyčejný člověk se bude živit, živí, nebo celý život živil prací. Kdo je opravdu bohatý toho práce živit nemusí. A nemýlím se, pokud předpokládám, že tím obyčejným člověkem i billboardu byl míněn zejména tento typ hmotné obyčejnosti.

Atak se podívejme, co nám, obyčejným lidem, chystá sociální demokracie. Jedním z hlavních bodů jejich volebního programu je rapidní zvýšení daně z práce. Tedy ona daň je nazývána daní z příjmu, ale fakticky je to daň jen z příjmu získaného prací. Tato daň se opravdových boháčů netýká. Z úroků v bankách či ze spekulačních zisků na burze se platí daň patnáctiprocentní bez ohledu na jejich výši. Čili daň z příjmů fyzických osob se týká opravdu jen obyčejných lidí. Daňová progrese – jak se tedy skokové navyšování procenta daně s narůstajícím daňovým základem nazývá – tady byla donedávna. A byla překvapivě nízko a navíc někdejší ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD) v roce 2006 hranici prvního stupně daňové progrese ještě snížil a to z cca 14 tisíc hrubého měsíčně až na 11 tisíc! Ano kdo měl více než jedenáct tisíc měsíčně už byl ve vyšším daňovém pásmu, byl tedy dle ČSSD boháč. ODS v následujícím roce prosadila zrušení daňové progrese, protože zastáváme názor, že je spravedlivější stejná sazba daně z práce pro všechny pracující. Tedy když někdo vydělá dvakrát tolik tak zaplatí dvakrát tak vysokou daň. Přičemž díky slevě na dani lidé s nízkými příjmy neplatí daň vůbec žádnou.

Socialisté slibují zvýšení daně jen lidem s příjmem nad sto tisíc měsíčně. Nechci se příliš rozepisovat, jak tímto slibem útočí na nižší pudy závisti a nepřejícnosti . .vždyť kdo vydělává tolik peněz ať platí ne čtyřikrát tolik co já, ale třeba šestkrát tolik!…) Je si však třeba uvědomit, že za prvé, takováto daň se zase netýká boháčů (třeba Stanislava Grosse, nebo Davida Ratha s mnohamilionovými majetky), ale například špičkových lékařů, kteří zachraňují životy.

A za druhé, že socialistům přišla vyšší daňová sazba už ze čtrnácti tisíc měsíčně zbytečně moc vysoko a tak se dá očekávat, že v zájmu snižování státního dluhu, který narostl do obřích rozměrů za vlády ČSSD, bude hranice daňové progrese opět tlačena dolů. Hodně výrazně dolů, neboť lidí se stotisícovými příjmy je pomálu a tak se od nich dohromady ani moc nevybere. A peníze budou potřeba na případné plnění volebních slibů obyčejným lidem. Že to zaplatí zase ti obyčejní lidé, kteří si nemohou najmout daňové poradce, či vyvést příjmy do zahraničí, je už tak nějak u socialistů zvykem.

Tak nějak si myslím, že by bylo lepší kdyby na nás obyčejné ČSSD radši kašlala…

Petr Adámek
kandidát do PS ČR za ODS

Milan Kuchař znovu zasahuje

12. 5. 2009 v 09.48 • Témata: , , ,

Občanské sdružení Horní náměstí je volné sdružení osob, které spojuje podobné smýšlení o nezbytnosti ochrany přírody a krajiny a zachování kvality bydlení v Bystrci II a okolí.

Asi bychom potřebovali mimořádně volnou interpretaci pojmů „ochrana přírody“ a „kvalita bydlení“, kdybychom pod ně chtěli zahrnout i vzájemné obviňování z pomluv a hašteření o to, co kdo kde kdy řekl či napsal. Leč kdo řekl á, měl by říct i bé, jezdci na tygru těžko sesednout a podobná moudra, a tak když už jsme jednou s články na téma Ing. Milan Kuchař kontra radnice začali, asi budeme muset napsat i o dalším vývoji. Vždyť čtenář chce jistě vědět „jak to bylo dál“, a jak by k tomu chudák přišel.

