Příspěvky se štítkem ‚Pavel Březa’

Luboš Raus: Jaké jsou pravomoci zastupitelstev městských částí?

4. 10. 2014 v 07.26 • Témata: , , , , , , , , ,

Podle mých bystrckých zkušeností jsou pravomoci městských částí malé a týkají spíše věcí nepodstatných. A protože jako aktuální problém nejen Bystrce, ale celého města Brna vidím problematiku nakládání s pozemky, povolování staveb v rozporu s územním plánem, aktualizaci územního plánu, často z hlediska zákonnosti na hraně, dovolil jsem si kandidátům na post primátora města Brna a volebním lídrům jednotlivých stran a uskupení položit následující otázku:

Vážená paní, vážený pane, jako kandidátovi na místo primátora města Brna resp. volebnímu lídrovi bych Vám rád položil otázku, týkající se problematiky pozemků a developerů v městských částech. V současné době o pozemcích na území městských částí a o stavbách na nich rozhoduje velké, celoměstské zastupitelstvo, a to i v případě, že tyto pozemky a stavby nepřekračují svým významem hranice městské části. Městská část má pouze právo vyjádřit se. Zkušenosti jsou ovšem takové, že na názor městské části není v naprosté většině brán zřetel. Pro řadu městských částí je to aktuální palčivý problém, Bystrc nevyjímaje. Ptám se tedy: Když budete ve volbách úspěšní, budete prosazovat Vy a Vaše strana, případně volební uskupení, změnu Statutu města Brna v tom smyslu, že zastupitelstva městských částí budou moci o pozemcích na svém území a o stavbách na nich, nepřesahují-li svým významem hranici městské části, rozhodovat sami? Vzhledem k významu této otázky považujte ji, prosím, za veřejnou, stejně jako Vaši odpověď, za kterou Vám předem děkuji.

Kladnou odpověď, přesunutí pravomocí na zastupitelstva městských částí deklarovalo těchto 6 stran: KDU-ČSL;  Moravané pro Brno;  Žít Brno;  Občanská demokratická strana;  „A co Brno?“;  Strana svobodných občanů, přičemž ODS poukazovala na nutnost přesněji definovat, co znamená „význam nepřesahující hranice městské části“.

Zápornou odpověď jsem obdržel od těchto tří stran.

od KSČM, Heleny Sýkorové:

Rozhodování o nevratných majetkových dispozicích s nemovitostmi bych doporučovala zatím ponechat na úrovni ZMB.

Pavel Březa, kandidát KSČM k tomu dodává:

Statut v současném znění definuje celkem nesporně hranici pro rozdělení rozhodování města a městských částí při nakládání s nemovitostmi v majetku města. Vytvořit jinou hranici za účelem přenesení pravomoci na městské části i na prodeje je možné, ale nikoliv na pojmu „nepřesahuje svým významem hranici městské části“, který není jednoznačný. O tom, zda lze tento pojem uplatnit nemůže rozhodovat městská část, ale pouze orgán, který je ze zákona o obcích oprávněn schvalovat prodeje nemovitého majetku. Tímto orgánem je zastupitelstvo města, které je také oprávněno dávat městské části možnost nakládat s takovým majetkem rozhodnutím o svěření, s určením rozsahu svěření a udělením případných výjimek (zejména na dobu přesahující 15 let).

od ČSSD, pana primátora Romana Onderky:

ČSSD v tomto okamžiku neuvažuje o změně Statutu města ve smyslu rozšíření pravomocí městských částí ve vztahu k pozemkům na svém území, neboť praxe již v minulosti ukázala, že to může být cesta do pekla, viz. kauza Wilson v MČ Brno-střed či Marka v Medlánkách.

Obcí je Brno, nikoliv městská část, těm jsou statutem svěřeny jen některé pravomoci. Vlastníkem majetku je tedy město, nikoliv městské části. Prodeje městských pozemků jsou zásadní a složitou procedurou, kdy je zajišťováno množství stanovisek – vyjadřují se k tomu samosprávné orgány městské části, Komise majetková Rady města Brna, Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna, přičemž schválení prodeje předchází vyvěšení záměru na úřední desce. Naprostá většina nepotřebného nemovitého majetku města je prodávána nabídkovým řízením, tedy soutěží. Někdy ale i prodej nepatrného pozemku města může mít fatální následky z hlediska Územního plánu města Brna, rozvoje města, uložení technických sítí apod. Jsme proto přesvědčeni, že centralizace této rozhodovací pravomoci má tak svůj opodstatněný význam.

a od TOP 09, Jaroslava Kacera:

 Nejsem pro změnu Statutu města Brna. Zasadíme se však o vytvoření tzv. metropolitního plánu po vzoru Kodaně, Curychu, Amsterdamu, Vídně a také již i Prahy. Tento metropolitní plán je jednodušší, lidštější a povede i k zamezení korupce. Metropolitní plán je tvořený tak, že se nejdříve ptá těch, kteří k tomu mají co říct, ať už se jedná o občany, samosprávu – i městské části, neziskový sektor, občanské sdružení, odborníky, podnikatelské subjekty apod. Na základě toho se připraví koncept metropolitního plánu, který se pak otevřeně projednává i se samosprávami městských částí a případně jsou ještě zapracovány připomínky a až následně je schválen. Vše bude transparentní a vyznají se v něm i obyčejní lidé. Ruku v ruce s metropolitním plánem je nutná transformace Odboru územního plánování a rozvoje. Návrat k myšlence útvaru hlavního architekta či IPR Praha. Nesmí to být podřízený úředník. Navrhujeme vytvořit instituci na bázi hlavního architekta města Brna, která by byla pojatá jako skupina odborníků z řad architektů a urbanistů, a to včetně mezinárodních.

Nelze přehlédnout, že uvedené tři záporné odpovědi obsahují i poměrně obšírné zdůvodnění, některé relevantnější, jiné méně, to již nechám na posouzení laskavému čtenáři. Od ostatních stran či uskupení se mi odpověď na položenou otázku nepodařilo získat.

Domnívám se, že položená otázka a uvedené odpovědi naznačují, že otázka Statutu města Brna a pravomocí městských částí je otázkou aktuální a bude mít jistě svůj vliv i v blížících se komunálních volbách, protože jednotlivé strany a uskupení přistupují k tématu samostatnosti mětských částí odlišně. Neméně důležité pak je, aby zastupitelstva městských částí skutečně reprezentovala názory občanů. I to je námětem k přemýšlení před blížícími se volbami do místních zastupitelstev.

Pevně doufám, že oslovení kandidáti na své odpovědi nezapomenou a své názory nezmění. A kdyby snad ano, voliči jim to jistě rádi připomenou.

Luboš Raus

Pavel Březa: Ve znamení aktualizace územního plánu

26. 6. 2014 v 19.58 • Témata: , , ,

Červnové zasedání ZMB mělo významného společného jmenovatele: Aktualizaci územního plánu města Brna, která přitahovala pozornost široké veřejnosti, a byl pro ni vytvořen speciální prostor v odpoledních hodinách. Představu občanů, že uplatněním výhrad proti vypořádání konkrétních připomínek přesvědčí zastupitelstvo k odložení rozhodnutí, vyvrátilo po třech hodinách diskuzí hlasování. Koalice – konečně po tahanicích kolem Černovické terasy zase hrdá, že ještě existuje – předvedla, co dokáže.

Návrh na schválení Aktualizace spolu se schválením rozhodnutí o uplatněných námitkách byl schválen 34 hlasy takto:

 • ČSSD – 19 pro (všichni)
 • ODS – 13 pro, 1 nepřítomen
 • TOP 09 – 5 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen
 • KSČM – 2 proti, 2 nepřítomni
 • KDU-ČSL – 3 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 2 pro.

Aktualizace ÚPmB je provizoriem za situace, kdy není možno projednat a schválit NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA, protože kraj nemá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu platné Zásady územního rozvoje, a současně stávající územní plán je „nabourán“ dalším soudním opatřením v trase R43. Ani při dostatečně dlouhém čase pro prostudování, není jednoduché postihnout všechna opatření, změny a „záludnosti“ Aktualizace. Přitom byla projednána jako jediná změna, kterou údajně nelze posuzovat v jednotlivostech, ale je možno ji přijmout či nepřijmout.

Podle mého názoru je však zcela odlišná situace, pokud se jedná rozhodnutí o vypořádání připomínek. Z diskuzí pro mě vyplynulo, že argumentace o vypořádání není přesvědčivá, a proto jsem nabádal k odložení rozhodnutí a k řádnému projednání připomínek. Ani řešení připomínek městských částí nebylo dostatečně odůvodněné. Někteří tvrdili, že vypořádání námitek ke stejné věci od různých subjektů nemělo shodnou argumentaci. Zastupitelstvo o nich rozhodlo jako o celku, aniž se jimi zabývalo, a tím se podřídilo technokratickému stanovisku pořizovatele, tedy Odboru územního plánu a rozvoje MMB, který nemůže mít ambice rozhodovat politicky.

Manifestace koaliční jednoty se prosazením Aktualizace ukázala ve velice špatném světle, jako arogance politiků vůči názorům veřejnosti. Politické strany praktikující koalici zasadily těžkou ránu všem politickým stranám a v podstatě vyzvaly společnost k pokračování v experimentu volit nová populistická seskupení, těžící z kritiky „partajní“ politiky. Klub KSČM se od praxe mechanického hlasování bez respektu k názorům veřejnosti distancuje.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon
Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Magistrát tají materiály o Amazonu

18. 5. 2014 v 13.15 • Témata: , , , ,

Magistrát tají před veřejností materiály o Amazonu. V úterý 20. května mají brněnští zastupitelé hlasovat o změně územního plánu, která by umožnila stavbu logistického centra společnosti Amazon v lokalitě Černovická terasa. Ani necelých 48 hodin před jednáním se však veřejnost nemá šanci dozvědět, o čem přesně se bude rozhodovat.

amazon-utajeni-720Materiály k jednání zastupitelstva nejsou veřejnosti k dispozici

Zastupitelé budou v úterý hlasovat o změně územního plánu, jíž se zruší platná omezení pro využití území Černovické terasy. Územní plán ve své nynější podobě nepřipouští stavbu logistického centra, na Černovické terase bylo až dosud možno stavět jen budovy určené pro lehký průmysl. To se nyní může změnit, veřejnost však nemá žádnou šanci se se změnou předem seznámit. Stránka brněnského magistrátu, která by měla publikovat podklady k jednání zastupitelstva, obsahuje totiž pouze konstatování, že „materiál nebyl do uzávěrky k dispozici v tiskové podobě“.

Aktivisté ze sdružení Čisté Tuřany kritizují netransparentnost takového postupu, jímž se veřejnosti prakticky znemožňuje jakékoli účast na jednání.

„Tento bod si nebudete moct přečíst ani přímo na zasedání,“ zlobí se Hana Kašpaříková, jednatelka občanského sdružení Čisté Tuřany. „V zadní části sálu je sice stoleček s vytištěnými podklady pro zastupitele. Pokud se však nachází na internetu toto sdělení, stejný papír bude vložen i do sešitého materiálu určeného pro veřejnost přímo v den zasedání.“

Kašpaříková poukazuje i na to, že nejde o ojedinělou chybu v práci magistrátu, spíše o dlouhodobě zavedenou praxi. Naprosto stejně postupovala brněnská radnice i při projednávání Amazonu v dubnu, materiály nejsou veřejnosti k dispozici dodnes.

amazon-utajeni-720Ani materiál k dubnovému jednání o Amazonu nebyl nikdy veřejnosti předložen

„Šlo o nejčastější sdělení, které mohla veřejnost k bodu, ve kterém se schvaloval Amazon, vidět,“ tvrdí Hana Kašpaříková. Brněnské zastupitelstvo v posledních měsících projednávalo investici společnosti Amazon nejméně čtyřikrát.

amazon-utajeni-720A stejně vypadají podklady pro veřejnost i k lednovému jednání

Velmi podobně jako občané jsou na tom i samotní zastupitelé.

„Ke zmíněnému bodu jednání sice nějaké podklady mám, nejsou však kompletní,“ odpověděl dnes na otázku Bystrčníku Pavel Březa, zastupitel za KSČM. „V materiálech pro zastupitele například chybí klíčové usnesení vlády.“

-vl-

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon

28. 4. 2014 v 11.48 • Témata: , , , , , ,

V pořadí čtvrté zasedání ZMB přijalo usnesení navazující dodatkem na Nájemní smlouvu, smlouvu o poskytnutí příspěvku a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu. Primátor inspirován brněnskou hokejovou Kometou sveřepě prosadil – přestože koaliční partner ODS zastával PAT – další projednání tohoto tématu a dal mu s pomocí opozice MAT.

