Příspěvky se štítkem ‚konkurz’

Bítýška hledá ředitele školy

13. 10. 2013 v 09.36 • Témata: , , , ,

Starosta Městyse Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.

Požadavky

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,

Další požadavky na uchazeče:

 • umění jednat s lidmi a dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti,

 • schopnost komunikace a motivace při vedení zaměstnanců,

Náležitosti ke konkurznímu řízení:

 • přihláška a motivační dopis,

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání(t.j. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

 • originál doklad, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),

 • strukturovaný profesní životopis,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971),

 • návrh koncepce rozvoje školy na dalších šest let se zřetelem na zaměření této školy (v rozsahu max. 5 normostran).

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 11. listopadu 2013 – na adresu Městys Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška nebo osobně doručte do kanceláře Úřadu městyse Veverská Bítýška nejpozději 11. listopadu 2013 do 17.00 hodinObálku označit: NEOTVÍRAT – KONKURZ ZŠ !!!

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu určitou šesti let, předpokládaný nástup 1. 2. 2014.

Ve Veverské Bítýšce 8.10.2013

Josef Mifek
starosta městyse

Konkurz na ředitele školky ve Veverských Knínicích

12. 2. 2013 v 04.09 • Témata: , ,

Starosta obce Veverské Knínice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Veverské Knínice, příspěvková organizace.

Požadavky:

 1. předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona ě. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 2. délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 3. znalost školské problematiky a předpisů;
 4. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení, případně doklady o dalším vzdělání), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele);
 3. strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním Číslem a případně i e-mailovou adresou;
 4. písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran), zohlednit současnou koncepci „Tvořivá Škola s ekologickým zaměřením“;
 5. výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců);
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění;

Ředitel/ředitelka základní školy bude na základě konkurzního řízení jmenován/a na období 6 let. Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy je 1. 5. 2013. Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být dále projednávána. Obálku označte u horního okraje slovy: „Konkurz – neotvírat“.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 18. 3. 2013 do 12:00 hodin na adresu Obecní úřad Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice. Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Bc. Oldřich Matyáš, starosta obce

Ke stažení

Konkurz (PDF)

Plný pytel konkurzů

18. 4. 2012 v 11.58 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Rozsáhlý seznam výběrových řízení nabízí brněnský magistrát. Chcete se stát ředitelem nebo ředitelkou mateřské školy? Žádný problém. Máte na vybranou mezi pětačtyřiceti školkami, z toho tři jsou v Bystrci – Zvídálek (Kachlíkova 17), Skřivánek (Kachlíkova 19), Duha (Kachlíkova 21). Spěchejte, přihlášky musíte odevzdat do 27. dubna.

Komu je mateřská škola málo, může zkusit řízení školy základní. Ředitele či ředitelku hledá magistrát pro 17 základních škol; v Bystrci však jen pro jednu – ZŠ Laštůvkova 77. I zde se můžete přihlásit do 27. dubna.

A kdo má rád jídlo, pro toho je tu školní jídelna. Z šesti nabízených míst ředitele školní jídelny jsou v Bystrci hned tři – Heyrovského 32, Laštůvkova 77 a Vejrostova 1. Pro odevzdání přihlášek platí stejný termín jako u obou předešlých konkurzů.

[ind]

Ke stažení

Konkurzy na ředitele MŠ
Konkurzy na ředitele ZŠ
Konkurzy na ředitele školní jídelny

 

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Říčany

11. 4. 2012 v 10.50 • Témata: , , ,

Starosta obce Říčany u Brna vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Říčany. Přihlášku s potřebnými doklady doručte nejpozději do 18. 5. 2012 do 12.00 hod. na podatelnu obce. Požadavky a bližší informace naleznete na úřední desce obce.

Konkurz na ředitele mateřské školky v Popůvkách

25. 3. 2012 v 09.28 • Témata: , , , , ,

Starostka obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Popůvky, příspěvkové organizace, okr. Brno-venkov, Školní 44, 664 41 p. Troubsko.

 Požadavky

 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. organizační a řídící schopnosti,
 4. dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení,
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci rozvoje školství v rozsahu max. 5 normostran,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 7. originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. září 2012.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 16. dubna 2012 na adresu Obec Popůvky, Náves 25, 664 41 p. Troubsko.  Obálku označte slovy „Konkurs – neotvírat“.

Související

Stránky obecního úřadu v Popůvkách

 

 

 

Konkurz na ředitele zoo? Nedozvíte se nic

5. 3. 2012 v 12.33 • Témata: , , , , , , , ,

Dosavadní ředitel brněnské zoo zůstává ve funkci. To je jediná informace o konkurzu na ředitele zoo, kterou má podle mínění magistrátu i zúčastněných osob občan právo se dozvědět.

Výběrové řízení na ředitele zoologické zahrady proběhlo v únoru. Od svého vypsání byly podmínky pro uchazeče kritizovány – našlo se dost lidí, včetně zaměstnanců zoo, kteří tvrdili, že jsou příliš restriktivní a bezdůvodně vylučují řadu myslitelných kandidátů, případně jsou sestaveny přímo na míru řediteli Hovorkovi. Magistrát ani samotný pan Hovorka se nijak nenamáhali podezření rozptýlit, cokoli vysvětlit a poskytnout rozsáhlejší informace o výběrovém řízení.

Jediné, co mluvčí magistrátu Pavel Žára oznámil, byl počet uchazečů – bylo jich prý pět. Kdo nevěří, ať tam běží. Jména kandidátů totiž prý zveřejnit nelze, údajně to zakazuje zákon. O jaký zákon jde a o jaký výklad se magistrát opírá, mluvčí nesdělil.

Jediným opravdu známým kandidátem tak byl ředitel zoo Martin Hovorka. Toho jsem počátkem února požádal, zda by byl ochoten poskytnout ke zveřejnění „heslovitý nástin koncepce řízení Zoologické zahrady města Brna, p.o. včetně perspektivy jejího rozvoje“. Tento materiál musel každý z uchazečů vypracovat a přiložit k přihlášce.

„Heslovitý nástin koncepce řízení vám poskytnu až po výběrovém řízení,“ odpověděl tehdy pan Hovorka a dalo se to pochopit. Ve chvíli, kdy by byl jediný, kdo takový materiál publikuje, by se vytvořila dosti nerovná situace. Lze očekávat, že kritikové pana Hovorky – a že jich je – by koncepci rozcupovali na cáry, aniž by zvážili, že nepublikované koncepce ostatních uchazečů nemusí být o nic lepší.

Zcela jiná situace ale nastala po oznámení výsledků. Martin Hovorka je znovu ředitelem.  Proč? Čím jeho koncepce výběrovou komisi tak zaujala? Co je vám do toho?!

„Heslovitý nástin koncepce řízení Zoologické zahrady města Brna, p. o., včetně perspektivy jejího rozvoje jsou podklady, které jsem vypracoval za účelem výběrového řízení na pozici ředitele Zoologické zahrady Brno a v tuto chvíli je nebudu poskytovat dalším stranám, včetně médií. Činím to z toho důvodu, protože v koncepci uvádím organizace s kterými hodláme vstoupit do jednání a nebylo by etické, aby byly tyto subjekty o mých záměrech informovány přes média,“ odpovídá počátkem března staronový ředitel Martin Hovorka.

Plať, občane, ale nechtěj vědět. Je to neetické!

Viktor Lošťák

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Beze změn: Hovorka zůstává v čele zoo, Kasala bude šéfovat zeleni
Nový ředitel zoo bude znám v první polovině března
Na ředitele zoo je pět kandidátů
Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

Beze změn: Hovorka zůstává v čele zoo, Kasala bude šéfovat zeleni

29. 2. 2012 v 12.20 • Témata: , , , , , , , , , ,

Ředitelé brněnské zoo i Veřejné zeleně města Brna obhájili své posty ve výběrovém řízení. Martina Hovorku ve vedení zoo však stále kritizují odbory.

Soud kvůli výpovědi pro jednu ze zaměstnankyní. Kritika za zrušení Stálé akvarijní výstavy v Radnické ulici, nebo nedávný spor kvůli zrušené odměně revírníkům. Někteří zaměstnanci brněnské zoo opakovaně brojí proti způsobu, jakým ji vede její šéf Martin Hovorka. Od výběrového řízení na jeho post si slibovali změnu. Nedočkají se. „Výběrová komise doporučila brněnským radním, aby na svém středečním zasedání do funkce zvolila znovu Hovorku. Ve funkci zůstane i ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala,“ potvrdil v úterý náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

Vedení města se zavázalo vypsat výběrové řízení na ředitele všech příspěvkových organizací a městských společností, kteří jsou ve funkci déle jak pět let. Má to být způsob, jak šéfy motivovat k další práci a novým vizím. „Při konkurzu se ale neobjevil nikdo, kdo oba muže předčil zkušenostmi i celkovým projevem. Proto jsme se znovu rozhodli pro současné šéfy,“ vysvětlil Macek, který byl i členem výběrové komise. Již dříve uvedl, že podle města Hovorka i Kasala pracují dobře.

Radikálnější odboráři ze zoo jsou přesto přesvědčení, že existovali vhodnější kandidáti. „Podmínky výběrového řízení byly ovšem nastavené tak, že je předem vyloučily. Konkurz například naprosto zbytečně upřednostňoval veterináře před zoology,“ uvedl předseda starších odborů v zoo Michal Jurčík.

(…)

Zkráceno, celý článek Kláry Židkové si přečtěte na brnensky.denik.cz

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Nový ředitel zoo bude znám v první polovině března
Na ředitele zoo je pět kandidátů
Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

Nový ředitel zoo bude znám v první polovině března

14. 2. 2012 v 10.33 • Témata: , , , , , , , ,

„Konečný výsledek výběrového řízení na ředitele Zoo Brno bude oznámen v první polovině března,“ odpověděl dnes na otázku Bystrčníku Pavel Žára, tiskový mluvčí magistrátu.

Výběrové řízení vypsala magistrátní koalice. Plní tak svůj slib, že všichni ředitelé příspěvkových organizací Brna, kteří jsou ve své funkci déle než pět let, budou muset znovu projít konkurzem.

„Výběrové řízení se uskuteční ve dvou kolech, z prvního z nich postoupí dva nejlepší uchazeči. Zveřejněno bude až jméno vítěze,“ dodal Pavel Žára.

O místo ředitele brněnské zoologické zahrady se spolu s nynějším ředitelem Martinem Hovorkou uchází další čtyři osoby. Jejich jména magistrát odmítl zveřejnit.

-vl-

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Na ředitele zoo je pět kandidátů
Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

 

Na ředitele zoo je pět kandidátů

2. 2. 2012 v 10.56 • Témata: , , , , , , , ,

Pět osob se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele brněnské zoologické zahrady. Bystrčníku to dnes sdělil tiskový mluvčí magistrátu Pavel Žára. Uzávěrka přihlášek byla 31. ledna, nikdo další se už nepřihlásí.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. Jména uchazečů magistrát nezveřejní, občané se dozví pouze jméno vítěze, dodal Pavel Žára. Není však vyloučeno, že svou účast oznámí samotní kandidáti.

Konkurz na místo ředitele vypsal ke konci loňského roku magistrát. Splnil tak předsevzetí koalice, že vypíše výběrové řízení na místa všech ředitelů příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Nynější ředitel zoo Martin Hovorka vede zahradu již 14 let. Do konkurzu se také přihlásil, což potvrdila i mluvčí zahrady Lucie Kapounová.

-x-

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (DOC)

Související

Roman Onderka k výběrovému řízení na ředitele zoo
Brněnské zoo se nedaří. S návštěvností skončila až na desátém místě
Návštěvnost zoo v roce 2011
Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu
Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?
Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno
Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě

Hledá se ředitel/ředitelka pro Zoologickou zahradu

27. 12. 2011 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

Rada Brna splnila předsevzetí magistrátní koalice ODS-ČSSD a vypsala, stejně jako u všech příspěvkových organizací, jejichž ředitelé jsou ve funkci déle než pět let, výběrové řízení na ředitele brněnské zoologické zahrady.

Nynější ředitel MVDr. Martin Hovorka je ve své funkci dvanáct let. Za dobu svého působení kolem něj vznikla početná skupina hlasitých kritiků, převážně z řad chovatelů zahrady. Jedním z nich je i autor následujího textu Jindřich Jedlička. Nyní již bývalý – byl propuštěn v souvislosti se zrušením Stálé akvarijní výstavy letos v létě – zaměstnanec zoo a člen starší ze dvou odborových organizací Zoo Brno hodnotí vývoj v zoo během posledních let a podmínky výběrového řízení.

