Bystrčník » námitky

Příspěvky se štítkem ‚námitky’

Svatopluk Beneš: Výhrady k programovému prohlášení Rady

3. 3. 2011 v 14.27 • Témata: , , , , ,

Publikujeme výhrady Ing. Svatopluka Beneše, bývalého starosty (ODS) k programovému prohlášení nové bystrcké rady.

*

Příloha k vyjádření č.1 Ing. Beneše

Zápis 6/3. ZMČ

Výhrady k materiálu

Informace

pro 6/3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 16.2.2011

„PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014“

Obecně :

1 – Informační materiál, který zastupitelstvo obdrželo a který by měl být významným dokumentem pro městskou část Brno-Bystrc, neobsahuje identifikační náležitosti. Není tedy zjevně bez dohledání jasno, zda se jedná přípravnou verzi, nebo definitivní materiál.

Na konci materiálu je sice napsáno „V Brně dne 1.2.2011 Předkládá: Rada MČ Bystrc-Bystrc“, ale rada, a už ne 1.2.2011, se o žádném předložení neusnesla. Možná je to iniciativa některého radního, nebo některého pracovníka úřadu.

2 – Také text Preambule, dokladuje, že tak důležitému materiálu nebyla věnována žádoucí pozornost, která se pochopitelně prolíná i dalším obsahem.

3 – Naprostá většina bodů je natolik deklaratorních, že jejich naplnění je nejasné a díky tomu ve skutečnosti těžko identifikovatelné a skoro nekontrolovatelné.

4 – Část prohlášení dokonce zjevně odporuje, ani ne před rokem, všemi přítomnými členy zastupitelstva schválené Strategické části Programu rozvoje městské části Brno-Bystrc, který je bezesporu pro všechny orgány městské části Brno-Bystrc, tedy i pro radu městské části Brno-Bystrc závazný.

Pokud by tomu tak nebylo, byla by vynaložená práce a časové a i finanční prostředky zbytečné a zmařeny.

5 – Některé body jsou věcně nesprávné, je nutno je opravit.

6 – Mnohé věci uvedené v Prog. prohlášení jsou pokračováním již dříve započatých, nebo proklamovaných věcí. To je dobře, že existuje věcná kontinuita, ale slušelo by se použít minimálně spojení „ i nadále“. Takto to vypadá, jakoby vše uvedené v programovém prohlášení rady, byly myšlenky nového vedení a to je klamné. Předpokládám, že to nebyl záměr rady.

7 – Je dobře, že rada akceptovala většinu ze 14 doporučení, které jsem již na ustavujícím zasedání zastupitelstva doporučoval k zařazení do Programového prohlášení. Je škoda, že rada nebyla schopna přijmout zejména následující  doporučení

–       studie a případná realizace jednoduchých prvků pro nenáročné pohybové aktivity v prostoru sídliště, týká se zdraví občanů a úsporného hospodaření MČ
–       účinná a plná podpora vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou, týká se bezpečnosti jak chodců, tak i cyklistů a do této iniciativy bylo už vloženo hodně práce

mimoto ze zákona č. 128/2000 o obcích § 102 odstavec (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení, jakým způsoben tedy rada zabezpečí přijatá usnesení v této věci viz Informace o plnění usnesení ZMČ Z5/12-3.04?

–       Státní hrad Veveří, spolupráce a podpora při rekonstrukci a rehabilitaci hradu Veveří, co mohlo bránit nepřijetí tohoto doporučení, to je opravdu neznámá.

Některé konkrétní nesrovnalosti jsou uvedeny dále v textu.

Dne 14.2.2011,

Svatopluk Beneš, zastupitel městské části Brno-Bystrc

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Preambule

Rada městské části Brno-Bystrc (buď používat dále jen rada, nebo vždy udávat celý název rady) předkládá občanům programové prohlášení pro volební období 2010 až 2014, jehož cílem je společný postup politických subjektů zastoupených v radě při správě věcí veřejných a při prosazování volebních programů v jednotlivých oblastech.

Takové prohlášení vůči ostatním politickým subjektům je naprosto zbytečné a tristní (žalostné a trapné.) Jakákoliv, i dobrá věc, ale navržená ostatními politickými subjekty je již předem znevýhodněna v neprospěch městské části.

Předložené programové prohlášení je průsečíkem programů volebních stran zastoupených v Radě městské části a je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc na volební období 2010 až 2014.

Tvrzení, že „Předložené programové prohlášení … je závazkem politické reprezentace městské části Brno-Bystrc…“ pomíjí fakt, že „ … politická reprezentace městské části … “ vznikla ze svobodných voleb a její skutečným obrazem je zastupitelstvo městské části, nikoli rada, operativní orgán. Zastupitelstvo, které je politickou reprezentací MČ se k uvedenému materiálu nevyjádřilo!

Je to neschopnost zástupců zastupitelstva zvolených do rady vnímat zákon o obcích, nebo je to snad nadřazenost z funkce, podložená většinou?

Rada městské části Brno-Bystrc se dále zavazuje usilovat o otevřenost, informovanost a transparentnost rozhodování.

Kapitoly

1. Informovanost a transparentnost
2. Činnost a hospodaření úřadu
3. Bydlení a občanská vybavenost
4. Rozvoj obce a podpora podnikání
5. Doprava a bezpečnost
6. Školství a vzdělávání
7. Sociální a zdravotní péče
8. Kultura ,sport a volný čas
9. Životní prostředí

1. Informovanost a transparentnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

1.1.    bude u veřejných zakázek zveřejňovat jejich průběh včetně smluv, dodatků a ceny

1.2.    zveřejní, popřípadě zpřístupní, smlouvy mezi radnicí, dodavateli a nájemci ve všech případech, ve kterých to zákon umožňuje

realizace tohoto ustanovení  ve všech případech, který zákon umožňuje znamená zveřejnit každý drobný nákup, např. nákup chladicí kapaliny u čerpací stanice PHM, což asi není ta optimální cesta

1.3.    zveřejní informace o dotacích poskytovaných městskou částí

1.4.    modernizuje internetové stránky tak, aby byly přehlednější a přinášely více informací

1.5.    zatraktivní podobu Bystrckých novin, bude dbát na nezávislost redakční rady, která zodpovídá za obsah periodika, vytvoří etický kodex a postupy pro schvalování příspěvků

je záhadou jak bude rada zatraktivňovat podobu BN, když současně bude dbát na nezávislost  redakční rady?

uvedená „ … nezávislost redakční rady …“ je v souvislosti s orgány městské části naprosto nejasný pojem svým neupřesněným obsahem

zřizovatelem BN je bezesporu zastupitelstvo, minimálně schvaluje prostředky

funkci zřizovatele logicky zastává rada, těžko si dovedu představit, že by rada nereagovala na případné excesy, vybočení redakční rady např. zavedením erotických stránek

2. Činnost a hospodaření úřadu

Rada městské části Brno- Bystrc:

2.1.    zadá procesní audit, vedoucí k optimalizaci chodu a prověření pracovních náplní a postupů úřadu s cílem odstranit nadbytečnou administrativu

naprostá většina úkonů na úřadu je přenesená, nebo rozšířená působnost státní správy, ve které je, až na výjimky, počet úkonů a jejich provedení dáno předpisem a proto procesní audit ve skutečnosti nemá význam, význam má pouze zrušení předpisů, které ovšem není v působnosti rady, na minoritní část, kterou je samospráva by mohli radní na pozicích manažerů stačit sami, viz Progr. prohl. RMČ Brno-Bystrc minulého volebního období, dále jen (viz PP 2007-) bod 3.1.2

2.2.    dalším vzděláváním a školením pracovníků bude zefektivňovat i nadále činnosti úřadu

(viz PP 2007-bod 3.1.1)

2.3.    v přímé návaznosti na statutární město Brno provede elektronizaci státní správy i samosprávy

2.4.    bude i nadále dodržovat reálně vyrovnaný rozpočet a dbát na rozpočtovou kázeň

dbát na rozpočtovou kázeň je nadbytečná proklamace

dodržovat rozpočtovou kázeň je povinnost ze zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ze zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě,

takováto textace navádí k myšlence, že minulá rada si počínala nezákonně, uvědomují si dopad tohoto textu i staronoví členové rady včetně starosty?

2.5.    prověří účelnost opakovaných nákupů, externích služeb a optimalizuje náklady na provoz, zasadí se o efektivní centrální nákup služeb a materiálu

2.6.    se zaměří na získávání prostředků ze všech dostupných zdrojů, zejména z evropských dotačních programů

2.7.    bude v návaznosti na úpravu zásad zadávání veřejných zakázek zveřejňovat výběrová řízení na internetu s cílem zvýšit konkurenční prostředí soutěžících subjektů

3. Bydlení a občanská vybavenost

Rada městské části Brno- Bystrc:

3.1.    bude i nadále pokračovat v regeneraci bytového fondu, prioritou bude dokončení projektu revitalizace obecních bytových domů do roku 2013 a postupná výměna domovních výtahů

(viz PP 2007-bod 4.1.)

3.2.    bude pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap projektu Regenerace panelového sídliště

3.3.    bude i nadále podporovat výstavbu nástaveb na obecních bytových domech

(viz PP 2007-) bod 4.2.

3.4.    i nadále podpoří privatizaci bytových jednotek v domech regenerovaných z prostředků společenství vlastníků, v návaznosti na proces dokončení regenerace obecních domů se bude zasazovat i o privatizaci regenerovaných domů

(viz PP 2007-bod 4.3.)

3.5.    podpoří společenství vlastníků při správě a regeneraci bytových domů, původně vlastněných městskou částí

(viz PP 2007-bod 4.5.)

3.6.    bude při pronajímání obecních bytů i nadále podporovat rodiny s dětmi

(viz PP 2007-bod 4.7.)

3.7.     bude  pečlivě posuzovat a veřejně projednávat významné projekty výstavby s přihlédnutím k  jejich dopadům

3.8.     podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas s rozšířenou možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce

3.9.    podpoří  budování občanské vybavenosti na Kamechách a zasadí se o vybavení sídliště vhodnými dětskými „mikrohřišti“

4. Rozvoj obce a podpora podnikání

Rada městské části Brno- Bystrc:

4.1.    v souladu s prací na novém Územním plánu Města Brna vyhodnotí a stabilizuje plochy pro obchody, služby, podnikání, pracovní příležitosti a rekreaci

zjevný rozpor s rozvojovým opatřením B5 (… zvláště v lokalitách, ve kterých je zjevný nedostatek těchto objektů) zastupitelstvem schválené Strategické části Programu rozvoje MČ Brno-Bystrc, změna, která mění smysl rozvojového opatření (dále jen PR)

4.2.    bude prosazovat vypracování regulačního plánu případně regulační studie pro celé území Bystrce

(viz PR A6 – … dílčí urbanistické studie) zjevný rozpor, změna, která mění smysl rozvojového opatření

4.3.    ve spolupráci se Svazkem obcí bývalého veverského panství podpoří projekt revitalizace kulturní krajiny v Podkomorských lesích

4.4.    se zasadí o zlepšení propagace a využití Brněnské přehrady, lesů na katastru obce, hradu Veveří, Zoologické zahrady i okolí řeky Svratky

4.5.    bude realizovat podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím péče o infrastrukturu městské části a v rámci jejich oprávněných požadavků vůči městu Brnu

4.6.    se zasadí o vznik obecně dostupného Katalogu služeb, firem a podnikatelů městské části

takový katalog již existuje a jmenuje se OKO

4.7.    bude garantovat, že při vyhlašování veřejných zakázek osloví také relevantní podnikatele a firmy působící v  městské části

4.8.    podpoří zlepšení informovanosti o využití  dotačních titulů i pro záměry fyzických a právnických osob podnikajících v městské části

5. Doprava a bezpečnost

Rada městské části Brno- Bystrc:

5.1.    bude nadále trvat na zamítavém stanovisku MČ k vedení komunikace R43 přes Bystrc, pokud by tato varianta byla přesto realizována,  bude prosazovat opatření k ochraně obyvatel Bystrce před vlivy její stavby a provozu

5.2.    bude hledat jak krátkodobá řešení, tak i dlouhodobě účinné varianty parkování na katastru městské části, podpoří budování  parkovacích stání a parkovacích domů

5.3.    aktivně podpoří zlepšení dopravní obslužnosti městské části zejména  pak lokality Kamech, včetně úsilí o prodloužení tramvajové trasy

5.4.    zabezpečí realizaci opravy chodníku U ZOO,  opravy chodníků a silnic v Bystrci-Zámostí a výstavbu chodníku v ulici Nad Dědinou

5.5.    podpoří úpravu cyklistické stezky Praha – Brno v úseku Veverská Bítýška- Bystrc a vybudování cyklostezky Rakovecká – Státní hrad Veveří

věcně nesprávná formulace, cyklistická stezka Veverská Bítýška – Bystrc neexistuje, aby nějaká trasa mohla být cyklistickou stezkou, musí splňovat parametry dle ČSN 736110, což v této části trasy není splněno, proto již byl schválen investiční záměr na výstavbu cyklistické stezky a zbývá pouze včas (v rámci evropských peněz) prosadit jeho realizaci

5.6.    bude iniciovat spolupráci s MČ Komín a podpoří přestavbu křižovatky u OBI

5.7.    bude pokračovat ve spolupráci se státní a  městskou policií na udržení a zlepšení bezpečného prostředí v Bystrci, zajistí pravidelné společné projednávání a hodnocení bezpečnostní situace na zasedání  zastupitelstva, stanoví a projedná priority činností revíru Městské policie v Bystrci

5.8.    v rámci prevence kriminality bude podporovat zájmové aktivity (tělovýchova, sport, kultura, veřejné provozování školních sportovních areálů aj.)

v této části Doprava a bezpečnost chybí významné rozvojové opatření D7 (Iniciativa vedoucí k oddělení automobilové, pěší a cyklistické dopravy), které se týká bezpečnosti (viz PR 2007)

6. Školství a vzdělávání

Rada městské části Brno- Bystrc:

6.1.    i nadále podporuje samosprávu školských zařízení prostřednictvím komise „Rada bystrckých škol“

(viz PP 2007-5.1)

6.2.    podpoří vznik projektů s možností využití dotací z EU zaměřených na podporu a rozšíření zázemí pro výuku a aplikaci moderních výukových metod

6.3.    zajistí realizaci zateplení ZŠ  Heyrovského a zateplení ZŠ Laštůvkova prostřednictvím programu „Zelená úsporám“,  případně dotací EU

6.4.    bude podporovat regeneraci objektů MŠ – připraví studie, případně projekty pro získání dotací EU a podpoří postupnou rekonstrukci kotelen v objektech školských zařízení

6.5.    se zasadí o podporu různých forem předškolní výchovy  (dětské kluby, hlídání dětí apod.),

6.6.    zajistí realizaci výstavby dvoutřídní MŠ na Kamechách a bude iniciovat spolupráci s MČ Žebětín při prosazení výstavby MŠ v žebětínské části Kamech

6.7.    podpoří regeneraci fotbalového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Laštůvkova a vybudování hřišť na plážový volejbal ve sportovním areálu ZŠ Vejrostova

7. Sociální a zdravotní péče

Rada městské části Brno- Bystrc:

7.1.    bude i nadále podporovat rodiny a osoby, které doma pečují  o lidi s postižením, nemocné a starší občany

(viz PP 2007-9.4.)