Naposledy byla na tahu radnice. Jak jste si již mohli přečíst, květnové číslo Bystrckých novin v Okénku zastupitelů přineslo text Elišky Kovářové (SNK-ED, místostarostka Bystrce) a Petra Adámka (ODS, předseda finančního výboru zastupitelstva) Pomluva jako koníček. Zhruba řečeno si v článku oba autoři stěžují, že je a jejich zastupitelské kolegy Ing. Milan Kuchař pronásleduje svými přípisy s úporností až maniakální, obviňuje je z krádeží, svá obvinění cpe do schránek nejen jim, ale i jejich sousedů a ještě ho to baví. Navíc se drze přiznává, že si všechna svá tvrzení vymýšlí. Takové jednání shledávají paní Kovářová a pan Adámek „odporným a hnusným“.

(Pokračování textu…)

Pomluva jako koníček

6. 5. 2009 v 12.00 • Témata: , ,

ing_milan_kuchar_pomluva_jako_konicek

Článek zveřejnily Bystrcké noviny 4/2009 v Okénku zastupitelů na straně 4.

Představte si, že by někdo vhodil vašim sousedům do schránek kopii trestního oznámení, které na vás podal a ve kterém uvádí, že v práci kradete, že jste byl již kvůli krádežím mockrát vyšetřován a navíc by byli vyjmenováni i vaši příbuzní, kteří údajně kradou s vámi.

Líbilo by se vám to? Připadlo by vám to normální? To asi nikomu. Ale někteří naši spoluobčané veřejně tvrdí, že takovéto jednání mezi lidmi úplně normální je.

Jistě se již mnozí z vás setkali s přípisy našeho bystrckého občana pana Kuchaře, ve kterých formou udání, adresovaných všemožným orgánům od zastupitelstva, přes policii až po Amnesty International, napadá jednotlivé členy zastupitelstva a radní. Jeho udání obsahují konkrétní údaje, kdo z radních, kterým příbuzným na příklad přihrál lukrativní pozemky, kdy se kdo nechal od někoho uplatit apod. Největší pifku má na starostu a místostarosty.

(Pokračování textu…)

Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch

30. 4. 2009 v 09.43 • Témata: , , ,

V článcích Zmizení málo záhadná a Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků jsem se zabýval pojištěním bystrckých zastupitelů na škody způsobené obci. Pojištění pokrývá období od 1. 12. 2008 do 30. 11 .2010 a chrání zastupitele před škodami, které by při výkonu své funkce mohli případně obci způsobit, a to do výše pěti miliónů korun. Známý oponent radnice Ing. Milan Kuchař pojištění kritizoval, když tvrdil, že soukromé pojištění by nemělo být hrazeno z veřejných zdrojů.

To se však věci Horního náměstí netýkalo snad ani nepřímo až do chvíle, kdy Milan Kuchař obdržel na svou žádost o informace podle zákona 106/1999 od úřadu odpověď, v níž chyběla právě ona klíčová část, která označuje pojištění jako soukromé. To už se nás však dotýká – informační (či spíše ne-informační) praxe radnice je trvalým problémem, s nímž se v činnosti sdružení potýkáme a stála u samotného zrodu sporu o Horní náměstí a polyfunkiční centrum. Přimět úřad ke zlepšení i v tomto směru je dnes naším druhým úkolem, protože se ukazuje, že bez výrazného pokroku v informování občanů se budou stejné problémy stále opakovat.

Ve znění pojistné smlouvy mne zaujalo, že pojištěno je jen čtrnáct zastupitelů z sedmadvaceti. Proč právě tito, proč druzí ne? Pokusil jsem se zjistit, jakým způsobem byli vybráni. Na mou otázku odpověděl jako první Pavel Březa, který objasnil, že k pojištění se přihlásili zastupitelé podle vlastní úvahy. Někteří zájem měli a jiní ne – jako právě on, když se domnívá, že jde o plýtvání veřejnými prostředky.

Dnes na mou otázku přišla odpověď Petra Adámka, člena ODS a zastupitele městské části:

Dobrý den,

odpověď je velmi jednoduchá. Do pojistného programu nebyl zahrnutý ten kdo nechtěl anebo již obdobnou pojistku má – což je i můj případ.