 • Poslanec JUDr. Pavel Blažek – asi již infikován demagogií obvyklou v poslanecké sněmovně – se nás snažil přesvědčit, že celá záležitost neznamená rozpory v koalici a jejich diametrálně odlišný přístup je vlastně normální projev demokracie. Nechtěl bych členy Rady města Brna podezřívat, že neudrží myšlenku, ale jak si vysvětlit, že v zastupitelstvu podpoří pouze čtyři radní návrh, který jedenáctičlenná Rada přijala osmi hlasy.
 • Další ukázkou destrukce rozhodování rady je návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,85 mil. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s., ke kterému Rada nepřijala usnesení. Přitom se jedná o dlouhodobě sjednané parametry financování IDS v Jihomoravském kraji, které lze samozřejmě měnit, ale v řádném jednání s partnery a nikoliv hlasováním. Počínání Rady naštěstí neovlivnilo kladné rozhodnutí zastupitelstva.
 • Pokud se týká budoucnosti účasti města majetkovým podílem ve společnosti Technologický Park Brno, a.s., došlo ke shodě na tom, že rada zadá posouzení záměru dispozice ve variantách odkoupení, samostatný prodej nebo společný prodej.
 • Varováním pro případné dlužníky může být příběh jednoho dlužníka, který dlužil za období let 1997 až 1999 na nájemném za nebytové prostory a na zálohách na služby částku 142 tis. Kč a přistoupil k úhradám až po rozhodnutí soudu v roce 2006. Od té doby uhradil cca 192 tis. Kč, částka 93 tis. Kč mu byla z rozhodnutí zastupitelstva prominuta a k dnešnímu dni ještě dluží 73 tis. Kč. K jeho žádosti o prominutí zbytku dluhu nepřijalo dubnové zastupitelstvo rozhodnutí, takže ho čeká splácení ještě po dobu 12 let, protože mu příjmy dovolují splácet pouze 500,- Kč měsíčně.
 • Kolega RNDr. Mojmír Vlašín se pokusil zabránit projednávání bodu týkajícího se Černovické terasy, což se mu povedlo pouze napoprvé, ve druhém hlasování vzhledem k podpoře potřebných 28 hlasů již neuspěl.
 • Požadavek na prověření počínání „neznámého subjektu“, který prováděl zemní práce a skládku na předmětných pozemcích města na Černovické terase, byl doložen Dílčím protokolem o průběhu kontroly Českou inspekcí životního prostředí. Kontrola není s konečnou platností uzavřena.
 • Veřejnost se v rámci obecného bodu připomínek občanů tentokrát štěpilo na odpůrce a podporovatele vstupu významného zaměstnavatele na Černovickou terasu, jejíž okolní městské části jsou sužovány dopravním ruchem už dnes.
 • Zhruba dvě a půl hodiny před hlasování stačilo na diskuzi, která se točila převážně kolem souvisejících změn územního plánu. ODS (radní Mgr. L. Šťástka) varovala především před možnou trestní dohrou schválení smluvních dokumentů dříve, než budou přijaty nezbytné změny regulativů. Zamysleli se její představitelé nad tímto odpovědnostním trendem v souvislosti s předchozími svými rozhodnutími?
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna, tentokrát přednesený primátorem, získal těsnou podporu (přijato: 28 pro, 8 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali/přítomno 47 z 55). Nevím, zda někdo domyslel variantu, že bude platit schválené doplnění dodatku a nebude schválen dodatek.
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014 po doplnění schválené pasáže) nechal primátor hlasovat bezprostředně. Výsledné hlasování (přijato: 28 pro, 13 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali/přítomno 47/55) má následující strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 16 pro (z toho 4 členové Rady), 3 – nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • ODS (6 členů Rady) – 10 proti (z toho 3 členové Rady), 2 nehlasovali (členové Rady), 2 nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • TOP 09 – 7 pro
 • KSČM – 3 se zdrželi, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 1 pro (v březnu za TOP 09 se zdržela), 1 nehlasoval.

Koalice PAT i MAT mají zatím hotovo. Zastupitelstvo za ně rozhodlo – ať se to někomu líbí nebo nelíbí – a ukončilo tak období, ve kterém samospráva města sklízela posměch za způsob, jak se s celou záležitostí vyrovnávala. Rozhodnutí padlo v situaci, kdy potenciální uživatel a provozovatel budoucí stavby na předmětných pozemcích již prohlásil, že s působením v městě Brně již nepočítá. ODS k tomu zmiňuje problém realizovatelnosti související změny územního plánu s pochybnostmi o rozhodnutí květnového zastupitelstva a možnými komplikacemi napadnutí u soudu. To může realizaci vstupu Amazonu znemožnit nebo dostat pro Amazon do nepřijatelných termínů.

Opakovaně zdůrazňuji zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici, i když to oba koaliční partneři vehementně popírají. (Ne)rozhodování Rady provázené mediálně deklarovanými zásadně odlišnými přístupy vyvolává otázku: „Co je spolu drží, když si tak okopávají kotníky?“. V tomto kontextu je problém Černovické terasy pouze jedním z mnoha. Vážnější je však to, že řešení zájmů města ustupuje zájmům a taktice koaličních stran. Samospráva nemá být kolbištěm zájmových skupin (politických subjektů), ale má vytvářet platformu pro hledání východisek a shody na řešení rozvoje města a potřeb občanů. Z tohoto hlediska je model vytváření koalic významnou brzdou a my prosazujeme jeho nahrazení principem vyváženého podílu na rozhodování a odpovědnosti podle výsledku voleb s vytvořením prostoru pro aktivitu občanů. Do komunálních voleb je ještě dlouho, ale příběh Amazonu je užitečné si pamatovat.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách

21. 3. 2014 v 21.16 • Témata: , , , , , , , ,

To, co nedokázalo vyřešit únorové zasedání ZMB svolané v mimořádném termínu, mělo dotáhnout březnové řádné zasedání zastupitelstva. Developer, veřejnost i mnozí členové ZMB s napětím čekali, do jakého závěru vyústí nekonečné diskuze nad materiály, které se týkaly dodatku Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu.

 • Primátor udělal maximum pro to, aby odstranil všechny možné překážky k uzavření dodatku. Svolal dvakrát jednání s předsedy klubů a doložil rozsáhlou korespondenci (se společností CTP Invest, se společností Amazon, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s primátorem města Lipska).
 • Primátor rovněž seznámil veřejnost s usnesením Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město ze dne 11. 3. 2014, který uložil zastupitelům města Brna za ČSSD podpořit „takové usnesení, které bude znamenat zvýšení zaměstnanosti a výraznou investici ve statutárním městě Brně“.
 • Předseda Klubu ODS Libor Šťástka vyhlásil: „Jsme rádi, že se neschválil živelně v lednu a na mimořádném zastupitelstvu v únoru a že se nám podařilo přesvědčit ostatní, že je potřeba vyjednat výhodnější podmínky pro Brno, neboli především ty výkupy pozemků potřebných pro dálniční napojení (ČT1 – 17. 3. 2014 – Události v regionech – Brno).
 • Znovu na zhruba pět hodin se rozprostřela bezbřehá diskuze nad návrhem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 se společností CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. Primátor nechal schválit prostor pro diskuzi časově neomezenou, a to i pro veřejnost, a navíc opakovaně, takže se argumentace opakovala.
 • Problémy si založila i sama společnost CTP Invest, která váhala s vysvětlením zemních prací na pozemcích města, k nimž nemá právní vztah (připomínky Klubu SZ). Čemu svědčí původní nájemní smlouva, zde řečeno nebylo. Schválen požadavek na prověření oprávněnosti působení subjektů na pozemcích města Brna (38 pro, 3 nehlasovali).
 • Představitelé veřejnosti se rekrutovali z dotčených městských částí a jejich apely se týkaly zejména dopravní situace a jejího dopadu na životní podmínky.
 • Na pochybnosti o územní připravenosti území, pokud se týká umístění logistického provozu na Černovické terase v rozporu s Územním plánem města Brna, reaguje žádost CTP Invest ze dne 20. 2. 2014 o přípravu podkladů pro zrušení Regulativů pro uspořádání území pro BPZ ČT, uvedených v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna k projednání na březnovém zasedání ZMB.
 • Osobně jsem připomenul emotivní vyjádření představitele CTP Invest po neúspěšném průběhu únorového zasedání zastupitelstva v tom smyslu, že zastupitelé očekávají úplatky. Prohlásil jsem, že jsem žádný úplatek nežádal, neočekával, neočekávám a nehodlám do budoucna jakkoliv požadovat a že je na CTP Invest, aby uvedla své vyjádření na pravou míru. Zástupce developera se pokusil o označení výroku jako nepochopení a omluvil se. Na výzvu primátora ještě reagoval tím, že nebyl žádným členem zastupitelstva tímto způsobem osloven.
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna (nepřijato: 25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 7 nehlasovalo).
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014) nechal primátor hlasovat, aniž učinil výzvu ke členům zastupitelstva nepřítomným v sále (přestože byli prezentováni). Výsledné hlasování (nepřijato: 25 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 7 nehlasovalo) má zajímavou strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 13 pro (z toho 4 členové Rady), 6 – nepřítomno
 • ODS (6 členů Rady) – 2 pro, 2 se zdrželi (z toho 1 člen Rady), 5 nehlasovalo (z toho 4 členové Rady), 5 nepřítomno
 • TOP 09 – 6 pro, 2 se zdrželi
 • KSČM – 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazený – 1 se zdržel.
 • Neschválením usnesení „padla pod stůl“ i smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1.
 • Primátor v komentáři na výsledek hlasování zmínil, že „pseudodůvody“ vedoucí k zamítnutí investice „se ukazují jako nepravdivé a vykonstruované. Např. „otrokářské pracovní podmínky, Brno pod časovým tlakem, jsou mýty“.

Klíčem k nastalé situaci nejsou tzv. pseudoproblémy věcné, ale zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici. Přehled výše uvedený vyvolává jednoduchou otázku: kde jsou členové Rady města Brna, kteří přijali doporučující stanovisko ke schvalovanému usnesení? Vztahy a jednání koaličních partnerů signalizují, že v popředí již není město, ale jejich stranické a možná i osobní zájmy.

Nelze se radovat nad výsledkem v situaci, kdy máme v Brně 9,1 % nezaměstnanost. Nelze však také z těchto důvodů bagatelizovat životní prostředí a dopravní zátěž pro obyvatele dotčených městských částí. Řešení Černovické terasy se minulo s dotčenými městskými částmi, které se k návrhům nevyjadřovaly. Údajně pro nedostatek času. Starostové městských částí byli zdrženliví při diskuzi i při samotném hlasování. Požadoval jsem, aby se v případě realizace městské části podílely na poskytnutých kompenzacích dle svých požadavků zejména na zlepšení dopravní situace a ochranu životního prostředí.

Okamžitá reakce hejtmana a jednání o umožnění vstupu Amazonu do Brna v lokalitě nezatížené problémy jako na Černovické terase je určitou šancí pro dohodu. Vedení Klubu KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vidí v dnešním rozhodnutí Rady JMK naději.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

*

Související

Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Amazon ani napotřetí. ODS prchla z hlasování

19. 3. 2014 v 13.22 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ani napotřetí neschválili brněnští zastupitelé investici společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase v Brně vybudovat logistické centrum za tři miliardy korun. Plánovala přitom zaměstnat 1 500 lidí trvale a další tři tisíce sezónně, v období Vánoc. I když se v úterý 18. března na zastupitelstvu diskutovalo sedm hodin, návrh nakonec nejenže neprošel, ale samotné hlasování bylo obrazem dokonalého chaosu, lavírování a těžko pochopitelných rozhodnutí.

1782449_843570022325802_582193570_o[1]

Z 55 zastupitelů jich bylo při hlasování přítomno jen 41, zbytek se ze sálu vytratil. Ani ti, kteří našli odvahu zůstat, však všichni nehlasovali. Sedm nestatečných se nevyjádřilo vůbec nijak a jen tak zevlovalo. Šest dalších zastupitelů se hlasování rafinovaně zdrželo. Jen 28 zbylých zástupců občanů bylo ochotno mít názor a nést za něj alespoň jakousi odpovědnost.

Nejkonzistentněji hlasovali Zelení. Ti již před jednáním zastupitelstva vydali prohlášení, v němž plán Amazonu odmítli z ekologických i dalších důvodů, a své stanovisko nijak nezměnili. Všichni tři zelení zastupitelé byli při hlasování proti.

Komunisté zvolili taktiku přesně obrácenou, rozhodli se nemít žádný názor. Vůdce brněnské KSČM Býček se jako správný lídr hlasování zdržel, Pavel Březa z Bystrce nehlasoval, byť byl v sále přítomen, a kde byla Helena Sýkorová z Kohoutovic, o tom se můžeme jen dohadovat.

Logistické centrum Amazonu by v Brně naopak rádi viděli zastupitelé opoziční TOP 09. Tedy alespoň šest z osmi. Filip Kadeřábek a Petra Vítková se rozhodli, že se svými spolustraníky nepečou a zatímco všichni ostatní ruku pro Amazon zvedli, oni dva se hlasování velemoudře zdrželi. Po jednání za to také dostali od kolegů pěknou čočku.

„Bohužel kukaččí vejce, která zanechal Levíček po svém odchodu v hnízdě TOP 09, se opět projevila,“ nebral si na Facebooku servítky vůči svým kolegům Jindřich Zuziak (TOP 09). Narážel přitom na roztržku, po níž z brněnské TOP 09 po dlouhých sporech a neshodách odešel vlivný lobista Jan Levíček a několik dalších členů.

TOP 09 na plánech Amazonu oceňovala především nová pracovní místa.

„V příchodu této společnosti vidíme spíše přínos. Výhody potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku jsou neoddiskutovatelné,“ komentoval Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09 a rovněž zastupitel v Brně-Bystrci.