7.2.    zajistí rozšíření poskytování  pečovatelské služby do večerních hodin

7.3.    podpoří rozšíření odlehčovací pobytové služby

7.4.    bude iniciovat obnovu kuchyně v Domově pro seniory – Foltýnova 21 a její využití pro seniory z Bystrce

7.5.    bude podporovat a rozšiřovat stávající sociální služby jako jsou domovy pro seniory, pečovatelská služba, přechodné pobyty, bude iniciovat zvýšení spolupráce s veřejností

7.6.    podpoří dokončení oprav DPS Vondrákova 7/9 (výměna oken, oprava příjezdové cesty)

8. Kultura, sport a volný čas

Rada městské části Brno- Bystrc:

8.1.    podpoří rozšíření činnosti, programu a využití Společenského centra, prověří stávající praxi finanční podpory kulturních akcí a vyhodnotí jejich účelnost

8.2.    bude přiměřeným a hospodárným způsobem propagovat Bystrc a zdejší rodáky – podpora a distribuce publikací s bystrckou tématikou, i nadále bude pokračovat příprava expozice J. Obrovského na SH Veveří

(viz PP 2007-8.1.9)

8.3.    podpoří budování infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště, petangové dráhy, veřejně přístupné „FIT-HŘIŠTĚ“), rozšíření možnosti aktivního využití volného času občanů Bystrce

zde chybí podstatná část  rozvojového opatření B6 „Podpora rozvoje infrastruktury pro sport a volný čas (hřiště, sportoviště) s minimálními provozními náklady“ (viz PR B6)

8.4.    podpoří mládežnický sport

8.5.    zavede tradici vánočních trhů a ve spolupráci s Regionální agrární komorou JMK zorganizuje bystrcké farmářské trhy

bystrcké farm. trhy už existují, jejich existenci podpořila už minulá RMČ, tato akce bude konkurenční akcí?

8.6.    i nadále bude podporovat tradiční společenské a kulturní akce

(viz PP 2007-8.1)

8.7.    bude podporovat centrum volného času Bystrouška, podpoří  výstavbu nového centra   volného času pro děti a mládež z prostředků  fondů EU

8.8.  bude podporovat pobočku Knihovny J. Mahena – účast na veřejných čteních, podpoří  získávání nových, především dětských čtenářů

(viz PP 2007-8.3.2)

8.9. opětovně naváže na spolupráci se Svazkem obcí Panství hradu Veveří  – obnova kulturní    krajiny v prostoru Podkomorských lesů

prohlášení neodpovídá skutečnosti, spolupráce nebyla nikdy přerušená

(viz PP 2007-8.5.1)

9. Životní prostředí

Rada městské části Brno- Bystrc:

9.1.    i nadále bude podporovat projekty směřující k vyčištění Brněnské přehrady

(viz PP 2007-8.4.2)

9.2.    podpoří  třídění odpadů rozšířením druhů sběrných nádob

9.3.    podpoří rozšíření činnosti sběrných dvorů a ekodvorů

9.4.    bude dlouhodobě podporovat ekologizaci hromadné dopravy

9.5.    i v podmínkách obtížné hospodářské situace zachová i nadále rozsah a kvalitu údržby veřejných prostranství a podle možností ji bude dále rozšiřovat

(viz PP 2007-6.1. až 6.3.)