Jinak, co se mi vybavuje, tak obcí uhrazené pojistné je příjmem zastupitele (pojištěného) a ten jej daní ve svých příjmech. Navíc pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené obci. Takže je zřejmé, že žádný vlastní prospěch z daného pojištění zastupitel nemá a ani mít nemůže.

Důvod proč se rozhodla obec uhradit pojistné ze svých zdrojů je nejspíše ten, že členství v zastupitelstvu je neplacená funkce (odměna, či náhrada zastupitele je ve stokorunách…) a další náklady navíc spojené činností pro obec by spolu s dalšími aspekty práce zastupitele (jako např. volný čas strávený prací pro obec, nebo i utrhání na cti a rozšiřované pomluvy způsobené koníčkem některých občanů) by dále učinily tuto funkci ještě více neaktraktivní pro ty co chtějí něco dělat pro svou obec.

Co se týká plýtvání veřejnými zdroji, tak za investigaci by stálo zjištění kolik už stála daňové poplatníky záliba pana Kuchaře. Kdy na každý jeho přípis a výmysl úřady musí reagovat, přičemž na odpovědích a právních rozkladech pracuje i několik odborníků. Jen na našem (i vašem) obecním úřadě už na korespondenci s panem Kuchařem padl možná i malý lesík. Opravdu sloupec korespondence je impozantní (téměř vše se také musí 27x kopírovat na zasedání zastupitelstva…)

Přeji Vám hodně úspěchů v Občanském sdružení a hlavně udržení si nezávislosti a zaměření na původní cíle OS. Nenechte se zneužít zlovolným koníčkem p. Kuchaře. Mimochodem, víte, že se pan Kuchař veřejně přiznává, že ve svých podáních záměrně vymýšlí?

Kdyby jste cokoliv potřeboval, tak se na mne bez okolků obraťte.

S pozdravem

Petr Adámek

Znovu podotýkám, že spor o pojištění samotné není tématem občanského sdružení Horní náměstí. K věci jsme se dostali jen tím, že referujeme o tom, co se v Bystrci děje a hlavně problémem, který vznikl při vyřizování žádosti pana Kuchaře o informace. Tehdy se mi zdálo potřebné odhalit detaily záležitosti a způsob, jakým vznikla. Kdyby existovaly podrobnější záznamy z jednání zastupitelstva – například v jiných obcích běžné audiozáznamy – nebylo by třeba spekulovat a obtěžovat zastupitele zbytečnými otázkami; a to platí v podstatě o každém problému, kterého jsme se kdy dotkli. Nedostatek informací ze strany úřadu vytváří prostor pro nedorozumění, spekulace a v důsledku vede k nevrlým vztahům mezi občany a radnicí a k potížím samotných zastupitelů.

Pojištění bude stát obec 2×23 000,- Kč. Je to mnoho nebo málo? Na to, zda zastupitelé z veřejných prostředků pojištění být mají či ne zjevně existují dva odlišné pohledy – jeden z nich představuje pan Kuchař a spolu s ním jej sdílí i zastupitel Pavel Březa a předběžně i organizace Transparency International, druhý Petr Adámek (byť sám tímto pojištěním nekrytý) a zejména ti zastupitelé, kterých se pojistná smlouva týká. Sám se domnívám, že oba pohledy jsou dokonale legální i legitimní a na věc žádný určitý názor nemám.

Napadají mne další otázky – byli zastupitelé pojištěni v minulosti? Jestliže ne, co je přimělo pojištění na podzim roku 2008 uzavřít? Nesouvisí tak pojištění s problémem Polyfunkčního centra a Horního náměstí? Nemusí jít nutně o absurdní spekulaci, umím si představit, že odvoláním souhlasu zastupitelstva se stavbou přijde investor o peníze a bude chtít po obci, aby mu je vrátila. Jestliže byli zastupitelé pojištěni už dříve, došlo někdy v vyplacení pojistného plnění? Hledat takovéto odpovědi se mi ale nezdá být zatím příliš důležité, a tak se k pojištění zastupitelů znovu vrátím až po získání právního rozkladu Transparency International. Zbývá už jen zjistit, proč se panu Kuchaři dostalo na jeho žádost neúplných informací, jestli jde o opomenutí nebo běžnou praxi a pokusit se s tím něco udělat. Ale to zas až příště.

Viktor Lošťák

Související

Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná