Příspěvky se štítkem ‚koncept územního plánu’

Připomínky městské části ke konceptu územního plánu

1. 6. 2011 v 06.11 • Témata: , ,

Bystrc, jako každá městská část, může k navrženému konceptu územního plánu podávat připomínky. Odsouhlasit by je mělo zastupitelstvo na jednání ve středu 8. června. Podívejte se, jaký je návrh usnesení.

*

Koncept nového Územního plánu města Brna, doplněné připomínky MČ Brno-Bystrc

Důvodová  zpráva:

V současné době probíhá příprava nového Územního plánu města Brna. Je zpracován koncept, a to ve 3 variantách. Koncept byl vystaven k nahlédnutí na MMB – OÚPR. Termín pro podávání námitek a připomínek  vlastníků nemovitostí a veřejnosti byl 10. 3. 2011. Městské části však mají  možnost se ke konceptu vyjádřit do konce června  2011.

Pracovní verzí připomínek se zabývala Rada MČ již dne 23.3.2011 na svém 6/4 jednání. Následně Zastupitelstvo MČ schválilo na svém 6/4 zasedání dne 13.4.2011 pod bodem 3.02 toto usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc ukládá Radě MČ Brno-Bystrc předložit do 6/6.  ZMČ návrh připomínek ke konceptu nového Územního plánu města Brna, které budou za MČ Brno – Bystrc uplatněny na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Městská  část Brno-Bystrc jako podklad pro své vyjádření obdržela  dne 18.4.2011 kopie  připomínek  veřejnosti a námitek vlastníků nemovitostí, které byly v průběhu projednávání konceptu uplatněny u pořizovatele, tj. MMB – OÚPR. Obdrželi jsme kopie 116 podání, která mají charakter námitek nebo připomínek.

Tyto připomínky a námitky jsou někdy protichůdné a bude se jimi zabývat a vyhodnocovat je MMB –OÚPR.

Z hlediska zájmů městské části je lze  charakterizovat takto :

1. skupina – námitky a připomínky, vztahující se k jednotlivým pozemkům a týkající se  soukromých  zájmů jednotlivců – fyzických či právnických osob. Tyto námitky či připomínky musí vyhodnotit MMB –OÚPR vždy v kontextu celé lokality, protože některé požadavky  jsou protichůdné. Zájmů městské části se sice  týkají, ale jen okrajově. To jsou např. požadavky jednotlivců na rozšíření ploch pro  bydlení či změnu funkčního využití ploch, na úpravy výškového zónování, atd.

2. skupina – námitky a připomínky, týkající se větších lokalit, které již byly nějakou formou na úrovni městské části odsouhlaseny a proto nejsou se zájmy městské části v rozporu, přestože na další rozvoj mohou mít vliv. Jedná se např. o požadavky na opravu chybného zákresu lokality a respektování  skutečného využití,  nebo požadavky na respektování již schválených změn platného ÚPmB či  investičních záměrů, které jsou ve fázi projednávání.

3. skupina – námitky a připomínky, které se často opakují , jsou změnou oproti platnému ÚPmB či sporným bodem  a  mohou mít  na další rozvoj  městské části podstatný  vliv. Do této skupiny lze zařadit tyto opakující se námitky a připomínky :

a)   Nesouhlas občanů s vedením trasy R43 přes území MČ Brno-Bystrc

b)   Nesouhlas občanů s vedením trasy R 43 tzv. Boskovickou brázdou (protichůdný  názor,  ale méně početně  zastoupen)

c)  Nesouhlas s umístěním rezervy pro hřbitov v lokalitě „Ruda“ při ulici Vejrostova (v dnešní době se  zahrádkářsky využívaná lokalita s ojedinělými objekty bydlení)

d)  Požadavek  vlastníků pozemků v lokalitě při ulici Rakovecká (jižní strana komunikace, severně od stávající zástavby Nad Dědinou)   na výstavbu rodinných domků,  nesouhlas s navrhovaným využitím  pro sport  (pozn.:  jedná se dnes o zahrádky s chatami,  v platném ÚPmB plocha návrhové zeleně bez možnosti výstavby)

e) Nesouhlas vlastníků pozemků v lokalitě Kozí Horka s umístěním rozvojové lokality bydlení do stávajících ploch individuální rekreace

f) Nesouhlas s rozšířením ZOO a současně  s vedením nové obslužné komunikace z druhé strany do ZOO  úpravou stávající komunikace ( pozn.:  komunikace je na  k.ú. Komín)

Z této 3. skupiny námitek a připomínek lze vyhodnotit jako nový požadavek, který navíc není v rozporu s předchozími stanovisky  MČ Brno-Bystrc,  odstavec d),  tj.   požadavky vlastníků pozemků v lokalitě při ulici Rakovecká na výstavbu rodinných domů. Navrhovaná zástavba kolem ulice Rakovecké v pásu pozemků stávajících zahrádek s chatami, jako pokračování stávající plochy se stabilizovanou funkcí bydlení, umožní vlastníkům pozemky využít. Předpokladem navrhovaného řešení je  zpracování územní studie či regulačního plánu lokality. Ostatní připomínky či námitky jsou buďto ve vzájemném rozporu (R 43), nebo již byly zapracovány do předchozího materiálu na 6/4 zasedání ZMČ, bod 3.02.

Závěrem:

Navrhujeme doplnit již dříve předložený soubor připomínek ke konceptu nového Územního plánu o výše uvedenou připomínku na zástavbu kolem ulice Rakovecké v pásu pozemků stávajících zahrádek s chatami, jako pokračování stávající plochy se stabilizovanou funkcí bydlení, za podmínky zpracování územní studie či regulačního plánu lokality.

V příloze tohoto bodu je doplněný materiál, v němž jsou zahrnuty všechny připomínky k metodickému řešení ÚPmB a ke koncepčním otázkám, týkajícím se dalšího rozvoje MČ Brno-Bystrc.

Usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc schvaluje návrh připomínek ke konceptu nového Územního plánu města Brna, které budou za MČ Brno-Bystrc uplatněny na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna dle přílohy.

Příloha:

–  doplněné připomínky ke konceptu

V Brně dne 26.5.2011

Předkládá: Rada MČ Brno-Bystrc

*

Příloha

Doplněné připomínky ke  konceptu nového Územního plánu města Brna

Připomínky obecně k metodice a způsobu zpracování:

Koncept není přehledný, neumožňuje rychlou orientaci při vyhledávání podmínek pro využití jednotlivých ploch. Měl by být kladen větší důraz na výkresovou část a legendu k výkresům, tak aby bylo možné základní údaje najít nahlédnutím do výkresu a do legendy. Hledání v tabulkách je pracné, komplikované a složité i pro stavební úředníky, natož pro stavebníky, kteří jsou často v oblasti investiční výstavby naprostými  laiky.  Pro základní práci s jakýmkoliv ÚP je nejdůležitější to, co najdeme v hlavním výkrese.

Měřítko 1 : 10 000 je jako podklad pro rozhodování nepraktické, doporučujeme použít měřítko, 1:5000, které se v praxi osvědčilo.

Plochy přestavby by měly být jasně identifikovatelné  v hlavním výkrese.

Pro plochy přestavby je nutné stanovit i režim dočasných staveb (např. u velkých dopravních staveb, jejichž realizace se nepředpokládá v časovém horizontu cca 10 let, je nesmyslné nechat plochy a nemovitosti předpisově chátrat) .

Plochy R – rekreace – nutno vybavit regulativy, obdobně jako je regulována velikost chat  v zahrádkářských lokalitách. Regulativem odlišit plochy pro individuální a hromadnou rekreaci. Je nutné tyto plochy jasně odlišit od ploch bydlení a smíšených obytných. Přihlašování se  k trvalému pobytu v rekreačních objektech je spojeno se snahou tyto objekty k  trvalému bydlení využívat, což však není  vhodné, ale stavební úřady toto nemohou ovlivnit při povolování staveb (neexistující nebo nedostatečná technická  a dopravní infrastruktura, neexistující občanská vybavenost – to vše v důsledku vyvolá negativní zátěž území).

Upřesnit textové vsuvky v popisech ploch  (podmíněné stavby, odlišující se od hlavního využití plochy   – kdo  bude jejich vhodnost posuzovat ? OÚPR nevydává závazná stanoviska a  SÚ musí mít jednoznačný podklad pro rozhodování )

Všechny funkční  plochy  musí mít stanoven způsob využití, obdobně jako je to v platném ÚPmB. Není možné ponechat na  úvaze stavebního úřadu či investora, co je a co není v ploše přípustné. Stavební úřad musí mít pro své rozhodování jednoznačný podklad v územním plánu. To se týká zejména ploch smíšených obytných, ploch rekreace a ploch transformace.

Ke kap. 6  Podmínky využití území – 6.2.2 – Obecné podmínky využití území, cituji:

V nezastavěném území lze obecně umisťovat  stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu tehdy, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití příslušné základní plochy a pokud není v podmínkách využití … stanoveno jinak.“

Tuto pasáž požadujeme úplně vypustit, neboť je zavádějící. Umožňovala by investorům prosadit stavby, které by byly jinak nepřípustné

Jestliže účel využití stávajících staveb a zařízení, zkolaudovaných ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídá hlavnímu využití základní plochy jsou záměry na změny těchto staveb a zařízení podmíněně přípustné za podmínky, že nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití.

Tuto pasáž požadujeme upravit tak, aby připouštěla využívání staveb k účelům,  k nimž byly povoleny  a zkolaudovány,  za platnosti jiných předpisů. Jedná se o práva nabytá v dobré víře,  a pokud má pořizovatel s plochou jiné záměry, musí se s majitelem nemovitosti vypořádat zákonným způsobem – např. zařazením plochy či pozemku do režimu veřejně prospěšných staveb.

 • K bodu 15 TEXTOVÉ ČÁSTI – ve věci veřejně prospěšných staveb a obecně komunikace – problém je především s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi v bytové zástavbě (v tzv. satelitech), kde by měla být jasně dána osa komunikace a k této ose stanoveno, že na obě strany se vymezuje stavba komunikace v souladu s platnou legislativou (šířky jízdních pruhu – obratiště pro hasičské vozy- případně výhybny atd.) – a stanovit, že rovněž musí být zachován koridor – hranice soukromých pozemků jsou většinou jinde než osa komunikace a vlastníci pozemků ze dvou stran se pak dohadují, kdo ustoupí s plotem a podobně. Stavební úřad nemá právní předpis čím toto stanovit. V územním plánu v měř. 1:10000 nebude možné tyto podrobnosti graficky postihnout, nejde to ani ve stávajícím ÚPmB,  jenž je v měř. 1:5000.
 • Územní plán musí poskytnout investorům, stavebním úřadům i  veřejnosti jednoznačná pravidla, která budou vytvářet  stabilní investiční prostředí (při respektování jasně stanovených podmínek). Na straně druhé nutno vytvořit i podmínky pro ochranu přírodních,  urbanistických  a kulturních hodnot  území. Předložený koncept je nekonkrétní, zavádějící a   v tomto směru neposkytuje jednoznačný podklad pro posuzování vhodnosti či nevhodnosti staveb. Není možné, aby stavební úřad při již tak dost složité práci  nahrazoval ještě práci orgánů územního plánování.

Připomínky k jednotlivým lokalitám na území MČ Brno–Bystrc:

 • R 43 – požadovat  vymístění mimo území MČ Bystrc.
 • V případě schválení trasy přes Bystrc trvat na překrytí směrem ke křižovatce do Kohoutovic,  minimálně za údolí potoka Vrbovec (v případě, že dle závěrů z EIAA nebudou požadovaná  opatření hrazena ze státního rozpočtu   ŘSD,  prosadit finanční spoluúčast města) jinak by došlo k naprosto nepřípustnému oddělení Bystrce I a Bystrce II.
 • Navrhnout humanizaci okolí  R 43 (využití překrytí pro městské stavby, sport apod.)
 • Prosazovat prodloužení tramvaje až na Kamechy dle poslední schválené změny ÚPmB (koncept tyto změny respektuje jen ve 2 variantách).
 • Respektovat a zapracovat všechny již provedené změny ÚPmB (Rakovecká – Kachlíkova – Nad Dědinou, prodloužení tramvajové trati přes OS Kamechy, aj.) v celém rozsahu.
 • Prosazovat spojovací komunikaci do Medlánek, ale  s omezením rychlosti a zákazem nákladní  dopravy.
 • Navrhovaná trasa MHD v ulici Nad dědinou je problematická (úzká komunikace, navazující úsek západním směrem k Chovánku – velký terénní rozdíl). Pokud bude nutná dopravní obsluha  ploch bydlení mezi Rakoveckou a Nad dědinou (viz schválený soubor změn z r. 2008 v ÚPmB), navrhujeme dořešit trasování MHD ulicí Rakoveckou s odbočením v místě, kde je hranice mezi plochou R a plochou BC, a poté  nově navrženými komunikacemi v těchto plochách. Jedná se o území, které není dosud  zastavěné a tudíž je možné novou zástavbu navrhnout tak, aby komunikace měly parametry  vhodné pro průjezd  busové  MHD.
 • Plocha pro hřbitov – není vhodné umisťovat do jakéhokoliv místa, kde je nutný výkup zahrádek s chatami, navíc povolenými jako stavby trvalé  (lokalita Ruda) . Vhodnější lokalitou pro možné budoucí umístění hřbitova je lokalita U křivé borovice.
 • Požadovat odkanalizování pravého břehu přehrady.
 • Navrhovaná plocha bydlení v lokalitě Kozí Horka je odtržená od stávající zástavby a i v případě vybudování technické a dopravní infrastruktury bude citelně chybět veřejná a komerční vybavenost. Vhodnější je ponechat ji jako plochu individuální rekreace,  s plošným a objemovým omezením staveb chat (50 m2, 230m3 )  – viz výše zmíněné problémy s trvalým bydlením v objektech individuální rekreace.
 • Dořešit možnosti využití  ploch kolem přehrady. Pokud budou tyto plochy oproti současnému ÚPmB (plochy nestavební s objekty  IR na ZPF a LPF) navrženy jako plochy zastavitelné, jedná se o plochy, které musí být v novém ÚPmB  vymezeny jako plochy přestavby a z toho musí vyplynout i nutnost vybavit alespoň některé z těchto ploch regulačními plány či územními studiemi. Je možné navrhnout dvojí způsob využití:
  • plochy,  dnes převážně zastavěné penziony, hotely a bývalými podnikovými areály nebudou  a nejsou  využívány pro individuální rekreaci – navrhnout vhodný způsob regulace zástavby, případně stanovit možnost pouze nástaveb a přístaveb již existujících objektů. Vytipovat areály s potenciálem stavebního rozvoje a podmínit tento rozvoj zpracováním RP nebo ÚS a vybudováním technické a dopravní infrastruktury. V těchto plochách by potom nebylo nutné omezovat velikost rekreačních objektů v m2 zastavěné plochy, pouze nutná  výšková  regulace (zachování zeleného horizontu okolí přehrady).
  • plochy s převažujícími objekty individuální rekreace – ponechat stávající plošnou a objemovou  regulaci  (do 50m2, do 230m3, přízemí, podkroví, podsklepení) – nutno zabránit živelnému trvalému bydlení
 • Využití okolí přehrady  konzultovat se „Svazkem obcí  Panství hradu Veveří“.
 • Plocha mezi Rakoveckou a přehradou:  Nesouhlas s návrhem v jedné z variant se zástavbou této plochy (dnes v ÚPmB plochy rekr. zeleně) –  je to  porušení dosud respektované  zásady nezastavovat území mezi komunikací a břehem.
 • Lokalita „Na Pile“ není využívána pro rekreaci. Jedná se o nemovitosti určené pro lesnickou výrobu , areál patří ČR a je využíván Lesy ČR. Pokud se to má v konceptu objevit jako plocha pro rekreaci, pak je nutné tuto plochu zahrnout do ploch, určených k přestavbě, a zástavbu této lokality podmínit zpracováním RP nebo alespoň ÚS.
 • Rozšíření areálu DOSTA – rozvoj plochy nutno podmínit dořešením  dopravní  obsluhy.
 • Nutno zkontrolovat podle skutečného stavu kódy stavebních ploch (např. ve staré Bystrci uváděna rodinná volná, ale dnes se jedná o řadovou zástavbu)
 • Navrhnout využití stávajících zahrádek  objekty pro individuální rekreaci jižně od ulice Rakovecké (mezi Rakoveckou a zástavbou Nad Dědinou)  pro bydlení za podmínky zpracování územní studie či regulačního plánu lokality.

Zpracovala dne  3.5.2011

I. Krejčová, odbor stavební

*

Ke stažení

Návrh připomínek (PDF)

Nehoda: řidiči kritizují semafory

27. 5. 2011 v 10.47 • Témata: , , , , , , , , , , ,

(…)

Preference tramvají a částečně i trolejbusů je na nepřehledné křižovatce u hobbymarketu Obi v brněnské Bystrci. Tramvajové koleje se tam kolmo kříží se silnicí. Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Lindy Škrancové nepřispívá ale preference městské hromadné dopravy nebezpečnosti tohoto místa. „Křižovatka je celkově technicky špatně vyřešená a stavebně nevyhovující. Nejlepším řešením by bylo postavit mimoúrovňovou křižovatku. Tramvaje pojedou po mostu a k žádnému křížení nedojde,“ tvrdí Škrancová.

Návrh je už podle ní zanesený i do konceptu nového územního plánu města Brna. V nejbližší době se ale nejspíš tato křižovatka řešit nebude.

Jedním z důvodů je i protahování stavby rychlostní silnice R43, která má spojit Brno a Svitavy. „Křižovatka je nebezpečná. Jediné řešení je postavit nadjezd. Zatím na to nejsou peníze. Kromě toho je nejdřív nutné vyřešit zda R43 povede přes Bystrc nebo ne,“ uvedl starosta Bystrce Vladimír Vetchý.

Zkráceno, celý článek si přečtěte na brnensky.denik.cz

Luboš Raus k námitkám proti územnímu plánu

22. 3. 2011 v 12.20 • Témata: , , , , , , , , ,

V minulých týdnech sbírali členové občanského sdružení Horní náměstí podpisy pod tzv. zmocnění veřejnosti. To, je-li pod ním alespoň 200 podpisů občanů Brna, opravňuje jménem veřejnosti vznést námitku či připomínku proti chystanému novému územnímu plánu.

*

Vážení sousedé,

rád bych vám poděkoval i touto cestou za podporu při podávání námitky k Územnímu plánu města Brna ve věci Horního náměstí. Námitky jsme podali dvě, jedním zástupcem veřejnosti je pan architekt Martin Král, podpořen 420 občany, druhým zástupcem veřejnosti jsem já s podporou 324 občanů. Obě námitky jsou tedy podloženy mnohem větším počtem podpisů občanů, než je požadovaných 200. Podpisy se podařilo získat během několika málo dnů, za což vám patří velký dík!

Obě námitky shodně požadují změnu Územního plánu města Brna v oblasti Horního náměstí v Bystrci v  tom smyslu,  že pás podél ulice Kamechy (tedy ten prostor, který měl být zastavěn polyfunkčním domem jehož výstavbě se podařilo zabránit) bude ve svých horních dvou třetinách určen územním plánem jako plocha pro park (funkce ZP, zeleň parková řečeno jazykem územního plánu), dolní třetina, tedy tam, kde je současná samoobsluha a drobné obchůdky, bude k disposici pro občanskou vybavenost tj. obchody a služby (funkce SO) s maximálně dvěma nadzemními podlažími.

Máme za to, že námitky jsou poměrně dobře vyargumentovány, odvolávají se na petici z roku 2002, na petici z roku 2008, na anketu Občanského sdružení Horní náměstí z konce roku 2008, na sociologický průzkum bystrcké radnice z r. 2009 a také na prověřovací urbanistickou studii doc. ing. arch. Tomáše Rusína a ing. arch. Ivana Wahly vypracovanou na žádost městské části Brno – Bystrc.

Zbývá jen doufat, že se autoři územního plánu s podanými námitkami řádně vypořádají. V každém případě mají podané námitky i z právního hlediska mnohem větší váhu než připomínky, podávané jednotlivými občany.

Luboš Raus
Občanské sdružení Horní náměstí

Ke stažení

Námitka Martin Král (PDF)
Námitka Luboš Raus (PDF)

Související

Audio + video: Beseda s občany ke konceptu územního plánu
Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno
Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány
Komunisté o územním plánu. Smyčku na Ečerově zrušit

Starosta pro tramvaj na Kamechy. Na R43 chce být připraven

22. 3. 2011 v 03.10 • Témata: , , , ,

Radnice v Brně-Bystrci chce na vznikající sídliště Kamechy prodloužit tramvajovou trať. Žádá její zakreslení v připravovaném městském územním plánu. Dnes na Kamechy jezdí autobusy a podle starosty Vladimíra Vetchého (ČSSD) dřív nedostatečnou kapacitu spojů vyřešilo jejich nedávné posílení. Jak se však Kamechy budou rozšiřovat, je tramvaj jediným řešením, řekl dnes novinářům.

Developer a realitní firmy prodaly dosud na Kamechách 620 bytů. Dnes tam žije kolem 2000 obyvatel. Výstavba však bude dál pokračovat. Sídliště vzniká na pomezí dvou městských částí Bystrc a Žebětín. Navazuje ale na bystrckou zástavbu.

V Bystrci se v souvislosti s novým územním plánem nejbouřlivěji diskutuje o silnici R43. Sídlištěm má procházet, a to v místě, kde se silnice se čtyřmi pruhy nachází už dnes. Podle Vetchého trvá požadavek místních vést silnici mimo bystrcký katastr.

„Chtěl bych jen, abychom byli připraveni i na situaci, že R43 tam bude,“ uvedl dnes. V tom případě místní chtějí přes sídliště silnici skrýt do tunelu. „Zakrytí by mělo ten přínos, že by se spojila Bystrc I a II,“ dodal. Dnešní silnice obě části sídliště rozděluje.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na www.financninoviny.cz

Související

Jak opít Brňáka rohlíkem
Další skandál na cestě – Nový územní plán Jihomoravského kraje
Audio + video: Beseda s občany ke konceptu územního plánu
Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno
Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány
Komunisté o územním plánu. Smyčku na Ečerově zrušit

Další skandál na cestě – Nový územní plán Jihomoravského kraje

21. 3. 2011 v 12.32 • Témata: , , , , , , ,

JM kraj zveřejnil tzv. 2. Návrh územního plánu kraje (Zásad územního rozvoje – ZÚR). Tento návrh je předurčen k zrušení soudem, protože nerespektuje zákonné požadavky na hygienické limity v druhém největším městě ČR, Brně.

Přestože v jižní části brněnské aglomerace jsou po mnoho let překračovány zákonné limity hlučnosti a prašnosti a stát je povinen zde přijímat územně plánovací opatření k nápravě, JM kraj jde hlavou proti zdi a nejen nerespektuje tuto povinnost, ale i navrhuje takové řešení, které by již nadlimitně zatíženou oblast dále zatížilo.

Na území městské části Brno-Bosonohy kraj navrhuje vybudovat obří křížení transevropských dálničních komunikací D1, R43 (Hitlerova dálnice) a JZ tangenty – R52 pro spojení na Vídeň. Toto chybné řešení je jádrem problému. Existuje přitom právně průchodné řešení, které by vedlo nejen k snížení zátěže v dané oblasti (a to jak dopravní, tak i prašnosti a hlučnosti), a které je o 30 miliard levnější. Toto alternativní řešení potvrzené autorizovanými studiemi z hlediska dopravního, ekonomického i vlivu na přírodu (NATURA 2000) je založeno na vedení středoevropské tranzitní dopravy ve směru sever-jih po nejkratších a logických trasách (Vídeň – obchvat Břeclavi – R55 ve směru na sever Moravy a Polsko a Vídeň – obchvat Znojma – Jihlava – Praha).

Místo potřebných a plnohodnotných obchvatů Břeclavi a Znojma na trasách schválených vládou v nejvyšším dokumentu územního plánovaní ČR, tzv. Politice územního rozvoje, kraj pod vedením hejtmana Haška prosazuje chybná řešení.

Vše je propojeno s návrhem superkoncepce dopravní sítě od ministra dopravy Bárty. Konzultace proběhly s hejtmanem Haškem, ale ne s veřejností. Výsledek je šokující. V Mikulově je prakticky nová, pouze něco málo než 10 let dokončená silnice I/52, která je plnohodnotným obchvatem celé obytné části Mikulova a prochází pouze mezi kasiny, nevěstinci, benzinovými pumpami, průmyslovým a obchodními objekty. Bártova superkoncepce tento „obchvat pro nevěstince“ uvádí jako nejvyšší prioritu. Hejtman Hašek by nám všem měl jasně vysvětlit, proč bojuje za variantu o 30 miliard korun dražší a proč po Bártovi v Mikulově na zámku takovouto zbytečnou investici požadoval a proč ji prosazuje v územním plánu kraje.

Pro R43 existuje návrh přímé trasy do prostoru Boskovic, který je plnohodnotným obchvatem všech obcí, včetně Brna. Kraj však napřed prosazoval R43 v závlekové, o cca o 10 km delší, trase okolo Drásova, v posledních době začal preferovat variantu východně od Malhostovic a nyní je opět prosazována trasa těsně okolo nové zástavby v Drásově.

Zveřejněný návrh ZÚR je označen jako „druhý“, protože v roce 2010 musel kraj schválit nové Zadání ZÚR, protože prohrál u Nejvyššího správního soudu (NSS) a kvůli spojení Brno-Vídeň byl zrušen územní plán Břeclavska. V květnu 2010 prohrálo město Brno jak u NSS, tak i u ústavního soudu kvůli Hitlerově trase R43 přes Brno. I toto bylo pochybení ze strany kraje, který nesprávně prosazoval R43, a to nejen v Brně, ale i mnoha dalších obcích JMK. JM kraj ignoruje rozsudky NSS, které jsou závazné, a to precedenční rozsudky k Zásadám územního rozvoje Prahy, kde se NSS jasně k problematice vyjádřil.

Petr Firbas, zpravodajstvi.ecn.cz

Související

Jak opít Brňáka rohlíkem

Duben 2011 – Krajský územní plán – zástupce veřejnosti

21. 3. 2011 v 11.10 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Milí občané,

děkujeme vám všem, kteří jste svým podpisem a sběrem podpisů podpořili ustanovení zástupců veřejnosti ve věci R43 při pořizování Územního plánu města Brna. Díky vaší pomoci dostali všichni zástupci z Bystrce, Kníniček i Bosonoh  zmocnění od mnohem většího počtu občanů, než požaduje stavební zákon (podání podpořilo celkem více než 2400 podpisů během 14 dnů). To svědčí o tom, že práce úředníků odboru územního plánování magistrátu i městských zastupitelů je ve věci R43 občany bedlivě sledována a jejich chybné postupy je nutné napravit. Některá podání námitek, která na základě společných připomínek občanů zástupci veřejnosti magistrátu v termínu předali, si můžete najít na www.bystrcnik.cz nebo na www.bystrc.zeleni.cz. Celkem bylo v Brně ustanoveno asi 35 zástupců veřejnosti, které zmocnilo více než 14 tisíc občanů Brna.

Lze připomenout, že město Brno prohrálo u Nejvyššího správního soudu (NSS) v květnu 2010 a soud rozsudkem zrušil R43 v územním plánu města Brna, viz citace z tiskové zprávy Nejvyššího správního soudu:

Senát Nejvyššího správního soudu dne 27. května 2010 zrušil část opatření obecné povahy – Územního plánu města Brna týkající se plochy a trasy rychlostní silnice R43.

Hlavní důvody rozhodnutí vysvětlil předseda senátu JUDr. Radan Malík: „Obec nemůže ve svém územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena v územním plánu velkého územního celku. Z tohoto důvodu absence vymezení trasy rychlostní silnice  R43 v závazné části textové části  Územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace způsobila nezákonnost Územního plánu města Brna v části týkající se vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami.“

Město Brno doposud rozsudek NSS nebere vážně v tom, že chybné zadání nového územního plánu města Brna z let 2006 a 2007 nebylo napraveno.

O vedení koridoru R43 se tedy musí rozhodnout ne v územním plánu Brna a dalších jednotlivých obcí, ale v novém územním plánu kraje. Tento nový územní plán kraje (stavebním zákonem nazývaný „Zásady územního rozvoje“ – ZÚR) se nyní dostal do fáze, že bude veřejně projednáván s obcemi a občany.

Proto se nyní  na vás obracím s další prosbou o POMOC.

Stavební zákon pro pořizování územního plánu kraje (ZÚR) naprosto nedemokraticky omezil právo občanů podávat námitky, které se musí detailně vypořádat, a občané tak mohou podávat jen připomínky. Námitky však mohou podávat zástupci veřejnosti, kteří zastupují skupiny občanů, kteří podepíší shodně formulované připomínky. Pro ustanovení krajského zástupce veřejnosti zastupujícího občany z více obcí je podle zákona potřeba 500 podpisů občanů pod věcně shodné připomínky a zmocnění. Mohou být ustanoveni i veřejní zástupci za jednotlivé obce, kteří musí být v případě Brna podpořeni minimálně 200 občany.

