Příspěvky se štítkem ‚Milan Kuchař’

Překročil ex-starosta Beneš své pravomoci?

31. 5. 2012 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Překročil bývalý starosta Bystrce Svatopluk Beneš (ODS) své pravomoci? Porušila v roce 2008 tehdejší rada městské části zákon? Milan Kuchař z Kuršovy ulice se domnívá, že ano.

K porušení zákona mělo podle Milana Kuchaře dojít 13. října 2008, kdy starosta Beneš podepsal za městskou část nájemní smlouvu se základní a mateřskou školou Pramínek. V ní Bystrc poskytla obecně prospěšné společnosti dvě obecní budovy (Heyrovského 11 a 13) na dobu deseti let za úhrnnou částku jedné koruny.

„Bezplatným nájmem se městská část vzdala příjmů ve výši 1,474 milionu korun ročně,“ poukazuje Milan Kuchař na výši tržního nájemného, vyčíslenou znalcem.

Údajné porušení zákona netkví v samotném faktu odpuštění nájmu. Podobné úlevy poskytuje městská část i dalším subjektům. Nájem neplatí například centrum volného času Bystrouška; tržní výše nájmu zde byla znalcem ohodnocena roční částkou převyšující půl milionu korun. Problém je dle Milana Kuchaře v tom, že v případě Pramínku rozhodla o uzavření smlouvy pouze rada městské části, nikoli zastupitelstvo.

„Podle zákona o obcích je rozhodování o poskytování dotací v tak velké výši vyhrazeno pouze zastupitelstvu,“ tvrdí Milan Kuchař. „Rada smí uzavřít podobné smlouvy jen do výše dvaceti nebo v některých případech padesáti tisíc korun.“

Pokud by měl Milan Kuchař pravdu, nájemní smlouva s Pramínkem by tak zřejmě byla od roku 2008 neplatná, navíc by ji nebylo nijak možné zpětně legalizovat. Jestli by to znamenalo nutnost od organizace dodatečně vybrat nájemné v tržní výši, není v této chvíli jasné.

Milan Kuchař, který již dříve mnohokrát poukazoval na různé problémy v hospodaření městské části, sepsal k věci dvě podání. Jedním z nich se obrátil na kontrolní výbor zastupitelstva, druhé adresoval samotnému zastupitelstvu.

„Jednání rady musí prověřit (kontrolní) orgán zastupitelstva a tento obchodní vztah dát do souladu se zákonem,“ uzavřel text svého podnětu Milan Kuchař.

-vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře kontrolnímu výboru a zastupitelstvu (PDF)

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku

18. 2. 2012 v 17.27 • Témata: , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař doručil Bystrčníku text, kterým reaguje na komentář místostarosty Jiřího Altmana (ČSSD) pod článkem Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice. Pro ty, kteří nevědí oč jde, krátce vysvětlím, že Milan Kuchař popohání před přestupkovou komisi místostarostu Altmana spolu se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým (ČSSD), jelikož se podle něj dopustili zatajení střetu zájmů, nezveřejnili na úřední desce návrh rozpočtu na rok 2012 a v souvislosti s pojištěním zastupitelů se „nezákonně obohatili“. Celá věc je značně spletitá. Údajné přestupky obou radních projedná příslušná komise magistrátu.

V textu Milana Kuchaře zmíněné události okolo účetnictví Bytasenu již byly na stránkách Bystrčníku diskutovány. Zájemce si může přečíst články Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?, Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní a Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař.

Dopis Milana Kuchaře obsahuje jeho osobní názory a stanoviska. Zveřejňujeme jej v původním znění, případné chyby způsobil obtížný převod strojopisného textu do elektronické podoby. Originál dopisu si můžete stáhnout pod článkem.

-vl-

*

Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku ke komentáři pana Jiří Altmana u článku Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice.

Je průkazné, že pan Jiří Altman je již 13 let bystrckým místostarostou – a že do 15. 4. 2009 měl na starosti vnitřní věci, včetně vyvěšování dokumentů na Úřední desku. Jako zodpovědný místostarosta tehdy každý rok zajistil např. dodržení zákona o rozpočt. pravidlech tím, že návrh ročního rozpočtu byl vždy úřadem MČ zásadně předložen k projednání, k připomínkování a ke schválení usnesením Radě městské části. Radou MČ schválené připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracovány a takto získaná a schválená konečná čísla jednotlivých skupin návrhu rozpočtu byla jako zákonný dokument vyděšena na Úřední desce bystrcké radnice!

Proč byl od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011 nejdříve vyvěšen na úřední desce koncept návrhu rozpočtu a teprve 16. 11. 2011 byl návrh rozpočtu Radou MČ projednán a usnesením schválen, je záhadou!

Velmi zarážející ale je, že proti tomuto postupu neprotestoval velmi zkušený pan místostarosta J.Altman, zvláště když dne 29. 11. 2011 Rada Jihomoravského kra je,  jejímž je 3,5 roku členem, po projednání schválila usnesením návrh rozpočtu kraje na r.2012 – a v bodě c/usnesení uložila přísluš. odboru zabezpečit zveřejnění dle přísl.§ zákona o rozpočtových pravidlech! Každý zkušený a zodpovědný místostarosta má povinnost svoji obec chránit před hrozbou vysoké pokuty za správní delikt – a pokud je to možno, hrozbu pokuty odvrátit, následky zmírnit. Pan místostarosta J. Altman v této záležitosti neudělal vůbec nic!

V roce 2005 hrozilo panu místostarostovi odvolání z funkce, pro selhání při hospodaření s obecními byty správcem bytů Bytasenem, za což byl Zastupitelstvu MČ a občanům odpovědný pan J.Altmant. Je ne vyvratitelné, že od 1. 11. 2004 do 20. 2. 2005 se Bytasenu zhroutilo celé účetnictví o hospodaření s byty, a že v této účetní agónii vykázal Bytasen zcela vážně za rok 2004 zisk pouhých 268 tisíc, místo plánem Bytasenu orgánem ZMČ uloženého úkolu hospodařit tak, aby za rok 2004 zisk dosáhl cca 16-ti milionů korun! Úsilím znalců z fi ECOJUR Brno se podařilo ze zachráněných nebo obnovených účet. dokladů prokázat zisk za r. 2004 jen cca 8 milionů Kč, propad zbývajících 8 milionů plánov. zisku nebyl nikdy a nikým vysvětlen, nebo zdůvodněn! Pan Altman se zasadil i o to, aby Bytasen nebyl potrestán smluvní pokutou ve výši cca jeden milion Kč za vedení účetnictví v rozporu se zákonem po dobu 3 měsíců /listopad 2004 až leden 2005/! Od této události-skandálu v roce 2004 až 2006 – stále není hospodaření Bytasenu pod čtvrtletní kontrolou ze strany Rady MČ, Zastupitelstva MČ a veřejnosti – přitom výnosy při hospodaření s byty dosahují ročně cca 80 milionů Kč!