Podobně hodnotí stavbu velkoskladu i zastupitelé za ČSSD, ani oni však neudrželi jednotu svého klubu. Třináct sociálních demokratů řeklo Amazonu ano (včetně bystrckého Pavla Greňa), šest dalších však v tu dobu mělo na práci úplně něco jiného než hlasování, za které jsou občany placeni.
blaha-neumi-hlasovat

Obraz totálního rozkladu poskytl v úterý zastupitelský klub občanských demokratů. Ani při nejlepší vůli není jasné, co vlastně zastupitelé za ODS chtějí. Ze čtrnácti z nich hlasovali pouze dva (!), a to pro Amazon. Zbytek patrně propadl panice a místo hlasování se pokoušel nacpat do skulin a děr, jen aby se nemusel vyjádřit. Zastupitele, pološílené děsem ze zodpovědnosti, napadaly ty nejabsurdnější argumenty, jak se hlasování vyhnout. Vít Blaha (ODS) tak odešel ze sálu, aby „snížil kvórum a k prosazení projektu stačil menší počet hlasů“. Uvolněný radní Blaha, jemuž daňový poplatníci dávají měsíčně desetitisíce, tím ukázal, že ani po čtyřech letech sezení v zastupitelstvu nezná zákon, jímž se hlasování řídí.

Ke schválení návrhu, umožňujícího stavbu logistického centra Amazonu, chyběly tři hlasy. Během jednání byla vznesena řada argumentů pro i proti stavbě a lze tak chápat, že ani názory zastupitelů nebudou stejné. Neochota přijmout jakékoli rozhodnutí  je však něco, co by voliči měli po zásluze potrestat. Za zbabělý útěk své zástupce neplatí.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 k výsledkům hlasování o projektu Amazonu (DOC)

Související

Kacer (TOP 09): Amazon do třetice všeho zlého
Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo
O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje

27. 1. 2014 v 22.08 • Témata: , , , ,

Již na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Brna se nechalo (poprvé) slyšet ANO kritikou návrhu rozpočtu na rok 2014. Vzhledem k tomu, že i na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se jediný kritik návrhu rozpočtu na rok 2014 označoval za představitele ANO, je zřejmé, že aktuální partner ve vládní koalici dává vědět o své existenci i na komunální úrovni. Nejdiskutovanějšími tématy 30. zasedání ZMB byly obecně závazná vyhláška o regulaci provozu loterií a otázky související se vstupem společnosti „AMAZON“ na Černovickou terasu. Do přípravné palby před komunálními volbami zapojila Strana zelených otevřením otázky referenda k poloze hlavního nádraží.

 1. Předepsaný slib člena zastupitelstva splnil Vladan Krásný (ODS – starosta MČ Brno-Starý Lískovec), který nahradil odstoupivšího Jiřího Hose.
 2. Zaznamenali jsme vystoupení ředitele festivalu CINEMA MUNDI pana Čadíka, který velkoryse pozval členy zastupitelstva na letošní ročník festivalu a navíc oslovil politické kluby s nabídkou jednání o jejich přístupu k budoucnosti festivalu. Klub KSČM pana Čadíka určitě na své jednání pozve.
 3. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku se projednával ve znamení boje o Casino ADMIRAL, Brno, Křenová 52/1, které chtěla Strana zelených z vyhlášky vystrnadit. Bobříka mlčení přitom držel starosta MČ Brno-střed (navrhovatel povolení provozu) a nereagoval na opakované přímé výzvy ke zdůvodnění. Trochu mu přihrával primátor, když hájil tezi „rozhodovat podle stanovisek městských částí“, přestože byl usvědčován z výjimek. Vleklá diskuze nic nového do rozhodování nepřinesla. Snad jen poznatek, že doplnění bodu zpracované odborem bez projednání Radou města Brna nechává primátor projednávat přes námitku, že odbor není podle jednacího řádu oprávněným předkladatelem. Podařilo se mi – s pochopením primátora – prosadit alespoň schválení úprav textu, který byl navržen v rozporu s duchem vyhlášky.
 4. Návrh Akčního plánu sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015) je natolik nepřehledný, až se obávám, že byl schválen, aniž ho někdo ze členů zastupitelstva dočetl do konce. Zřejmě se v něm najdou jedině zainteresovaní příjemci dotací.
 5. Až v závěru zasedání pak zaujal materiál, který měl řešit Černovickou terasu ve vztahu ke společnostem CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o., a to v zájmu vstupu společnosti Amazon (údajné světové jedničky v internetovém obchodu) do této lokality s nabídkou vytvoření 1.500 nových pracovních míst. Klíčem rozhodování bylo umožnit uzavření dodatku „Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ bylo uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na přípravu a realizaci stavby „D1-01313 – připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1“, kterou by se výrazně snížila dopravní zátěž v lokalitě. Materiál „z časových důvodů“ neprojednaly komise, Rada města Brna poprvé stáhla a podruhé nepřijala usnesení, takže se nakonec ujal návrh jednoho radního na proklamaci podpory s odložením projednání na březnové zasedání, přestože zástupce společnosti CTP označil ve vztahu ke společnosti Amazon jako rozhodné datum 31. ledna. Bude tedy záležet na přesvědčení společnost Amazon, že volba Černovické terasy pro její aktivity je natolik významná, že se spokojí s dvouměsíčním odkladem nebo „přesvědčí“ město k rozhodnutí v mimořádném termínu.
 6. Jednání završil materiál předložený Klubem zastupitelů Strany zelených na vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ke dni 1. 8. 2014 s hlasováním současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2014 o otázce: „Souhlasíte, s tím, aby město Brno v samostatné působnosti podniklo všechny kroky k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ ve stávající poloze podél ulice Nádražní?“. Argumentace, že během dvou měsíců bude město disponovat s odbornými posouzeními variant řešení Železničního uzlu Brno zadaného Ministerstvem dopravy, dávala členům ZMB na vědomí, že rozhodování o vyhlášení místního referenda je předčasné.

Strana zelených se snaží o návrat k „lepším časům“ tím, že znovu vytahuje kartu polohy hlavního nádraží, a bude jí možná stačit, když se hlavní nádraží stane klíčovým tématem, ať dojde k vyhlášení referenda nebo ne.

Koalice reprezentovaná Radou města Brna jaksi „mele z posledního“, o čemž svědčí i to, že se proti sobě vymezují i členové jedné koaliční strany (ČSSD v případě Amazonu). Ukazuje se, že koalice se v první části volebního období zabývá tím, aby si zafixovala moc, a ve druhé části – možná i v panice, že nic přesvědčivého nepředvedla – se pouští do vzájemných půtek o udržení či získání pozice před volbami. Řešení problémů města a jeho rozvoj tak závisí na rutinní zdatnosti úředníků, a to je přece jenom málo.

Proto chceme do budoucna rozložit rozhodování a zodpovědnost na všechny, v měřítku podle výsledků voleb ve všech samosprávných orgánech, a zaměřit se na věcnou diskuzi nad programovými cíli, které potvrdili voliči.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

*

Související

Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy

16. 11. 2013 v 08.38 • Témata: , , , ,

Ve stínu „předčasných“ voleb do Poslanecké sněmovny PČR a „personální virózy“ v ČSSD se v úterý 5. listopadu 2013 konalo 28. zasedání Zastupitelstva města Brna. Blahopřeji novým poslancům ke zvolení. Jeden z nich tiše seděl v lavici (KDU-ČSL) a druhý vyrušoval na celé ploše (ODS). Nikdo o tom „v přímém přenosu“ nemluvil, ale koncentrace na práci nebyla vysoká a ani některé materiály pro jednání nevykazovaly potřebnou kvalitu.

 1. Konečně jsme „na živo“ viděli nového ředitele Národního divadla, příspěvkové organizace, ujímá MgA. Martina Glasera (režiséra a dosavadního šéfa činohry Jihočeského divadla), který se v pátek 1. 11. 2013 ujal funkce. Případné sloučení hudebního tělesa opery Národního divadla a Filharmonie Brno označil ředitel za opatření možné i vhodné, ale za politické rozhodnutí. Na můj dotaz nás ujistil, že jím prezentovaná vize „divadla snů“ neznamená, že budeme „v divadle usínat“.
 2. Představili se rovněž ředitelé, kteří obhájili svou dosavadní funkci“. Prof. Mgr. Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, a Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace. Konstatoval jsem rostoucí atraktivitu a technickou vyspělost planetária, ale upozornil jsem ředitele na kritiku, že zařízení se nevěnuje dostatečně vědecké činnosti a výchově dětí a mládeže pro tento obor.
 3. Z obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna jsme schválili úpravu „podmínek pro spalování suchých rostlinných materiál“ podle podnětů některých městských částí. Kritizována byla malá provázanost podmínek mezi sousedícími městskými částmi. Upozornil jsem na využití Sněmu starostů, který se umí sjednotiti v požadavcích na město, ale neplní dostatečně funkci v zájmu sjednocování potřeb města.
 4. Další obecně závazná vyhláška se týká „místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, kterou byla na rok 2014 snížena sazba poplatku o „revolučních pět korun“ na částku 670,- Kč. Přestože město Brno vykazuje relativně vysokou kvalitu při řešení komunálního odpadu, byly diskutovány rezervy, např. na úseku sběrných dvorů.
 5. Na základě návrhů městských částí Brno-Královo Pole, Brno-Žabovřesky, Brno-střed a Brno-Žebětín byly obecně závaznou vyhláškou „stanoveny spádové obvody základních škol“.
 6. Městské části již mohou připravovat své rozpočty na rok 2014, protože ZMB rozhodlo o příjmech, které město postoupí v roce 2014 do rozpočtu městských částí. Účelová dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v roce 2014 klesne proti roku 2013 o 14,5%. Díky zvýšení dotace z rozpočtu města o 5,4%, má dojít k navýšení postoupených příjmů celkem o 2,1%. V této souvislosti lze zaznamenat shodu Sněmu starostů, který požadoval navýšení příjmů, které město Brno postoupí v roce 2014 do rozpočtů městských částí, o 10%! Kde na to město vezme, není starost starostů.
 7. Město má také starosti s vykrýváním ztrát hospodaření příspěvkových organizací ještě za rok 2012, týkající se Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, ve výši 557 tis. Kč a zejména Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, ve výši 10,134 mil Kč. Úkol prověřit odpovědnost ředitele Národního divadla za hospodaření v letech 2012 a 2013 na sebe Rada schválit nenechala.
 8. „Horkým bramborem“ je lokalita při ulici Myslínova v katastrálním území Královo Pole. Kvůli prodeji pozemků již v roce 2010 sjednotilo zastupitelstvo jejich správu odnětím svěření některých z nich městské části. Prodej pozemků však vázne na rozdílných představách města a zájemců o koupi o jednotkové ceně, a tak rada navrhla svěření celé lokality městské části k rozhodnutí zastupitelstva. Až na vlastním zasedání vystoupil zástupce městské části, aby uspěl s návrhem svěření neschválit. Primátor se divil při mé připomínce, že by tyto věci bylo vhodnější řešit již na schůzích rady v režimu dohodovacích řízení.
 9. Schválení Zřizovací listiny Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace uvázlo na spojení dvou slůvek: „turisticko-informační“ (dle návrhu TIC) nebo „turistické informační“ (dle návrhu RMB). Zdůvodnění TICu nepomohlo a Rada prý vysvětlovat nemusí (nemusí být známo, proč ten který radní hlasoval tak, jak hlasoval). Návrh RMB po diskuzi neprošel a bod byl zařazen znovu na konci zasedání. Nakonec se jeden radní přece jen k návrhu přihlásil, ale „pro jistotu“ nechal materiál stáhnout. Pomsta je prý sladká,
 10. Po obsáhlé diskuzi o tom, který návrh na řešení části územního plánu zrušené rozsudkem Nejvyššího správního soudu (odboru nebo SZ) je více v rozporu se zákonem a nemá šanci uspět při opakovaném podání, nakonec prošel návrh na pořízení změny na vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43.

Rozdílné přístupy příslušných odborů Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje při pořizování územně plánovacích dokumentů nám asi do budoucna mnoho prospívat nebudou. Porovnání „not“ mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem je nanejvýš žádoucí, a přesto je Brno posledním „okresem“, kde dosud nedošlo ke společnému jednání samosprávných reprezentací na tzv. výjezdním zasedání Rady Jihomoravského kraje nad potřebami spravovaných území.

Rovněž zlepšení kvality komunikace reprezentace města Brna se Sněmem starostů v zájmu společného postupu v řadě problémů se jeví velmi žádoucí. Nejde jen o dohodovací řízení na půdě rady. V majetkové komisi se nespokojujeme s tím, že „usnesení orgánu (MČ ve vztahu k rozhodování orgánů města) se nezdůvodňují“ a snažíme se získat a vyrovnat se s věcnými stanovisky příslušné městské části ve věci dispozice s majetkem. Také deklarace požadavků Sněmu starostů musí být vyvažována jeho vůlí podílet se na jednotné strategii statutárního města.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?

13. 10. 2013 v 15.23 • Témata: , ,

Dne 1. října se konalo již 27. zasedání Zastupitelstva města Brna. Tentokrát nejvíce zaujala kultura a prodeje bytových domů.