Jakmile připomínky sepíšeme, budou opět k dispozici ke stažení na www.bystrcnik.cz a na www.bystrc.zeleni.cz, odkud si je můžete pokud možno oboustranně vytisknout a předat nám již podepsané 🙂 poštou nebo na schůzce ve Společenském centru v úterý 12. 4. od 18 do 20 h. Zde bude také možnost připomínky přijít podepsat.  Dokumenty se zmocněním budou k dispozici také v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 v pondělí až čtvrtek od 9 – 18 h a v pátek od 9 – 14 h do 15. dubna.

Námitku podají zástupci veřejnosti nejpozději při veřejném projednávání, které je stanoveno na 19. dubna 2011 od 14.00 hodin v sále Rotunda v pavilonu A na Výstavišti.

Textová a grafická část Návrhu Zásad územního rozvoje bude zveřejněna od 18. března do 19. dubna 2011 na internetových stránkách Jihomoravského kraje (v sekci Dokumenty odborů),  na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=134709&TypeID=2

(POZOR: Doposud byla na internetu JMK zveřejněna jen dnes již neaktuální verze z dubna 2010, což je verze návrhu ZÚR ve formě, která se měnila po projednání s ministerstvy.)

Nyní nastává období, kdy je znovu potřeba vaše aktivní pomoc. Vytrvejme.

Jana Pálková
zastupitelka, Zelená pro Bystrc, mobil 608 470 415

Ke stažení

Námitka zástupce veřejnosti – Jana Pálková (PDF)
Námitka zástupce veřejnosti – Jitka Kafková (PDF)
Námitka zástupce veřejnosti – Marta Charousová (PDF)

Audio + video: Beseda s občany ke konceptu územního plánu

12. 3. 2011 v 09.05 • Témata: , , , , , ,

Audiozáznam besedy s občany ke konceptu územního plánu 9. března 2011 si můžete stáhnout ve formátu MP3 (170 MB, 178 minut).

Související

Středa 9. března: Beseda k územnímu plánu
Podpisy pro zmocněnce veřejnosti získány
Územní plán: kritiku nahradilo město chválou
Posudek: územní plán má chyby
Veřejné projednávání ÚPmB – zástupce veřejnosti
Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci
Nový územní plán staví proti sobě Bystrc a Líšeň

Námitka pro kohoutovickou sjezdovku odevzdána. Bude ještě rušno

9. 3. 2011 v 12.23 • Témata: , , , , , , , , , , , , , ,

Svou námitku k územnímu plánu dnes odevzdal na brněnském magistrátu zmocněnec veřejnosti Jaromír Blatný z Bystrce. Podařilo se mu shromáždit 241 podpisů, tedy o 41 více, než je nutné, aby námitka byla projednána.

Pan Blatný a občané, kteří se pod zmocnění podepsali, si přejí, aby do nového územního plánu Brno začlenilo lyžařský svah v katastru Kohoutovic. Naprosto se tak rozchází s míněním občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice, jež se chystá podat námitku právě opačnou. Stojí také proti Martinu Anderovi (Strana Zelených), v minulém období náměstku primátora, dnes opozičnímu zastupiteli Brna, který projekt kohoutovické sjezdovky označil za „šílený“.

Argumenty proti sjezdovce se točí zejména kolem chráněného území soustavy Natura 2000, které by dráha proťala. Jaromír Blatný však tvrdí, že ve skutečnosti o žádný podstatný problém nejde, protože populace brouka roháče, o jejíž ochranu v kohoutovické lokalitě jde, s lyžaři žádné konflikty mít nebude. V zimě, kdy se jezdí, jsou brouci zalezlí a jejich ostré zuby tak žádné nebezpečí pro lyžaře nepředstavují; naopak v létě, kdy je na stráních brouků plno, jsou zalezlí lyžaři. Zelená pro Kohoutovice se však také obává, že lampy u sjezdovky budou svítit na daňky v oboře.

Existují i ekonomické argumenty proti sjezdovce. Ty říkají, že v Brně je tak málo mrazivých dnů, že se její provoz nemůže vyplatit. Zelená pro Kohoutovice mluví o „energetické zátěži“, ačkoli zřejmě víc půjde o zátěž finanční peněženky daňového poplatníka. Pan Blatný uvádí, že Kohoutovice jsou z brněnských městských částí výjimečné svými výrazně nižšími průměrnými teplotami, nedokládá však pro srovnání rentabilitu žádné ze sjezdovek v okolí.

Od sjezdovky si Jaromír Blatný slibuje nejen lyžování, ale i krásné pohledy na Brno v zapadajícím slunci. Co mají proti západům slunce zelená uskupení se neví.

Související

Připomínky OS Zelená pro Kohoutovice k územnímu plánu
Kohoutovická sjezdovka – ne všichni jsou proti
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Stránky občanského sdružení Zelená pro Kohoutovice
Ne tak docela fotosoutěž
Zelená pro Kohoutovice spustila web
V Kohoutovicích vzniká nové sdružení. Chce lyžařský svah a trhy

Veřejné projednávání ÚPmB – zástupce veřejnosti

4. 3. 2011 v 14.20 • Témata: , , , , , ,

Milí občané,

v současné době je možno připomínkovat koncept nového Územního plánu města Brna. Naše městská část je ohrožena rychlostní komunikací R43, která je ve dvou variantách konceptu obsažena, ačkoli pro to nejsou splněny zákonné podmínky. Koncept územního plánu je vystaven na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67 (č. dv. 426) a lze si jej prohlédnout i na internetových stránkách Brna.

Nejpozději do 10. března může každý občan uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Větší váhu než připomínka má námitka.

