Bystrčník » námitka

Příspěvky se štítkem ‚námitka’

Luboš Raus k námitkám proti územnímu plánu

22. 3. 2011 v 12.20 • Témata: , , , , , , , , ,

V minulých týdnech sbírali členové občanského sdružení Horní náměstí podpisy pod tzv. zmocnění veřejnosti. To, je-li pod ním alespoň 200 podpisů občanů Brna, opravňuje jménem veřejnosti vznést námitku či připomínku proti chystanému novému územnímu plánu.

*

Vážení sousedé,

rád bych vám poděkoval i touto cestou za podporu při podávání námitky k Územnímu plánu města Brna ve věci Horního náměstí. Námitky jsme podali dvě, jedním zástupcem veřejnosti je pan architekt Martin Král, podpořen 420 občany, druhým zástupcem veřejnosti jsem já s podporou 324 občanů. Obě námitky jsou tedy podloženy mnohem větším počtem podpisů občanů, než je požadovaných 200. Podpisy se podařilo získat během několika málo dnů, za což vám patří velký dík!

Obě námitky shodně požadují změnu Územního plánu města Brna v oblasti Horního náměstí v Bystrci v  tom smyslu,  že pás podél ulice Kamechy (tedy ten prostor, který měl být zastavěn polyfunkčním domem jehož výstavbě se podařilo zabránit) bude ve svých horních dvou třetinách určen územním plánem jako plocha pro park (funkce ZP, zeleň parková řečeno jazykem územního plánu), dolní třetina, tedy tam, kde je současná samoobsluha a drobné obchůdky, bude k disposici pro občanskou vybavenost tj. obchody a služby (funkce SO) s maximálně dvěma nadzemními podlažími.

Máme za to, že námitky jsou poměrně dobře vyargumentovány, odvolávají se na petici z roku 2002, na petici z roku 2008, na anketu Občanského sdružení Horní náměstí z konce roku 2008, na sociologický průzkum bystrcké radnice z r. 2009 a také na prověřovací urbanistickou studii doc. ing. arch. Tomáše Rusína a ing. arch. Ivana Wahly vypracovanou na žádost městské části Brno – Bystrc.

Zbývá jen doufat, že se autoři územního plánu s podanými námitkami řádně vypořádají. V každém případě mají podané námitky i z právního hlediska mnohem větší váhu než připomínky, podávané jednotlivými občany.

Luboš Raus
Občanské sdružení Horní náměstí

Ke stažení

Námitka Martin Král (PDF)
Námitka Luboš Raus (PDF)

Související

Audio + video: Beseda s občany ke konceptu územního plánu
Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno
Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány
Komunisté o územním plánu. Smyčku na Ečerově zrušit

Duben 2011 – Krajský územní plán – zástupce veřejnosti

21. 3. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Milí občané,

děkujeme vám všem, kteří jste svým podpisem a sběrem podpisů podpořili ustanovení zástupců veřejnosti ve věci R43 při pořizování Územního plánu města Brna. Díky vaší pomoci dostali všichni zástupci z Bystrce, Kníniček i Bosonoh  zmocnění od mnohem většího počtu občanů, než požaduje stavební zákon (podání podpořilo celkem více než 2400 podpisů během 14 dnů). To svědčí o tom, že práce úředníků odboru územního plánování magistrátu i městských zastupitelů je ve věci R43 občany bedlivě sledována a jejich chybné postupy je nutné napravit. Některá podání námitek, která na základě společných připomínek občanů zástupci veřejnosti magistrátu v termínu předali, si můžete najít na www.bystrcnik.cz nebo na www.bystrc.zeleni.cz. Celkem bylo v Brně ustanoveno asi 35 zástupců veřejnosti, které zmocnilo více než 14 tisíc občanů Brna.

Lze připomenout, že město Brno prohrálo u Nejvyššího správního soudu (NSS) v květnu 2010 a soud rozsudkem zrušil R43 v územním plánu města Brna, viz citace z tiskové zprávy Nejvyššího správního soudu:

Senát Nejvyššího správního soudu dne 27. května 2010 zrušil část opatření obecné povahy – Územního plánu města Brna týkající se plochy a trasy rychlostní silnice R43.