Text Jindřicha Jedličky jsme převzali ze stránek odborů Zoo Brno.

*

I.

Zoologická zahrada města Brna byla založena v roce 1953. Její odloučené pracoviště, Stálá akvarijní výstava („SAV“ nebo jen „Akvárium“) v centru města pak v roce 1969. Zoologická zahrada je příspěvkovou organizací statutárního města Brna, kde spadá pod řízení Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Zoo je na národní úrovni členem UCSZ (Unie českých a slovenských zoo), na mezinárodní úrovni WAZA, EAZA, i na východ orientované EARAZA. Nejvyšší návštěvnosti dosahovala zoo v letech 1974 až 1984, vždy přes tři sta tisíc návštěvníků samotné zoo, obvykle přes čtyři sta tisíc včetně Akvária. V roce 1981 to bylo 461 058 návštěvníků. Samotné Akvárium dosáhlo statisícových návštěvností v letech 1986 až 1988, v roce 1987 nevelkou expozici v centru města navštívilo cca 115 000 lidí.

Brněnská zoo po roce 1989 nejprve upadala, později stagnovala a stagnuje. Dna propadu návštěvnosti dosáhla samotná zoo v roce 1994 (141 819 návštěvníků), tedy tři roky před jmenováním současného ředitele. Obratu dosáhl pan architekt Petr Fritsch, dočasně pověřený řízením zoo, návštěvnost pak postupně (do roku 1998) rostla na přibližně dvě stě tisíc návštěvníků ročně, a na této hodnotě od roku 1999 stagnuje vyjma úspěšného roku 2008, s mláďaty ledního medvěda. Akvárium se na návštěvnické dno dostalo v letech 2002-2003, tedy v šestém a sedmém roce působení současného ředitele zoo, v obou letech poklesla pod deset tisíc návštěvníků. (Ač bez investic a zájmu ze strany vedení zoo, návštěvnost stálé akvarijní výstavy později rostla až na dvojnásobek těchto hodnot, než bylo v srpnu tohoto roku akvárium na Radnické zrušeno.)

Snahou o nápravu stavu brněnské ZOO  měla být Strategie rozvoje ZOO města Brna zpracovaná v letech 2001 až 2002 Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Ta stanovila na léta 2002 – 2012 následující měřitelné výstupy:

 1. ZOO Brno bude v pořadí návštěvnosti na druhém až třetím místě v rámci zoologických zahrad v ČR, přičemž roční návštěvnost dosáhne minimálně 500 000 osob
 2. V ZOO Brno budou zajištěny odpovídající kapacity služeb pro návštěvníky (počet občerstvovacích míst)
 3. V ZOO Brno bude v 9 pavilonech a 124 expozicích chováno minimálně 443 druhů zvířat v celkovém počtu minimálně 2338 jedinců (v souladu s Chovatelskou koncepcí ZOO města Brna)
 4. ZOO města Brna bude ekonomicky soběstačná minimálně z padesáti procent
 5. ZOO města Brna bude mít jednoho až dva odborné pracovníky odpovědné za realizaci mezinárodních záchranných programů (koordinátoři TAG – Skupiny pro záchranu ohrožených taxonů živočichů, EEP – Evropského záchovného programu nebo CBSG – Skupiny pro záchranu ohrožených živočišných druhů chovaných v zajetí), bude vést jednu až dvě plemenné knihy (jednu pro zahraniční a jednu pro domácí živočišný druh) nebo bude plnohodnotným členem řešitelského týmu mezinárodních záchranných projektů ohrožených živočichů
 6. Jeden až dva odborní pracovníci ZOO města Brna budou členy managementu mezinárodních asociací zoologických zahrad a akvárií
 7. ZOO města Brna se bude účastnit dvojnásobného počtu záchranných projektů EEP, CBSE, IUCN nebo CITES oproti roku 2003 (počet projektů v roce 2003: 22)
 8. Vzdělávací programy ZOO Brno pro veřejnost budou strukturované podle cílových skupin (mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, střední věková skupina, senioři – univerzita třetího věku) a pro každou skupinu bude připraveno nejméně pět programů

Z osmi cílů snad můžeme v roce 2011 pokládat za částečně splněný jeden, ten nejméně náročný, osmý. Rozumí se tím, že existuje několik takzvaných výukových programů, ve skutečnosti ppt prezentací, a několik „pracovních listů“ s jednoduchými otázkami pro různé věkové skupiny dětí. K prvním sedmi cílům postupně:

Ad 1.  Návštěvnost instituce v roce 2010 poklesla na 238 036 návštěvníků, v roce 2009 dosáhla 250 184 návštěvníků. Asi desetinu z toho tvoří návštěvníci Stálé akvarijní výstavy, nikoliv návštěvníci samotné zoo. Obecně návštěvnost zoo stagnuje právě mezi dvěma sty tisíci a čtvrt milionem návštěvníků, tedy na úrovni regionálních zooparků v Chomutově či Jihlavě. Všechny významné zoologické zahrady (Praha, Dvůr Králové, Plzeň, Zlín, Liberec, Ostrava či Olomouc) brněnskou zoo výrazně předčí. Od splnění cíle, půlmilionové roční návštěvnosti a druhého až třetího místa mezi českými zoo jsme se od roku 2002 vzdálili, nikoliv přiblížili.

Ad 2.   Do stravovacích kapacit bylo investováno na dvacet milionů /!/ korun (restaurace u Tygra, stánek v otočce vláčku…), avšak bez výsledku. Restaurace je silně ekonomicky ztrátová a návštěvníky zoo krajně neoblíbená. V horní části zoo se v návštěvnických špičkách kapacity služeb občerstvení naopak nedostává. Neodpustíme si zde poznámku: Patří tento bod svým významem skutečně na druhé místo mezi vytčenými cíli?