 1. Přijali jsme do rozpočtu zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby v celkové výši 23 mil. Kč na období let 2013 až 2015 na protihluková opatření – výměna oken v obecních bytových domech, a to převážně oken do ulic v městských částech Brno-střed, Brno-sever, Brno-Královo Pole a Brno-Židenice.
 2. Na prostředky z rozpočtu města dosáhnou Střediska volného času (1,4 mil Kč na provozní náklady), nemocnice (Úrazová nemocnice v Brně – půjčka a investiční transfer a Nemocnice Milosrdných bratří – půjčka), sportovní kluby (včetně mládežnických) a další.
 3. Město se rozhodlo pro centrální nákup elektrické energie a zemního plynu a zastupitelstvo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách schválilo tzv. odůvodnění veřejné zakázky.
 4. Významně se řady občanů týká také materiál obsahující návrhy na změny seznamů bytových domů prodávaných podle Pravidel prodeje. Někteří nájemníci se dočkají nabídek prodeje obecních bytových domů, jiní opakovaně neuspěli. Hlasy „Zelených“, že se do seznamů nemá zasahovat z důvodů „nejistoty“ občanů, jsou trochu absurdní v době, kdy se seznam domů určených k prodeji již vyčerpává a „ochrana“ dobou 15 let ponechání si ve vlastnictví končí v roce 2016. Právě nejistota těch žadatelů, kteří se opakovaně obracejí na město s žádostí o prodej, a to, že jediné vysvětlení pro rozhodnutí je, že na prodej nemají nárok, je deprimující. Tentokrát ti, co neuspěli, nemají žádost zamítnutou, protože zastupitelstvo usnesení nepřijalo, a mohou se tedy dožadovat rozhodnutí opakovaně.
 5. Radě města Brna se konečně podařilo uzavřít výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národního divadla, příspěvkové organizace, které naposledy vyhlásila 23. 5. 2013. S účinností od 1. 11. 2013 se funkce ujímá MgA. Martin Glaser, režisér a dosavadní šéf činohry Jihočeského divadla. Jeho představení (jednoaktovka) na zasedání zastupitelstva bylo odloženo pro jeho nepřítomnost vzhledem k povinnostem mimo Brno. Můžeme být plni očekávání, co tak namáhavě vybraná osobnost a tým, který si údajně hodlá nově vybudovat, městu přinese.
 6. Klíčovým počinem ve vztahu ke kultuře však má být přijetí nových pravidel pro poskytování dotací. Možná i proto, že se nejedná o zvyšování dotačních prostředků do oblasti kultury, je středem pozornosti způsob výběru příjemců dotací v součinnosti s odbornou veřejností. Finanční prostředky poskytuje město na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, schválených Zastupitelstvem města Brna v roce 2003, a to ve znění z 19. 6. 2012. Rada města Brna následně schválila Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, která obsahují společná ustanovení a dále zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provoz samostatně pro jednotlivé odbory. Na ZMB se tentokrát obrátila Rada města Brna s návrhem aktualizace tohoto zvláštního ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady v oblasti kultury, označené jako část B6 Pravidel, a to i přesto, že se na předkládaném návrhu neshodla a usnesení nepřijala – opět bez uvedení důvodů. Takže je to spíše resortní náměstkyně, kdo navrhuje zavedení tříletých dotací a dotací tematicky zaměřených, což negenerovalo žádný problém. Dokonce i vytvoření prostoru pro odbornou veřejnost by nebylo žádným problémem, kdyby po dvoukolovém hodnocení odborníky nebylo navrhováno třetí kolo, ve kterém se k hodnocení odborníky připočítává hodnocení členy Komise pro kulturu přítomnými na hodnotícím zasedání. Tato hodnotící „megakomise“ je problémem, protože se tím vytváří mix odborného a tzv. politického hodnocení, které neběžným způsobem nahrazuje určitou fázi rozhodování samosprávy. Obávám se, že tento model nepomůže lepšímu porozumění města s odbornou veřejností a přinese spíše nové problémy. Z mého pohledu je také problematické zavedení hodnocení ve čtyřech kategoriích v rozpětí 1 až 5 bodů za každou kategorii, protože nemá objektivní parametry a velké rozpětí bodů může být využito pro manipulativní prosazení nějakého zájmu. Také proto, že politická reprezentace bude již znát bodové hodnocení odborníky a může „objektivně“ využít dopad rozpětí bodů ve prospěch svých favoritů. Účinnost nových Pravidel se prý posoudí za rok. Co však s takovým posouzením, když dopady prvního hodnocení budou smluvně sjednány na další dva roky? Návrhy nakonec prošly a primátor mi odpověděl, že usnesení zastupitelstva budou pro radu závazná, přestože jde o zásah do jejího rozhodování.

Vedení města tak žije v naději, že se mu podařilo ukončit období střetů s kulturní odbornou veřejností. Jak dalece to bude pravda, se ukáže až na jaře příštího roku, kdy u rozdělování dotací půjde do tuhého. Z důvodů uvedených výše se domnívám, že pokus o soulad veřejné správy a kulturní veřejnosti, přestože byl údajně dlouho a hluboce diskutován, narazí na mantinely, které si sám vytvořil.

Město Brno a jeho současná politická reprezentace by neměla nečinně dospět ke střetům v řešení prodeje obecního bytového fondu. Měli bychom včas pořídit analýzu stavu obecního bytového fondu a jeho prodeje podle Pravidel, pojmenovat vzniklé disproporce a navrhnout jejich odstranění. S tím souvisí také cenová politika ve smyslu nájemného podle kvality bytu a okolí i definování rozsahu obecního bytového fondu, který je zapotřebí pro kvalitní bytovou politiku města, která je významnou charakteristikou „místa pro život“. Pouze s takovou výzbrojí bych se pouštěl do rozhodování, jak v bytové politice postupovat do budoucna.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven

5. 9. 2013 v 09.35 • Témata: , , ,

Skončily dovolené a zastupitelé města Brna se sešli již 3. září na 26. zasedání Zastupitelstva města Brna. Zaujalo nejen vyhodnocování 1. pololetí 2013. Některá rozhodování se dotýkala obecných principů.

 1. Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2013 nadále potvrzují dosavadní negativní trendy v kapitálových výdajích, tj. v investiční oblasti. Přestože byly celkové příjmy upraveny nevýšením téměř o 1,0 mil Kč (téměř 10%) proti původně schválenému rozpočtu, dosáhli jsme v plnění na 56,1%. V provozních výdajích zůstalo město na 44,3%, což představuje úsporu cca 0,5 mil. Kč. Jiná je situace ve zmíněných kapitálových výdajích, které byly úpravami zvýšeny o cca 1,5 mil. Kč (zhruba o 50%). V čerpání jsme zůstali na 22,5 %, což představuje hrozbu, že na konci roku opět nenaplníme investiční představy (kdybychom nerealizovali úpravu rozpočtu, bylo by čerpání na rovněž nízkých 34,4 %). Rada města Brna stále doplňuje seznam investic, mění priority čerpání a na nově zařazené investice navyšuje kapitálové výdaje, aniž jsou řádně realizovány investice již dlouhodobě zařazené. Stavebnice investičního procesu je hračka v rukách Rady města Brna, kterou opakovaně skládá a rozebírá a nechce se o ni dělit se zastupitelstvem.
 2. bytové politice města dochází na případy, kdy prodej bytového domu probíhá po jednotlivých bytech a stává se, že některý byt zůstane městu, protože jeho uživatel nepřistoupí (z pochopitelných důvodů) na jeho odkoupení. Rada pak předkládá návrhy na prodeje na základě nabídkových řízení nejvyšší nabídce. Zastupitelstvo schválilo prodej dvou obsazených bytů v MČ Brno-Židenice na základě nejvyšší nabídky třetí osobě a záměr prodeje třetího bytu po zrušení původního nabídkového řízení. Nabyvatelem obou bytů je na základě nabídkového řízení jedna osoba, dokonce s bydlištěm mimo Brno, která se rovněž ucházela o zmíněný třetí byt. Zřejmě město neřeší bytovou problematiku, ale vytváří prostor novým subjektům pro podnikání. Jediným argumentem pro prodej uvedených bytů je složitost pro úřady městských částí při jednání v postavení jednoho ze členů společenství vlastníků jednotek v domě. Touto pohodlností vystavuje veřejná správa nájemníka nejistotě v základních životních podmínkách, jako je bydlení. Město by v takových případech mělo prodávat byty volné, i s tím, že by nájemníkovi nabídlo jiný obecní byt.
 3. Jiným příběhem bytové politiky města je lokalita zvaná Kamenná čtvrť, kde uživatelé domků usilují o jejich odkoupení z majetku města. Město nemá žádný obecný důvod pronajímat takové osamocené domky, a přesto se brání jejich prodeji s odkazem na zanedbanou infrastrukturu v lokalitě. Údajně by si město zhoršilo své postavení jako investor, kdyby nebylo vlastníkem předmětných nemovitostí. Vtipné na tom je, že na investice nejsou prostředky a jejich realizace se odhaduje na rok 2025. Proto 33 zastupitelů schválilo přeřazení dvou domů v lokalitě ze seznamu domů určených k prodeji a do seznamu domů, které si město ponechá po dobu nejméně 15 let. Náklady na dosavadní přípravu prodeje včetně na oddělovací geometrické plány na vymezení předmětu prodeje zřejmě město odepíše.
 4. Město se konečně rozhodlo nabýt maloměřické fotbalové hřiště z majetku společnosti České dráhy, a.s., a to díky Městské části Brno-Maloměřice a Obřany, která se v zájmu svých občanů rozhodla uhradit 50% kupní ceny.
 5. Včerejším rozhodnutím zastupitelstva možná již skončí útrapy Společenství vlastníků jednotek Koliště 11, kteří bránili zázemí svého domu před prodejem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů. Město vrátí uhrazenou kupní cenu a bude následně rozhodovat o dalším využití pozemku.
 6. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, oslavila (za dodatečné podpory města) své 60. narozeniny. Ani v takovém věku nemá klid, protože zastupitelstvo projednávalo a schválilo změnu názvu, a to s ohledem na rozšíření aktivit o „stanici zájmových činností“, která podléhá schvalovacímu procesu jako školské zařízení. Nový název „Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace“, který považuji za nesystémový a nešťastný, obhajoval náměstek primátora nelogicky odkazem na zachování stávající zkratky „Zoo Brno“. To však s konstrukcí úplného znění nesouvisí. Navrhoval jsem proto název „Zoologická zahrada a stanice zájmových činností Brno, příspěvková organizace“, ale získaná podpora nedostačovala.
 7. V informativní části je významná otázka dalšího postupu města ve věci možného odkupu majetkového podílu společnosti Messe Düsseldorf GmbH ve společnosti Veletrhy Brno, a. s., která je ve fázi zadání ohodnocení tohoto podílu.

Domnívám se, že politické reprezentace by měly najít k sobě cestu a přistoupit na nový formát komunikace. Jistě je užitečné setkání předsedů klubů s primátorem den před zasedáním zastupitelstva, která přispívají ke zlepšení průběhu samotného zasedání. Ale ukazuje se, že výrazné rezervy jsou v obecnějších přístupech. A koalice sama na to nestačí. Nebo si to ani neuvědomuje?

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Má rozhodování města systém?

25. 5. 2013 v 05.00 • Témata: , ,

Květnové 24. zasedání Zastupitelstva města Brna počtem bodů nedosáhlo ani na šedesátku a primátor je mohl ukončit ještě před polední přestávkou. Co si však máme myslet o tom, že některé body schvalujeme až na potřetí a jiné obratem, i když „spadnou na stůl“.

 1. Nově jmenovaný ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace MgA. Stanislav Moša, kterého neúplně představil tajemník Pavel Loutocký na minulém zasedání, mi zaslal podrobný výčet svých aktivit. Klobouk dolů před tak bohatě naplněným profesním životem!
 2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se ucházejí o koncesní smlouvu na provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Jihlava. Zastupitelstvo obdrželo k rozhodnutí, zda statutární město Brno jako akcionář společnosti (51%) vysloví souhlas, podmíněný souhlas nebo nesouhlas s podáním nabídky. Zástupce druhého akcionáře, společnosti SUEZ ENVIROMENT dostal prostor k vystoupení, ve kterém obhajoval vstup do tohoto řízení jako záležitost rozvoje společnosti ve zhoršujících se podmínkách, v souvislosti s poklesem odběru vody. Rada města Brna stanovisko přijmout nedokázala. Primátor zdůraznil, že stav technické infrastruktury Jihlavy je horší, než města Brna. S tím souvisí problém spojitosti případného zvyšování vodného a stočného v Jihlavě ve spojitosti s městem Brnem. Poukázal jsem v závěru diskuze na to, že materiál ani diskuze neobsahuje odborné posouzení výhod a rizik města (nikoliv společnosti) z úrovně magistrátu. Pouze dvanáct hlasů se zvedlo pro souhlas s podáním nabídky a těsných dvacet devět rozhodlo o nesouhlasu.
 3. Na potřetí jsme se vrátili k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy, který primátor opakovaně stáhnul, aby ukončil dlouhé diskuze a výtky. Požadavek na doplnění materiálu o kvalifikované stanovisko odboru byl splněn doplňkem „na stůl“ na základě výzvy vzešlé z pondělního jednání předsedů klubů. Samozřejmě již nebyl čas analyzovat si změny navržené Radou města Brna a objektivita konečného rozhodnutí, potvrzujícího návrh Rady, je dosti sporná.
 4. Za zmínku určitě stojí návrh již 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna, a to pro období 2013 až 2015 a schválení jeho priorit a opatření. Na tento Komunitní plán navazuje návrh Akčního plánu pro rok 2013.
 5. Z Fondu bytové výstavby byly formou rozpočtových opatření poskytnuty investiční půjčky městským částem ve výši 8,240 mil. Kč, investiční transfery ve výši 54,690 mil. Kč a zvýšeny kapitálové výdaje Domů s pečovatelskou službou (Mlýnská a Křídlovická) ve výši 19,0 mil Kč. Městské části obdržely ještě 9,827 mil. Kč půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.
 6. Automotodrom Brno, a.s. připravuje pro svoji valnou hromadu návrh na zvýšení základního kapitálu na zhruba dvojnásobek. Město Brno jako pětiprocentní akcionář vyjádřil nesouhlas se zvýšením základního kapitálu a – pro případ rozhodnutí o zvýšení – nesouhlas s využitím přednostního práva úpisu akcií podle podílu vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti.
 7. Plnění rozpočtu vykazuje stále stejné problémy, a to zejména v čerpání kapitálových výdajů, jehož váha se přesouvá na městské části na úkor strategických velkých investic. Přetrvává „taktika“ navyšování rozpočtu kapitálových výdajů v průběhu roku (doplňování dalších investičních akcí) a jejich nečerpání zejména na úkor původně plánovaných investic. Město stále neslyší na problémy vybavenosti škol, přestože se jedná o relativně nízkou částku snadno uvolnitelnou z přebytku.
 8. Projednávání návrhů změn Územního plánu města Brna je chaotické, konečné řešení vychází z hlasování o pozměňujících návrzích, kde je větší naděje na změnu, čím více se o případ hlasitě zajímá veřejnost.