Návrh, aby si radní MČ Brno-Bystrc sami schválili /a dalším několika členům ZMČ/ soukromé pojištění za škodu, způsobenou vlastní obci, kdy pojistné za ně hradí ročně radnice z veřejných peněz, byl poprvé uplatněn v listopadu 2008. Znovu byl tento způsobe soukromého pojištění za obecní peníze zopakován v dubnu 2011-pro 15 zastupitelů. Jde o typický příklad, jak někteří veřejní činitelé, včetně pana starosty a pana místostarosty Altmana občanům tvrdí, že Bystrc má málo finančních prostředků, proto musí šetřit – a sami nakládají s veřej. prostředky ve svůj prospěch, navíc se zatajením střetu zájmů! Podle pana Altmana jde o zcela legální postup, jenom poněkud ostudně nemravný – a proto zcela nepřijatelný pro soukromé pojištění zastupitelů Jihomor. kraje za veřejné peníze, což je určitě názor pana hejtmana Haška a jeho nejbližšíck spolupracovníků. Náš starosta pan V. Vetchý má k veřejným financím přístup zcela jiný-pojistit se nechal podruhé!

Ing. Milan Kuchař
13. 3. 2012

*

Ke stažení

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku (PDF)
Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice
Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?
Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice

15. 2. 2012 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

„Vaše nařčení odmítáme jako nepodložené a nedůvodné,“ odpověděl Milanu Kuchaři tajemník bystrckého úřadu Jiří Kroupa. Pan Kuchař obvinil svým podáním u přestupkové komise starostu Vladimíra Vetchého a místostarostu Jiřího Altmana (oba ČSSD) z toho, že před občany zatajili návrh rozpočtu městské části na rok 2012. Milan Kuchař (ex-vůdce bystrckých VV) tvrdí, že se návrh neobjevil na webu úřadu (viz Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?), a dovozuje z toho i možnost udělení pokuty městské části. Ta by prý mohla dosáhnout až jednoho milionu korun.

„Veškeré písemnosti, tedy i návrh rozpočtu městské části byl v souladu s § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souběžně s vyvěšením na úřední desce zveřejněn i na její elektronické podobě, a to od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011,“ odmítl tvrzení Milana Kuchaře tajemník Kroupa. Naprosto stejně jako tajemník už dříve vyjádřila i vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková.

Obvinění komentoval i starosta Vladimír Vetchý: „Je to nesmysl.“

Nyní bude na panu Kuchařovi, aby svá obvinění u přestupkové komise dokázal. To bude velmi obtížný úkol i z technického hlediska, není zcela jasné, jak by bylo možné doložit, že se dokument na webu ve stanovenou dobu neobjevil. Podání Milana Kuchaře žádný důkazní materiál neobsahuje, je založeno pouze na tvrzení svého autora. Podobně je nejasné, proč pan Kuchař viní z přestupku právě starostu a jednoho ze čtyř místostarostů.

Podání obsahovalo i další obvinění, a to z nepřiznání střetu zájmů a nezákonného obohacení. Toho se měli Vladimír Vetchý a Jiří Altman dopustit v souvislosti s rozhodováním o pojištění zastupitelů. Žádost o „Vyvození odpovědnosti za opakované přestupkové jednání dvou vysokých veřejných činitelů v městské části Brno-Bystrc“, jak svůj text pan Kuchař nazval, nyní posoudí odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

-vl-

Ke stažení

Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?

13. 2. 2012 v 13.52 • Témata: , , , , , ,

Před přestupkovou komisí se budou brzy zpovídat ze svých hříchů starosta Bystrce Vladimír Vetchý a jeho spolupachatel místostarosta Jiří Altman (oba ČSSD). Alespoň taková je představa Milana Kuchaře (ex-vůdce bystrckých Věcí veřejných).

Milan Kuchař zaslal přestupkové komisi návrh k projednání, v něm obviňuje oba výše zmíněné pány z nezákonného jednání. Měli se ho dopustit v souvislosti se sjednáváním pojištění zastupitelů na škody, způsobené obci během své funkce. Komerční pojištění už mnoho let platí za zhruba polovinu zastupitelů městská část. Tím jednak smazává celý smysl osobní odpovědnosti zastupitelů, jednak přenáší zodpovědnost ze zastupitelů na občany (ti zaplatí vyšší pojištění, když zastupitel něco zvrtá) a jednak se – dle Milana Kuchaře – dopouští i překračování zákona.

Milan Kuchař tvrdí, že oba radní při projednávání úhrad pojištění něpřiznali střet zájmů a získali i neoprávněný majetkový prospěch. Za to by jim údajně hrozila pokuta až do výše padesáti tisíc korun.

Ve svém podání Milan Kuchař také kritizuje, že městská část nezveřejnila návrh rozpočtu na rok 2012 na úřední desce na webu úřadu. Zde prý zákon může uložit pokutu až jednoho milionu korun. Milan Kuchař tvrdí, že zastupitelstvo městské části na fakt, že na úřední desce úřadu nebyl návrh rozpočtu zveřejněn, a že městské části hrozí vysoká pokuta, upozorňoval již před projednáním rozpočtu. Přesto však údajně k publikaci návrhu nedošlo.

Jiný názor zastává vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková. Podle ní byl návrh rozpočtu v souladu s ustanovením § 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a schváleným „harmonogramem“ vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od 25. 10. do 10. 11. 2011. Písemné připomínky mohli občané uplatnit do 11. 11. 2011 na odboru finančním, dodává paní Kalousková.

Milan Kuchař odeslal své podání přestupkové komisi 18. ledna tohoto roku. Kdy jej komise projedná není dosud známo. Ustálenou praxí je, že přestupkové komise městských částí delegují projednání přestupků místních zastupitelů na jiné části Brna.

-x- a -vl-

Ke stažení

Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon

20. 11. 2011 v 12.21 • Témata: , , , , ,

„Úhrada soukromého pojištění starosty a části členů ZMČ z veřejných peněz byla nezákonná a od počátku neplatná,“ tvrdí Ing. Milan Kuchař. „Škoda činí 67 850 Kč!“

Milan Kuchař z Kuršovy ulice v Bystrci kritizuje dlouhodobou praxi bystrcké radnice. Ta části svých zastupitelů již mnoho let platí pojištění zastupitelů na škody způsobené obci. Z dvaceti sedmi zastupitelů jich má pojištění zaplaceno městskou částí víc než polovina.

Pan Kuchař se domnívá, že placením individuálního pojištění  dochází k porušování zákona.

„Odměňování starosty, místostarostů, dalších členů Rady MČ a dalších členů ZMČ z veřejných peněz za výkon jim svěřených funkcí podléhá přísným pravidlům, stanoveným v zákoně č.128/2000 Sb. o obcích a v nařízení vlády 37/2003 Sb. Totéž platí i pro případné snahy o zvýšení jejich příjmů v průběhu volebního období,“ míní Milan Kuchař. Podle něj je proplácení pojištění navyšováním odměny zastupitelům, nikdy a nikým neschváleným.

„Ani Zastupitelstvo ani Rada městské části nikdy v souvislosti s úhradou soukromého pojištění starosty a části zastupitelů nedaly souhlas k udělení odměn nebo peněžitých darů,“ píše Milan Kuchař v podání, adresovaném zastupitelstvu Bystrce.

Jak přesně probíhá proplácení pojištění zastupitelům se tak docela neví. Petr Adámek (ODS) v dubnu 2009 tvrdil, že proplacená částka je dalším příjmem zastupitele, který zvlášť daní, naopak Patr Laštůvka (Strana Zelených) uváděl, že se částka odečte z odměn zastupitelů a k navýšení tedy nedochází. Záhadu by bylo snadné objasnit podáním žádosti o informace úřadu městské části, zatím to však nikdo neudělal.

Praxe proplácení individuálního pojištění zodpovědnosti zastupitelům z veřejných prostředků trvá přinejmenším od roku 2009. Milan Kuchař ji také už od té doby kritizuje. Zatím bezvýsledně, jeho podání zastupitelstvu neměla až dosud žádný efekt. Proč se neobrátil se stížností na porušení zákona na jiné instituce, není zřejmé.

„Byl porušen zákon a Bystrci vznikla škoda 67 850 korun. Náhradu této škody je třeba po projednání věci dne 7. 12. 2011 v zastupitelstvu začít vymáhat,“ uzavírá svůj text Milan Kuchař.

Jestli však k projednání v zastupitelstvu dojde, je více než sporné. Na program jednání by pojištění musel dát některý za zastupitelů, případně by zastupitel mohl vznést dotaz na Radu s žádostí o objasnění celé věci. Podání Milana Kuchaře je však adresováno zastupitelstvu jako celku, neoslovuje konkrétně žádného z jeho členů. Na základě dosavadních zkušeností se tak jeví jako velmi nepravděpodobné, že by někdo z členů zastupitelstva projevil iniciativu v míře větší než obvyklé, a o rozluštění zákonnosti či nezákonnosti bystrckého pojišťování se doopravdy pokusil.

-vl-

Ke stažení

Milan Kuchař: Podání zastupitelstvu Bystrce k pojištění zastupitelů (PDF)

Související

Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Komentář: Není nad dobré úmysly

12. 11. 2011 v 09.24 • Témata: , , , , ,

Milan Kuchař, pověstný bystrcký odbojník, si stále nedá pokoj. Poté, co po slabých pěti nebo šesti letech přiměl bystrckou Radu, aby na stránkách radnicí vydávaného periodika zveřejňovala zprávy o své činnosti, snaží se dotáhnout do konce další dlouholetou kauzu. Týká se pojištění zastupitelů.

Záležitost se táhne přinejmenším od počátku roku 2009. Tehdy Milan Kuchař kritizoval praxi, kdy části zastupitelů je z prostředků radnice hrazeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci. Věc se v roce 2009 dále zkomplikovala, protože tehdejší osazenstvo bystrckého úřadu poskytovalo panu Kuchaři – patrně záměrně – neúplné odpovědi na žádosti o informace, z nichž vypustilo klíčové údaje.

Milan Kuchaři se nelíbilo a nelíbí, že soukromé pojištění zastupitelů je hrazeno z veřejných peněz. V roce 2009 požádal o posudek dokonce i organizaci Transparency International, která jej přislíbila, aby nakonec slib nesplnila. Na pojišťovací praxi se také od roku 2009 nic nezměnilo, a tak pan Kuchař bojuje dál.

Pojištění stojí ročně městskou část zhruba 22 tisíc korun. Pojištěni nejsou všichni zastupitelé, jen ti, kteří se aktivně k nabídce přihlásí. V roce 2008 to bylo 14 z 27, letos se nechalo pojistit 15 bystrckých zastupitelů.

Lze namítnout, že částka je nevýznamná a řádově srovnatelná se sumou, kterou průměrný zastupitel projí ročně na jednání v obložených chlebíčcích. Je možné poukázat na běžnou praxi v soukromých firmách – ty obdobné pojištění zodpovědnosti svým zaměstnancům často také hradí (a pak jim to strhnou z platu). Oproti takové argumentaci lze postavit principiální stanoviska, což milerád přenechám panu Kuchaři. Sám si chci povšimnout něčeho jiného.

To, že zákonodárce učinil zastupitele osobně a hmotně zodpovědnými za případná špatná rozhodnutí, vypadá na první pohled dobrý nápad. Těžko najít občana, který by radostí nezavýskl. Uděláš něco špatně? Zaplatíš, milánku. Občan, seznámen s takovým zákonem, bude rád. Pochválí si, že motivace zastupitelů dělat svou práci pořádně se zlepší.

Chyba lávky, nic takového. Nezlepší, nezmění, žádná zodpovědnost. Výsledkem celého, snad původně i dobře míněného systému, je pouze další přesun peněz daňového poplatníka přímo na účet větší soukromé firmy. Nic jiného se nestane.

Kolik takových schémat dokážete vyjmenovat? Mýtné? Správně. Celý smysl výběru mýtného je pouze v přesunování vašich peněz na účty firmy Kapsch. Na silnice, byť si to prostší člověk zpočátku mohl myslet, nejenže nepřijde navíc ani koruna – naopak, dostanou méně, než kdyby žádné mýtné neexistovalo.

Co dál? Stavební spoření? Také správně. Pod záminkou pomoci mladým rodinám stát hradí z vašich peněz marketingové akce bankám. Z daní se platí nahánění klientů soukromým subjektům. Kdyby stavební spoření neexistovalo, musely by se banky samy starat, jak klienty získat. Musely by nabídnou větší výnosy. Stavební spoření je penězovod z veřejného rozpočtu na účet velkých společností.

Napadají vás další příklady? Jak by ne, mne taky. Co mne však nenapadá, je pointa tohoto článku. Nemám, nedám, jářku, ani smrt nebere. Ještě pár neprokouknutých dobrých nápadů a skončíte taky tak.

Viktor Lošťák

 

Související

Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Listopadové Bystrcké noviny

2. 11. 2011 v 16.42 • Témata: , , , ,

Listopadové číslo Bystrckých novin si můžete ode dneška stáhnout z webu radnice.

Na první straně informují (místo-)starostové o kanalizaci a nové školce (včetně termínu přihlášek). Vladimír Vetchý v úvodníku používá bez zábran obratu „požádal jsem o spolupráci i Bystrčník“, čímž završil úpadek tohoto kdysi obávaného média do bažiny oficiózní bezzubosti. Kde jsou ty doby, kdy jsme dokázali naštvat každého…

Druhá strana je celá vyhražena zprávě o činnosti rady; Milan Kuchař, který o tyto informace usiloval několik let, se jistě tetelí blahy. Na straně 3 Jiří Altman píše o probíhajících dopravních stavbách v Bystrci a Eva Kubátová nenápadně připravuje lidi na sněhovou kalamitu výčtem obou chodníků, jež se v zimě budou uklízet.

Okénko zastupitelů je tentokrát obsazeno tématem hracích automatů a heren. Manželé Káňovi slaví 65 let společného soužití, což lze komentovat různě, ale když je to baví, ať si to užijí (strana 5). David Stančík na straně 6 publikuje článek se zajímavým názvem „Konec prasopejskařů v Bystrci“. Bohužel obsah není plamenným vyhlášením vyhlazovací války majitelům psů, ale jen moralistní výzvou, aby pejskaři po svých zvířatech sbírali lejna. Pak je hromada obvyklých pozvánek na všechno možné a na straně 9 otiskli článek i mé dceři, tudíž asi bude ráda, a já už nikomu nevymluvím, že tu grafomanii nemáme v rodině.

Celkově je to tentokrát v rámci možností i docela ke čtení.

Viktor Lošťák

 

Bystrcké noviny 7/2011

4. 9. 2011 v 14.37 • Témata: , , , , , ,

Zářijové číslo Bystrckých novin je ode dneška ke stažení na webu. Starosta Vladimír Vetchý se v titulním článku čísla zabývá bystrckými školami a školkami. To je pěkné, záslužné, avšak nikoli historické.

Historickým milníkem je strana druhá. Po letech konfliktů a stavění se na hlavu Ing. Milan Kuchař, největší a nejznámnější bystrcký odbojář, dosáhl svého. Rada Bystrce informuje o své činnosti! Co rada schválila, co neschválila, koho odvolala a koho ne, to vše si teď můžete přečíst. Trochu smůla je, že se v září popisuje červnové jednání Rady, ale protentokrát buďme shovívaví.

O činnosti výboru pro Kamechy informuje na třetí straně jeho předseda Vilém Buriánek.

Na čtvrté straně mohou někoho zaujmout svou umanutostí výzvy politických stran, aby k nim na schůzi přece jen někdo zašel, aby se zajímal, aby aspoň něco. Zveřejňují je v nezměněné podobě už několik let – a pořád nikdo. Smutné.

Paní Kubátová z odboru životního prostředí píše o kontejnerech na elektroodpad, a odpovídá na dotaz občana (!). A na straně šesté další zápis do historie! Bystrcké noviny publikují slovo Bystrčník, a to i s odkazem! Něco neuvěřitelného.

Zbytek čísla jsou obvyklé děti a sport, završené inzeráty. Ne úplně špatné, ale porno to přece jen není. Snad příště.

-vl-

Supermarket u Kuršovy: Tři otázky Milana Kuchaře

26. 5. 2011 v 16.00 • Témata: , , , , , , , ,

O stavbě supermarketu u Kuršovy ulice, konkrétně před domy Kuršova 1 a 3, se hovoří už několik let. Záměr společnosti Fuertes Development vyvolal už dvě petiční akce, odpor obyvatel soliterních domů z Kuršovy ulice je velmi jednoznačný.

Ing. Milan Kuchař z Kuršovy 5 se obrátil žádostí o informace na odbor územního plánování brněnského magistrátu. Položil úředníkům tři otázky.

Ing. Milan Kuchař: Společnost Fuertes Development, s.r.o. podala zřejmě v roce 2009 nový návrh (žádost) na změnu Územního plánu města Brna v k.ú. Bystrc mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova v souvislosti s investičním záměrem realizovat na předmětné ploše výstavbu supermarketu, ale již se zvýšeným počtem nových parkovacích míst. Byl schválen nový návrh změny územního plánu v rámci vyhlášeného připomínkového řízení na jaře roku 2010? Nebo byl hodnotící komisí s orgány statutárního města Brna zamítnut, protože nebyl projednán a schválen nikdy v Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc?

JUDr. Dagmar Janevová: Společnost Fuertes Development, s.r.o. podala novou žádost o změnu Územního plánu města Brna (ÚPmB) ze stabilizované plochy čistého bydlení (BC) a plochy komunikací a prostranství místního významu na návrhovou smíšenou plochu obchodu a služeb (SO) za účelem výstavby obchodního objektu dne 23. 6. 2008 a tuto doložila soúhlasem ZMČ Bmo-Bystrc výpisem ze zápisu z 5/8. zasedání dne 12. 12. 2007. Podotýkáme, že nová a původní žádost (z 27. 12. 2007) jsou z funkčního hlediska shodné, liší se pouze způsobem uspořádání parkovacích ploch (zmenšení ploch na terénu ve prospěch zeleně a zřízení parkoviště na střeše uvažovaného obchodního objektu), což je detail, který je předmětem územních řízení a z hlediska územního plánuje nepodstatný.

Zmiňovaná žádost byla zařazena do 26. souboru změn ÚPmB pod číslem B30/08-I, spolu s tímto souborem prošla všemi fázemi pořizování a byla v jeho rámci předložena Zastupitelstvu města Brna na Z6/006. zasedání dne 17. 5. 2011. ZMB návrh této změny projednalo, v samostatném hlasování však k ní nepřijalo žádné usnesení.

Bystrc II, Vejrostova, Kuršova, Horní náměstí. Supermarket chce firma Fuertes Development postavit v místě, kde jsou nyní dvě parkoviště vedle sebe. Část parkovacích ploch mají nahradit stání na střeše obchodu.

Je návrh změny Územního plánu města Brna v k.ú. Bystrc mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova součástí současného souboru konceptu změn ÚP, k nimž mohou městské části dávat své připomínky údajně do konce června 2011? Je hrozba záměru stavby supermarketu na parkovišti u domu Kuršova č. 3 dále reálná nebo již pominula?

OÚPR sděluje, že ve všech třech variantách konceptu nového ÚPmB, ke kterému se mohou vyjadřovat městské části do konce června 2011, i sou pozemky, na kterých společnost Fuertes Development s.r.o. žádala o změnu platného ÚPmB, vymezeny jako stabilizovaná plocha bydlení (B). Koncept nového ÚPmB je k dispozici na www.bmo.cz – Územní plán -Připravovaný ÚPmB.

Společnost Fuertes Development, s.r.o., požádala město Brno o pronájem pozemků mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova za účelem předprojektové přípravy v rámci investičního záměru výstavby široko sortimentní prodejny s příslušným počtem parkovacích míst a celkovou úpravou navazujících zpevněných ploch. Daly orgány města souhlas kpronájmu předmětných ploch společnosti Fuertes Development, s.r.o., a pokud ano, kdy to bylo?

Společnost Fuertes Development, s.r.o. požádala dne 29.7.2009 OÚPR o vyjádření k pronájmu pozemků parc.č. 2483/34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 101, 107, 112, 113, 130 vk.ú.Bystrc za účelem předprojektové přípravy investičního záměru (inženýrsko-geologický průzkum, příprava stanovisek pro potřeby územního řízení apod). Z územního hlediska nebyl doporučen pronájem výše uvedených pozemků ani jejich částí, bylo doporučeno uzavření jiného právního vztahu, který by umožnil provedení potřebných předprojektových prací. V rámci zpracovávání této informace bylo zjištěno, že samosprávné orgány města nedaly souhlas k pronájmu uvedených pozemků – záměr jejich pronájmu byl projednán v Komisi majetkové Rady města Brna dne 24. 3. 2010 a následně v Radě města Brna dne 14. 4. 2010 s tím, že Rada města Brna vzala žádost společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. o pronájem pozemků v k.ú. Bystrc na vědomí a se záměrem pronájmu těchto pozemků nesouhlasila.

*

Přestože minulý týden zastupitelstvo města Brna neschválilo navrhované změny územního plánu, jež by stavbu supermarketu umožnily, svolává starosta Bystrce Vladimír Vetchý na úterý 14. června veřejné shromáždění. Od 17 hodin ve Společenském centru budou s občany o stavbě diskutovat a na jejich dotazy odpovídat zástupci bystrcké radnice, úředníci z odboru územního plánování a také zástupci Fuertes Development. Dotýká-li se vás stavba, neváhejte, přijďte a řekněte, co si o věci myslíte. Právě nyní máte možnost dosáhnout změny.

*

Ke stažení

Odpověď OÚPRu (PDF)
Urbanistická studie záměru (PDF)

Související

Kuršova, Kamechy: Veřejné projednání s občany
Fuertes se chce sejít
Kuršova: Petici proti stavbě podepsalo 140 lidí

Petr Hejl a Milan Kuchař uzavřeli miliardovou alianci

1. 4. 2011 v 10.15 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Zcela nečekaný směr nabral projekt Nový hledač. Poté, co získal od investorů jeden milion korun, pustil se autor projektu Petr Hejl z Ondrouškovy ulice do tvorby internetového vyhledávače, který by měl svou dokonalostí pokořit Google.

Nyní, po třech měsících, však překvapivě oznámil, že žádný nový hledač (známý též pod kódovým jménem HlodaCZ) vyvíjet nebude.

Petr Hejl představuje PrudiCZ 1.0. Milan Kuchař označen křížkem.

„Vyhledávání na internetu je out,“ prohlásil dnes na tiskové konferenci Petr Hejl, „Na tom se nedá nic vydělat. Miliardy jsou jinde. Ať si hledají jiní, my budeme obsah vytvářet.“

Za tím účelem Petr Hejl spojil síly s předním bystrckým odbojníkem, fenomenálním sepisovatelem stížností a udání, politiky obávaným a úředníky nenáviděným Milanem Kuchařem.

„Představujeme vám dnes unikátní softwarový produkt, jaký dosud nebyl nikdy vytvořen,“ ohlásili oba pánové na konferenci, ponořené do atmosféry divů, překvapení a salmiakového dýmu.

„Dámy a pánové! Dnes vám prezentujeme software, který je naprosto přelomový. Představuje pro politický boj stejný pokrok, jakým by byla atomová bomba v rukou neandrtálce. Dnes přichází inovativní, nedostižný, fenomenální koncept – vážení přítomní, přichází PrudiCZ  1.0!“

Milan Kuchař objasnil princip aplikace: „Zatímco až dosud jsme museli psát stížnosti na úřady ručně, doslova písmenko po písmenku, v potu tváře a za nemalých nákladů, s PrudiCZem je vše jinak. Jde o automatický, vysoce sofistikovaný generátor stížností, petic, podání a podnětů.“

Petr Hejl aplikaci přítomným novinářům ihned předvedl v akci: „Stačí zadat adresu úřadu a typ podání. PrudiCZ si z internetu stáhne všechny potřebné údaje, jako je adresa úřadu, seznam pracovníků nebo v případě voleného orgánu seznam všech politiků. Pak během několika sekund nebo minut vygeneruje a odešle úřadu vaše stížnosti nebo podněty.“

„Na standardním notebooku jsme schopni dosáhnout až tří set tisíc stížností v minutě!“ zdůrazňuje Milan Kuchař, „Proto jsme taky po úvaze vyloučili z aplikace zadávání tématu podnětu. K čemu? PrudiCZ si z wikipedie stáhne všechna myslitelná témata. Přece si nebudete stěžovat jen na popelnice, když si za stejné peníze můžete stěžovat úplně na všechno. Od abatyší až po žužlavé žužu.“
Oba vynálezci tvrdí, že veřejná správa naprosto není na takové kobercové bombardování připravena.

„PrudiCZ je politickou zbraní hromadného ničení. PrudiCZ znamená definitivní vítězství občanské společnosti nad vším tím zkorumpovaným neřádstvem. Je konec, úplatkáři a tuneláři, přichází Armageddon!“ emfaticky křičí z pódia Milan Kuchař. Petr Hejl s ním souhlasí: „A v tom je právě obrovský komerční potenciál PrudiCZe. Nyní už nemá smysl posílat úřadu jednotlivá podání, protože mezi miliardami stížností, které odešle PrudiCZ, se jedna stížnost ztratí jako kapka v moři. PrudiCZ bude potřebovat každý, kdo to myslí s kverulantstvím aspoň trochu vážně.“

Petr Hejl a Milan Kuchař seznámili konsternované novináře se seznamem sdružení a organizací, které již projevily vážný zájem o zakoupení nového software. PrudiCZ 1.0 se chystají zakoupit Nesehnutí i Hnutí duha, Jihočeské matky, všechny organizace se zkratkou R43 v názvu, všechny organizace se slovem „ekologie“ v názvu, Transparency International, Opacity International, Otevřená společnost o.p.s, Uzavřená společnost o.p.s, Děti Země, Děti Marsu i Venuše, Vesmírní lidé s.r.o., Horní, Dolní i Prostřední náměstí, Samostatný Jih, Pěkný Jih, Pokojný Jih, Strana Zelených, Demokratická strana zelených, Nová strana zelených, Nová demokratická strana zelených, Zelená pro Bystrc, Zelená pro Brno, Zelená pro Kohoutovice, Zelená pro Prahu, Zelená pro Ivančice, Zelená pro Zelenou, Zelená pro úplně cokoli a Přátelé zeleného údolí.

„Je tu také mnoho jednotlivců, kteří do PrudiCZe chtějí investovat,“ dodává Milan Kuchař, „Na prvním místě já sám. Už se mi nebudete smát kvůli psacímu stroji. Tři sta tisíc za minutu. Hohó, radniční korupčníci, teď se budu smát já!“

Krátce po ukončení tiskové konference spáchal tajemník bystrckého úřadu sebevraždu.

-ap- a Josef Ríl

Související

Web Petra Hejla
Vsaďte si na mne, láká Petr Hejl
Milan Kuchař: Potlačování ústavních práv dále pokračuje
Petr Hejl sehnal milion, nový hledač startuje
Obrázek: Pomník Milana Kuchaře
Milan Kuchař: Čeho je moc, toho je příliš
Petr Hejl: Jako za starých dobrých časů
Stránky pořadu Den D
Diskuze o projektu pana Hejla na serveru Lupa
Stránky projektu Nový hledač
Rozhovor s Petrem Hejlem o jeho projektu
Mission Impossible V: Projekt Nový hledač
Týden Živě: Revoluční hledač, lepší než Google
Projekt Nový hledač (výzva investorům)

Video: Jednání zastupitelstva 16. února 2011

3. 3. 2011 v 13.21 • Témata: , , , , , ,

Přinášíme vám videozáznam z jednání bystrckého zastupitelstva 16. února 2011. Schůze se tentokrát obešla bez větších extempore, zčásti kvůli programu, který neobsahoval obzvlášť sporné body, a zčásti kvůli neúčasti legendárního Ing. Milana Kuchaře (zdravotní důvody).

Zajímavým momentem bylo vystoupení bývalého starosty Svatopluka Beneše (ODS), který svou opoziční roli pojal s takovou zaujatostí, že nakonec hlasoval proti všem, včetně své vlastní strany. Jana Pálková (Zelená pro Bystrc) pak v delší slovní přestřelce s místostarostou Jiřím Altmanem (ČSSD) dokazovala nevěrohodnost programového prohlášení rady, v němž pan Altman deklaruje odpor proti R43 Bystrcí, avšak na krajském zastupitelstvu pro dálnici ruku zvedne. Jiří Altman oponoval konstrukcemi, jejichž předivo je natolik efemérní, že by jej sebelepší interpretace nezvratně poškodila, a tak si je raději poslechněte sami.

Svatopluk Beneš pak ještě mezi řádky programového prohlášení rady nalezl jinotajná obvinění bývalé rady (jeho) z nezákonností. Celé jednání dychtivě sledoval ze židle pro občany bývalý zastupitel Michal Lamparter (KDU-ČSL) v tlustém svetru, ale to už je pikantnost doopravdy poslední.

Na schůzi nevystoupil žádný z přítomných občanů a po zhruba pětačtyřiceti minutách skončila přijetím všech navrhovaných usnesení.

Ke stažení

Zápis o průběhu jednání
Příloha k zápisu (obsahuje výhrady Svatopluka Beneše, publikujeme samostatně)

Odměny bystrckých zastupitelů v roce 2010

1. 3. 2011 v 10.08 • Témata: , , , , ,

Ing. Milan Kuchař, legendární bystrcký odbojář a nejvytrvalejší ze všech blech v radničním kožiše, si žádostí o informace podle zákona 106/1999 vyžádal seznam odměn bystrckých zastupitelů v roce 2010. Závěrečný účet činí 3,9 milionu korun.

Pana Kuchaře zajímala výše odměny, vyplacená v prosinci 2010 (druhý sloupec, pokud je údaj prázdný, zastupitel nebyl v říjnu zvolen), celková výše odměn za rok 2010 (třetí sloupec) a případná výše odstupného. Ta se vyplácí tehdy, když zastupitel po volbách opouští funkci starosty nebo místostarosty.

Související

Ing. Milan Kuchař stále v akci (odměny bystrckých zastupitelů v roce 2009)

Ke stažení

Odměny zastupitelů (PDF, kopie odpovědi úřadu)
Odměny zastupitelů (XLS)

Milan Kuchař: Potlačování ústavních práv dále pokračuje

14. 2. 2011 v 11.12 • Témata: , , ,

„Je snadno průkazné, že dále pokračuje potlačování ústavních práv zastupitelů naší městské části a také občanů, což je podle mne útokem na základní demokratické a právní principy,“ píše Ing. Milan Kuchař v podnětu bystrckému zastupitelstvu.

Milan Kuchař již mnoho let útočí na bystrckou radnici neutuchajícími salvami podnětů, stížností a kritiky. Stěžoval si zejména na špatné hospodaření s veřejným majetkem, které podle něj způsobilo městské části milionové škody, kritizoval porušování zákona při jednání rady i zastupitelstva, podával stížnosti na průběh voleb i trestní oznámení. Založil bystrcký klub Věcí veřejných, které vedl až do voleb. Po volbách, kdy se VV v Bystrci nedostaly do zastupitelstva, se předsednictví klubu vzdal.

Podle textu nového podnětu adresovaného bystrckému zastupitelstvu, není ani s novým uspořádáním, které  vzniklo po volbách, pan Kuchař spokojen. Nelíbí se mu událost na posledním jednání zastupitelstva. Tehdy, jak tvdí pan Kuchař, bylo „nečestnou a manipulativní argumentací předsedajícího pana starosty V.Vetchého“ zabráněno zastupitelce Janě Pálkové zařadit na program jednání důležitý bod k problematice dálnice R43. „Nekalou praktikou“ pak mělo být zabráněno radním zúčastnit se jednání jihomoravského kraje k územnímu plánu.

Zastupitelstvo Bystrce bude znovu jednat ve středu 16. února. Dostane-li se podnět Milana Kuchaře na program není zatím známo.

Ke stažení

Plný text podnětu Milana Kuchaře (PDF)

Jiří Altman: Pro R43 nebo proti?

6. 1. 2011 v 15.20 • Témata: , , , ,

„Jak hlasoval místostarosta Jiří Altman, bystrcký i krajský zastupitel, když 16. prosince schvalovalo krajské zastupitelstvo návrh zásad územního rozvoje, v němž se počítá s vedením R43 Bystrcí?“ ptá se Milan Kuchař, ex-předseda bystrckých Věcí veřejných. Těžko říct, proč se místo Bystrčníku neptá přímo pana Altmana, ale co už.

Jiří Altman v telefonické odpovědi na dotaz vysvětlil, že vystoupil při jednání koaličního klubu ČSSD-KDU-ČSL, přednesl známý soupis bystrckých námitek a jako jediný hlasoval proti. Ovšem na jednání klubu. Na zasedání zastupitelstva se však už podřídil většinovému mínění klubu, a hlasoval pro návrh, tedy pro R43 Bystrcí. To, že by i na skutečně důležitém jednání krajského zastupitelstva mohl hlasovat proti návrhu, označil Jiří Altman za pouhé demonstrativní gesto beze všeho významu.

Proti návrhu byl z celého krajského zastupitelstva jediný zastupitel a jeden se hlasování zdržel. O koho šlo, místostarosta Altman neví. Z bystrckých zastupitelů je členem krajského zastupitelstva ještě Pavel Březa (KSČM). Telefon na pana Březu nemáme, ale mail už je na cestě.