9.6.    zajistí parkové úpravy Horního náměstí v souladu s územním plánem

9.7.    zajistí dokončení projektu obnovy a výsadby zeleně, na které  naváže následné vybavení lavičkami a dalším mobiliářem

9.8.    podpoří obnovu cest a pěšin a jejich doplnění lavičkami a informačním systémem, podpoří budování cest a stezek pro turistiku, cyklistiku, jízdu na on-line bruslích i jezdce na koních

V Brně dne 1.2.2011

Předkládá: Rada MČ Brno-Bystrc(Bystrc)

Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody

28. 2. 2011 v 10.46 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Když začalo projednávání tří konceptů nového brněnského územního plánu, očekávali představitelé města tisíce námitek a připomínek. A podle lidí z občanských sdružení se jich skutečně dočkají.

Návrhy územního plánu obsahují několik kontroverzních bodů. Nejčastěji se námitky týkají stavby silnic, vzniku dalších nákupních center, průmyslových zón nebo naopak rušení zahrádkářských kolonií ve městě.

Podle náměstka pro územní plánování Ladislava Macka je magistrát na nával námitek připravený. „Při projednávání územního plánu v Praze přišlo šestnáct tisíc námitek. My počítáme řádově s tisícovkami,“ podotkl Macek.

Proti kterým návrhům územního plánu lidé protestují nejvíce? Redakce Brněnského deníku Rovnost vybrala čtrnáct nejžhavějších problémů.

DÁLNICE R43. Město ve spolupráci s krajem počítá s variantou, kdy rychlostní silnice protne Bystrc. Naopak aktivisté prosazují variantu R43 až za západními hranicemi města v takzvané Boskovické brázdě. Po žalobách občanských sdružení loni Nejvyšší správní soud zrušil tu část stávajícího brněnského územního plánu, který s R43 počítá. Dva ze tří připravovaných konceptů s ní i nadále počítají. „Ve třetí variantě ovšem dálnice chybí,“ upozornil náměstek Macek.

SILNIČNÍ PRŮTAHY Z MEDLÁNEK DO BYSTRCE A IVANOVIC. Koncept územního plánu navrhuje propojit silnicí brněnské Medlánky s Ivanovicemi a Bystrcí. Místní však mají z nárůstu dopravy strach. „Všechny auta ze západu Brna pojedou na sever přes nás,“ obává se Michal Marek se sdružení Občané pro Medlánky. Na stranu obyvatel se postavilo i zastupitelstvo městské části.

HORNÍ NÁMĚSTÍ BYSTRC. Na louce u ulice Kamechy počítá plán s víceúčelovým odmem. Sdružení Horní náměstí chce plány omezit. „Požadujeme zmenšení místa pro obchody ještě na třetinu a omezení na maximálně na dvě patra,“ uvedl Luboš Raus ze sdružení. Bystrčtí zastupitelé jsou s lidmi ochotni jednat.

SJEZDOVKA KOHOUTOVICE. Se sjezdovku od hotelu Myslivna do Pisárek nakonec nepočítá ani město. Protla by totiž evropsky chráněnou lokalita Natura 2000.

KONEC ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD. Územní plán počítá se zrušením zahrádkářských osad na Žlutém kopci, Červeném kopci a Kraví hoře v Brně-střed, osady v Husovicích a v takzvané Jurance mezi Jundrovem a Kohoutovicemi. „Zahrádky ale mají nenahraditelný společenský, kulturní i ekologický přínos,“ upozornil zástupce nespokojených zahrádkářů z Kraví hory Pavel Holík.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra Jeřábka si přečtěte na www.denik.cz

Související

Jana Konečná: Místo přírody území za plotem

Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci

Jana Konečná: Místo přírody území za plotem

23. 2. 2011 v 13.44 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Viktor Lošťák: Dobrý den, paní Konečná.

Jana Konečná: Dobrý den.

Jako obvykle vás nejdříve představím.

Dobře.

Tedy, popravdě řečeno mne to nebaví. Je to pořád dokola.

?

Pokaždé ty rozhovory začínají stejně, vás to nenudí? Představit, vysvětlit… Stereotyp. Otrava. Není v tom žádná invence. Koho to může ještě bavit? Koho to zaujme? Kdo to bude číst?