V rozpočtu, v investičním procesu, v územním plánování, v dotacích i v dalším rozhodování je příliš mnoho nahodilostí, schvalování změn na poslední chvíli a chybí rozhodovací údaje a patřičná zdůvodněnost návrhů z úrovně příslušného odboru.  Poradní orgány – na jedné straně komise Rady nejsou Radou brány s dostatečnou vážností a na straně druhé výbory Zastupitelstva projednávají některé věci opakovaně, dokud se nepřiblíží finálnímu návrhu Rady. To vytváří prostor nebo je přímo produktem toho, že dochází k individuálním zásahům zejména jednotlivých radních do procesů přípravy konečných řešení, které nejsou nikterak zdůvodňovány s očekáváním koaliční soudržnosti při hlasování. Není snad třeba zdůrazňovat, jak se tím deformuje jednání a poškozuje město.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Ach ta opozice!

17. 4. 2013 v 20.00 • Témata: , ,

Dubnové 23. zasedání Zastupitelstva města Brna „sfouklo“ téměř stovku bodů, když na úkor polední přestávky o necelou půlhodinu přetáhlo 12. hodinu. Není těžké si představit, oč rychleji by hlasování proběhlo, nebýt OPOZICE (zejména Klubu Strany zelených).

 1. Tajemník nám představil Radou nově jmenovaného ředitele Městského divadla Brno, příspěvkové organizace MgA. Stanislava Mošu, který ve výběrovém řízení porazil svého jediného rivala MgA. Zdeňka Černína, jinak dlouhodobého spolupracovníka. Spíše ukázal, protože personální oddělení MMB mělo natolik naspěch, že je nenapadlo v příslušné informaci popsat profesní dráhu našeho dlouhodobého úspěšného ředitele úspěšného divadla. Každopádně mu blahopřeji a věřím v řadu úspěšných inscenací této naší divadelní scény pod jeho vedením i v další zážitky z jeho autorské a režijní práce.
 2. Zrušili jsme akciovou společnost JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. bez likvidace formou sloučení (tedy sloučením) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společenství a družstev. Na nástupnickou společnost Brněnské komunikace a.s. tak zřejmě přechází i problematika pronájmu a užívání budovy strojírny bývalého areálu Vaňkovka společností Wannieck Gallery. Přinese to něco nového? Ovšem neřešit neplacení nájemného nemůže ospravedlnit ani kulturní význam galerie, ani význam sbírky Richarda Adama. Doufám, že obě strany najdou vůli se dohodnout a budou dohody a smluvní závazky plnit.
 3. Pokračovali jsme v rušení i v případě příspěvkové organizace Lázně města Brna s tím, že objekty Bazén Ponávka, Lázně Rašínova a Koupaliště Zábrdovice se stávají součástí závazku veřejné služby akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., s ujištěním, že stávající nabídka služeb nebude tímto ohrožena nebo omezena.
 4. Největší diskuze se znovu rozvinula kolem návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy, který po kritické diskuzi primátor nechal stáhnout na minulém zasedání. Odklad projednání přinesl změnu, ale nikoliv nápravu materiálu na základě připomínek, např. k neúplnosti přehledu navržených dotací. Místo požadovaného doplnění o návrh odboru dokládající soulad se zásadami a pravidly pro poskytování dotací, přišla Rada s doplňkovým materiálem, kterým změnila svá původní doporučení v deseti položkách z 53, a to ještě podáním „na stůl“ na začátku zasedání. Protože se nepodařilo podat požadované informace, použil primátor stejný trik jako posledně a nechal materiál opět stáhnout. Nepodpořil jsem odsun schválení o další měsíc, protože žadatelé o dotace nemohou za předložený materiál, ani za způsob jeho projednání. Nicméně schvalovat mozaiku anonymních návrhů členů Rady bez věcného zdůvodnění je skutečně příliš.
 5. Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do kapitálových výdajů města byly rozšířeny o možnost budování základní dopravní infrastruktury, o možnost půjček na výměnu bytových jader v rámci rekonstrukce a modernizace obecního bytového fondu a doplněna specifikace pro technickou a dopravní infrastrukturu. Dále byl upraven postup při nakládání s nevyčerpanými finančními prostředky.
 6. Uspěly dvě městské části, pokud se týká schválení použití kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství na financování oprav a rekonstrukcí školských zařízení. Výběr objektů, do kterých hodlají městské části investovat je zaužívanou taktikou. Kdo by nesouhlasil s financováním školských zařízení? Podstatný rozdíl je však v tom, že městská část Brno-Nový Lískovec (22 mil. Kč) se zavazuje prostředky do bytového hospodářství vrátit, avšak MČ Brno-Žabovřesky (8 mil. Kč) je hodlá čerpat jako dotaci. Podporujeme pouze variantu půjčky, protože bytové hospodářství potřebuje své finanční zdroje na odstraňování zanedbanosti. Avšak zvyšovat nájemné v obecních bytech a příjmy pak realizovat mimo bytové hospodářství není správné.
 7. Podařilo se realizovat za kupní cenu 65 mil. Kč záměr prodeje areálu Kojeneckého ústavu při ulici Hlinky, který původně schválila Rada v lednu 2012 formou nabídkového řízení za minimální cenu 78 mil. Kč.
 8. Ne zcela pochopitelné bylo projednávání svěření nemovitosti MČ Brno-Kohoutovice, a to pozemku o výměře 26 m2 pod soukromou zahradní chatou, který je obklopen pozemkem pronajímaným z úrovně městské části Českému zahrádkářskému svazu (k.ú. Pisárky). Přestože majetkový odbor a majetková komise RMB svěření doporučila, Rada bez zřetelného odůvodnění doporučila svěření neschválit. Po bezvýsledné diskuzi různých dvacet hlasů v zastupitelstvu nestačilo schválit, ani neschválit svěření. Jakou má vlastně město obecnou představu o svěřování nemovitostí městským částem?
 9. Investičnímu odboru se nepodařilo obhájit zadávací řízení významné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce ulice Milady Horákové“ před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a proto zastupitelstvo zrušilo tzv. odůvodnění veřejné zakázky schválené v listopadu 2012 a přijalo nové. Velice významná stavba s nezanedbatelnými dopady do dopravní situace v městě se tak může dostat do časových potíží. Zavinění prý zkoumat netřeba.
 10. Ani „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ není bez problémů, protože nemá dosud otevřené čerpání dotačních prostředků a musíme navyšovat rozpočet o 57 mil. Kč. Vedení města odmítlo přistoupit na návrh usnesení, aby Rada garantovala minimalizaci škod a podávala průběžně zprávy, neboť prý tak činí z vlastní iniciativy. Je to někde vidět?
 11. Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2012 – I – 34. soubor se podle všeho odboru nepodařilo zcela jednoznačně připravit pro jednání zastupitelstva, a proto se primátor rozhodl jej stáhnout. Zastupitelstvem schválený podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace a odsouhlasené znění návrhu zadání změn se významně dotkne zájmů různých skupin veřejnosti.
 12. V rámci investičního projektu „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ se kromě dodávky technologie jaksi zapomenulo na investicí vyvolanou úpravu prostor sálu planetária v hodnotě odhadnuté na 5 mil. Kč. Město poskytne 2,75 mil. Kč z rezervy kapitálových výdajů a zbytek si Hvězdárna najde ve vlastním rozpočtu.

Podle primátora bychom se tolik nezdržovali, kdyby členové opozičních klubů spolu více komunikovali a předávali si informace, které každý z nich pochytí na zasedání komise či výboru. Domnívám se, že by bylo racionálnější, kdyby materiály předkládané Radou, respektive příslušným odborem měly lépe vypovídající obsah. Možná je to i tím, že koaliční zastupitelé po chybějících informacích tolik nedychtí.

Ing. Pavel Březa, člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat

24. 1. 2013 v 06.58 • Témata: , ,

V podstatě „oddechové“ 21. zasedání Zastupitelstva města Brna tak zahájilo svoji třetí desítku kopou materiálů (myslím tím 60). Je na místě opakovat JUDr. Matonohovou z lednového Brněnského Metropolitanu, kdy své vyjádření „spolupráce koalice a opozice: ani stín naděje“ doplnila citací ze Švejka. Tentokrát si koalice schválila metodiku podpory vrcholového sportu, „paní Müllerová“. A JE TO!

 1. PhDr. Libor Blažek vystřídal dosavadního vedoucího odboru Archiv města Brna, Dr. Nováka, který oznámil odchod do důchodu.
 2. Během projednávání dotazů, připomínek a podnětů občanů se zastupitelstvo nenechalo vyvést z míry. Ani při požadavku na odvolání náměstkyně primátora pro kulturu Ing. Bohuňovské, vedoucí odboru kultury MMB a vedoucího komise pro kulturu RMB z funkcí souvisejících s řízením kultury města Brna. Ani při vystoupeních občanů proti výsledku výběrového řízení na sochu moravského markraběte, římského krále Jošta Lucemburka na Moravském náměstí v podobě označené za dona Quichota na žirafě (?).
 3. Největší diskuze se však rozvinula – oprávněně – kolem dobu č. 9 na schválení nové Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně:
  • Metodika řeší přidělení finanční podpory již na rok 2013 na základě žádostí z minulého roku, tedy žádostí podaných za podmínek předchozí metodiky. Proč tento postup, se ukázalo v průběhu diskuze: podezření na účelovou podporu některých klubů při zavedení tzv. fixní hodnoty pro I. skupinu kolektivních sportů podle odst. 5 Metodiky.
  • Fixní hodnota, která je stanovována podle rozpočtu klubu, je rozdělena do pěti pásem. Rozpočet nejvyššího pásma nad 75 mil. Kč generuje fixní hodnotu ve výši 10% rozpočtu. Rozpočty pásem do 75 mil. Kč, do 10 mil. Kč a do 3 mil. Kč dávají fixní hodnotu ve výši 10% horní hranice pásma, zatímco rozpočet pásma do 30 mil. Kč dává fixní hodnotu ve výši 15% horní hranice pásma. Problém pásem spočívá v tom, jaký podíl má fixní hodnota vůči dolní hranici pásma:
  • rozpočet těsně nad 3 mil. Kč: fixní hodnota 1 mil. Kč = cca 33%
  • rozpočet těsně na 10 mil. Kč: fixní hodnota 4,5 mil. Kč = cca 45%
  • rozpočet těsně nad 30 mil. Kč: fixní hodnota 7,5 mil. Kč = cca 25%.

  Znamená to, že se různé kluby podílí zcela různě na svém rozpočtu, tj. někteří se ve vztahu k fixní hodnotě podílí 90%, zatímco jiní 55%.

