Bystrčník » oznámení

Příspěvky se štítkem ‚oznámení’

Koncept územního plánu

5. 11. 2010 v 19.25 • Témata: , , , , , , , ,

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako příslušný úřad územního plánování a jako pořizovatel dle § 6 odst. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění oznamuje:

Koncept Územního plánu města Brna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti Č. 426, ve 4. podlaží vždy v úředních hodinách Magistrátu města Brna.

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod.

Koncept Územního plánu města Brna je rovněž vystaven od 15. listopadu 2010 na internetových stránkách města Brna na adrese www.brno.cz/Připravovaný Územní plán města Brna. Besedy s odborným yýkladem zpracovatele, na kterých bude představen koncept Územního plánu města Brna jako celek, se budou konat v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti Č. 426, ve 4. podlaží, v těchto termínech: středa 24.11.2010 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.) a středa 12. 1. 2011 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.).
Tématické besedy sloužící pro bližší seznámení veřejnosti s řešením vybraných částí konceptu Územního plánu města Brna, se budou konat v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, v zasedací místnosti Č. 426 ve 4. podlaží, k jednotlivým tématům v těchto termínech:

  • Bydlení a pracovní přiležitosti – středa I.l2.2010 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 dol 9.00 hod. řízená diskuse
  • Zahrádky, zeleň, volný čas – středa 15.12.2010 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse
  • Doprava – středa 19.1.2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse
  • Nákupní centra a občanská vybavenost – středa 2.2.2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse.

Po celou dobu vystavení konceptu Územního plánu města Brna od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 bude zajištěna vždy v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 přítomnost zástupce zpracovatele.

Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna ve smyslu § 48 stavebního zákona s výkladem zpracovatele se bude konat v únoru 2011. Termín a místo veřejného projednání budou předem oznámeny veřejnou vyhláškou.

Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová
pověřená zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucího OÚPR MMB

Ke stažení

Vyhláška (PDF)

Související

Brňané se budou moci seznámit s novým územním plánem

Oznámení voleb

8. 10. 2010 v 14.47 • Témata: , , ,

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc a Senátu Parlamentu České republiky

Starosta městské části Brno-Bystrc v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje:

Volby do Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 15. 10. 2010 od 1400 do 2200 a v sobotu dne 16. 10. 2010 od 800 do 1400.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb  může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V případě konání druhého  kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se volby uskuteční v pátek dne 22. 10. 2010 od 1400 do 2200 a v sobotu dne 23. 10. 2010 od 800 do 1400.

Hlasovací lístky v tomto případě obdrží volič přímo ve volební místnosti.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Právo volit do Zastupitelstva města Brna  a Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc má státní občan České republiky nebo jiného státu za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci  přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň ve druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči  bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý volič povinen dbát pokynů předsedy okrskové volební komise.

V okrsku č. 245 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:
Jakuba Obrovského; Komínská; náměstí 28. dubna; Pod Mniší horou; Přístavní; U zoologické zahrady; Výhon
V okrsku č. 246 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:
Heyrovského; Obvodová; Píškova
V okrsku č.247 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice:
Hrad Veveří; Kozí Horka; Nad dědinou; Obora; Pod Komorou; Rakovecká; Ruda; U Křivé borovice; Valouškova; všechny trvale obydlené chaty v Bystrci
V okrsku č.248 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:Joukalova; K dálnici; Krajní; Nad kašnou; U sokolovny; Větrná
V okrsku č.249 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:
Vondrákova 17-25 lichá; Vondrákova 62-72 sudá; Wollmanova
V okrsku č.250 je volební místnost ve Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice:
Na zeliskách; Pod Horkou; Údolí oddechu; Vondrákova 2-60 sudá;  Vondrákova 7-15 lichá; Živného
V okrsku č.251 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:Opálkova sudá; Opálkova 1-3 lichá V okrsku č.252 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:Filipova; Odbojářská; Opálkova 5-21 lichá
V okrsku č.253 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:Laštůvkova 10-32 sudá; Laštůvkova 11-77 lichá V okrsku č.254 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:Černého 3-39 lichá; Laštůvkova 1-9 lichá; Laštůvkova 2-8 sudá;  Stará dálnice
V okrsku č.255 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice:Černého 2-60 sudá; Černého 41-45 lichá V okrsku č.256 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:Adamcova; Štouračova; Vrbovecká
V okrsku č.257 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Ondrouškova lichá; Ondrouškova 2-12 sudá V okrsku č.258 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Kubíčkova 1-21 lichá; Ondrouškova 14-22 sudá
V okrsku č.259 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Kachlíkova; Páteřní V okrsku č.260 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Fleischnerova 1-22
V okrsku č.261 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Ečerova sudá; Ečerova 1-5 lichá; Vejrostova V okrsku č.262 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Ečerova 7 do konce lichá; Kuršova 1-9 lichá; Kuršova 2-4 sudá
V okrsku č.263 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice:Kuršova 6-34 sudá; Lýskova 1-21 lichá V okrsku č.264 je volební místnost v Penzionu Foltýnova 21 pro ulice:Foltýnova 1-25 lichá
V okrsku č.265 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:Foltýnova 2-22 sudá; Foltýnova 27-43 lichá; Teyschlova 31- 44 V okrsku č.266 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:Rerychova 2-16 sudá; Šemberova; Teyschlova 27-30
V okrsku č.267 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:Kamechy; Teyschlova 1-26 V okrsku č.268 je volební místnost v Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice:Křepelčí, Vlaštovčí, Kavčí, části Javůrecké, Říčanské, Hvozdecké, Chudčické, Chvalovka, všechny od křížení s Křepelčí

Brno, 30. 9. 2010

Ing. Svatopluk Beneš
starosta