Viktor Lošťák

Milan Kuchař už není předsedou VV

13. 12. 2010 v 18.31 • Témata: , , , ,

Na schůzi místního klubu Věcí veřejných v Bystrci 8. prosince složil Ing. Milan Kuchař svou funkci předsedy. Novým předsedou se stal Vlastimil Pavlačka (48 let, matematik-analytik), místopředsedou MUDr. Pavel Novotný (37 let, lékař – anesteziolog). Milan Kuchař nadále zůstává členem výboru místního klubu.

Přestože bystrcké Věci veřejné ve volbách do zastupitelstva neuspěly, jejich výsledek byl téměř nejlepší v celém Brně. Do překročení pětiprocentní hranice jim chybělo (podle údajů Milana Kuchaře) 37 voličů. Místní klub chce i tak nadále aktivně pracovat v komunální politice.

Obrázek: Pomník Milana Kuchaře

9. 12. 2010 v 15.22 • Témata: , , , ,

Po vztahu ODS ke Kamechám svůj další obrázek věnoval J. B. Milanu Kuchařovi. Nazval jej „Satisfakce pana Kuchaře, aneb bystrcký pomník bojovníkům za svobodu a demokracii“. Autor kresby připomíná, že 10. prosince je Mezinárodní den lidských práv. Vyhlašuje jej OSN a slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, poprvé byl slaven v roce 1950. Podle autora obrázku by měl být podíl pana Kuchaře na obhajobě lidských práv navěky oceněn náležitým nápisem na bystrckém pomníku odbojářů všeho druhu.

Bystrčník s tímto názorem naprosto souhlasí. Ptáme se však – je to dost? A hned si také odpovíme: Není! Jistěže tabulka či nápis oslavující pana Kuchaře na současném pomníku být má a bude (jen co najdeme majzlík), ale správně ocení zásluhy pana Kuchaře jen pomník nový, veliký, monumentální a individuální. Báječně se k němu hodí plocha Horního náměstí, které, jak ukazují výsledky ankety, bude v příštím roce i zásluhou bývalého starosty a v plném souladu s přáním občanů přebudováno na hřbitov. Uprostřed křížů na nově přejmenovaném Náměstí Svatopluka Beneše se pak bude tyčit obelisk, oslavující Milana Kuchaře a tím symbolizovat novou etapu bystrckého míru, spolupráce a takových všech těch věcí, co se obvykle něčím symbolizují.

Související

Obrázek: ODS a Kamechy
Anketa: Bystrcký hřbitov

Milan Kuchař: Čeho je moc, toho je příliš

9. 12. 2010 v 13.53 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař, předseda místního klubu Věcí veřejných a dlouholetý oponent radnice, adresuje novému zastupitelstvu další ze svých otevřených dopisů. Text v článku je jen výňatkem z plného textu. Bohužel strojopis pana Kuchaře vzdoruje všem pokusům OCR programů o automatické rozpoznání, a představa ručního přepisování celých dvou stran vyvolává v některých lidech záchvaty hysterie. Plné znění dopisu si stáhněte z odkazu pod článkem.

*

Vážené nové Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva naší MČ /dále jen ZMC/ dne 22.11.2010 bylo cca 40 občanů v sále/veřejnost/ svědky zcela rozdílných osobnostních kvalit dvou zastupitelů, kteří řídili toto jednání od. počátku/první ing.Beneš/ a po volbě nového starosty/RNDr.V.Vetchý-ČSSD/.

Despotický a mnoha skandály zkompromitovaný S. Beneš/ODS/tak jak bylo jeho zvykem ve funkci starosty plných 8 let, opět neváhal záměrně porušit Ústavu ČR a zákon o obcích, a Jednací řád ZMČ a u bodu 3.04 programu mně svévolně nedal slovo k přednesení mého kritického stanoviska k jeho kandidatuře na starostu,ačkoliv jsem předtím k bodům programu 1.4 a 2.0 mluvit k občanům a zastupitelům MC mohl.

Tento protiprávní postup S. Beneše usilovně a snaživě obhajoval zastupitel za ODS P. Adámek ve funkci jakéhosi „mluvčího volební komise“ zmatečným tvrzeními, že Volební řád ZMČ, podepsaný před 8 lety starostou S. Benešem a místostarosty Eliškou Kovářovou a Jiřím Altmanem /také I.Kašíkem/podle jeho výkladu nedává občanům právo vyjádřit svá stanoviska ke kandidátům na fukci starosty v Bystrci! Přitom všichni jenom trochu objektivnější zastupitelé i občané dobře vědí, že Volební řád je příliš nízká právní norma, která nemůže zrušit právo občanů dle §16,odst.2c, zákona o obcích vyjadřovat na zasedání ZMČ svá stanoviska k projednávaným věcem.

Oba tito zastupitelé z ODS opět klamali a podváděli občany a zastupitele MČ. Proti protiprávními jednání však nezasáhla ani paní zastupitelka za ODS Alena Křivánková, nebo ing. Jára, nebo P. Župka/všichniODS/. Až bude výbor místní ODS hledat příčiny výrazného poklesu počtu voličů, je určitě zatajování důležitých informací,klamání a podvádění občanů účelově po dobu 8 let jednou z nich. Čeho je moc, toho je příliš!

Po zvolení nového starosty se řízení zasedání ZMČ5 ujal pan RNDr.Vladimír Vetchý, který již dle svých slov bude respektovat zákon, Ústavu ČR i práva občanů.K bodu 3.05 -volba místostarostů,mně nový pan starosta Vetchý slovo samozřejmě dal, navíc po diskuzi pod jeho vedením nové Zastupitelstvo MČ schválilo hlasováním změnu Volebního řádu a k volbě místostarostů, členů Rady MČ a předsedů a členů výborů ZMČ již mohli říci svá stanoviska všichni občané v sále. Tímto způsobem byla prolomena c e n z u r a , uplatňovaná dřívějším starostou Benešem a 4 místostarosty k zabránění občanům v sále říci svá kritická stanoviska k projednávaným věcem! Demokracie v Bystrci konečně vítězí, nebezpečí jejího zneužívání některými zastupiteli z ODS i  z ČSSD dále trvá! Na těchto pozitivních změnách mají svůj podíl i členové a kandidáti do ZMČ za stranu Věci veřejné. Do zisku 5% chybělo 30 voličů/a 27 hlasů!/

(…)

Ing. Milan Kuchař
Věci veřejné, Bystrc

Ke stažení

Plný text podnětu Milana Kuchaře novému zastupitelstvu (PDF)

Volební stížnost Milana Kuchaře zamítnuta

9. 11. 2010 v 14.35 • Témata: , , , , , , , ,

Krajský soud v Brně zamítl stížnost Ing. Milana Kuchaře na neplatnost komunálních voleb v Bystrci. Z obsáhlého zdůvodnění vyjímáme:

„Legálnost hlasování ve volbách do zastupitelstva obce nemůže být zpochybněna toliko blíže nepodloženými domněnkami navrhovatele a jeho subjektivním hodnocením volebních výsledků. Navrhovatel neuvedl v návrhu žádné zásadní tvrzení, které by samo o sobě odůvodňovalo nebo alespoň mohlo vzbudit pochybnosti o správnosti volebních výsledků. Subjektivní přesvědčení navrhovatele nemůže vést k závěru, že by byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který by mohl ovlivnit výsledek volby kandidátů navrhovatelem jmenovaných.“

Milan Kuchař ve své stížnosti napadl nejen vedení volební kampaně, které podle něj odporovalo volebnímu zákonu, ale také volební zákon samotný. Ten je podle něj v rozporu s ústavou. Žádal proto ve svém podání krajský soud, aby stížnost předal soudu ústavnímu. I to soud odmítl.