  • Nastavení pásma do 30 mil. Kč znamená významnou preferenci klubů, jejichž rozpočet spadá právě do tohoto pásma, což se – podle návrhu na poskytnutí dotací v bodě č. 10 – týká basketbalu ženy (Women basketbal Brno, s.r.o.), přičemž vůbec není uveden původní rozpočet klubu, podle něhož by bylo zřejmé, jakou měrou se na něm bude dotace podílet. Návrh, aby se fixní hodnota odvozovala v celé šíři jako 10% rozpočtu, koalice „bojkotovala“ (23 členů se aktivně zdrželo).
  • K čemu ten povyk, když rozhodujícím údajem je tzv. marketingový koeficient, kterým se u I. skupiny kolektivních sportů v rozmezí 10 až 50 a u individuálních sportů v rozmezí 1 až 20 pracně nasčítané body vynásobí součtem bodů dle počtu hráčů a tzv. bodů výkonnostních. A to aniž existují objektivizující kritéria, takže vše je v rukou „hodnotící“ Komise pro tělovýchovu a sport RMB na základě „zdůvodněného“ (?) návrhu OŠMT MMB. Tentokrát se obdivuhodně shodlo všech 12 přítomných.
  • Perličkou je, že v rozporu s veškerou logikou jsou v metodice marketingové koeficienty uváděny jako body. O tom, že je to faktický nesmysl, se nepodařilo úředníky magistrátu přesvědčit. A nemělo to ani vliv na hlasování koalice, přestože její jednotlivci si to uvědomovali. Nicméně co je dohodnuto, to se odhlasuje, i kdyby „čert na koze skákal“.
 4. Vlastní návrh na poskytnutí dotací definovaný v tabulkách A až H na základě před chvílí schválené metodiky neposkytuje jednu zásadní informaci, a to rozpočet klubu. Můžeme proto nabýt dojmu, že je tomu tak záměrně, abychom nemohli rozklíčovat skutečnou míru podpory jednotlivým klubům a jejich postavení „na výsluní“ u statutárního města Brna.
 5. Důležitým rozhodnutím je změna čl. 9. odst. 3 „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob“, umožňující nájemníkovi, kterému byl pronajat obecní byt v průběhu procesu prodeje příslušné nemovitosti, aby „se účastnil koupě ve smyslu čl. 5 pravidel, a to za shodných podmínek s ostatními nájemci“. Je třeba si uvědomit, že proces prodeje od schválení záměru do realizace trvá osm až dvanáct měsíců. Během té doby mohou nastat změny v pronájmu konkrétních bytů. Budeme požadovat, aby v případě přidělení obecního bytu v prodávané nemovitosti byla povinnost pronajímatele uvědomit neprodleně Bytový odbor MMB o této skutečnosti a aby Bytový odbor měl povinnost zajistit zaslání nabídky ke koupi novému nájemníkovi, aby mohl účinně jednat ve vztahu ke vznikající právnické osobě vytvářené za účelem odkoupení nemovitosti.
 6. Není bez zajímavosti materiál z „Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města“, týkající se navýšení celkových rozpočtových nákladů projektu „Rekonstrukce bytového domu Francouzská 42“, a to z 35 mil. Kč v roce 2009 postupnými studiemi a projektovými dokumentacemi až na 71 mil. Kč. Bude to konečné?
 7. Mezi informativními zprávami se ocitla Výroční zpráva za školní rok 2011/2012, která se nestala předmětem jednání
 8. Nadstavbou běžného jednání Zastupitelstva města Brna byl akt udělení Cen města Brna pro rok 2012 čtrnácti laureátům, který se uskutečnil v zasedacím sále na Nové radnici ve večerních hodinách.

Myslím si, že koalice překračuje práh únosnosti, pokud se týká přijímání usnesení ke kritizovaným materiálům. Mohu se usmívat nad tím, když schválí dokument (Metodika na podporu vrcholového sportu) se zcela zjevnou faktickou chybou (uvádění jednotek – bodů u násobného koeficientu). Pokusil jsem se zvýraznit tento kiks srovnáním s interpretací zákona Ministerstvem vnitra při vylučování uchazečů o post prezidenta. Nicméně schválení tohoto dokumentu (Metodiky) koalicí bez obhajoby jeho objektivity a bez vyjasnění podezřelých souvislostí, považuji jednak za nedostatek soudnosti a jednak za aroganci – nejen vůči opozici.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?

17. 12. 2012 v 08.30 • Témata: , ,

Zastupitelstvo města Brna završilo druhou desítku svých zasedání a současně uzavřelo rok 2012. Mohlo by se očekávat bilancování uplynulých dvou let šestého volebního období, ve kterém poprvé v městě Brně „spolupracuje“ tzv. velká koalice, tedy ČSSD s ODS, která se vrátila po čtyřletém koaličním půstu. Náročná agenda projednávaných bodů, z nichž některé se těšily mimořádnému zájmu a rozsáhlé diskuzi, však žádné zamýšlení nedovolila.

 1. Bez ohlasu se konalo představení nově jmenovaného ředitele společnosti Pohřební a hřbitovní služby, a.s. Mgr. Michala Tomáška. Ani v předvánočním období se nad těmito službami nikdo zvlášť nezamýšlel.
 2. První rozruch se odehrál až kolem pojmenování náměstí v městské části Brno-Bystrc. Rada se „vzepřela“ návrhu na pojmenování „Horní náměstí“ s odůvodněním, že bude vhodnější náměstí pojmenovat po nějaké významné osobě. Současné „významné osoby“ nelze podezřívat ze „střetu zájmů“, protože pojmenování po žijících osobách není přípustné. Avšak argumentace, že název „Horní náměstí“ by se mohl opakovat v dalších městských částech, a tím znesnadnit orientaci v rámci města, je neprofesionální, protože jednou použitý název již na území města použít nelze. Zdůrazňování oprávnění zastupitelstva na pojmenování ulic (srovnejme s projednáním Pokynů pro návrh Územního plánu města Brna – odst. 8) jako argumentace proti názvům vzniklým z dokumentací na OÚPR je absurdní a svědčí o nedostatku respektu k pojmům v místě zažitým. V tomto smyslu jsem apeloval v závěrečných podnětech členů zastupitelstva, abychom nevstupovali násilně do místních zvyklostí.
 3. Návrh rozpočtu města Brna na rok 2013 vyvolal rozsáhlou a pestrou diskuzi, v níž se odrážely i další projednávané body, přestože v rámci příprav a na veřejném projednávání se setkává se zájmem minimálním. Obrana rozpočtu s tím, že již „zítra“ je možno navrhovat změny je sice realistická, ale svým způsobem komická. Rozpočet by měl být založen nad dříve projednanou a schválenou finanční strategií a zejména významné investice by měly být projednávány samostatně. Koalice šla tak daleko, že odmítla požadavek, aby v budoucnu byly zastupitelstvu předkládány jednotlivé etapy tvorby rozpočtu (27 zastupitelů se zdrželo hlasování). V externím hodnocení úvěrové spolehlivosti (ratingu) město Brno obhájilo dosavadní pozice (v jednom hodnocení si polepšilo o 1 kategorii).
 4. Rozpačitá jsou jednání kolem změn seznamů obecních bytových domů prodávaných městem podle Pravidel prodeje. Celkově široké pravomoci městských částí v oblasti bydlení zde začínají narážet na vedení města Brna, zejména tam, kde údajně MČ podléhají tlaku občanů na prodeje. Diskuze se za účasti občanů rozpoutala kolem návrhu neschválit přesun do prodeje domovního celku Heleny Malířové 4 až 14 v MČ Brno-sever v rozporu s doporučením městské části. Možná se dostáváme do stavu, kdy městské části budou naoko k občanům vstřícní s tím, že si na „zlého muže“ zahraje město. Zásadní problém je však jinde. Motivem pro zájem nájemníků o získání bytu do vlastnictví bývají výhrady k údržbě bytového domu a především razantní růst nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného (alespoň v některých MČ) a hrozba dalšího růstu po roce 2012. Přitom obecně musí platit, že nájemní bydlení je levnější, než bydlení vlastnické. Odrazovat by také měly zkušenosti s činností společenství vlastníků jednotek v domě. Chce-li město uklidnit a stabilizovat situaci, musí jednoznačněji vyjádřit svou bytovou politiku, pokud se týká rozsahu bytového fondu, který si již ponechá a bude případně rozšiřovat, a především celoměstskou strategií týkající se výše nájemného a způsobu jeho určování. Do té doby lze očekávat problémy ve hledání shody obou stupňů samosprávy (města a městských částí) a stresy vyplývající z představ, požadavků a očekávání nájemníků.
 5. Město již delší dobu (od roku 2008) hledalo způsob, jak se zbavit spoluvlastnického podílu (cca 1/11) na areálu Šumavská 31 a 33. Zastupitelstvo tento prodej schválilo. Potud by to bylo v pořádku. Součástí kupní smlouvy je však závazek kupujícího uzavřít s městem nájemní smlouvu na pronájem asi 1000 m2 nebytových prostor a dvou parkovacích stání pro potřeby magistrátu. Město tak získané prostředky z prodeje spotřebuje na několik let nájmu v objektu, který vlastnicky opouští. Přitom mělo dost času se připravit na opuštění tohoto areálu. Pokračujeme tak v nedomyšlených a nepřipravených rozhodnutích, jako bylo naopak získání domu JALTA.
 6. Racionálním krokem je rozhodnutí o „centrálním nákupu elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno“, který potvrdilo zastupitelstvo podle platného znění zákona o zadávání veřejných zakázek aktem „schválení odůvodnění veřejné zakázky“.
 7. Dopravní podnik města Brna disponuje v letošním roce částkou 1 781 mil. Kč z rozpočtu města Brna jako tzv. „kompenzaci z veřejné přepravy cestujících“ a na rok 2013 deklaroval potřebu navýšení o 50 mil. Kč (tj. o necelá 3%). Výsledkem jednání je částka 1 741 mil. Kč a úsporná opatření v Městské hromadné dopravě pro rok 2013 spočívající ve snížení dopravních výkonů, která se v konkrétních případech setkávají s argumentací vyjadřující nežádoucí dopady na přepravní komfort v určité lokalitě, v určitých dopravních vazbách a pro specifické skupiny obyvatel. K těmto argumentům však bude DPmB přihlížet až při posuzování realizovaných úsporných změn, takže dotčené lokality a dotčení občané poslouží jako „pokusní králíci“.
 8. Zastupitelstvo schválilo pozastavení procesu pořizování nového Územního plánu města Brna a procesu pořizování změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, protože tyto zásady byly Nejvyšším správním soudem dne 21. 6. 2012 zrušeny. Tyto kroky byly právně nezbytné. Široká diskuze se odehrála nad návrhem usnesení, kterým zastupitelstvo „bere na vědomí první verzi návrhu Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna“. Diskuze se točila kolem toho, zda je možné, aby zastupitelstvo „bralo na vědomí“ dokument, který ve své kompetenci má schvalovat, a jaký prostor se tak vytváří pro jeho případnou aplikaci odborem při rozhodování. Předložený Návrh pokynů totiž vyhodnocuje původní tři varianty konceptu a formuluje variantu výslednou, a to aniž jsou dokončena a doložena vypořádání veškerých připomínek v procesu pořizování. Zkušenosti z posuzování postupů Magistrátu města Brna i Krajského úřadu Jihomoravského kraje v řízeních Nejvyššího správního soudu by měly být varováním před jakoukoliv improvizací.
 9. K základnímu dokumentu „Strategie pro Brno“ vzalo zastupitelstvo na vědomí „aktualizaci analytické části“ a „vyhodnocení výsledků měření Indikátorové soustavy Strategie pro Brno“. V obecném zájmu je, aby se posouzení rozborů a navazujícím návrhům dalšího rozvoje města dostala včas pozornost veřejnosti.

Charakteristikou „předvánočního“ zasedání zastupitelstva byla široká shoda ve většině rozhodování, ale také rozsáhlá diskuze k „vybraným“ tématům, kterou primátor trpělivě, i když se stereotypními komentáři a za přizvukování svých náměstků, připouštěl. Diskutovaná zásadní i okrajová rozhodnutí však byla přijímána ve stylu koalice kontra opozice, jakoby vyjádřenou argumentaci nikdo neslyšel (což není akustikou sálu). Takové „přátelské válcování opozice“ bychom přece jen měli nahradit věcnou diskuzí a vnímáním názorů druhé strany ještě před zasedáním, tedy než před kamerami přímého přenosu získá herecký prvek převahu nad racionálním uvažováním.

V polovině volebního období bychom měli bilancovat efektivnost svého rozhodování a využívání potenciálu celého zastupitelstva. Co vy na to, dámy a pánové, napříč politickým spektrem?