Ad 3.  Investiční výdaje zoo byly v uplynulém období historicky rekordní, v přepočtu na hektar expoziční plochy jedny z nejvyšších mezi ostatními zahradami. Přesto prakticky nebyly vybudovány žádné návštěvníkům přístupné pavilony, jen venkovní expozice (bobři, vlci, dětská zoo /domácí zvířata/, medvěd hnědý, rys kanadský, rosomák, sovice sněžná, jeřáb, pekari …) Zoo tedy nadále disponuje dvěma pavilony opic z nichž jeden je přístupný návštěvníkům, pavilonem exotických ptáků, teráriem, návštěvníkům přístupná je i bývalá stáj kopytníků (nyní dětská zoo). Do vnitřních ubikací tygrů je možný průhled z návštěvnické cesty, stáje kopytníků včetně žiraf jsou nadále nepřístupné. Zrušeny byly expozice lvů, jaguárů, pum, gepardů, malých šelem, dikobrazů, hrabavých, vrubozobých a brodivých ptáků, prakticky všech antilop atd. K cíli devíti pavilonů a 124 expozic jsme se vůbec nepřiblížili.

Co se týká počtu druhů a jedinců zvířat, ty se ve výročních zprávách zvýšily především díky průhlednému triku: Jedinci i druhy chované na Stálé akvarijní výstavě na Radnické ulici v centru města začali být sčítáni se zvířaty chovanými v zoo, dříve byly uváděni v téže publikaci zvlášť. (Poznámka: Nyní, po zrušení akvária na Radnické ulici, navíc 90% těchto jedinců a druhů není vůbec vystaveno pro veřejnost.) Mají-li být nové a staré údaje porovnatelné, je třeba si v duchu odečíst asi tisíc akvarijních rybiček stovky druhů od nyní udávaných hodnot 1700 chovaných zvířat tří set druhů. K vytčeným cílovým číslům 2338 jedinců 443 druhů jsme se tedy vůbec nepřiblížili, uvážíme-li, že čísla ve Strategii jsou převzata z Expoziční koncepce (Král, B. 2000), a ta se Stálé akvarijní výstavě nevěnuje a její chovance nezahrnuje.

Ad 4.  Dosud nejvyšší soběstačnosti (42%) dosáhla zoo v roce 2008 díky náhodnému chovatelskému úspěchu, odchovu dvou mláďat medvěda ledního, tento úspěch byl komerčně důsledně využit. Ihned následujícího roku číslo kleslo zpět na tradičnějších 36%, přibližně třetinové soběstačnosti dosahuje naše zoo dlouhodobě. K padesátiprocentní soběstačnosti nyní nesměřujeme. Je ovšem třeba říci, že ředitel Martin Hovorka v ústních diskusích podmiňuje vysokou návštěvnost i soběstačnost zoo investičními dotacemi v každoroční výši padesáti milionů korun po deset let, tedy půl miliardou v investičních dotacích, a to s sebou přináší i podstatné navýšení provozních nákladů budoucích staveb. Je tedy možné, že dosažení padesátiprocentní soběstačnosti zoo takovýmto způsobem by bylo pro zřizovatele Pyrrhovým vítězstvím. Pokrytí padesáti procent nákladů provozu zoo by město poté stálo v absolutní částce mnohem více, než dnešní provozní dotace kryjící dvě třetiny neinvestičních výdajů zoo, nehledě na vynaložené investiční náklady a jejich odpisy.

Ad 5.  Vývoj v zoo směřuje směrem právě opačným; nejen, že naše zoo nemá koordinátory chovu či vedoucí plemenných knih, naše zoo opakovaně ztratila díky nesmyslné fluktuaci zaměstnanců chovatelského úseku i pouhé zastoupení v komisích a odborných skupinách (TAGs) v mezinárodních institucích (EAZA).

Ad 6.  Vzhledem k výše uvedenému je nám tento cíl, tedy účast zástupců brněnské zoo ve vedení mezinárodních asociací zoologických zahrad a akvárií, vzdálen zcela mimo obzor, naprosto mimo dohled.

Ad 7.  Účast zoo Brno v EEP nejen že neroste, nýbrž z 22 programů v roce 2002 poklesl na 20 programů v roce 2009. Navíc počet jedinců jednotlivých taxonů a aktivita (odchovy mláďat) těchto druhů jsou směšně nízké, naprosto nesouměřitelné s významnějšími zoologickými zahradami v zemi.

Protože osmý bod již byl zmíněn, nezbývá než konstatovat, že zoologická zahrada města Brna patrně do roku 2012 nejen, že nemůže splnit měřitelné výstupy vytčené ve Strategie rozvoje z roku 2002, ale v řadě bodů dojde ještě k regresi, výsledky budou horší než stav před deseti lety a před utracením stovek milionů korun z veřejných rozpočtů.

Současný management ZOO přesto každoročně vyhodnocuje plnění „akčního plánu“, podle něhož naprosto úspěšně naplňuje cíle Strategie a plní se jednotlivá opatření. Papír snese všechno.

Vyloučíme-li extrémní hodnoty (minimum v roce 2001 a maximum v r. 2008), pak návštěvnost brněnské zoo v uplynulé dekádě stagnuje, návštěvnost letos zrušeného akvária lehce stoupala. Z vrcholu návštěvnosti zoo v roce 2008 je znát, že Brňané jsou připraveni do své zoo opět chodit, bude-li zoo chovat a vystavovat zajímavá zvířata. V roce 2008 to byla dvě mláďata medvěda ledního.

Strategie, kterou za Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy připravoval zejména pan mgr. Libor Opluštil, zmapovala analýzou SWOT vnitřní situaci, silné a slabé stránky zoo, podobně jako vnější pozici, příležitosti a ohrožení. Strategie mohla, a měla, být podkladem pro rozhodování managementu  zoo, mohla, a měla, přispět k lepšímu využití příležitostí, k odstranění rizik, k zúročení silných a k potlačení slabých stránek organizace. Výsledek je ovšem po deseti letech tristní, jak bylo zdokumentováno porovnáním stanovených měřitelných výstupů se skutečností. V prostředí právní formy příspěvkové organizace, která nemá správní radu, nýbrž statutárním orgánem je sám ředitel organizace, leží zodpovědnost výlučně na něm. Není totiž v pravomoci rozhodování nikterak limitován vyjma obecně platných právních norem a nezbytnosti schválení rozpočtu organizace zřizovatelem.  Je tedy zřejmé, že Zoologická zahrada města Brna opět narazila především na limity schopností, erudice, kompetentnosti a psychosociálních charakteristik osobnosti svého ředitele.

II.

Rada města Brna vyhlásila dne 15. 12. 2011 výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace. Byl jsem v této souvislosti tázán tiskem i přáteli a bývalými kolegy na názor, a dovolil jsem si dát mu pak i tuto písemnou podobu.