Stavební zákon umožňuje, pokud má 200 občanů města Brna věcně shodnou připomínku, aby tuto podal zástupce veřejnosti jako námitku. Zástupce veřejnosti může pak zastupovat veřejnost při projednávání konceptu územně plánovací dokumentace. Členové bystrckého občanského sdružení proti výstavbě R43 v trase Kuřim – Troubsko, které se problematikou již dlouhodobě zabývá, sepsali ve vztahu k R43 věcně shodné připomínky
se současným zmocněním pro zástupce veřejnosti.

Dokument můžete podepsat v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 od pondělí do čtvrtka od 9 do18 h a v pátek od 9 do 14 h, kde je vystaven do 9. března, nebo v Bystrci v úterý 8. března od 18 do 20 h v učebně Společenského centra. Můžete si jej také stáhnout z www.bystrc.zeleni.cz a předat nám již podepsanou.

Se sbíráním podpisů můžete i aktivně pomoci. Námitku předá zástupce veřejnosti Magistrátu města Brna nejpozději 10. března 2011. Právě teď můžete ovlivnit územní plánování. Neváhejte.

Bližší informace: Jana Pálková, 608 470 415.

Jana Pálková, zastupitelka SZ

Územní plán: kritiku nahradilo město chválou

2. 3. 2011 v 11.42 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Místo posudku, který upozorňoval na chyby v územním plánu, si město nechalo zpracovat posudek nový. Ten vyzněl pochvalně.

Kritika připravovaného územního plánu? Tu raději slyšet nechceme, rozhodlo se město. Místo posudku od experta Miroslava Martiše, který Brno upozornil na chyby v připravovaném územním plánu, si proto objednalo posudek nový. Ten konstatoval, že je vše v pořádku. Úředníci jsou tedy klidní a tvrdí, že o žádných chybách nevědí. Kvůli nim přitom mohou některé části dokumentu za desítky milionů korun skončit v koši.

Oba posudky se točí kolem vyhodnocení toho, jaký vliv mají tři varianty konceptu nového územního plánu na životní prostředí. Kritický posudek, o němž Brněnský deník Rovnost informoval již dříve, však město odmítlo. „Obsahoval věcné i formální chyby. Chybí v něm například přehledné posouzení dokumentu z hlediska jeho souladu s právními předpisy. Neobsahuje ani žádné doporučení pro jeho dopracování či doplnění,“ zdůvodnila mluvčí brněnského magistrátu Soňa Haluzová, proč město posudek odmítlo.

Co říkají dva rozdílné posudky:

Závěry posudku Miroslava Martiše:
Vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu je v rozporu s platnou legislativou. Doporučuji jeho přepracování.
Hodnocení II. varianty konceptu je předpojaté a založené na vědomě nepravdivé informaci o závěru EIA procedury k vedení R 43 přes Bosonohy.

Závěr posudku firmy Amec:
Vyhodnocení vlivu územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území splňuje všechny náležitosti požadované právními předpisy, jež se touto problematikou zabývají. Vyhodnocení rovněž naplňuje formální, obsahové i věcné požadavky předpisů na úseku životního prostředí.

Brno za něj ani nezaplatilo, přestože si ho loni objednalo na základě výběrového řízení. „Město ho zkrátka vůbec nemá, takže ani nemohu reagovat na kritiku, která se v něm objevuje,“ konstatoval náměstek brněnského primátora Ladislav Macek, který má územní plán na starosti.

Odborníci, kteří se věnují posuzování vlivu staveb na životní prostředí, postup brněnského magistrátu nechápou. Martiše totiž považují za odborníka, jehož slova není radno brát na lehkou váhu. „Je jednou z našich největších kapacit v tomto oboru a má i renomé v zahraničí. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí se věnuje už od devadesátých let, kdy se u nás začaly takové věci vůbec řešit,“ zhodnotila například nynější Eva Tylová, která v letech 1998 až 2002 působila jako náměstkyně ministra životního prostředí.

(…)

Zkráceno, celý text článku Zuzany Taušové najdete na brnensky.denik.cz

Související

Posudek: územní plán má chyby
Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody
Jana Konečná: Místo přírody území za plotem
Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci
Nový územní plán staví proti sobě Bystrc a Líšeň

Varianta podzemky vede do Bystrce

1. 3. 2011 v 00.18 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Návrhy územního plánu počítají i s podzemní tramvají. Jedná se i o společné dráze pro tramvaj a vlak.

Bude v Brně jezdit pod zemí tramvaj či vlak? Při debatách na postavení takzvaného severojižního diametru mluvilo v posledních letech vedení města Brna i Jihomoravského kraje jen o druhé možnosti. Jenže podzemní tramvaj se opět objevila na scéně. Počítají s ní dvě ze tří variant nového brněnského územního plánu.

„Pokud vím, od myšlenky diametru jako podzemní tramvaje se stále zcela neustoupilo. Rezerva pro tramvaj je i ve stávajícím územním plánu,“ potvrdil rozvojový náměstek brněnského primátora Ladislav Macek.

V první variantě územního plánu se brněnská rychlodráha odpojuje z tratě z Tišnova na nádraží v Řečkovicích, v Králově poli vstupuje pod povrch a nad ním se ukazuje až v Černovicích, kde se napojuje na vlakovou trať do Sokolnic. Další dvě verze plánu ovšem vykreslují diametr jako tramvajovou trať, která se odpojuje ze stávající trati do Bystrce za vozovnou Komín a ihned míří pod zem. Tunel končí v Komárově a diametr pokračuje nad zemí až ke křižovatce dálnic D1 a D2 křižovatce kde koní tramvajovou smyčkou sousedící s obřím záchytným parkovištěm systému park and ride.

(…)

Celý článek Petra Jeřábka najdete na brnensky.denik.cz

Brno: Územní plán straší silnicemi i obchody

28. 2. 2011 v 10.46 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Když začalo projednávání tří konceptů nového brněnského územního plánu, očekávali představitelé města tisíce námitek a připomínek. A podle lidí z občanských sdružení se jich skutečně dočkají.

Návrhy územního plánu obsahují několik kontroverzních bodů. Nejčastěji se námitky týkají stavby silnic, vzniku dalších nákupních center, průmyslových zón nebo naopak rušení zahrádkářských kolonií ve městě.

Podle náměstka pro územní plánování Ladislava Macka je magistrát na nával námitek připravený. „Při projednávání územního plánu v Praze přišlo šestnáct tisíc námitek. My počítáme řádově s tisícovkami,“ podotkl Macek.

Proti kterým návrhům územního plánu lidé protestují nejvíce? Redakce Brněnského deníku Rovnost vybrala čtrnáct nejžhavějších problémů.

DÁLNICE R43. Město ve spolupráci s krajem počítá s variantou, kdy rychlostní silnice protne Bystrc. Naopak aktivisté prosazují variantu R43 až za západními hranicemi města v takzvané Boskovické brázdě. Po žalobách občanských sdružení loni Nejvyšší správní soud zrušil tu část stávajícího brněnského územního plánu, který s R43 počítá. Dva ze tří připravovaných konceptů s ní i nadále počítají. „Ve třetí variantě ovšem dálnice chybí,“ upozornil náměstek Macek.

SILNIČNÍ PRŮTAHY Z MEDLÁNEK DO BYSTRCE A IVANOVIC. Koncept územního plánu navrhuje propojit silnicí brněnské Medlánky s Ivanovicemi a Bystrcí. Místní však mají z nárůstu dopravy strach. „Všechny auta ze západu Brna pojedou na sever přes nás,“ obává se Michal Marek se sdružení Občané pro Medlánky. Na stranu obyvatel se postavilo i zastupitelstvo městské části.

HORNÍ NÁMĚSTÍ BYSTRC. Na louce u ulice Kamechy počítá plán s víceúčelovým odmem. Sdružení Horní náměstí chce plány omezit. „Požadujeme zmenšení místa pro obchody ještě na třetinu a omezení na maximálně na dvě patra,“ uvedl Luboš Raus ze sdružení. Bystrčtí zastupitelé jsou s lidmi ochotni jednat.

SJEZDOVKA KOHOUTOVICE. Se sjezdovku od hotelu Myslivna do Pisárek nakonec nepočítá ani město. Protla by totiž evropsky chráněnou lokalita Natura 2000.

KONEC ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD. Územní plán počítá se zrušením zahrádkářských osad na Žlutém kopci, Červeném kopci a Kraví hoře v Brně-střed, osady v Husovicích a v takzvané Jurance mezi Jundrovem a Kohoutovicemi. „Zahrádky ale mají nenahraditelný společenský, kulturní i ekologický přínos,“ upozornil zástupce nespokojených zahrádkářů z Kraví hory Pavel Holík.

(…)

Zkráceno, celý článek Petra Jeřábka si přečtěte na www.denik.cz

Související

Jana Konečná: Místo přírody území za plotem

Územní plán a zástupce veřejnosti – Je potřeba vaší pomoci

Posudek: územní plán má chyby

21. 2. 2011 v 10.43 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Město chyby napravovat nehodlá. Přitom hrozí, že kvůli nim skončí některé části plánu. „Když jsem vyhodnotil vliv plánu na životní prostředí, zjistil jsem, že je v rozporu s platnými stavebními zákony i s obvyklými metodickými postupy v tomto oboru,“ konstatuje ve svém posudku proděkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze Miroslav Martiš.

Posudek, který si Brno objednalo od nezávislého odborníka, upozorňuje na závažné chyby v konceptu územního plánu. Město kritiku odmítá, je prý neobjektivní.

Překračování limitů prašnosti v Bosonohách či Tuřanech. Špatné řešení průjezdu silnice R43 přes Kníničky. Takové chyby Brno udělalo při přípravě nového územního plánu. Tvrdí to nezávislý posudek, který si magistrát objednal a který má Brněnský deník Rovnost k dispozici.

(…)

Zkráceno, celý článek Zuzana Taušová najdete na brnensky.denik.cz

Koncept územního plánu

5. 11. 2010 v 19.25 • Témata: , , , , , , , ,

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako příslušný úřad územního plánování a jako pořizovatel dle § 6 odst. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění oznamuje:

Koncept Územního plánu města Brna je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti Č. 426, ve 4. podlaží vždy v úředních hodinách Magistrátu města Brna.

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod.

Koncept Územního plánu města Brna je rovněž vystaven od 15. listopadu 2010 na internetových stránkách města Brna na adrese www.brno.cz/Připravovaný Územní plán města Brna. Besedy s odborným yýkladem zpracovatele, na kterých bude představen koncept Územního plánu města Brna jako celek, se budou konat v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti Č. 426, ve 4. podlaží, v těchto termínech: středa 24.11.2010 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.) a středa 12. 1. 2011 od 16.00 hod. do 19.00 hod. (diskuse 17.00-19.00 hod.).
Tématické besedy sloužící pro bližší seznámení veřejnosti s řešením vybraných částí konceptu Územního plánu města Brna, se budou konat v budově Magistrátu města Brna, na ul. Kounicova 67, v zasedací místnosti Č. 426 ve 4. podlaží, k jednotlivým tématům v těchto termínech:

 • Bydlení a pracovní přiležitosti – středa I.l2.2010 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 dol 9.00 hod. řízená diskuse
 • Zahrádky, zeleň, volný čas – středa 15.12.2010 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse
 • Doprava – středa 19.1.2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse
 • Nákupní centra a občanská vybavenost – středa 2.2.2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. řízená diskuse.

Po celou dobu vystavení konceptu Územního plánu města Brna od 15. listopadu 2010 do 28. února 2011 bude zajištěna vždy v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 přítomnost zástupce zpracovatele.

Veřejné projednání konceptu Územního plánu města Brna ve smyslu § 48 stavebního zákona s výkladem zpracovatele se bude konat v únoru 2011. Termín a místo veřejného projednání budou předem oznámeny veřejnou vyhláškou.

Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová
pověřená zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucího OÚPR MMB

Ke stažení

Vyhláška (PDF)

Související

Brňané se budou moci seznámit s novým územním plánem