Hlavní důvody rozhodnutí vysvětlil předseda senátu JUDr. Radan Malík: „Obec nemůže ve svém územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena v územním plánu velkého územního celku. Z tohoto důvodu absence vymezení trasy rychlostní silnice  R43 v závazné části textové části  Územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace způsobila nezákonnost Územního plánu města Brna v části týkající se vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami.“

Město Brno doposud rozsudek NSS nebere vážně v tom, že chybné zadání nového územního plánu města Brna z let 2006 a 2007 nebylo napraveno.

O vedení koridoru R43 se tedy musí rozhodnout ne v územním plánu Brna a dalších jednotlivých obcí, ale v novém územním plánu kraje. Tento nový územní plán kraje (stavebním zákonem nazývaný „Zásady územního rozvoje“ – ZÚR) se nyní dostal do fáze, že bude veřejně projednáván s obcemi a občany.

Proto se nyní  na vás obracím s další prosbou o POMOC.

Stavební zákon pro pořizování územního plánu kraje (ZÚR) naprosto nedemokraticky omezil právo občanů podávat námitky, které se musí detailně vypořádat, a občané tak mohou podávat jen připomínky. Námitky však mohou podávat zástupci veřejnosti, kteří zastupují skupiny občanů, kteří podepíší shodně formulované připomínky. Pro ustanovení krajského zástupce veřejnosti zastupujícího občany z více obcí je podle zákona potřeba 500 podpisů občanů pod věcně shodné připomínky a zmocnění. Mohou být ustanoveni i veřejní zástupci za jednotlivé obce, kteří musí být v případě Brna podpořeni minimálně 200 občany.

Jakmile připomínky sepíšeme, budou opět k dispozici ke stažení na www.bystrcnik.cz a na www.bystrc.zeleni.cz, odkud si je můžete pokud možno oboustranně vytisknout a předat nám již podepsané 🙂 poštou nebo na schůzce ve Společenském centru v úterý 12. 4. od 18 do 20 h. Zde bude také možnost připomínky přijít podepsat.  Dokumenty se zmocněním budou k dispozici také v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 v pondělí až čtvrtek od 9 – 18 h a v pátek od 9 – 14 h do 15. dubna.

Námitku podají zástupci veřejnosti nejpozději při veřejném projednávání, které je stanoveno na 19. dubna 2011 od 14.00 hodin v sále Rotunda v pavilonu A na Výstavišti.

Textová a grafická část Návrhu Zásad územního rozvoje bude zveřejněna od 18. března do 19. dubna 2011 na internetových stránkách Jihomoravského kraje (v sekci Dokumenty odborů),  na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=134709&TypeID=2

(POZOR: Doposud byla na internetu JMK zveřejněna jen dnes již neaktuální verze z dubna 2010, což je verze návrhu ZÚR ve formě, která se měnila po projednání s ministerstvy.)

Nyní nastává období, kdy je znovu potřeba vaše aktivní pomoc. Vytrvejme.

Jana Pálková
zastupitelka, Zelená pro Bystrc, mobil 608 470 415

Ke stažení

Námitka zástupce veřejnosti – Jana Pálková (PDF)
Námitka zástupce veřejnosti – Jitka Kafková (PDF)
Námitka zástupce veřejnosti – Marta Charousová (PDF)

Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno

9. 3. 2011 v 12.23 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Svou námitku k územnímu plánu dnes odevzdal na brněnském magistrátu zmocněnec veřejnosti Jaromír Blatný z Bystrce. Podařilo se mu shromáždit 241 podpisů, tedy o 41 více, než je nutné, aby námitka byla projednána.

Pan Blatný a občané, kteří se pod zmocnění podepsali, si přejí, aby do nového územního plánu Brno začlenilo lyžařský svah v katastru Kohoutovic. Naprosto se tak rozchází s míněním občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice, jež se chystá podat námitku právě opačnou. Stojí také proti Martinu Anderovi (Strana Zelených), v minulém období náměstku primátora, dnes opozičnímu zastupiteli Brna, který projekt kohoutovické sjezdovky označil za „šílený“.