Podmínky výběrového řízení, jak byly zveřejněny, podle mého názoru umožňují, aby byl nalezen výborný ředitel pro brněnskou zoologickou zahradu. Nezaručují to, samozřejmě. Zaručit to nemohou žádné „požadované předpoklady“, šanci ovšem může zvýšit dobré složení výběrové komise. Ani vynikající komise ovšem není chráněna před omylem.

Zkusím rozebrat, ryze subjektivně, jednotlivé body požadavků, jak jdou po sobě:

1. Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe veterinárního směru, případně zemědělského, ekonomického, manažerského či technického směru.

Rozumím podmínce magisterské úrovně akademického vzdělání. Nerozumím, proč je na první místo postaveno vzdělání veterinárního směru, ostatní nejsou v kategorii „nejlépe“. A úplně chybí vzdělání přírodovědné, zejména obor biologie; absolventi přírodovědeckých fakult se do výběru nevejdou, technický směr je naopak přípustný. Znamená to, že absolvent řekněme strojní fakulty VUT nebo Vysoké školy báňské by byl lepším ředitelem zoo, než povězme zesnulý Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc? (Volím tuto nežijící všemi respektovanou osobnost jako příklad, abych se vyhnul podezření, že protěžuji nějakého skutečného kandidáta). Preference veterinárního vzdělání před vzděláním v zoologii není šťastná. Mezi veterinárními lékaři jsou i vynikající chovatelé a zoologové, ale jen tehdy, pokud takovými byli již v osmnácti letech, když se po maturitě na veterinu hlásili. Samotné studium veterinárního lékařství je směrováno na patologii zvířete, převážně hospodářského zvířete. Choroby skotu, choroby prasat, choroby drůbeže, choroby koní, choroby ryb a včel, choroby malých zvířat… jenže nejde o výběrové řízení na šéfa veterinární kliniky. Zoo potřebuje větší zaměření na „fyziologii“, na zdravé zvíře, nežli na „patologii“. (Ostatně, což jsme již zapomněli na neblahé působení MVDr. Jany Brandstätterové nebo MVDr. Petera Guby v ředitelské funkci?) Dnes již lze studovat i obor „speciální chovy“ a skládat státnice přímo z „chovu exotických zvířat“, „chovu exotických savců“, „chovu exotických ptáků“ atd. Dal bych tedy přednost tomu, kdyby různé biologické směry, včetně environmentálních studií, byly rovnocenným kritériem. Naopak samotné manažerské vzdělání je, dle mého názoru, v současné situaci pro zoo Brno nedostatečné. Nejsme v situaci pražské zoo před nástupem PhDr. Fejka, není zde stabilizovaný odborný tým, který v Praze tehdy byl k dispozici. Pro „manažera“ bez odborného vhledu je nesmírně těžké sestavit de novo expertní tým, chybí mu kritéria, podle nichž si mezi odborníky vybere. V Brně právě to bude nutnou podmínkou budoucího úspěchu.

2. Praxe minimálně 5 let ve vrcholové manažerské pozici ve střední nebo větší organizaci či společnosti, z toho minimálně 3 roky praxe se samostatnou zodpovědností za celkové výsledky řízeného celku.

Zoo má řádově jedno sto zaměstnanců. V českých podmínkách snad „střední“, ve skutečnosti ale malá organizace. Žádné pobočky v zemi natož v Evropě a na světe, pouhé lokální působení. Rovněž cash flow: Nějakých sedmdesát milionů českých korun ročně, z toho dvě třetiny z dotace … to ještě není středně velká organizace, natož „větší“. Důležitější než samo pětileté působení v top managementu je úspěšnost takového působení. Současný ředitel zoo Brno předsedal zemědělskému družstvu v Šitbořicích. Výsledkem byla (nakonec neúspěšná) žaloba majitelů podniku (družstva) na manažera. Požadovat do příspěvkové organizace (tabulkový plat) jedině top manažera může znovu přivést do zoo manažera neúspěšného, v komerční sféře zkrachovalého.

Kéž by osvícená výběrová komise dala šanci lidem, kteří jsou na vzestupu sil a schopností, ne na sestupné trajektorii. Například lidem z neziskových organizací, nebo z chovatelských asociací. Lidem z oboru, byť dosud ze středního stupně řízení. Kéž je přirozená autorita cestou k funkci, ne jmenování do funkce jediným zdrojem autority.

3. Schopnost samostatného jednání, vyjednávací, prezentační a komunikační schopnosti ve směru k odborné veřejnosti na mezinárodní úrovni a k médiím.

Třetí podmínka, komunikační schopnosti, je v pořádku, chybí mi ovšem zmínka i o komunikaci směrem dovnitř organizace. Je pěkné postavit se před shromáždění laiků, třeba na setkání dárců a sponzorů zoo, a „komunikovat“. Obtížnější je komunikovat se zasvěcenými, s lidmi znalými faktů. Vyjednávat. A být při tom důvěryhodný. Ovšem schopnost samostatného jednání je poměrně obtížně prokazatelná a hodnotitelná, ač se jeví tak samozřejmá. Je-li uváděna jako samostatná podmínka, pak mi chybí zmínka o schopnosti kooperace, spolupráce (rovněž i na mezinárodní úrovni).

4. Výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu.

V pořádku, ale jak budou ověřeny? Zdá se, že budou-li kritéria u uchazečů bodována, je zde místo pro „přilití bodů“. A propos, písemný projev. Budou kandidáti psát před komisí slohové cvičení nebo esej? To je jen taková připomínka v dobách, kdy se i diplomové, rigorózní a disertační práce dají koupit hotové.

5. Znalost principů veřejné zprávy.

K bodu nemám připomínek.

6. Všeobecný přehled legislativy a znalost legislativy upravující činnost zoologických zahrad, příspěvkových organizací, včetně pravidel dotační politiky státu a EU.

K bodu nemám připomínek.

7. Schopnost navázat na Strategii ZOO Brno a prosadit její implementaci.

To je zajisté zajímavý bod. Nesvazuje budoucího ředitele/ředitelku příliš? Na jedné straně bych nerad viděl z deset let starého dokumentu Strategie „posvátnou krávu“, na druhé straně, pokud jde o zajištění jisté kontinuity, aby vývoj zoo Brno nešel ode zdi ke zdi, pak je to v pořádku. Snad výběrová komise přistoupí ke kritériu právě tak, a nebude penalizovat uchazeče, jejichž vize deset let starou Strategii překročí, překoná.

8. Časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B, uživatelská znalost práce na PC (zejm. Word, Excel, PowerPoint).

K bodu nemám připomínek.

9. Vynikající znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka výhodou.

Do you speak English, if you’re standing as a candidate again?

Pořadí uveřejněných předpokladů nepovažuji za vyjádření jejich závažnosti při rozhodování.

III.

Zbývá mi vypořádat se s otázkou: Je výběrové řízení poctivě, otevřeně a transparentně vypsáno, není spíše „napsané na míru“ někomu konkrétnímu?

Toužíme-li po změně k lepšímu, nesmíme se bát změny. Jsem zvyklý vždy připouštět dobrou vůli, jednání v dobré víře, a to včetně práva na omyl. (Za takový neúmyslný a napravitelný omyl chci považovat právě třeba neuvedení přírodovědeckého směru vzdělání mezi přípustnými, právě tak chybu v datu (roce) uzávěrky přihlášek do výběrového řízení.) Jak jsem napsal v úvodu této druhé části textu, podmínky umožňují, aby byl výborný ředitel nalezen, a to je nyní nejpodstatnější. Nepodléhejme představě, že někde čeká „předurčená“ osobnost, které místo ředitele z vyšší moci náleží. Nyní se otevírají pro zoo různé cesty, různé alternativy, z nichž více může být dobrých.

Připouštím ovšem i možnost, že výběrové řízení je opravdu přichystáno někomu „na míru“. Ale jsem a zůstávám optimistou, výběrové řízení vítám a vidím v něm naději pro zoo.

Přejme tedy naší zoologické zahradě, aby výběrová komise i radní našeho města měli tentokrát při výběru ředitele či ředitelky zoo šťastnou ruku.

Jindra Jedlička

Část I. byla vytvořena na základě tohoto díla:
Anonymous, 2011: Think-Tank manažerských koncepcí pro ZOO Brno od roku 2012 .
Dostupné on-line http://svobodneozoobrno.czechian.net

*

Související

Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?
Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno
Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Zoo bez zvířat? Zpráva chovatele kritizuje poměry v zahradě

Petr Fejk ředitelem Zoo Brno?

21. 12. 2011 v 14.20 • Témata: , , , , , , ,

Znovu se objevují zprávy o tom, že Petr Fejk, bývalý ředitel pražské zoologické zahrady, se bude ucházet o místo ředitele Zoo Brno. Magistrát města Brna vypsal výběrové řízení na ředitelské místo zoo v prosinci, uzávěrka přihlášek je 5. ledna.

Petr Fejk vedl pražskou zoo od roku 1997 do roku 2009. Později se stal na krátkou dobu jediného roku ředitelem Českého centra v New Yorku a na ještě kratší dobu několika měsíců ombudsmanem Českých drah. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor český jazyk, literatura, historie a pedagogika.

Informace o účasti Petra Fejka ve výběrovém řízení na ředitele brněnské zoo je dosud zcela neověřená; pochází z okruhu lidí z jedné z mimobrněnských zoo. Proti ní lze postavit požadavky výběrového řízení, které pan Fejk svým vzděláním nesplňuje. Samotného Petra Fejka se zatím nepodařilo kontaktovat.

Aleš
Fotografie www.blesk.cz

Aktualizace 23. 12. 2011: Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení byla prodloužena do 31. ledna 2012.

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení (PDF)

Související

Petr Fejk na Wikipedii
Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlášeno
Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu
Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Výměna ředitelů: na řadě je zoo
Ladislav Macek: Konkurz na ředitele zoo není v dnešní době aktuální

Hovorkova „pětiletka“ v čele Zoo Brno končí. Jeho post míří do konkurzu

24. 11. 2011 v 20.56 • Témata: , , , ,

Ředitel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka musí po pěti letech v čeleŘeditel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka musí po pěti letech v čele zoo svůj post obhájit ve výběrovém řízení.

„Zpracovávám krizový plán řízení zahrady se sníženým rozpočtem o 8,37 milionu korun,“ komentoval Hovorka. Zahradu by mohlo opustit až 14 zaměstnanců, nebudou se již najímat sezonní pracovníci a obchody v areálu se naopak pronajmou.

Podle předsedkyně odborů zoo Ester Reichmanové není načasování konkurzu šťastné. „Ředitel situaci řeší, hledá cestu. Kdokoli jiný by aktuální stav nemusel zvládat tak dobře. A neměl by to lehké,“ upozornila.

(…)

Zkráceno, celý text najdete na brno.idnes.cz
foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Ester Reichmanová je předsedkyně druhých oborů, které v zahradě vznikly. Při ustavování zakladatelé druhé odborové organizace tvrdili, že její existence je nutná, jelikož první odbory jsou příliš radikální a kritické. Ester Reichmanová je asistentkou ředitele Martina Hovorky.

*

Související

Z akvárií není vidět ani desetina. Potřebujeme peníze, říká ředitel
Výměna ředitelů: na řadě je zoo
Ladislav Macek: Konkurz na ředitele zoo není v dnešní době aktuální

Výměna ředitelů: na řadě je zoo

20. 9. 2011 v 08.20 • Témata: , , , , , , , , ,

Po čtrnácti letech ve vedení brněnské zoologické zahrady bude muset ředitel Martin Hovorka dokazovat, že zoo dokáže řídit nejlépe právě on. Do konce letošního roku totiž magistrát vypíše výběrové řízení na manažerské posty v několika svých příspěvkových organizacích. Jednou z nich je i zoologická zahrada. Brněnskému deníku Rovnost to potvrdil primátor města Roman Onderka.

Na vypisování podobných výběrových řízení se dohodli sociální a občanští demokraté při podpisu koaliční smlouvy. „Postupně vyhlašujeme výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací a obchodních společností s většinovou majetkovou účastí města, kteří jsou ve funkci přes pět let. Výběrové řízení na ředitele zoo vyhlásíme nejspíš ještě letos,“ sdělil Onderka.

Jeho náměstek Ladislav Macek, do jehož kompetence zahrada spadá, původně informace o výběrovém řízení popřel. Poté, co primátor slíbil uspořádání konkurzu do konce roku, však otočil. „Když to říká primátor, bude to jistě pravda,“ konstatoval.