??

Šeď, paní Konečná. Padá na mne taková marnost a šeď, podívám se na sebe do zrcadla a vidím tam člověka, co nedokáže ani vymyslet, jak jinak by se dalo začít interview. Jen to blbé představování, nic jiného se mi v té palici prázdné nevybaví. Ejhle, toť on, jmenuje se, takový, makový… Stagnace, degradace, degenerace. Má takový život vůbec smysl?

No nic. Takže nudně jako obvykle. Jana Konečná založila spolu s dalšími kohoutovickými obyvateli občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice. Sdružení se definovalo zejména protestem proti záměru vytvořit v Kohoutovicích sjezdovku, odporem proti plánu na rušení zahrádek a snahou přivést do Kohoutovic trh. Vynechal jsem něco podstatného?

Zelená pro Kohoutovice chce přispět k lepší informovanosti o veřejných záležitostech. Zajímáme se o dění kolem nového územního plánu, organizujeme občany a zástupce veřejnosti, kteří podají k plánu námitky a připomínky.

Chcete tedy přispět ke komunitnímu životu v Kohoutovicích obecně.

Ano.

Přesto bych rád začal od tématu sjezdovky. Proč vám vadí? Z vnějšího pohledu to není úplně jasné. Co může být špatného na průseku lesem? Nesmrdí to, nehlučí… Proč tedy? Co vidí Zelená pro Kohoutovice zlého na sjezdovce?

Na tuto otázku bych raději odpověděla někdy příště. Na sjezdovku existují různé názory, argumenty pro i proti. V současnosti je vyhodnocujeme a názor sdružení na sjezdovku se teprve tvoří.

Pracujeme teď na námitce k územnímu plánu, která bude postihovat i problém sjezdovek, takže vás prosím ještě o strpení, k sjezdovce se vraťme jindy.

Poznamenám, že lidé mohou hlasovat pro nebo proti sjezdovce na vašem webu www.kohoutovice.org. Nyní, jak se tak dívám, je poměr hlasů 24:11 v neprospěch sjezdovky.

Naopak mnohem méně jednoznačně v anketě na vašem webu dopadá spor zahrádky vs. rodinné domky. Zatím je to asi tak půl na půl. Sdružení si ale nepřeje, aby se zahrádky rušily. Proč?

Proč nechceme zrušit zahrádky na kopci Juranka a na Achtelkách?

Například již několik let nemůžeme jít třeba na houby do lesa za konečnou v Kohoutovicích, kde je velké soukromé „území za plotem“. Kdybychom dovolili širokou zástavbu rodinnými domky, ztratili bychom velké části krajiny, a to nenávratně.

Místo přírody by nám přibyla další „území za plotem“ nebo v lepším případě „noclehárny“ bez plotu, ale také bez občanské a komerční vybavenosti, bez vlastního života a s nevyřešenou hromadnou dopravou, odkud ráno proudí auta ven a večer zpátky. A ještě k tomu přes sousední městské části.

Mají podle vašeho názoru do toho ale vůbec co mluvit jiní lidé než majitelé zahrádek? Jde přece o jejich majetek, o tom nelze hlasovat. Hlasovat o tom, jestli někomu něco seberou je… komunistické, ne?

Majitelé zahrádek mají slušnou možnost rozhodnout o svém území, včetně toho, že jej mohou výhodně prodat jako stavební pozemek. Naproti tomu nájemci zahrádek – členové zahrádkářského svazu, se mohou vystěhování pokusit zabránit víceméně jen prostřednictvím „zástupců veřejnosti“ formou námitky k územnímu plánu – viz kohoutovice.org/uzemni-plan-brna.php.

Na vašem webu vidím, že jste už určili termín trhů (30. května). V Kohoutovickém kurýru 2/2011 místostarosta na straně 2 uvádí úplně jiné termíny trhů než vaše sdružení na webu. Co je správně? Jak to s organizací trhů vlastně je, pořádá je sdružení nebo radnice nebo snad obojí?