Argumenty proti sjezdovce se točí zejména kolem chráněného území soustavy Natura 2000, které by dráha proťala. Jaromír Blatný však tvrdí, že ve skutečnosti o žádný podstatný problém nejde, protože populace brouka roháče, o jejíž ochranu v kohoutovické lokalitě jde, s lyžaři žádné konflikty mít nebude. V zimě, kdy se jezdí, jsou brouci zalezlí a jejich ostré zuby tak žádné nebezpečí pro lyžaře nepředstavují; naopak v létě, kdy je na stráních brouků plno, jsou zalezlí lyžaři. Zelená pro Kohoutovice se však také obává, že lampy u sjezdovky budou svítit na daňky v oboře.

Existují i ekonomické argumenty proti sjezdovce. Ty říkají, že v Brně je tak málo mrazivých dnů, že se její provoz nemůže vyplatit. Zelená pro Kohoutovice mluví o „energetické zátěži“, ačkoli zřejmě víc půjde o zátěž finanční peněženky daňového poplatníka. Pan Blatný uvádí, že Kohoutovice jsou z brněnských městských částí výjimečné svými výrazně nižšími průměrnými teplotami, nedokládá však pro srovnání rentabilitu žádné ze sjezdovek v okolí.

Od sjezdovky si Jaromír Blatný slibuje nejen lyžování, ale i krásné pohledy na Brno v zapadajícím slunci. Co mají proti západům slunce zelená uskupení se neví.

Související

Připomínky OS Zelená pro Kohoutovice k územnímu plánu
Kohoutovická sjezdovka – ne všichni jsou proti
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány

8. 3. 2011 v 08.44 • Témata: , , , , , , , ,

Potřebné dvě stovky podpisů pro zmocněnce veřejnosti Ing. Luboše Rause a Ing. Martina Krále se podařilo získat. Pro Luboše Rause se podepsalo 278 lidí, pro Martin Krále je 366 podpisů. Zmocněnci veřejnosti tak mohou předložit námitky k územnímu plánu, týkající se Horního náměstí.

Všem, kteří se podepsali, děkuji, a také děkuji všem členům občanského sdružení Horní náměstí, kterří se o sbírání podpisů zasloužili.

Anežka Jenešová
předsedkyně občanského sdružení Horní náměstí

Související

Na Ečerově dnes budou sbírat podpisy

Veřejné projednávání ÚPmB – zástupce veřejnosti

4. 3. 2011 v 14.20 • Témata: , , , , , ,

Milí občané,

v současné době je možno připomínkovat koncept nového Územního plánu města Brna. Naše městská část je ohrožena rychlostní komunikací R43, která je ve dvou variantách konceptu obsažena, ačkoli pro to nejsou splněny zákonné podmínky. Koncept územního plánu je vystaven na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67 (č. dv. 426) a lze si jej prohlédnout i na internetových stránkách Brna.

Nejpozději do 10. března může každý občan uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Větší váhu než připomínka má námitka.

Stavební zákon umožňuje, pokud má 200 občanů města Brna věcně shodnou připomínku, aby tuto podal zástupce veřejnosti jako námitku. Zástupce veřejnosti může pak zastupovat veřejnost při projednávání konceptu územně plánovací dokumentace. Členové bystrckého občanského sdružení proti výstavbě R43 v trase Kuřim – Troubsko, které se problematikou již dlouhodobě zabývá, sepsali ve vztahu k R43 věcně shodné připomínky
se současným zmocněním pro zástupce veřejnosti.

Dokument můžete podepsat v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 od pondělí do čtvrtka od 9 do18 h a v pátek od 9 do 14 h, kde je vystaven do 9. března, nebo v Bystrci v úterý 8. března od 18 do 20 h v učebně Společenského centra. Můžete si jej také stáhnout z www.bystrc.zeleni.cz a předat nám již podepsanou.

Se sbíráním podpisů můžete i aktivně pomoci. Námitku předá zástupce veřejnosti Magistrátu města Brna nejpozději 10. března 2011. Právě teď můžete ovlivnit územní plánování. Neváhejte.

Bližší informace: Jana Pálková, 608 470 415.

Jana Pálková, zastupitelka SZ