„Názor navrhovatele o protiústavnosti volebního zákona soud nesdílí a neshledal proto důvod, aby přerušil řízení o volební stížnosti a podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky předložil věc Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení volebního zákona pro jeho rozpor pokračování 5 31A 95/2010 s ústavním pořádkem, jak požaduje navrhovatel. Především proto, že podle konstantní judikatury Ústavního soudu je daná zákonná úprava považována za ústavní, přičemž interpretem Ústavy České republiky a ústavnosti zákonů je právě Ústavní soud (čl. 83, čl. 89 odst. 2 Ústavy).“

Proti usnesení krajského soudu nejsou žádné opravné prostředky přípustné. Nyní tedy bude možné, aby stávající starosta Svatopluk Beneš svolal ustavující schůzi nového zastupitelstva. Lze odhadnout, že jejím termínem bude středa 25. listopadu.

Ke stažení

Usnesení krajského soudu (PDF)
Text stížnosti Ing. Milana Kuchaře (PDF)
Doplnění stížnosti (PDF)

Související

Stížnost Milana Kuchaře odsunula zastupitelstvo
Stížnost Milana Kuchaře na neplatnost voleb
Milan Kuchař: Nový útok na volby

Stížnost Milana Kuchaře odsunula zastupitelstvo

4. 11. 2010 v 14.49 • Témata: , , , , , , ,

První, ustavující jednání nového zastupitelstva, se odkládá. Příčinou je stížnost Ing. Milana Kuchaře (lídr bystrckých VV) na neplatnost voleb v Bystrci.

Původně se mělo zastupitelstvo sejít 10. listopadu. Protože však zatím není jasné, zda v Bystrci nebudou volby anulovány nebo jejich výsledky pozměněny, musí se jednání odložit. Soud musí o žalobě Milana Kuchaře rozhodnout do dvaceti dnů od podání žaloby (29. října). Zastupitelstvo se tak sejde nejdříve 24. listopadu, možná ale až 1. prosince. Pokud soud využije celé lhůty, může se zastupitelstvo sejít dokonce až 18. prosince a v případě, že bude nutné volby opakovat (což je však zcela nepravděpodobné), dokonce i za půl roku.

Pan Kuchař oznámil, že svou žalobu později doplnil o detaily, které by měly podpořit jeho argumentaci. Jednání zastupitelstva svolává současný starosta Svatopluk Beneš, který ve funkci zůstává až do zvolení starosty nového.

Související

Stížnost Milana Kuchaře na neplatnost voleb
Milan Kuchař: Nový útok na volby

Stížnost Milana Kuchaře na neplatnost voleb

31. 10. 2010 v 16.49 • Témata: , , , , ,

„Vážený Krajský soude. Návrhem na neplatnost volby šesti kandidátů podle §60, odst.4, zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí se domáhám soudní ochrany svých práv a základních demokratických principů, které níže jmenovaná skupina nejvlivnějších politiků z místních organizací politických stran ODS /3 osoby/ a z ČSSD /také 3 osoby/ záměrným vedením nečestné a nepoctivé volební kampaně hrubým způsobem opakovaně porušovala.“

Takto začíná text stížnosti, kterou Ing. Milan Kuchař, předseda bystrckého klubu Věcí veřejných, doručil krajskému soudu v Brně. Žaloba pokračuje:

„Podle mne jednali všichni zcela protiústavním postupem proto, aby si nepřípustnou manipulací s fakty a manipulací s voliči zajistili své znovuzvolení a návrat do svých vysokých funkcí v orgánech samosprávy v MČ Brno-Bystrc. Jsem přesvědčen, že porušením Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod také porušili průběh svobodných demokratických voleb, porušili i smysl a obsah volebního zákona takovým způsobem, který mohl ovlivnit volební rozhodování voličů a tím i ovlivnit výsledky voleb, v obci Brno-Bystrc“.

Milan Kuchař založil argumentaci na svých dlouholetých obviněních bystrcké rady z porušování zákona o obcích. Toho se rada, jak se pan Kuchař domnívá, dopouští zejména neinformováním veřejnosti o své činnosti v Bystrckých novinách a na jednáních zastupitelstva. Dalšími argumenty jsou pak obvinění šesti kandidátů (ODS + ČSSD) z nezákonných postupů a nekalých praktik, kterými způsobili miliónové škody a poukaz na cenzuru v Bystrckých novinách.

Ing. Milan Kuchař žádá, aby volba Svatopluka Beneše, Aleny Křivánkové, Petra Adámka, Jiřího Altmana,Vladimíra Vetchého a Marie Pešové do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc byla prohlášena za neplatnou.

Protože stížnost pana Kuchaře neobsahuje výčet konkrétních ustanovení volebního zákona, která měla být porušena, lze se domnívat, že ji soud odloží s poukazem na formální nedostatky.

Ke stažení

Text stížnosti (PDF)

Související

Milan Kuchař: Nový útok na volby
Milan Kuchař proti volbám

Milan Kuchař: Nový útok na volby

29. 10. 2010 v 18.27 • Témata: , , ,

Je to tam! Ještě se třepotá síťka basketbalového koše podatelny Krajského soudu, kam Ing. Milan Kuchař přesně mířeným hodem umístil pátou v pořadí žalobu na volby. Po dvou žalobách na předchozí komunálky, jedny parlamentní a jedny krajské jsou
to tentokrát poslední volby do zastupitelstva v Bystrci. Tiskárna už si brousí zuby na tisk nových lístků.

Čím Milan Kuchař zdůvodnil svou poslední žalobu, kterou podal u krajského soudu v Brně, není zatím známo. U předchozích žalob zpochybnil morální bezúhonnost kandidátů, soud však argumentaci odmítl s tím, že zákon vyžaduje bezúhonnost pouze ve smyslu čistého trestního rejstříku. Milan Kuchař v minulosti rovněž poukazoval na „nečestné“ vedení kampaně ze strany některých subjektů. I to soud odmítl.

Související

Milan Kuchař proti volbám