(…)

Celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

*

Náměstek primátora Ladislav Macek v polovině srpna pro Bystrčník napsal, že konkurz „není aktuální“, odmítl se o jakémkoli upřesnění bavit a nepřímo výběrové řízení označil za „popravu“.

Na vyhlášení výběrového řízení na ředitele brněnské zoologické zahrady již netrpělivě čeká nemalá skupina jeho dlouholetých kritiků. Někteří lidé ze zoo jsou s vedením Martina Hovorky dlouhodobě nespokojeni a chystají se do konkurzu poslat silného protikandidáta. Dá se předpokládat, že s blížícím se výběrovým řízením jejich kritika dosavadního ředitele ještě zesílí. Nasvědčoval by tomu i jízlivý komentář, který se před několika hodinami objevil na alternativní facebookové stránce brněnské zoo: „Městské příspěvkové organizace měly návrh nového rozpočtu připomínkovat. Již sedmého září jsme na zdi zveřejnili odkaz na článek na iDnes na toto téma. Jaké připomínky, jakou argumentaci k rozpočtu městské zoo použil ředitel Hovorka? Žádnou. Ani nemohl. Byl s Janičkou Hadovou na předem neplánované dovolené v Tatrách. Snad si aspoň užili.“

Související

Ladislav Macek: Konkurz na ředitele zoo není v dnešní době aktuální
Zoo dostane příští rok o pětinu méně

Ladislav Macek: Konkurz na ředitele zoo není v dnešní době aktuální

18. 8. 2011 v 15.13 • Témata: , , , , ,

Ladislav Macek (ČSSD), náměstek primátora

V listopadu loňského roku deklarovala magistrátní koalice ČSSD-ODS záměr vypsat konkurz na místa všech ředitelů městských organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let.

Za novinku si brněnská radnice vysloužila pochvalu. „Princip pravidelné obměny je nápad, kterému vlastně není co vytknout. Lidi na daných pozicích vlastně chrání. Pětiletý cyklus se nekryje s volebním obdobím. Jasně ale vymezí dobu, ve které nejsou tak snadno odvolatelní,“ ocenil tehdy myšlenku šéf sdružení Oživení Tomáš Kramár.

Na podzim roku 2010 proběhlo několik konkurzů, už na jaře letošního roku se však proces zadrhl a vynořily se první pochybnosti. Nyní už magistrát o dalších výběrových řízeních vůbec nemluví. Není tak třeba vůbec jasné, zda a kdy bude třeba vypsáno výběrové řízení na místo ředitele zoologické zahrady. Tuto funkci již déle než dvanáct let zastává MVDr. Martin Hovorka.

Upustila koalice od svého záměru a pokud ano, co ji k tomu vedlo? Bude výběrové řízení vypsáno a kdy? Na to jsem se zeptal náměstka primátora Ladislava Macka. Jelikož odpovědi pana Macka jsou velmi specifické, chci předejít obviněním ze zkreslování a tak po úvaze publikuji celou mailovou konverzaci, bez zestručnění. Ze zpráv byly pouze odstraněny opakující se podpisy.

-vl-

*

Dobrý den, pane Macku, mohl byste, prosím, odpovědět na otázku pro internetový magazín Bystrčník? Bude letos vypsán konkurz na ředitele brněnské zoologické zahrady? V jakém termínu? Děkuji za odpověď.

Viktor Lošťák, viktor@bystrcnik.cz

Dobrý den, na tuto otázku v této chvíli neznám odpověď.

Pokud máte zájem se ucházet o toto místo, je třeba vyčkat doby, kdy stávající ředitel případně požádá o uvolnění z funkce nebo se vedení města Brna z pozice zřizovatele příspěvkové organizace rozhodne vypsat příslušné výběrové řízení.  Pokud vím, tak ani jedna možnost není v dnešní době aktuální.

Ladislav Macek, náměstek primátora

Děkuji za odpověď. Můžete, prosím, ještě upřesnit rozsah termínu „v dnešní době“? Znamená to letos, v příštích dvou letech, po zbytek volebního období?

Podle mě známých informací koalice plánovala vypsat konkurz na šéfy příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let. Viz třeba

Vypíšeme otevřená výběrová řízení na ředitele městských společností a příspěvkových organizací v Brně. Ta se budou týkat nově nastupujících a těch, kteří jsou ve funkci déle než pět let, shodli se loni v listopadu občanští a sociální demokraté při podpisu koaliční smlouvy.

brnensky.denik.cz

Je tedy tato informace mylná nebo změnila koalice své záměry?

Vážený pane, obávám se, že jakákoliv moje odpověď Vám nebude dost dobrá a vyvolá další otázku. Toužíte-li po odstranění ředitele Hovorky, ani v tomto Vám neumím poskytnout informaci o nějakém bližším termínu. Záměr koalice ve vedení města a citovaný text není o „noci dlouhých nožů“, jak se možná v některých úrovních samosprávy děje a jak by se to snad někomu líbilo. V Brně tomu tak není a jsem přesvědčen, že nebude.

Pane Macku, děkuji vám za odpověď, ačkoli na jinou otázku, než jsem se ptal. Šlo mi pouze o to, abych se dozvěděl jasnou informaci typu „koalice vypíše konkurz na ředitele do konce roku“ nebo „koalice konkurz nevypíše letos ani příští rok“. Šlo jen a pouze o ten termín.

Že si někteří lidé odchod ředitele Hovorky přejí je samozřejmá pravda. Totéž se dá říct naprosto o každém známějším člověku; vždy se najdou jeho příznivci a odpůrci. Já jsem však jen člověk, který o tom píše, žádný osobní názor na věc nemám. Chtěl jsem od vás jasnou odpověď na jednoduchou otázku, tu jsem však nedostal.

Prosím, skutečně jde jen o to upřesnění. Můžete souhlasit třeba s formulací „letos to nebude“?

Dobrý den, i na jednoduché otázky ne vždy jsou jednoduché odpovědi (nakonec co je to jednoduchost, že). Skutečně ze mě nedostanete konkrétní termín, už vůbec ne „letos to nebude“. A to z jednoduchého (a to skutečně) důvodu, protože to nevím a nevím o nikom, že by to věděl. Jestli někdo vysloví nějakou konkrétní odpověď, bude to jeho vlastní názor, nikoliv objektivní a blížící se skutečnosti.

Pochopte prosím, že ve stávajícím vedení města není nikdo, kdo by se choval stylem – toho vyhodím, to zruším, atd. – aniž by se alespoň v nějaké míře podrobněji seznámil s předmětnou problematikou. Proto i různá výběrová řízení na vedoucí organizací města (jak a.s., tak i p.o.) jsou vyhlašována po uvážení prospěšnosti dalšího kroku. Někoho odvolat z funkce, to není relativně problém. Ale najít lepšího, to je problém.

Souhlasím s Vám (a za to děkuji), že každý v nějaké funkci má své příznivce a své odpůrce. Ne vždy se dobrý záměr podaří a ne vždy na to ostatní reagují s objektivním pochopením. Nechci být v podstatě „katem“ ředitele Hovorky, kdybych prohlásil, že v den XY bude vyhlášeno VŘ na ředitele. Bylo by to podle mě neslušné. Pokud se bude připravovat VŘ na ředitele ZOO, měl by to být podle mě pan Hovorka jako první, který se o tomto záměru dozví.  Ať udělal nebo dělá pan Hovorka ve své funkci jakékoliv chyby, udělal pro ZOO nesporně i hodně dobrého. A pošlapat jméno někoho na veřejnosti je jednoduché, každý má však mít šanci další profesní realizace v tom, co umí.

Díky, tohle už je dostatečně jasná odpověď na mou otázku k termínu konkurzu.

Naprosto ale nerozumím, proč kladate logické rovnítko mezi vyhlášením konkurzu na ředitele zoo a jeho odvoláním nebo dokonce „popravou“. Měl jsem zato, že koalice chtěla vyhlásit konkurzy na místa všech ředitelů příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci déle než pět let, padni komu padni. A že smyslem konkurzů je zhodnotit, jak si ředitelé vedou a jestli se na jejich místa nenajdou lidé lepší, kteří by organizace spravovali lépe. Že nejde o to někoho odstraňovat, ale o snahu zlepšit, pokud je to možné, řízení organizací, na které město přispívá. Stávající ředitelé se přece mohou přihlásit, svou práci obhájit a pokračovat v ní.

Podobně bych se domníval, že výchozí podmínky konkurzu by měly být pro všechny uchazeče stejné, a to i v tom, že se všichni mají o vyhlášení dozvědět ve stejnou dobu, aby také měli stejný čas na přípravu.

Je dobré vědět, že vy vidíte smysl konkurzů, o nichž se bavíme, zcela jinak.

V této chvíli už však žádné další otázky nemám – předchozí tři odstavce jsou pouhou poznámkou – a tak vám už jen poděkuji za váš čas.

*

Související

Umíte? Dokažte to, řeklo Brno šéfům. A vypsalo 6 konkurzů
Výběrová řízení v Brně: potíže a nejasnosti
Stránky Ladislava Macka
Ladislav Macek na serveru Deník politika

Petr Fejk šéfovat brněnské ZOO nebude

22. 2. 2011 v 16.08 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Informace o možném usilování bývalého ředitele pražské ZOO o místo šéfa v ZOO brněnské vzaly dnes zasvé. Petr Fejk, jak tvrdí článek na serveru idnes.cz, nastupuje do Českých drah.

Na základě rozhodnutí brněnského magistrátu musí všichni ředitelé příspěvkových organizací města, kteří jsou ve funkci déle než pět let, letos absolvovat znovu konkurz. Týká se to i současného ředitele ZOO Martina Hovorky. O tom, že by v konkurzu měl proti němu stát i Petr Fejk, se v posledních týdnech mezi lidmi se ZOO spojenými hodně spekulovalo.

Ne všechny názory na takovou možnost ale byly pozitivní. „Pro ZOO by to byla katastrofa,“ řekl Bystrčníku zdroj přímo ze ZOO.

Kdyby Fejk o místo ředitele v brněnské ZOO usiloval, měl by údajně velmi dobrou šanci. „Radní by ho podporovali,“ tvrdila zaměstnankyně ZOO minulý týden, „Zvlášť kdyby to nastrčil tak, že Brno ho vyfouklo Praze.“

Nyní však všechny spekulace na toto téma padly. Petr Fejk bude mít od března na starosti „především změnu drah na zákaznicky vstřícnější podnik“.

Zdroje ze ZOO shodně tvrdí, že ředitel Hovorka bude mít v konkurzu přinejmenším jednoho velmi silného protikandidáta, odmítají však uvést konkrétní jméno.

„Můžu jen říct, že kdyby vyhrál, tu změnu bychom všichni v zoologické zahradě uvítali. Jde o člověka velmi schopného. Nakolik vím, proti Hovorkovi určitě kandidovat bude, je rozhodnutý,“ řekla zaměstnankyně ZOO.

Se současným ředitelem Martinem Hovorkou nikoli nevýznamná část zaměstnanců ZOO vede dlouhodobou zákopovou válku. Tvrdí, že v zoologické zahradě vytvořil nesnesitelnou atmosféru výhružek a strachu a obviňují jej i z nekompetentních rozhodnutí, zatajování informací, vleklého souboje s odbory i z přihazování předražených zakázek spřáteleným firmám. Čísla návštěvnosti také prokazují, že masivní investice Brna do nových výstav nepřinesly žádný efekt. Nedávno došlo k drobné mediální roztržce mezi ředitelem ZOO a primátorem.

Navzdory tomu všemu má současný ředitel údajně stále pevnou podporu u části brněnských radních.

„Hovorka si za peníze ZOO buduje masivní píárko,“ komentuje na Facebooku insider skutečnost, že marketingová aktivita zoologické zahrady od začátku roku viditelně vzrostla.

Jestli proti dosud neznámému kandidátovi na místo ředitele Martin Hovorka obstojí, ukáží příští měsíce. Přesné datum konkurzu však dosud brněnský magistrát neupřesnil.

-vl-

Související

Roman Onderka: Tak přesnou citaci jsem nečekal, na penězích pro ZOO ale trvám
Zoo potřebuje podle Hovorky více peněz. Máte dost, kontruje primátor – iDNES.cz
Spor o výpověď ze ZOO pokračuje
Výpověď ze zoo skončila u soudu
Ludmila Krejčová vs. ZOO Brno: Čtvrt miliónu z veřejných peněz?
Ředitel ZOO Hovorka – boj na všech frontách