Farmářské trhy, které v termínech od dubna po měsíci uvádí Kohoutovický kurýr, jsou akcí kohoutovické radnice, a podle popisu v KK 2/11 by měly mít poměrně široký sortiment (ovoce a zelenina, pečivo, med, houby, mléčné výrobky, vejce, ryby, bylinky, květiny a sazenice, ručně tvořené výrobky, potřeby pro zahrádkáře, chovatele a domácí kutily apod.)

Zahrádkářský trh, který by měl začít koncem května a opakovat se každý týden v pondělí, zase připravuje naše občanské sdružení Zelená pro Kohoutovice.

Měl by být v malém měřítku, se sortimentem sestávajícím z produkce okolních zahrádkářů (ovoce, zelenina, sazeničky).

Takže v Kohoutovicích budou souběžně probíhat dva typy trhů.

Vypadá to, že jsme radnici jaksi inspirovali, což je samozřejmě dobře.

Je to pěkné. V Bystrci jsou už taky farmářské trhy, a ještě vánoční trhy, a teď navíc zabíjačka, u vás budou trhy dva, a co je vůbec nejlepší – v Žebětíně nic.

Vaše info o plánovaných farmářských trzích radnice jsou pro mě dnes ráno úplnou novinkou a zároveň první faktickou odměnou za úsilí, které jsme zatím do činnosti našeho os Zelená pro Kohoutovice vložili.

Blahopřeji k prvnímu úspěchu sdružení.

Jinak musím říct, že se ještě pořád jen rozkoukáváme, vznikli jsme teprve před pár měsíci. Takže bych ráda v našem rozhovoru pokračovala zase až po nějaké době.

Dobře, pokračování příště. Díky za rozhovor.

Nashledanou.

*

Související

Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci

21. 2. 2011 v 10.38 • Témata: , , , , , , ,

Milí přátelé,

v současné době je vystaven k připomínkování koncept nového Územního plánu města Brna.

Naše městská část je ohrožena rychlostní komunikací R43, která je ve dvou variantách konceptu obsažena, ačkoli pro to nejsou splněny zákonné podmínky.

Koncept územního plánu je vystaven na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67 (č.dv. 426) a lze si jej prohlédnout i na internetových stránkách Brna.

V úterý 22.2. a ve středu 23.2. se koná v Bílém době v sále Břetislava Bakaly vždy od 17.00 hodin veřejné projednávání, kde úředníci Magistrátu a zpracovatel konceptu provedou prezentaci. Můžete si vyslechnout jejich výklad a položit své dotazy.

Nejpozději do 10. března, může každý občan Brna uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Větší váhu než připomínka má námitka. Stavební zákon umožňuje, pokud má v případě města Brna 200 občanů věcně shodnou připomínku, aby tuto podal zástupce veřejnosti jako námitku. Zástupce veřejnosti může zastupovat veřejnost při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace.

Máme připraveny ve vztahu k R43 věcně shodné připomínky se současným zmocněním pro tři zástupce veřejnosti – všechny jsou v příloze. Pokud můžete, vyjeďte si je prosím oboustranně, podepište, nechte podepsat další a podepsané mi prosím zašlete na adresu uvedenou v připomínce tak, aby mi došly nejpozději 7.3.  Připomínky se zmocněním můžete podepsat také v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 v pondělí až čtvrtek od 9 – 18 h a v pátek od 9 – 14 h do 7. března nebo v úterý 8.3. ve Společenském centru v Bystrci od 18 do 20 hodin.  Námitku předá zástupce veřejnosti Magistrátu města Brna nejpozději 10. března 2011.

Právě teď můžete ovlivnit územní plánování. Neváhejte.

Všechno dobré vám přeje a zdraví

Jana Pálková

Ke stažení

Připomínky (PDF) [1, 2, 3]