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Související

Magistrátní koalice Horní náměstí nechce
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe

14. 11. 2012 v 10.09 • Témata: , , , ,

Statutární město Brno začíná nabírat dech, aby zpracovalo a přijalo rozpočet na rok 2013 determinovaný opatřeními vlády a usneseními Parlamentu České republiky. To se projevuje přímo nebo nepřímo v obsahu listopadového zasedání Zastupitelstva města Brna. Nejdéle a nejsilněji se odehrávala diskuze nad návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna „o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

 1. Návrh výše uvedené obecně závazné vyhlášky města Brna měl klíčovou přílohu, určující sazbu poplatku od 1. 1. 2013. Celková sazba 500,- Kč na osobu a rok byla zvýšena o 35 % na 675,- Kč na osobu a rok, a to růstem složky odvozené podle skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2011 na jejich plnou výši 425,- Kč na osobu a rok. Znamená to, že město Brno již ze svého rozpočtu do systému přestává přispívat a nechává vše na svých obyvatelích.Přehlíživě vůči občanům na hranici životního minima působí „stonásobně“ opakovaný výrok, že to navýšení představuje „pouze 14,58 Kč na osobu a měsíc“. Určitě primátor rád poradí, kde ty peníze vzít, pokud si vůbec dovede představit, kolik některým lidem zbývá na obživu po úhradě obligátních výdajů (náklady bydlení). Kromě úhrady nákladů na netříděný komunální odpad 180,6 mil Kč, má nezdůvodněná (maximální) paušální částka 250,- Kč na osobu a rok přinést do pokladny dalších 80 mil. Kč, kryjící náklady na tříděný odpad.Kontroverznost předloženého návrhu dokládá i to, že neměl podporu řady městských částí a souhlas sněmu starostů a finančního výboru byl prohlasován až napodruhé. V této souvislosti byla znovu otevřena otázka vhodnosti poplatku „na hlavu“ obyvatele s trvalým bydlištěm nebo dřívější varianty podle objemu komunálního odpadu. Přes vážnost situace byly úsměvné pokusy odkázat předloženou potřebu zvýšení jako nárok společnosti SAKO, a.s., který je problematické nejen posoudit, ale také nepřijmout. Nakonec se přece jen vyjevilo, že návrh je rozhodnutím Rady města Brna.
 2. Obyvatelé Kamenné čtvrti si dlouhodobě oprávněně mohou stěžovat na „nepřízeň osudu“ (koalice?). V předchozích letech jich několik s obtížemi dosáhlo na prodej obecních pozemků pod svými stavbami a přitom jen zcela výjimečně je dostali za cenu, kterou uznávali za přiměřenou. Na tomto zasedání nebyl schválen prodej rodinného domku Kamenná čtvrť 29, zahrnující byt 2+1, s pozemky. Rada prosadila své doporučení neschválit prodej, přestože byl bezproblémově doporučen městskou částí, komisí bydlení RMB i komisí majetkovou RMB. Myslíte si, že se pokusil někdo vysvětlit, jak to stanovisko Rady vzniklo. Schovávačka za tvrzení, že usnesení je rozhodnutím kolektivního orgánu a nemusí se zdůvodňovat, je obvyklá i u městských částí. Ale někdo s tím přece přijít musel! Ani ten to nepotřeboval zdůvodnit?
 3. Zásadní problém mám se záměry prodejů obecních bytů za nabídku nejvyšší kupní ceny. Jedná se totiž o byty v obecních domech rozprodávaných po bytech, jejichž nájemník nepřistoupil ani na jednu ze tří nabídek podle Pravidel. Kupní ceny bytů 2+1 v Židenicích o výměře okolo 60 m2 se pohybovaly v nabídkách v roce 2001 okolo 220 tis. Kč, v roce 2004 mezi 240 až 350 tis. Kč, v roce 2007 na částce 360 tis. Kč a v roce 2010 v částkách od 590 až 640 tis. Kč.Lze pochopit, že na to každý nemá. Uznávám, že není pro správce bytového fondu pohodlné podílet se na správě bytového domu za vlastníka bytové jednotky, ale proč má být nájemník (peněz nemaje) vystaven ohrožení, že se ho nový vlastník – v zájmu zhodnocení svých vložených prostředků – bude snažit z bytu dostat? To skutečně překračuje představivost, že by se nemajetný nájemník mohl přestěhovat do jiného obecního bytu a předmětný byt se prodal až uvolněný? Myslí si někdo, že za obsazený byt vyhandluje víc, než kdyby byt byl volný? Životní jistoty nájemníka už ani samosprávu nezajímá?
 4. Město realizuje prevenci kriminality pod různými názvy programů od roku 1996 a od roku 2008 jako dokument zvaný „Koncepce prevence kriminality ve městě Brně“ a „Městský program prevence kriminality v Brně“, který byl letos vyhodnocen a byla schválena jeho verze na léta 2013-2016. Nyní vychází ze Strategie prevence kriminality na léta 2012-2015 schválené vládou ČR a jeho obsah (i název) se řídí prováděcími dokumenty a podle konzultací Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, údajně aby město neztratilo možnost čerpat státní účelové dotace. Koncepce a program jsou teoreticky obsahově odlišné dokumenty, ale mohou být technicky spojeny do jednoho textu. Přesto bych očekával, že „Městský program“ uvedený v názvu bude mít v textu alespoň jednoznačně vymezený prostor, ale není tam vůbec zmíněn. Má-li ho nahradit např. „Akční plán“ a proč nikdo nevysvětlil.
 5. Obyvatele a návštěvníky města čekají v budoucnu mimořádná řešení při připravované rekonstrukci ulice Milady Horákové. Z hlediska zastupitelstva je důležité, že podle stávajícího znění zákona o veřejných zakázkách má právo (a povinnost) schvalovat tzv. „odůvodnění veřejné zakázky“ (ve smyslu § 156, odst. 4). Schválení odůvodnění je totiž nově podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

Je zjevné, že se „drobné problémy“ jednotlivých občanů nebo skupin dostávají do stínu systémovějších otázek a především řešení rozpočtu města. Město by však nemělo přistoupit na vládní strategii „rozpočtové odpovědnosti“ realizované z peněženek občanů. Veřejná správa se nemůže uzavřít do „akvária“ vlastních problémů a tyto „šetrně“ řešit z kapes občanů.

Na konkrétní zájem občana musíme reagovat konkrétně a nesnižovat důležitost jeho potřeby. Neřídíme vesmír, ale poskytujeme službu ve veřejném zájmu – všem i každému. K lepší komunikaci by přispěli i někteří občané, kteří zahrnují úřady a samosprávy mechanicky opakovanými podněty (trvalé nevolení někoho nikam), protože v tom množství se pak ztrácí podněty hodné aktuálního řešení.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také zastupitelem městské části Brno-Bystrc a člen zastupitelstva jihomoravského kraje. Článek jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany. Zvýraznění v textu je dílem autora. Foto Wikipedie.

*

Související

Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží

27. 9. 2012 v 08.42 • Témata: , ,

V současné době prožíváme politickou kulturu, na kterou bychom si neměli zvykat. K permanentnímu politickému boji na „horizontální i vertikální“ úrovni jsou používány prostředky, které svým způsobem pobaví, ale vedou k destrukci demokratických principů a způsobují významné škody na rozvoji státu, krajů, měst, městysů, obcí i společenských subjektů.

Na uchopení otěží moci máme vždy dost aspirantů a prakticky žádný z nich se o dosažené postavení a jeho produkty nechce dělit, pokud k tomu má dostatek vlastních sil. K tomu účelu vznikají koalice, které rozbíjí myšlenkový a akční potenciál voleného orgánu tím, že s opozicí prakticky nediskutují a využívají hlasovací převahy. Nekoaliční partneři jsou, s různou mírou „shovívavosti“ a s vysokou „obezřetností“, připouštěni k působení v kontrolní oblasti.

Na „vertikální“ linii musí celá společnost vnímat základní rozpory mezi vedením státu a vedením krajů, které se projevují nejen nepochopením vlády pro zájmy a potřeby regionů, ale v řadě případů atakem na jejich veřejnoprávní suverenitu legislativními kroky i dotační politikou. Tak dochází k absolutizaci projevů moci na úkor rozumného a vyváženého využívání prostředků a dalších zdrojů k rozvoji ekonomického potenciálu společně se sociálně citlivým přístupem k zajišťování potřeb občanů. Není zodpovědné nadřazovat mezistranickou rivalitu a boj zájmům společnosti. Není správné, když rozpočtová odpovědnost se týká především peněženek řadových občanů.

V Jihomoravském kraji jsme v končícím volebním období dosáhli alespoň „příměří“, když jako opoziční klub máme přístup k materiálům a k procesům rozhodování i na úrovni Rady, a to nejen ve smyslu informací, ale i prostorem k připomínkování. Prokázali jsme, že se umíme podílet na rozhodování o rozvoji kraje na sociálně citlivých principech. Chceme přispět k harmonickému rozvoji Jihomoravského kraje a spolupráci s městem Brnem, a proto zaměříme pozornost na komunikaci s veřejností s cílem sjednocení názorů na základní rozvojové projekty a – v neposlední řadě – územní plány regionu i města. Na počátku občanských iniciativ nebývá snaha škodit, ale nespokojenost se způsobem veřejné služby.

Osobně zúročuji svou životní profesi v oblasti katastru nemovitostí a zkušenosti manažerské a k tomu těžím z poznatků získaných ve funkcích, které zastávám na úrovních komunální a regionální politiky. Při práci mi pomáhají společenské aktivity v oblasti bydlení jako funkcionáře Sdružení nájemníků ČR a poměrně široké kontakty s občany, kteří potřebují pomoci nebo alespoň poradit se svými problémy ve vztahu k veřejné správě. Není vždy v silách jednotlivce prosadit každý požadavek, ale rozhodně prosazuji, aby se dotčený orgán takovým požadavkem seriózně zabýval a přijal srozumitelné a obhajitelné rozhodnutí.

Prohlašuji zde, že si občané nezaslouží, jak z nich současně provozovaná politika těží, aniž by poskytovala adekvátní garance pro důstojný život. Z toho by si měl každý občan vzít ponaučení v okamžiku, kdy má tu výsadu být voličem. Podle toho, jak s touto výsadou ve svém zájmu naložíte, bude mít KSČM a já osobně prostor hájit Vaše zájmy a prosazovat rozvoj společnosti!

V Brně, září 2012
Ing. Pavel Březa, kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 Ing. Pavel Březa, 70 let, uvolněný člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje, člena zastupitelstva města Brna a městské části Brno-Bystrc, kandiduje na osmém místě jihomoravské krajské kandidátky KSČM. Komunisté mají v dnešním krajském zastupitelstvu deset mandátů, lze tedy reálně očekávat, že Pavel Březa bude zastupitelem v kraji i po říjnových volbách.

*

Související

Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?

28. 6. 2012 v 06.39 • Témata: , , ,

O průběhu 16. zasedání brněnského zastupitelstva referuje Pavel Březa, zastupitel Bystrce, Brna a Jihomoravského kraje (KSČM). Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany. Na stránkách KSČM si můžete přečíst i zprávu Pavla Březy z předcházejícího jednání zastupitelstva; web ji zveřejnil pod názvem Hra na spravedlnost.

*

Ještě před prázdninami jsme se sešli nad skoro sto padesáti body 16. zasedání Zastupitelstva města Brno. Na první pohled banální body nás stály nevídanou spoustu času, protože se v některých bodech nenacházela shoda.

 1. Návrh změn obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011, „o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ nás vrátil do diskuze nad tématem odlišných zájmů a přístupů sousedních městských částí v případě pohostinských zařízení a restauračních zahrádek v části ulice Svratecké (mezi ulicí Kníničskou a MČ Brno-Jundrov), kde MČ Brno-Komín „vetuje“ zájem občanů MČ Brno-Jundrov o zajištění nočního klidu. Materiál nám nabídl i zajímavost spočívající uvedení orientačních čísel Průmyslová 0 a Švédské valy 0 (čti nula), o kterých asi katastr nemovitostí nemá ponětí.
 2. Projednávání výjimek z obecně závazné vyhlášky města Brna č. 15/2007, „o ochraně zeleně v městě Brně“ zase nabídlo diskuzi o „slepici a vejci, aneb co dříve bylo“. Vedle okrajových výměr se v případě k.ú. Starý Lískovec jednalo o vynětí z ochrany 67 arů zeleně, která je fixována Územním plánem města Brna. Má se tedy napřed vyjmout zeleň z ochrany nebo napřed řešit územní plán? Tady se chtělo začít od ochrany zeleně, přestože procedura schvalování změn územního plánu je důkladnější. Mám za to, že by bylo nejvhodnější řešit vynětí zeleně z ochrany podle této vyhlášky přímo v procesu projednávání návrhů změn územního plánu.
 3. Při projednávání návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2013 se bez diskuze koalice vykašlala na požadavek Strany zelených sdílený ostatními opozičními stranami, aby prostřednictvím projednávání v komisích měla opozice přístup návrhům již v 1. etapě přípravy. Tento postoj jen potvrzuje dřívější stanoviska primátora o tom, že rozpočet je výsostnou odpovědností koalice: „do hlavy mi nevlezete“. Asi bude ještě chvíli trvat, než se s touto „obludností“ vypořádáme.
 4. Rozpočtové opatření na převod části přijatého odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2012 přineslo diskuzi nad systémem rozdělení městským částem, zda podle rozsahu těchto zařízení na jejich území (návrh Rady) nebo podle počtu občanů příslušné městské části (stanovisko SZ s tím, že následky gamblerství nesou i MČ, které tato zařízení nemají, a že zvýhodnění láká k větší benevolenci tato zařízení trpět na území MČ, která má z toho prospěch).
 5. Rozpočtové opatření na 2,8 mil. Kč uváděné do souvislosti s převodem kompetencí v oblasti rozvoje dopravy z Odboru územního plánování a rozvoje MMB na Odbor dopravy bylo doloženo tabulkou na převod 100 tis. Kč organizační jednotky OÚPR MMB z konzultační, poradenské a právní služby na nájemné, která měla být přílohou usnesení. Dalo práci přesvědčit dotčené odbory, aby tabulku nahradily. Lze jen spekulovat, jak by vypadala příloha usnesení, kdybych na tento nedostatek neupozornil, protože bez nekorektního zásahu by nebylo celé usnesení k ničemu.
 6. U poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2012 se ve schvalované tabulce projektů zase „podařilo“ k dotacím Ministerstva vnitra, města Brna a z jiných zdrojů v řadě projektů přičíst i „číslo položky“ tak, že celkový součet byl o 159 tis. Kč větší. Že neseděl součet v závěrečném řádku se součtem ve sloupci, nikoho z míry nevyvedlo.
 7. Další „mela“ byla kolem Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města Brna, a to nad přístupem k dluhům žadatelů. Magistrát si navrženou tezi obhájil.
 8. Na území města Brna skončila svou působnost „Evropská základní škola, Brno, Čejkovická 10“ a dodatkem ke zřizovací listiny je z ní běžná „základní škola“.
 9. Zástupci Bytového družstva Koliště 11 neuspěli se svou žádostí o zastavení prodeje sousedícího pozemku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke zřízení parkoviště osobních automobilů, ani s protinávrhem řešení. V odděleném hlasování dostal úřad souhlas i s umístěním předmětné stavby pro účely územního rozhodnutí, ke kterému je také odložena účinnost smlouvy o prodeji pozemku.
 10. Cenový rozpor při prodeji id. 3/8 objektu Klecandova 6 s pozemky zbývajícím spoluvlastníkům, provázený i diametrálně odlišnými stanovisky komise majetkové RMB a Rady města Brna nebyl nakonec dořešen. Ukázalo se, že komplikace v jednání může přinést i chyba v důvodové zprávě v údaji o hlasování, přestože obě přijatá stanoviska orgánů měla výraznou podporu, ale neuvedení dvou zdržení dávalo pocit panu náměstkovi, že nebude vnímán jako osoba s konzistentními názory.
 11. Ani změna právní formy společnosti KORDIS JMK, s.r.o. na společnost akciovou nemusela proběhnout úplně hladce, kdybych včas neupozornil předkladatele do Zastupitelstva města Brna i do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na nedostatky v návrhu Stanov akciové společnosti.

Vedle rozdílných názorových přístupů se toto jednání vyznačovalo nebývalým množstvím pochybení zpracovatelů u předkládaných materiálů, se kterými se předkladatel (v našem případě Rada města Brna) nevypořádal, protože je (možná) ani nezaregistroval. Čemu máme věřit, když v poměrně jednoduchých dokumentech je tolik zbytečných chyb? To máme každý případ detailně prozkoumávat, abychom se ujistili, že jednáme vědomě a nikoliv „v dobré víře“? Nabízím proto koalici, aby začala brát vážněji své orgány, výbory zastupitelstva a komise rady, důsledněji pouštěla materii do jejich jednání a zamýšlela se nad jejich doporučeními.

Na druhé straně jsem v části dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB poděkoval Radě města Brna za projednání materiálu s názvem „Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna“ a doporučení radám městských částí využít tento dokument při projednávání dalšího postupu v této oblasti. Požádal jsem Radu, aby byl tento dokument co nejdříve přístupný nejen radám městských částí, ale i široké veřejnosti, protože může mít významný dopad na rozvoj nájemního bydlení v Brně, a to nejen v obecních domech. Na téma obsažené v materiálu se budu jistě vyjadřovat, až bude projednaný dokument k dispozici.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Jako chytrá horákyně: koncepce zdravotnických služeb
Pavel Březa: Jako by o nic nešlo
Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno

6. 6. 2012 v 08.31 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 6. června bude zastupitelstvo Bystrce hlasovat o změnách jednacího řádu. Návrh rady umožní občanům interpelovat zastupitele v podstatě jakýmikoliv podněty, dotazy nebo připomínkami, a také si ze zápisu z jednání jmenovitě zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

Změny předkládá rada, složená z koaličních stran. ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají v zastupitelstvu většinu a tak mohou návrh odhlasovat i samy. Jaká bude podpora z ostatních stran? Zeptal jsem se Pavla Březy, zastupitele za KSČM.

„Zaváděné prvky jednacího řádu mohly platit už dávno. Pokud se podaří odstranit některé nepřesnosti ve vztahu k zákonu o obcích, pak to mohu podpořit,“ odpověděl Pavel Březa.

Komunisté tedy pravděpodobně návrh podpoří. Tři zastupitelé, zvolení za volební stranu Zelená pro Bystrc (Petr Laštůvka, Jana Pálková, Luboš Raus), budou pro návrh hlasovat zcela jistě. Nejasné je zatím stanovisko ODS.

„Vrátit bychom se však měli také k pořizování alespoň zvukového záznamu ze zasedání,“ připomněl v odpovědi Pavel Březa.

O zavedení audiozáznamů z jednání bystrckého zastupitelstva se neúspěšně pokoušel v roce 2007 a 2009 Petr Laštůvka (Strana Zelených, nyní Zelená pro Bystrc). Zastupitelstvo jeho návrh pokaždé odmítlo.

-vl-

Ke stažení

Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád
2007: Audiozáznamy? To tak!
Zastupitelstvo bude jednat o audiozáznamech

Průzkum věští debakl ODS

26. 4. 2012 v 18.26 • Témata: , , , , , , ,

Průzkum volebních preferencí pro krajské volby ukazuje krajní neoblíbenost Občanské demokratické strany na jižní Moravě. Jako v jediném kraji by ODS skončila za TOP 09; získala by pouhých osm procent hlasů. Odklon pravicových voličů od ODS se možná projevil i na poměrně dobrém výsledku TOP 09. Pro tu by zisk v Jihomoravském kraji byl třetí nejlepší v zemi.

Jižní Morava se dále vymyká celostátnímu průměru tradičně silnou voličskou podporou KDU-ČSL. Lidovci by podle průzkumu byli po volbách třetí nejsilnější stranou.

V Jihomoravském kraji by v případě aktuálního konání voleb do krajských zastupitelstev s velkým náskokem zvítězila ČSSD (29,1 %). Druhou nejsilnější stranou tohoto kraje by se po aktuálním zisku 16,8 % hlasů stali komunisté. Na třetím místě se s těsným odstupem umístila KDU-ČSL (16,2 %) a umístila by se tak před TOP 09 (11,8 %), ODS (8,1 %) a VV, které v tomto kraji aktuálně obdržely pouze 1,1 % hlasů od rozhodnutých voličů. SPOZ by v Jihomoravském kraji obdržela 5,2 % a LEV 21 0,5 % hlasů od rozhodnutých voličů. Jiný politický subjekt by na jižní Moravě volilo 11,2 % voličů.

Průzkum zpracovalo středisko empirických výzkumů Sanep.

„Z aktuálního průzkumu je v každém případě zřejmé, že ČSSD má téměř jistou šanci udržet si svoji krajskou dominanci. Voliči tak v tuto chvíli dávají jasný signál, že v krajských volbách nemíní dát pravici, s níž jsou v podobě vládní koalice stále více nespokojeni, žádnou šanci,“ komentují výsledky autoři průzkumu.

Pokud podzimní krajské volby dopadnou alespoň přibližně stejně jako ukazuje průzkum Sanepu, všemi poražená ODS nebude pro vítěznou ČSSD ani partnerem ke koaličním jednáním.

Nakolik je dnes známo, jedinými kandidáty z Bystrce pro krajské volby budou Pavel Březa (KSČM) a Jan Hlaváček (Strana svobodných občanů). Pravděpodobná je kandidatura místopředsedy strany Moravané Zdeňka Zbožínka, který rovněž v Bystrci bydlí.

-vl-, Zdroj: Sanep.CZ

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 9. – 22. dubna 2012 proveden ve třinácti samosprávných celcích na třinácti samostatných reprezentativních vzorcích dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Reprezentativní respondentní vzorek v rámci jednotlivých 13 krajů činí v průměru 1.358 dotázaných. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 37.229 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 2,5 procentního bodu.

Související

Sanep.CZ: Volební preference do krajských zastupitelstev (publikováno 26. 4. 2012)

Jako chytrá horákyně: koncepce zdravotnických služeb

12. 4. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , ,

K jednání brněnského zastupitelstva z 3. dubna se vrací Ing. Pavel Březa (KSČM), zastupitel Bystrce, Brna a kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Na sto dvanáct bodů 14. zasedání Zastupitelstva města Brno jsme museli odložit oběd. Občany zaujal návrh na pořízení změny plánu v k.ú. Kohoutovice, do něhož „velkorysá“ městská část pustila 1,5 ha lesa na výstavbu garáží. Klíčovým bodem však byl materiál nazvaný „Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních“, nesourodý dokument obsahující nezdůvodněné a ekonomicky nepodložené náměty. Uvedené „signály“ (v terminologii ředitele Nemocnice Milosrdných bratří) je prý nutno schválit, přestože schválená řešení budou dle příslibu dále prověřována v širokém dialogu všech politických klubů, takže vlastně neplatí. Účelová „rozšířená koalice“ (ČSSD, ODS TOP09) odmítla vzít „koncepci-nekoncepci“ na vědomí, aby ji následně schválila.

 1. V rámci dotazů občanů se pokusil vystoupit chlapec, který na dotaz primátora sdělil, že je mu 12 let. Primátor mu ihned slovo odebral s odkazem na odst. 2 § 16 zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), a odmítl jakoukoliv diskuzi i návrhy, aby o udělení slova rozhodlo zastupitelstvo. Myslím si, že by takové vystoupení osoby mladší 18 let možné bylo, ale s přímou účastí (a tím i garancí) rodiče.
 2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2012 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí“, finanční plány na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených městem Brna, dotace na projekty v oblasti podpory rodiny, dotace na podporu významných sportovních akcí a dotaci VUT v Brně na celoroční provoz atletického areálu Pod Palackého vrchem.
 3. Koncepce zdravotnických služeb se dotýkala čtyř oblastí: lůžkových zdravotnických zařízení (rozdělení kompetencí a spolupráce Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří), Léčebny pro dlouhodobě nemocné (uvolní se LDN na Červeném kopci – kapacitu převezme LDN Nemocnice Milosrdných bratří), poliklinik (Poliklinika na Zahradníkově ulici v roce 2013 jako ordinace pronajímané městem privátním lékařům pro dospělé i děti – uvolnění „Bílého domu“ na Žerotínově náměstí) a ostatních zdravotnických zařízení (Dětské centrum Brno „Chovánek“ v Bystrci). Veškeré analýzy si údajně můžeme „dohledat“ na Odboru zdraví MMB a u zdravotnických zařízení. Přístup „NAPŘED SCHVALTE, PAK SE PTEJTE“ do samosprávného rozhodování nepatří.
 4. Schváleny prodeje: domovní celek Ostružinová 1,3,5,7,9, Úvoz 59b, 59c a bytový dům Vltavská 4 (včetně pozemků). Schváleny záměry prodejů bytových domů Antonínská 24, Dobrovského 1, Dobrovského 11, Dobrovského 13, Jugoslávská 22, Kotlářská 38, Labská 1, Obilní trh 2, Viniční 19, Vojanova 15, Výstavní 15, domovního celku Hoblíkova 28,30,32, Slovinská 47,49 včetně stanovení jejich cen a stanovení ceny Hvězdová 3.
 5. Ujal jsem se požadavku občana, aby zastupitelstvo odložilo schválení záměru prodeje bytového domu Vojanova 15 a prověřilo i zbývající dvě varianty stanovení ceny (rozdíly v řádu milionu korun). Můj návrh, abychom se tím znovu zabývali, podpořilo pouze 20 zastupitelů a následně 33 zastupitelů stanovilo výchozí cenu v té nejvyšší variantě.
 6. Po širší diskuzi byly schváleny smluvní podmínky v souvislosti se stavbou podzemního garážového objektu před Janáčkovým divadlem s budoucím investorem a následným provozovatelem. Následně má být k rozhodnutí předložen návrh dispozice s předmětnými pozemky v majetku města.
 7. Zastupitelstvo schválilo nové znění „Metodiku vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna“, upřesňující rovněž vzájemné postavení odborných útvarů Magistrátu.
 8. Strana zelených neprosadila odložení záměru pořízení změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tento „územní plán kraje“ nabyl účinnosti 17. 2. 2012, ale jsou k němu podány žaloby k rozhodnutí soudu.
 9. Návrh nejvíce diskutované změny doporučené k pořízení, týkající se změny funkčních ploch pozemků pro funkci lesa na plochy pro dopravu, nebyl po diskuzích ani doporučen, ani nedoporučen. Zůstává „viset“ a bude znovu předložen k projednání v dalším „balíku“ návrhů změn. Hlavním problémem není ani tak záměr využít část území v ochranném pásmu lesa v rekreační oblasti Holedná v k.ú. Kohoutovice, ul. Chopinova, jako to, že prověřované pásmo bylo městskou částí navrženo v naprosto nepřijatelném rozsahu cca 1,5 ha (údajně pro několik garáží!) a že občané se k informaci dostali až dodatečně a zastupitelstvo městské části bylo uvedeno v omyl. Kterému politikovi dnes občané uvěří (to pan náměstek primátora Macek nemusí brát osobně), že zcela nadbytečný rozsah pozemků vyčleněných z ochranného pásma lesa nebude nakonec zneužit v rozporu s přednesenými proklamacemi. Pokud městská část má společný zájem s vlastníky pozemků o vybudování vymezeného počtu garáží, měli by ho deklarovat návrhem na pořízení přiměřené změny územního plánu.
 10. Návštěvníci Brněnské přehrady se po vyčištění a zpřístupnění vodní nádrže mají dočkat zatraktivnění břehů v lokalitách Sokolského koupaliště, Rakovecké zátoky, Kozí horky a Rokle projektem v objemu 14 mil Kč, z toho 10 mil Kč z evropských fondů.

„Nelze si nevšimnout úspěchu hokejového týmu Kometa Brno, která postoupila již do finále ligy“, konstatoval jsem v bodě dotazy členů zastupitelstva. Vysekl jsem obdiv primátorovi, který věřil v úspěšnost týmu ještě v době, kdy nebylo rozhodnuto o tom, zda nebude bojovat o udržení. S odkazem na několik zastupitelů, kteří ve vítězné euforii nosili v průběhu zasedání šály Komety, jsem připomenul, že nic podobného na podporu Komety se nedělo v době, kdy se herně trápila. Vítězství a úspěch se sdílí snadněji.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace
Pavel Březa: Jako by o nic nešlo
Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž