Příspěvky se štítkem ‚Kaufland’

Luboš Raus: Referendum o Kauflandu pod Maxem

10. 4. 2018 v 10.02 • Témata: , , , , , , , , ,

Avizovaný program zítřejšího jednání bystrckého zastupitelstva (středa 11.4.2018) uvádí jako poslední bod jednání „Místní referendum ve věci prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci“. Lze předpokládat, že to bude nejbouřlivější část jednání.

Porovnáme-li totiž jednotlivá vyjádření týkající se problematiky Kauflandu pod Maxem v časovém sledu, nelze přehlédnout příklon současného vedení radnice směrem k realizaci tohoto obchodního centra vysledovatelný na přelomu roku 2017 a 2018. Posuďte sami:

30. ledna 2013 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem pozemků

20. února 2013 Zastupitelstvo potvrzuje tento nesouhlas

13. dubna 2016 Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou obchodního centra

22. června 2016 Rada zásadně nesouhlasí s prodejem

24. ledna 2018 Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem (zde už ovšem pro nesouhlas s prodejem nehlasovala celá Rada, jeden s radních se zdržel hlasování)

14. února 2018 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem

Dne 3. ledna letošního roku se najednou můžeme dočíst v tisku (iDNES.cz): „…místostarosta Jaroslav Petr (ANO) už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko (vůči Kauflandu) dobrý nápad. … „Musíme to posoudit objektivně… Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení,“ prohlásil (místostarosta) Petr. … Také stanovisko starosty Tomáše Kratochvíla (ČSSD) je v tuto chvíli padesát na padesát. … Další jednání i s developerskou firmou naplánovali radní na 24. ledna. Na něj dorazí i zástupci obchodního řetězce. … místostarosta Petr: „Mluvil jsem s jejich ředitelem. Slíbil mi, že kdyby městská část potřebovala, může Kaufland požádat o finanční příspěvek. Pomohli by například při přestavbě křižovatky u Uni Hobby,“ uvedl.“

Vnucuje se pochopitelně otázka, co se stalo na přelomu roku 2017 a 2018? Kde se vzalo ono váhání po pěti letech zásadních nesouhlasů?

V podobném duchu se nesla, jak mohou potvrdit tam přítomní občané, prezentace Kauflandu pořádaná z iniciativy pana starosty dne 7. února 2018, kde pan starosta Kratochvíl spolu s panem místostarostou Petrem uvedli: „buď se postaví malý Kaufland s devíti pokladnami a pro Bystrc nic nebo město pozemky prodá a postaví se velký Kaufland s jedenácti pokladnami a pro Bystrc, k tomu pak park pod Kauflandem křižovatka a rozšíření ulice Páteřní.“ Tomu ovšem oponoval pan místostarosta Vetchý svým vyjádřením, že „městské pozemky jsou skutečně blokační a developer bez nich nepostaví nic, protože se na pozemek nedostane“, čímž došlo k určitému názorovému nesouladu mezi starostou Kratochvílem a místostarostou Vetchým. Mimo jiné pak pan starosta Kratochvíl uvedl, že „bude stoprocentně respektovat referendum“.

Vžijme se ovšem do role developera, který vlastní pozemky pod Maxem a kterému Rada i zastupitelstvo nepřetržitě od roku 2013 rozhodně odmítají prodat potřebné pozemky. V co jiného lze vkládat za takové situace naději než v referendum. Zejména proto, že nejdůležitější pro každé rozhodování v referendu jsou pravdivé a relevantní informace. A to je právě to, čím si v případě referenda pod Maxem naprosto nejsem jist. Navržená otázka totiž zní: Souhlasíte s prodejem části pozemku p. č. 1938/550 o výměře 2 083 m2 a části p. č. 1938/567 o výměře 63 m2, k. ú. Bystrc při ulici Páteřní v Brně-Bystrci za účelem výstavby obchodního centra? To je bez dalších informací naprosto zavádějící otázka. Slibovaná informační kampaň v termínu 12. dubna – 1. června 2018 je ovšem zcela v rukou koaličních politiků a bezpochyby dává možnost manipulace s veřejností.

Kromě toho nelze též přehlédnout existující petici proti Kauflandu, dnes již se zhruba 2600 (!) podpisy proti výstavbě tohoto obchodního centra pod Maxem. Cožpak lze ze těchto okolností považovat za hospodárné vyhlášení referenda za zhruba tři čtvrtě milionu korun?

Některých odpovědí na zde položené otázky se možná dočkáme již zítra na jednání zastupitelstva Bystrce.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Tomáš Kratochvíl: Problematika Kauflandu. Pojďte diskutovat o budoucnosti Bystrce

26. 1. 2018 v 21.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

Čtenářům Bystrčníku přinášíme v plném znění text starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla, který vyšel v prvním letošním vydání Bystrckých novin.

*

Od loňského prosince začala Bystrcí znovu hýbat otázka problematiky výstavby obchodního centra Kaufland v prostoru pod nákupním centrem Max vedle ulice Páteřní. Investor FI Development CZ s. r. o. nás sám oslovil s žádostí o schůzku a nové projednání, kdy dokládá nové podklady. Proto se zúčastnil jednání Rady městské části Brno-Bystrc, které se uskutečnilo ve středu 24. ledna. Nové informace se týkaly parkování, dopravy, typu budovy, velikosti a parkových úprav. Mohu vás ujistit, že na radnici se problematikou zodpovědně zabýváme a názor občanů Bystrce je pro nás velmi významný. Toto téma ovšem má jak své příznivce, tak hlasité odpůrce a nelze vyhovět všem. Také je nutné upozornit, že kompetence a pravomoci nás zastupitelů, včetně mě jako starosty, jsou omezené.

Zároveň jsem zaregistroval, že snad již v rámci předvolební agitace se snaží někteří „aktivisté“ s občany Bystrce manipulovat, dodávají neúplné a zavádějící informace, jsou vypouštěny fámy. Laciný populismus a podpásové metody si nezasloužíme.

Například postupy, kdy nám opozice v noci před jednáním zastupitelstva pošle zásadní materiál s žádostí o překotné projednání následný den, anebo žádost 16 občanů, kterou jsem převzal po Vánocích s žádostí o mimořádné svolání Zastupitelstva do konce roku nejsou ani konstruktivní, ani reálně uskutečnitelné. Spíše se nám to jeví jako zástupný důvod pro následnou bezdůvodnou kritiku radnice, že nekoná. Jsem přesvědčen, že občané Bystrce mají právo na otevřené, pravdivé, věcné a racionální informace.

Vzhledem k významu a rozsahu celé problematiky si proto dovolím pozvat vás, občany Bystrce, k veřejné diskuzi do Společenského centra v Bystrci, a to ve středu 7. února v 17.30 hodin.

Na místě budou zástupci vedení radnice, stavebního odboru i investora. Budeme vás podrobně informovat o možnostech a zákonných limitech městské části Brno-Bystrc o otázce možnosti vyhlášení referenda, o peticích, o výzvě k úhradě 21 milionů, o související dopravě a můžeme také klást otázky přítomným zástupcům investora. Pojďme rozhodovat společně o budoucnosti Bystrce. Buďte aktivní, najděte si volnou chvilku a přijďte.

 

Usnesení prosincového zastupitelstva – bod: 3.18.01
Zjištění názorů občanů městské části na stavbu obchodního centra Kaufland u stávajícího obchodního centra Max na Kubíčkově ulici
Schváleno usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc neukládá Radě městské části uspořádat ve lhůtě do 14. 2. 2018 neformální místní referendum či jiným relevantním, reprezentativním a dostatečně důvěryhodným způsobem zjistit názor občanů městské části na výstavbu obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci z důvodů podle přílohy tohoto bodu.
Pro: 17 Proti: 5 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 2

Příloha bodu 3.18.01:
1. Podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu lze místní referendum vyhlásit usnesením zastupitelstva na návrh přípravného výboru a následně usnesením zastupitelstva Pojem „neformální místní referendum“ zákon nezná. Zákon ukládá uspořádat referendum do 90 dnů po jeho vyhlášení. Vzhledem k přípravě prezidentské volby ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (26. a 27. 1. 2018) by nebylo možno zajistit přípravu a zajištění místního referenda v kratším termínu (do 14. 2. 2018, jak zní požadavek v důvodové zprávě).
2. K žádosti společnosti FI Development CZ s. r. o. přijalo 7/10. ZMČ Brno-Bystrc konané 13. 4. 2016 pod bodem 3.08 následující usnesení:
ZMČ Brno-Bystrc nedoporučuje žadateli, jímž je společnost FI Development CZ, s. r. o., záměr na výstavbu obchodního centra při ulici Páteřní ze dne 4. 12. 2015 realizovat a nadále pokračovat v přípravě dokumentace k územnímu řízení.
ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasí s výstavbou obchodního centra v dané lokalitě.
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40 %, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
3. Následně přijala na svém 7/19. jednání Rada MČ Brno-Bystrc konaném dne 22. 6. 2016 toto usnesení (bod 6.1.20):
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
4. Vedení radnice se vyhrazuje proti názoru paní Ing. Jindrové, předsedkyni zastupitelského klubu Bystrčáci, která v důvodové zprávě píše: „Nynější vývoj, kdy se o stavbě znova jedná, považuji právem za porušení jistého druhu veřejného slibu.“
Vedení radnice konstatuje, že za poslední období obdrželo a řádně zaevidovalo několik žádostí společnosti FI Development CZ s.r.o.:
21. 6. 2017 (příjemce PhDr. Jaroslav Petr) – č.j. 17-09741/MST
6. 11. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
8. 11. 2017 (přípis FI Devel. – prodej pozemku) – č.j. 17-17129/ST
1. 12. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
4. 12. 2017 (přípis FI Devel.) – 17-18654/ST
5. 12. 2017 (odpověď pana starosty) – č.j. 17/18654/ST
Každé podání, které je doručeno, musí být řádně zaevidováno a v zákonných lhůtách projednáno, ať už se týká přenesené nebo samostatné působnosti. Proto se příslušné orgány podáními musejí zabývat i v případě, že výsledkem projednávání je zamítnutí či nevyhovění.
5. Je otázka, koho paní Ing. Jindrová zastupuje, a jaký je vlastně názor zastupitelského klubu Bystrčáci na stavbu Kauflandu v Bystrci, neboť podle zápisu z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc dne 20. 11. 2017 hlasoval pan Ing. Milan Krátký (zastupitel za Bystrčáky) pro následující usnesení:
Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Brno-Bystrc souhlasit s prodejem části pozemků p. č.1938/550 a1938/56 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za podmínky, že bude křižovatka Vejrostova – Kubíčkova –Adamcova řešena jako okružní, s kapacitním řešení ulice Páteřní a ulice Páteřní bude od této křižovatky po napojení silnice Páteřní na ulici Rakovecká realizována v duchu konceptu Územního plánu verze I a bude rozšířena o cca 2 metry. Kdy pan zastupitel za „Bystrčáky“ Ing. Krátký naopak aktivně formuloval podmínku dopravního řešení, po kterém doporučil souhlasit s následným prodejem pozemků investorovi, a tedy následnou výstavbou Kauflandu.
Toto usnesení vnímáme jako podmíněný souhlas s budoucí výstavbou Kauflandu v Bystrci! Stejně tak o této problematice jednaly i další komise RMČ a výbory ZMČ, které přijaly následující usnesení:
Komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování – 22. 11. 2017
Žadatel nepředložil k dnešnímu dni řešení dopravní obslužnosti navazujících křižovatek a přístupových komunikací. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli vydat souhlasné stanovisko k záměru výstavby OC Kaufland a s tím souvisejícím požadavkem na podmíněný prodej pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567, k.ú. Bystrc
Pro 7 (Bárta, Ciboch, Cajzl, Küfhaber, Maurer, Strublová, Votoupal)
Komise dopravní a bezpečnostní – 29. 11. 2017
Komise dopravní a bezpečnostní doporučuje RMČ nesouhlasit s podmíněným převodem částí pozemků v k.ú. Bystrc parc. č. 1938/550 a parc. č. 1938/567 a trvat na dřívějším a stále platném zamítavém stanovisku MČ k záměru výstavby OC Kaufland z důvodů nevyřešené dopravní obslužnosti městské části Brno-Bystrc.“
Pro 8 (Trávníček, Jankůj, Kouba, Krejčí, Laštůvka, Mlejnek, Pazdera, Špaček)
Výbor pro rozvoj a infrastrukturu – 29. 11. 2017
VRI doporučuje ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna, a to is ohledem na předchozí usnesení. Stále se domníváme, že další nákupní centrum v této lokalitě není zapotřebí.
Pro 7, zdržel se 1.
Nesouhlas s prodejem tak neprojevil další zastupitel za „Bystrčáky“ Bc. Lošťák, což opět evokuje otázku, jaký je názor zastupitelského klubu „Bystrčáci“.
6. V současné době eviduje Úřad MČ Brno-Bystrc „Petici proti výstavbě Kauflandu“ z 12. února 2016, kterou podepsalo 350 petentů.
7. „Petici pro výstavbu Kauflandu“ ze dne 21. 3. 2016, podepsanou 570 obyvateli Bystrce a 35 obyvateli přilehlých městských částí, projednala Rada města Brna dne 18. 4. 2016, o výsledku projednávání byl petiční výbor informován. Je vidět, že občané již přímou demokracii a petiční právo řádně využívají.
8. Vzhledem k tomu, že materiály byly zaslány ve včerejších nočních hodinách a dostaly se k vedení radnice až dnes ráno, považujeme tak krátkou dobu k řádnému projednání tak závažné problematiky za nedostatečnou. Přitom o celé problematice se jedná již několik let, a jistě se materiál při zodpovědném přístupu dal zaslat alespoň o několik dní dříve.

Tomáš Kratochvíl, starosta

zdroj Bystrcké noviny 1-2/2018, foto ignisbrunensis.cz, Petr Sojka

Petice, jaká nemá v Bystrci obdoby

22. 1. 2018 v 21.30 • Témata: , , , , , , , ,

Zřejmě nejrozsáhlejší petice v dějinách Bystrce byla dnes předána na sekretariát primátora města Brna Petra Vokřála. Svým rozsahem je téměř dvojnásobná ve srovnání s legendární peticí bojující proti Polyfunkčnímu domu na Horním náměstí z roku 2008. Petice vyjadřuje nesouhlas s výstavbou obchodního centra pod Maxem. Archy s více než 2000 podpisy předala dnes na Magistrát města Brna paní Marta Charousová, iniciátorka této petice. O petici byl informován i bystrcký místostarosta pan Jaroslav Petr.

Petice nesouhlasící s výstavbou obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci pokračuje a je možno se k ní připojit na webu e-petice.cz.

Další jednání bystrcké Rady s developerem proběhne, dle informací, které máme k dispozici, tuto středu 24. ledna 2018.

Luboš Raus

 

Kaufland pod Maxem – mění bystrčtí radní názor?

20. 1. 2018 v 08.41 • Témata: , , , , , ,

V roce 2012, krátce poté, co se ukázalo, že na Kamechách bude místo očekávaného Kauflandu prodejna Albert, zveřejnila společnost Impera Invest svůj záměr postavit Kaufland v Bystrci vedle obchodního centra MAX. Developer ale nutně pro svůj záměr potřeboval pozemky, které patří městu, a tak požádal o jejich odprodej.

Rada městské části i bystrcké zastupitelstvo ve svých stanoviscích pro orgány města Brna výstavbu i prodej pozemků několikrát odmítlo, nic na tom nezměnily komunální volby, které mezitím proběhly. Od investice za 350 miliónů Kč developer ale nechtěl upustit a urputně si šel za svým. V únoru 2016 představil ve Společenském centru v Bystrci studii plánovaného obchodního centra, veřejnost ale o prospěšnosti a užitečnosti tohoto projektu nepřesvědčil. Ani poté ale snaha developera nepolevila a v červnu bystrčtí radní opět projednávali žádost investora o prodej klíčových pozemků. Rada městské části Brno-Bystrc znovu jednoznačně městu Brnu prodej nedoporučila.

Koncem loňského roku, když developer znovu oslovil městskou část s žádostí o souhlas s prodejem městských pozemků, jsem ale v kauze Kaufland v Bystrci zaznamenala určitou změnu. Na listopadovém jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc místostarosta Bystrce pan Jaroslav Petr naznačil, že by přece jen bylo rozumné prodat pozemky umožňující výstavbu Kauflandu. Překvapivé vyjádření ale nebylo poslední.

Deník DNES letos 3. ledna v článku „Nový obchoďák nás zahltí auty, bojí se lidé z brněnské části Bystrc“ uvedl, že ve věci Kauflandu pod MAXem bystrcký místostarosta Jaroslav Petr „už si není jistý, jestli je odmítavé stanovisko dobrý nápad“. Noviny připojily i další citace pana místostarosty o nutnosti celou věc objektivně posoudit. Podle deníku DNES i starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl přehodnotil svůj dosavadní postoj a z jasné ho NE Kauflandu se stalo „padesát na padesát“. Kde se bere tento názorový posun? Pan Petr pro zmiňované noviny zdůvodnil své stanovisko poukazem na hrozbu pokuty: „Dozvěděl jsem se, že pokud Kaufland zamítneme, má na nás majitel připravenou žalobu ve výši deset a půl milionu korun za neoprávněné obohacení“. Údajně se má jednat o pokutu za neoprávněně vydané povolení k užívání veřejného prostranství pro cirkus na pozemku ve vlastnictví developera. Podle vyjádření právníků však žádné takové nebezpečí reálně nehrozí, například z důvodu promlčení a nepřiměřenosti částky.

O prodeji pozemků pro Kaufland měla jednat Rada městské části Brno-Bystrc v prvních dnech tohoto roku, věc však odročila na 24. ledna, aby umožnila developerovi zúčastnit se tohoto jednání. Developer projekt za celou dobu nijak podstatně nezměnil, není proto důvod, aby městská část měnila svůj postoj ke stavbě. Nebo nám radní předvedou něco jiného?

Hana Jindrová, zastupitelka za Bystrčáky

Luboš Raus: Ještě ke Kauflandu pod Maxem

10. 12. 2017 v 15.28 • Témata: , , , , ,

Když jsem uveřejnil svůj pžedchozí článek o zamýšlené výstavbě Kauflandu pod Maxem na pozemku patřícím firmě IMPERA ŽSD, a.s., použil jsem ilustrační fotomontáž z dřívějších svých článků, načež jsem byl oprávněně upozorněn panem Tomášem Rešlem z firmy FI Development CZ s.r.o., že použitý obrázek je velmi zavádějící (a také velmi ošklivý). Již z roku 2015 existuje vizualizace zpracovaná zmíněnou firmou, což jsem si ve chvíli psaní svého článku neuvědomil a tudíž byl – po právu – podezírán ze zlého úmyslu. Slíbil jsem nápravu, což tímto činím a uveřejňuji s omluvou čtenářům i panu Rešlovi a s jeho souhlasem nyní již relevantní a nikoli jen fiktivní vizualizaci.

Výhrady se rovněž týkaly mého údaje o průjezdu 15 000 vozidel za den ulicí Páteřní. Tento údaj jsem převzal ze zápisu z jednání bystrcké Komise životního prostředí ze dne 20. 11. 2017 odkud cituji “zkapacitnění komunikace Páteřní musí být dimenzováno alespoň na průjezd 15 tis. vozidel/den s hodinovou špičkou 13%.“ Byl jsem upozorněn na to, že se zde jedná o údaj dimenzační, s rezervou, nikoli tedy skutečně očekávaný.

V tomto bodě mohu uvést jako nejrelevantnější údaj, který mám k dispozici, průjezd vozidel, který jsem změřil u Kauflandu v Brně-Bohunicích v hodnotě 750 vozidel za hodinu v obou směrech, a to nikoli v špičce, ale za normálního středního provozu. Pro představu uvádím, že se v přepočtu jedná o průjezd vozidla každých cca 5 sekund v obou směrech. Tyto hodnoty představují nárůst osobní dopravy v důsledku zákazníků Kauflandu nad současnou hodnotu cca 150 vozidel/hodinu ulicí Páteřní v obou směrech.

Prosím tedy, abychom dále diskuzi vedli nad těmito novými, aktuálními údaji. Objeví-li se k dané problematice další, nové skutečnosti, rád je na tomto místě uveřejním.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

 

Související

Kaufland pod MAXem je opět ve hře

Kaufland pod Maxem je opět ve hře

5. 12. 2017 v 07.17 • Témata: , , ,

Zamýšlená výstavba Kauflandu pod Maxem je v Bystrci už mnohaleté téma. Pro upřesnění, jedná se o lokalitu mezi ulicemi Páteřní, Nad Dědinou a obchodním střediskem MAX. O záměru vybudovat další obchodní centrum ve zmíněné lokalitě jednalo naše bystrcké zastupitelstvo již v únoru r. 2013 a to se závěrem, že „Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním Centra obchodu a služeb Brno-Bystrc v lokalitě mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou“. Jak tehdy uvedl na jednání zastupitelstva pan místostarosta Fedor: „Stavební plocha pro možnou lehkou výrobu popřípadě obchodní aktivity pod stávajícím centrem MAX je poslední větší stavební plochou v Bystrci použitelnou v budoucnosti pro cokoli. V tuto chvíli není žádná akutní potřeba ji využít, občané okolo netrpí žádným nedostatkem ničeho závažného snad kromě toho, že je ohrožují budoucí projekty tam připravované. Domnívám se, že vyplýtvat tuto poslední volnou plochu v Bystrci na to, abychom postavili obchodní centrum vedle obchodního centra je mírně řečeno nerozumné a naše děti a naši vnuci by nám za to jednou rozhodně nepoděkovali“.

Od té doby přišla zamýšlená stavba na pořad jednání ještě vícekrát. Problém této lokality je v podstatě ve střetu zájmů. Firma Impera Invest s jednatelem p. ing. Jaromírem Benešem vlastní v tomto území velký pozemek, k výstavbě Kauflandu dostatečný. Ten je ovšem obklopen pozemky ve vlastnictví města, sice nevelkými, ale výstavbu Kaflandu blokujícími. Zájem pana Beneše je zřejmý a legitimní. Za nemalé peníze pořídil pozemek, který nyní potřebuje zhodnotit – jednalo by se o investici okolo 350 mil. korun. K tomu potřebuje koupit okolní strategické pozemky.

Lidé v Bystrci (někteří, samozřejmě ne všichni), zejména v bližším okolí, si ale stavbu nepřejí. Není divu. Poslední materiály, které jsou k dispozici hovoří o průjezdu 15 tisíc vozidel denně po ulici Páteřní. To v průměrném přepočtu představuje průjezd vozidla každé 3 vteřiny. S ohledem na dopravní špičky je průjezdnost této ulice velkým otazníkem, zkuste si představit dopravní zatížení spojky mezi ulicemi Nad Dědinou a Páteřní. Že velké obchodní centrum likviduje malé obchody v okolí je i v Bystrci pozorovatelnou skutečností. Navrhované architektonické řešení stavby by v okolních zemích, v Rakousku či Německu nikdy neprošlo. Jak říká jeden významný bystrcký architekt: krabice s otvorem, který lidi nasaje, vyluxuje jim peněženky a vyplivne je ven. Zatím není pozorovatelná žádná snaha o přijatelnější architektonické řešení.

Obě strany sporu mají tedy své zdůvodněné a legitimní zájmy a nalezení smírného řešení rozhodně nebude jednoduché.

A proč znovu přináším toto téma za stránky Bystrčníku?

 • Začátkem listopadu t.r. přišla na úřad městské části Brno Bystrc žádost o odprodej blokačních pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567.
 • Komise životního prostředí na naší radnici dne 20.11.2017 doporučila bystrcké Radě souhlasit s prodejem těchto blokačních pozemků.
 • Na pořadu jednání velkého městského zastupitelstva svolaného na 12.12.2017 je pod bodem 157. navrženo svěření majetku města městské části Brno Bystrc, a to konkrétně (kromě dalších) pozemků 1938/550 a  1938/556.

Otázkou zůstává změna názoru bystrckých koaličních politiků ve věci Kauflandu. Další události nám možná napoví víc.

Luboš Raus, bystrcký zastupitel

Luboš Raus: Opět ke Kauflandu pod Maxem

3. 8. 2016 v 20.34 • Témata: ,

Jsou prázdniny, lidé na dovolených. To je ta nejvhodnější doba k projednávání kontroverzních záležitostí. To už víme, tak tomu bylo i před osmi lety ve věci Horního náměstí, kde se na poslední chvíli podařilo zabránit výstavbě Polyfunkčního centra. Jednání tehdy probíhalo v srpnu onoho roku.

A tak podobně i letos těsně před prázdninami 22. června musela naše bystrcká rada projednávat žádost o prodej pozemků p.č. 1938/550 a p.č. 1938/567. Ano, jedná se právě o ty pozemky v majetku města, které blokují výstavbu Kauflandu po Maxem. Firma FI Development CZ (a je tu přímá souvislost s firmou IMPERA ŽSD s někdejším předsedou představenstva ing. Jaromírem Benešem) je totiž nutně potřebuje, aby disponovala plochou dostatečné velikosti pro Kaufland. Naštěstí již nejsme v roce 2008, a tak naši bystrčtí radní, tak jako již dříve prakticky jednomyslně i zastupitelstvo, tento prodej jakož i realizaci Kauflandu odmítli.

Dispoziční právo k pozemkům má ovšem Magistrát, bystrcká rada pouze odpovídala na dotaz Magistrátu, jak se k prodeji pozemků staví. Zarážející i varovné je, že OÚPR, Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna nemá z územního hlediska námitek k prodeji  uvedených pozemků! A to přesto, že sám ve své zprávě uvádí, že „stavby jsou nepřípustné, jestliže mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí nebo nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel“.

Hlavním důvodem odmítnutí výstavby Kauflandu ze strany naší městské části je nedořešenost dopravního napojení, totiž vyčerpání dopravní kapacity na příjezdových komunikacích do Bystrce. A to již v současné době, natož po dokončení výstavby sídliště Panorama nad přehradou a sídliště Kamechy. Dopravní studii, zdůvodňující realizovatelnost Kauflandu pod Maxem musím na základě vlastních pozorování považovat za povrchní a ne zcela odpovídající reálné dopravní situaci v Bystrci. Stejně tak předpokládané dopravní přitížení po výstavbě Kauflandu neodpovídá pozorováním dopravního zatížení např. u Bohunického Kauflandu.

Neberou-li odpovědní pracovníci OÚPRu tyto skutečnosti v úvahu, musím to jako bystrcký zastupitel považovat za trestuhodné opomenutí a musím se ptát, pamětliv své odpovědnosti vůči voličům, jaké jsou důvody takového rozhodnutí. Pokud by se Magistrát rozhodl přes odpor bystrckých pozemky prodat, opět by jako poslední legální možnost blokace dispozice s pozemky zůstávala, jak již zde nejednou bylo zmíněno,  žádost o místní referendum o osamostatnění Bystrce.

Luboš Raus
zastupitel městská části (Bystrčáci)

Jan Baltus: Kaufland ano či ne, Hamlete?

30. 5. 2016 v 18.11 • Témata: , ,

Luboš Raus z politického uskupení Bystrčáci položil před čtenáře Bystrckých novin otázku Kaufland ano či ne s hamletovským podtextem. Uvádí dva hlavní důvody, proč nepovolit stavbu obchodního střediska v lokalitě pod Maxem. Prvním je ohrožení drobných obchodníků v místě a druhým pak otázka dopravy. Oba důvody zní na první pohled logicky až přesvědčivě. Tak proč to Hamletovo váhání a proč názorové dělení obyvatel?

Na předměstích českých měst vyrostla obří nákupní centra, která reagovala na nové potřeby českých občanů. Jsme země s jednou z nejdelších pracovních dob v Evropě a pohodlné víkendové nebo pozdně večerní nakupování do kufru auta je řešením časové tísně.

Zde v Bystrci, sídlišti z roku 1979, bylo prodejních ploch pomálu a nahrazovaly je dřevěné stánky. Je také jasné, že bývalé prodejní plochy jsou zastaralé, některé dokonce zničené a opuštěné. Úřad městské části Brno Bystrc měl po 25 let možnost iniciativně regulovat výstavbu či opravu prodejních ploch pro menší obchodníky například prodejními galeriemi. Iniciativu však ponechal na soukromých majitelích, kteří ženou ceny nájmů do výší, jež drobné obchodníky ničí. Ano, nikde není řečeno, že jen Kaufland je řešení, možností je nepřeberné množství. Ale státní správa je neřešila, obyvatelé Bystrce se nikde nemohou dočíst, jak se bude jejich čtvrť vyvíjet. Takže najednou je zde problém? A Bystrc by si elegantní centrum obchodů, ale třeba i lékařské péče a služeb svrchovaně zasloužil. Zvýšil by i zaměstnanost v místě.

Doprava je opravdu vážný problém. Jenže: projekt sídliště Bystrc byl na prknech projektantů nejméně od roku 1970, zhruba v roce 1980 bylo sídliště předáno. Nejenom bez občanské vybavenosti, ale i řádné dopravní sítě včetně MHD. Každému zastupiteli muselo být jasné, že sídliště s 25 000 obyvateli bude potřebovat dopravní síť a že se Bystrc díky své poloze stane průjezdním bodem dopravy k přehradě, Velké ceně, do průmyslové zóny Jinačovice, Kuřim, Tišnov a dalších obcí. I bez kontroverzního návrhu dálniční spojky R 43, jež neřeší dopravu uvnitř sídliště, bylo řešení dobrého dopravní systému nabíledni. Ale ten zde není, ba zdá se, že zastupitelé Bystrce jsou zaskočeni vývojem a dodatečně, po 35 letech laxnosti, žádají až nyní o vypsání soutěže na řešení dopravního uzlu u UNI Hobby, který zpomaluje individuální dopravu i MHD. Po letech zanedbávání problému se pak zdá jediným řešením říci ne jakémukoliv rozvoji čtvrti.

Oba důvody k hamletovské otázce zastupitele Rause ohledně Kauflandu mi tedy připadají spíše účelové, vyplývající z neutěšené situace kolem věčně odkládaného územního plánování rozvoje nejenom Bystrce ale i Brna a celého kraje. Ten jako jediný z celé republiky nemá doposud vypracovány Zásady územního rozvoje. Malý dodatek: Tím se před zákonem teoreticky zpochybňují všechny dopravní stavby v kraji.

Jan Baltus, občan

Pan Baltus poslal svůj článek do Bystrckých novin. Redakční rada jej však pro nedostatek místa odmítla, proto jej zveřejňujeme alespoň zde.

Nový obchodní dům? V Bystrci zastupitelé řekli ne

14. 4. 2016 v 08.07 • Témata: , , ,

Brno – Zamítnuto. Tak reagovali ve středu večer zastupitelé brněnské Bystrce při hlasování o schválení prodeje pozemků k výstavbě obchodního domu Kaufland. Pro i proti stavbě obyvatelé podepisovali petice a někteří z nich se přišli vyjádřit i na zastupitelstvo.

Jak již dříve Rovnost informovala, části tamních lidí plán postavit Kaufland mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou vadil kvůli nárůstu dopravy. „Doprava je nesmírně obtěžující. Navíc máme v Bystrci dost jiných obchodů,“ řekla na jednání zastupitelů obyvatelka Marta Charousová.

Odpůrci obchodního domu sepsali kvůli tomu petici. „Obyvatelé mají z výstavby obavy. Vadí nám také, že kvůli Kauflandu zpustne nynější obchodní centrum Max,“ vysvětlila iniciátorka Jana Potůčková. Její petici podepsalo na webu téměř dvě stě padesát lidí, další se připojili podpisem fyzických archů.

Objevili se ale také lidé, kteří peticí naopak vybudování Kauflandu chtěli podpořit. „S výstavbou tohoto nákupního střediska se významně zlepší situace v Bystrci, zvláště rozšířením výběru cenově dostupného zboží,“ napsala za petiční výbor Dagmar Šimčíková. Pro Kaufland se podle ní vyslovilo přibližně šest set lidí.

(…)

Zkráceno, celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Bystrc odmítla Kaufland i strategii sociálního začleňování

13. 4. 2016 v 21.10 • Témata: , , ,

Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc odmítlo jak stavbu nového nákupního centra u Kubíčkovy ulice, tak magistrátem navrhovanou strategii sociálního začleňování. Obě usnesení byla schválena velkou většinou napříč politickými stranami.

Tzv. strategii sociálního začleňování přišel zastupitelům městské části představit uvolněný zastupitel Brna Martin Freund (Žít Brno). Soustava projektů si klade cíl poskytnout bydlení během tří let zhruba 150 osobám z nejnižších sociálních vrstev. Záměr bude stát daňové poplatníky 800 milionů korun, čerpaných z převážné části z evropských fondů. Přistoupit k integračnímu plánu by pro Bystrc znamenalo vyčlenit několik obecních bytů, které by pak byly městem přiděleny těm sociálně nejpotřebnějším, například lidem bez domova.

Jedním z důvodů, proč zastupitelé strategii začleňování odmítli, byla její nejasná efektivita. Martin Freund nedokázal odpovědět na otázku, kolik z téměř miliardy se vynaloží na skutečnou pomoc potřebným a kolik půjde na platy, cestovné a další režijní náklady. Stejně jako jinde, i v Bystrci zazněla slova o tunelování veřejných rozpočtů neziskovými organizacemi, přímo personálně svázanými s hnutím Žít Brno.

V diskuzi ke stanovisku městské části ke stavbě obchodního centra Kaufland vystoupilo několik odpůrců stavby. Zastupitelé následně schválili usnesení, jímž projekt odmítli. Protože však o prodeji městských pozemků, jež investor potřebuje k realizaci stavby, rozhoduje brněnská radnice, není jisté nakolik je osud projektu definitivní.

Jednání zastupitelstva sledovalo několik desítek občanů, mezi nimiž byl i Miroslav Sládek, legendární zakladatel a bývalý předseda Republikánské strany.

-vl-
Foto: Wikipedie

Související

Jiří Brančík: Plán Žít Brno útočí na naše pokojné životy

Petice pro Kaufland

12. 4. 2016 v 08.48 • Témata: , , , , , ,

Zveřejňujeme plný text petice na podporu výstavby obchodního centra Kaufland při Páteřní ulici v Brně-Bystrci, tak, jak byl předán primátorovi města. Kopie petice byla předána i radě městské části. 

*

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme dnes na podatelně Magistrátu města Brna podali petici podle čl. 18 Listiny základních lidských práv a svobod, dle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, „Za výstavbu obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní.“

My níže podepsaní, žádáme Vás a Zastupitelstvo Statutárního města Brna o schválení prodeje části pozemků parcelní číslo 1938/550 a 1938/567 v katastrálním území Bystrc, které jsou nutné pro realizaci výstavby zmíněného obchodního centra Kaufland.

Prosím, upozorňujeme na klady tohoto záměru:

 • S výstavbou tohoto nákupního střediska se významně zlepší situace v Bystrci, zvláště rozšířením prodejního sortimentu cenově dostupného pro všechny.
 • Současně se zlepší dopravní situace na křižovatce Vejrostova – Kubíčkova a odkloní se část dopravy do horní části Bystrce, která nyní zatěžuje zbytečně dolní část Bystrce, tzn. z Odbojářské na Obvodovou ulici.
 • Dále dojde k přímému propojení ulic Vejrostovi s Páteřní, čímž dojde ke zkvalitnění průjezdnosti a odlehčení křižovatky Vejrostova – Kubíčkova.
 • Vybudování okružní křižovatky pro zlepšení dopravní situace v dané lokalitě, která řeší ‚nejenom potřeby OC Kaufland, ale zlepší i stávající dopravní situaci v lokalitě. Náklady na řešení budou hrazeny investorem OC Kaufland.
 • Také dojde k rekultivaci dnes neudržovaného veřejného prostoru na park, včetně výsadby stromů, květin, sportovních prvků pro děti i dospělé atd. Park se tak stane pěkným místem pro setkávání občanů. Náklady na park je rovněž připraven hradit investor OC Kaufland.
 • Cyklistická stezka a chodníky v parku budou sloužit jako propojení komerčních ploch s plochami bydlení.
 • Zaměstnání zde najde 60 lidí.
 • Pod objektem vznikne dostatek nových parkovacích míst. Objekt vypadá i zajímavě architektonicky.
 • OC Kaufland by byl jistě i přínosem nejen pro Bystrc, ale i pro okolní městské části.

Získali jsme celkem 570 podpisů od občanů Bystrce, které jsme oslovili přednostně a 35 podpisů od ostatních příznivců. Jistě bychom dokázali získat i více podpisů, ale myslíme si, že toto je dostačující vzorek lidí, kteří by Kaufland v Bystrci přivítali.

Vážený pane primátore, dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za Váš čas věnovaný této záležitosti a věříme, že náš názor bude brán v úvahu při vašem rozhodování.

V Brně 21. 3. 2016

Za petiční výbor: Dagmar Šimčíková

Související

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?
Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Návrh usnesení k obchodnímu centru při ulici Páteřní

12. 4. 2016 v 04.56 • Témata: , ,

Níže publikujeme v plném znění návrh usnesení k žádosti společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní (Kaufland). O usnesení bude rozhodovat zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc ve středu 13. dubna 2016.

*

Věc: Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní  

Důvodová  zpráva:

Dne 15.10.2015 obdržel zdejší úřad prostřednictvím MSTAR PhDr. Petra žádost společnosti FI Development CZ, s.r.o. o vyjádření k záměru výstavby OC Kaufland při ulici Páteřní, zpracovanou atelierem Fandament Architects s.r.o. Studie byla příliš schematická, proto byl investor požádán o doložení dopracované studie tak, aby bylo možné posoudit dopravní vazby, vztah k platnému Územnímu plánu města Brna, výškové osazení stavby, architektonické řešení, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a modely dopravní zátěže. Společnost FI Development CZ, s.r.o. následně dne 4.12.2015 zaslala doplněnou studii, prezentace proběhla ve Společenském centru dne 10.2.2016, následně  záměr projednaly i příslušné komise RMČ.

K záměru má na základě předložené studie odbor stavební tyto připomínky:

Vztah k platnému ÚPmB: Podle platného Územního plánu města Brna jsou dotčené pozemky součástí plochy s navrhovanou funkcí  SV – smíšené plochy výroby a služeb, IPP je 0,8.  Tyto plochy slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení. Maloobchodní a velkoobchodní provozovny nad  1 500 m2 prodejní plochy do velikosti 5 000 m2 prodejní plochy jsou zde přípustné, ale za splnění konkrétních podmínek –  musí být situovány  ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a se zajištěním  parkování v objektu. IPP je v návrhových plochách závazný a není možné jej překročit. Ve výpočtu v předložené studii sice autoři argumentují tím, že parkování je v suterénu, ve výkresech však je parkování v 1.NP a prodejní plochy jsou v 2.NP, takže vypočtený  IPP 0,6 neodpovídá výkresům.

Z regulativů k ÚPmB: míra stavebního využití je vyjádřená indexem podlažní plochy (IPP) ve výkrese Plán využití území 1 : 5 000. IPP je určen pro návrhové plochy smíšené vždy jako maximální  přípustný počet m2 hrubé podlažní plochy na 1 m2 základní funkční plochy; při jeho aplikaci na pozemek nebo soubor pozemků disponibilních pro konkrétní stavební záměr je výpočet nutné vztáhnout k výměře těchto pozemků. Za hrubou podlažní plochu se považuje půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb vč. konstrukcí a za plné nadzemní podlaží pak každé podlaží, vyjma podkroví a podzemních podlaží.

Projektant uvádí disponibilní plochu pozemků 12 528 m2, přičemž ale investor má disponibilní plochu pozemků podle KN pouze 8 012 m2. Projektant uvádí navrhovanou hrubou podlažní plochu 7689 m2, takže IPP jako  poměr mezi HPP objektu a disponibilní plochou vychází cca   0,959 (měl by být max. 0,8),  a to v případě, že bude stavba přízemní. Pokud by stavba byla 2-podlažní s  parkováním v 1. NP a prodejní plochou ve 2. NP, jednalo by se o IPP zhruba 1,22.   Přízemní stavba tedy vychází pro závazný IPP o něco příznivěji, ale nesplňuje další požadavek – a tím je požadavek na „vícepodlažní objekt odpovídající charakteru území“.

Dopravní řešení: chybí podrobnější řešení okružní křižovatky při ul. Páteřní, projednané s Policií ČR  a  DPmB, není jasné, zda by byl možný průjezd kloubových autobusů MHD. Takto nedomyšlený záměr není možné posoudit podle ust.  § 90 stavebního zákona (….soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,  s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, …atd.). Chybí řezy detailního řešení okružní křižovatky  vč. tramvajového tělesa a opěrných zdí – porovnání stávajícího a navrhovaného stavu. V podélných profilech komunikací nejsou zakresleny vypovídajícím způsobem rozdíly mezi stávajícím a navrhovaným řešením – nikde nejsou zobrazeny stávající opěrné zdi u komunikace Páteřní. Není proto jasné, jak chce investor tento zásah do těles stávajících komunikací vč. opěrných zdí vyřešit. Není řešen  bezbariérový přístup na tramvajovou zastávku Kubíčkova (od skladu léčiv Angelini,  jedná se o poměrně frekventovaný směr).

Zrušením dnes průjezdné komunikace  Páteřní dojde k úbytku 1 jízdního pruhu, který slouží zejména ve špičkách jako náhradní dopravní propojení z Bystrce II, Žebětína a z části Kohoutovic směrem do centra a dále ven z města. Tento jízdní pruh je nutno nějak nahradit.

Posouzení vlivu dopravní zátěže:  je nedostatečné, protože se  nezabývá tím, jaký bude nárůst dopravní zátěže na již dnes přetížených křižovatkách Odbojářská – Kníničská – Obvodová, Vejrostova –  nájezd ze Staré dálnice). Tento nárůst bude způsoben přílivem zákazníků do nového OC.

Pokud by stavebník studii dopracoval tak, aby nebyl v přímém rozporu s platným ÚPmB, musel by stavební úřad požadovat  uzavření plánovací smlouvy s městem. Navrhovaná stavba totiž vyžaduje vybudování nové technické a dopravní infrastruktury, kterou musí investor postavit na svoje náklady,  ale rovněž musí mít jistotu, že jím realizovaná technická a dopravní infrastruktura bude převzata do majetku a do správy příslušných organizací.

Vliv na území: Navrhovaná stavba nesmí zásadně zhoršovat podmínky v území.  Navržené řešení, kromě výše uvedeného,  neřeší např.  retenci vody v území (veškerá voda ze zpevněných ploch odteče v důsledku do kanalizace,  čímž se vytváří  špatné mikroklima pro přilehlé území).

Stavební úřad musí rovněž posuzovat, zda je záměr v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území. Ačkoliv MČ požadovala  po MMB – OÚPR  zpracování urbanistické studie pro území mezi ul. Páteřní, nad Dědinou a OC Max, MMB–OÚPR žádosti MČ dosud nevyhověl.

RMČ 7/04,  bod 3.2.01 ze dne 4.3.2015

Rada MČ Brno-Bystrc požaduje, aby  Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje zahájil práce na pořízení územní studie na lokalitu mezi ulicemi Páteřní, Nad Dědinou a Kachlíkova, jako podkladu pro územní rozhodování.

RMČ 7/13,  bod 3.2.01 ze dne 6.1.2016

Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje, aby do územních studií na veřejná prostranství byly zařazeny tyto lokality na území MČ Brno-Bystrc:

1) Lokalita mezi OC Max, Páteřní, ulicí Nad Dědinou, ….

Bez odborně zpracovaného urbanistického podkladu bude velmi obtížné vyhodnotit, zda navrhovaná stavba v tomto složitém území, obklopeném ze všech stran naprosto rozdílnými typy zástavby, splňuje požadavky výše uvedené.

Závěr  z  hlediska odboru stavebního:

Jedná se o stanovisko ke studii, nejedná se o kompletní dokumentaci v podrobnostech a rozsahu k územnímu řízení. Z výše uvedených důvodů však nedoporučujeme navržený  záměr podporovat a nadále pokračovat v přípravě dokumentace k územnímu řízení.

Vyjádření OMI:

V souvislosti s plánovanou výstavbou OC při ul. Páteřní OMI zpracovával do RMČ a ZMČ dva materiály. První se týkal žádosti o prodej obecních pozemků dotčených plánovanou stavbou (RMČ i ZMČ).

RMČ 6/24. bod 3.1.05 ze dne 30.1.2013

1)  Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s  prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

     Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

2) Rada MČ Brno-Bystrc doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc následující usnesení:

ZMČ 6/15. bod 3.06 ze dne 20.2.2013

Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc podporuje usnesení Rady MČ Brno-Bystrc 6/24. bod 3.1.05 ze dne 30. 1. 2013, týkající se zásadního nesouhlasu s  prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10.449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10.424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje do území, pro které dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu neplatí Územní plán města Brna. Investiční záměr nebyl projednán s městskou částí.

Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního centra v centrální části obytného souboru Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti. Uvažovaná výstavba by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně ohrožena.

Další materiál schvalovala pouze RMČ. Jednalo se o žádost o svěření dotčených pozemků MČ.

RMČ 7/15. bod 6.1.05 ze dne 2.3.2016:

Rada MČ Brno–Bystrc žádá o svěření pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567  k. ú. Bystrc z důvodu možnosti ovlivnění budoucí výstavby na těchto pozemcích.

Vzhledem k výše přijatým usnesením RMČ nedoporučuje OMI souhlasit s předloženým záměrem na výstavbu obchodního centra při ulici Páteřní.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Dopravní řešení je z hlediska dopravy v Bystrci nekoncepční. Místo úpravy nevyhovující křižovatky Vejrostova-Kubíčkova je navržen další zpomalovací prvek ve formě nové kruhové křižovatky.

Spojení Bystrce I a II je realizováno hlavně přes ulice Odborářská-Vejrostova nebo alternativně přes ulice Obvodová-Páteřní. Zrušit jedinou alternativu k hlavní trase přetnutím ul. Páteřní je tak krajně nevhodné.

Kapacitní posouzení křižovatek na trase Komín-Bystrc, počínaje křižovatkou Bystrcká-Kníničská, považujeme za nedostatečné a tvrzení investora, že Kaufland bude mít jen lokální význam, za účelové.

S navrženým dopravním řešením doporučujeme nesouhlasit.

Usnesení komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování ze dne 10.2.2016: 

 1. Komise nedoporučuje pokračovat v realizaci záměru výstavby OC Kaufland při ulici Páteřní z důvodu neúnosné dopravní zátěže na přilehlých křižovatkách a navrhovaném kruhovém objezdu.
 2. Navrhovaný záměr by měl negativní dopady na životní prostředí a pohodu bydlení v přilehlé zástavbě.
 3. Navrhovaný záměr by měl negativní dopad na maloobchodní síť na území MČ Brno-Bystrc. Hrozí nebezpečí zániku dnešních drobných provozoven a služeb.

 Hlasování: pro             7 , proti           0, zdržel se     0

Usnesení:

Komise  doporučuje Radě MČ Brno –Bystrc přijmout výše uvedené usnesení

Usnesení komise dopravní a bezpečnostní  ze dne 24.2.2016: 

Komise dopravní a bezpečnostní doporučuje RMČ nesouhlasit s prezentovaným záměrem firmy FI Development CZ, s.r.o. dne 10.2.2016. ve Společenském centru.

 

Komise dopravní a bezpečnostní doporučuje RMČ zapracovat do vyjádření MČ Brno Bystrc následující  připomínky:

–    záměr se jeví jako nedopracovaný z hlediska budoucí dopravy a dopravní zátěže na ulicích Obvodová a Vejrostova. Z tohoto pohledu zřejmě chybí i odborné dopravní posouzení s ohledem na příjezdy a odjezdy z Bystrce (kritické křižovatky „UNI“, Přístavní, Kubíčkova,        stará dálnice – Žebětínská – Kohoutovická) a na jednotlivé druhy způsobu dopravy

–    studie zřejmě také nezohledňuje očekávaný stav po dostavbě obyt. souboru   Panorama, dalších staveb v oblasti Kamechy – Žebětín a zejména řešení dopravní obslužnosti v oblasti ul. Kachlíkova, Nad Dědinou a Páteřní v souvislosti s budoucím dokončením OS Panorama II

–    otázkou je, zdali existuje studie proveditelnosti okružní křižovatky při ulici Páteřní s ohledem na místní výškové poměry, přiléhající tramvajové těleso, opěrné zdi atd.

–    zaslepením ulice Páteřní se zruší jediná alternativní komunikace k ulici Obvodová a          průjezdu z města, Kníniček, přehrady a Veverské Bítýšky k lokalitě Kamechy a Žebětín

–    dojde k dalšímu dopravnímu zatížení problematické křižovatky Odbojářská – Kníničská – Obvodová, Vejrostova – nájezd ze Staré dálnice

 Pro 8, proti 0, zdržel se 0, přítomno 8.

Usnesení bylo přijato.

 Usnesení :

1) Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc nedoporučuje žadateli, jímž je společnost FI Development CZ, s. r. o., záměr na výstavbu obchodního centra při ulici Páteřní ze dne 4. 12. 2015 realizovat a nadále pokračovat v přípravě dokumentace k územnímu řízení.

2) Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc nesouhlasí s výstavbou obchodního centra v dané lokalitě a bude žádat o změnu ÚPmB v tomto smyslu.

Přílohy:

1) žádost společnosti FI Development CZ, s.r.o ze dne 19.11.2015

2) zápis z komise RBRSÚP ze dne 10.2.2016

3) zápis z komise dopravní a bezpečnostní ze dne 24.2.2016

V Brně dne 29. 3. 2016                                             Předkládá: Rada MČ Brno-Bystrc

Viktor Lošťák: Budeme si měřit petice?

11. 4. 2016 v 14.12 • Témata: , , , , , ,

Ve sporu mezi investorem zamýšlené stavby obchodního centra Kaufland v Brně-Bystrci došlo během posledních týdnů k zajímavému vývoji. Odpůrcům stavby, kteří na podporu svého stanoviska vytvořili již dvě petice, se do cesty postavila skupina občanů se zcela opačným názorem. A podpořila ho rovněž peticí.

Petice pro Kaufland nebyla zatím zveřejněna, ani jsem ji ještě neměl v rukou. Podle toho, co vím, žádá město o prodej pozemků stavitelům, a její text podepsalo 570 lidí s trvalým bydlištěm v Bystrci.

I tyto kusé informace posouvají problém do nové roviny. Zatímco až dosud měli zastupitelé městské části – kteří od začátku na stavbu pohlížejí skepticky – řadu dobrých důvodů si myslet, že vyjadřují vcelku silný názor obyvatel Bystrce, nyní si už tak docela jistí být nemohou. Téměř šest stovek podpisů je zkrátka šest stovek podpisů. Veřejné mínění tedy asi není zase tak jednoznačné, jak to až dosud mohlo vypadat.

Nerad bych, abychom se nyní dostali do situace, kdy si oba tábory budou navzájem poměřovat délku svých petičních archů a zastupitelstvo převezme roli sudího. To by bylo právě tak absurdní jako kontraproduktivní. Stejně tak si myslím, že správnou cestou v tomto případě není uspořádat místní referendum nebo jiný průzkum veřejného mínění. Zastupitelé se prostě budou muset opřít především o racionální, věcné, technické argumenty.

Pro mne osobně je nejvážnějším problémem projektu dopravní řešení; námitky shrnul Robert Pazdera, zastupitel za ANO 2011. Žádosti o vyjasnění otázky širších dopravních vztahů byly směrem k investorovi vzneseny jak na veřejném projednání záměru před několika týdny, tak i dříve. Bohužel žádné odpovědi se zastupitelé dosud nedočkali.

Osobně si velmi přeji, aby se Bystrc rozvíjela, a to poslední, co chci, je vytvářet překážky podnikání v městské části. Dopravní situace v Bystrci je však už dnes natolik napjatá, že nevyjasněné dopady současného projektu Kauflandu na dopravu pro mne představují nepřijatelné riziko. Proto budu na jednání zastupitelstva hlasovat proti stavbě.

Viktor Lošťák
člen zastupitelstva městské části (Bystrčáci)

Související

Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy
Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

 

Robert Pazdera: Připomínky k předložené studii investora OC Kaufland, oblast dopravy

10. 4. 2016 v 20.47 • Témata: , , , , ,

Prostory v bezprostřední blízkosti

Příjezdová trasa do centra je dle mého názoru nevhodně navržena. Mísí se zde příjezd i odjezd všech vozidel a to jak zákazníků, tak zásobování. Prostor tímto spatřuji jako místo častých incidentů. Případná kolize navíc může zcela zablokovat ulici Páteřní.

01 kaufland

Modré šipky znázorňující vozidla, které mají přednost (přijíždějící) neumožňují plynulý odjezd vozidel z areálu centra. V případě tmavě zelené šipky (auta odbočující směrem k přehradě) dávají přednost úplně všem ostatním. Snadno se tak navodí situace, během které bude přijíždějícími (modrými ) řidiči zelené vozidlo „pouštěno“, aby bylo možné v případě hustějšího provozu vůbec centrum opustit. Případná kolize potom bude asi vždy posouzena jako vina zeleného (přestože byl „puštěn“)

Prostor příjezdové komunikace k centru neřeší možnost se otočit (v případě plné garáže, či zavřeného centra). Pokud se o to budou vozidla přesto snažit, budou zřejmě porušovat vodorovné dopravní značení a v případě zásobování (nad 3,5t) otočení asi nebude možné vůbec. Pokud takové vozidlo nebude vpuštěno na rampu OC, potom bude muset komunikací couvat (což asi díky dalším přijíždějícím vozidlům nebude možné, nebo bude muset porušit dopravní předpisy a projet na přilehlé parkoviště jednosměrnou ulicí vedoucí ve směru od OC Max.

02 kaufland

Na těchto obrázcích je patrné, že zásobování nákladními automobily s návěsem bude problematické, neboť komunikace, která je vlastně slepou ulicí jim neumožní se otočit a tím budou všechny tyto vozy nuceny najet na rampu (bez ohledu na to, kolik jich v jednu chvíli může přijet) neboť jinak ucpou buďto příjezd či odjezd z OC. V případě, že nebudou vpuštěni na rampu (například kvůli její obsazenosti) nastane pravděpodobně dopravní kolaps.

V případě, že vjedou až do prostoru u ramp, nebudou mít otáčení ani tak zrovna snadné. Dle obrázku 4. Si sami udělejte představu jaký prostor bude tahač s návěsem potřebovat pro bezpečné otočení. Bude tedy záležet na dalším vnitřním vybavení (zda bude okolní prostor volný) i na tom, kolik vozidel bude v jednu chvíli v prostoru u ramp. K samotnému umístění ramp musím zmínit, že považuji za „nešťastné“ jejich situovaní na straně OC směřující do sídliště. S ohledem na hluk např. paletových vozíků užívaných k vykládání ve vztahu k blízkým obytným budovám.

03 kaufland

Jako nevhodné vidím spojení dvou účelů příjezdové komunikace k centru. První účel pro zásobování a druhý účel pro potřeby zákazníků. Jako vhodnější bych asi viděl řešení oddělené. Pro potřeby zákazníků by asi bylo vhodnější vybudovat nájezd do garáží přímo z ulice Páteřní.  (zelená šipka – obr. 5) Tím by se také mohl lépe využít prostor označený zeleným obdélníkem na obr.5 (třeba jako další parkování či lepší vyřešení točny pro zásobování)

Součastné navrhované dopravní řešení vidím jako nejvíce problematické především z bezpečnostní otázky. V případě vyhlášení poplachu a nutnosti centrum evakuovat není zajištěn plynulý provoz odjíždějících vozidel a případný náhradní přístup pro vozidla záchranářů (hasičů). V běžném provozu se dá očekávat, že jim budou překážet vozidla zákazníků a možná i zásobování. Neměl jsem možnost se seznámit s odhady, za jakou dobu se dá prostory centra vyklidit. S ohledem na popsané skutečnosti se asi nedá udělat víc, než nějaký odhad. Nutno však zvážit, že cesta pro opuštění centra je stejná jako příjezdová a při opouštění centra je nutné dávat přednost všem přijíždějícím vozidlům. V návrhu není světelná signalizace na křižovatce, která by umožnila v případě potřeby změnu předností. Návrh neobsahuje ani jinou „náhradní trasu“ kterou by šlo v případě potřeby využívat.

Prostory v blízkém okolí

04 kaufland

Kruhový objezd na ulici Vejrostova – u okružní křižovatky mám výhradu především k „otočení předností“ oproti běžným zvyklostem na kruhových objezdech, jak je v návrhu upraveno značením. Je to situace, která opět zvyšuje riziko kolize. Dále bude mít  tato úprava za následek zpomalení průjezdu po ulici Vejrostova. Chápu úmysl investora, pro jehož centrum bude jistě tato úprava výhodnější, ale dle mého názoru tato komunikace slouží především jako jedna z mála (po zrušení průjezdu ulicí Páteřní dokonce jako jediná) možnost pro cestu automobilem mezi Bystrcí I. a Bystrcí II. Proto na takto vytížené „dopravní tepně“ takovéto zpomalení nevnímám jako žádoucí. Kruhový objezd, či okružní křižovatku, bych chápal jako mnohem vhodnější pro řešení přímo před OC (tam se ale nevejde). Navržené řešení proto vnímám jako nežádoucí zdržení všech projíždějících vozidel, které nepojedou do OC či z něj. Zúžením komunikace (díky ostrůvkům) bude opět během případné kolize vozidel navozen stav vyvolávající dopravní kolaps díky nemožnosti místo objet (ani v prostoru kruhového objezdu, ani jinou trasou). Význam komunikace je o to důležitější, že ji využívá i autobusová doprava.  Další úskalí vidím v samotném budování kruhového objezdu. Díky již zmíněné důležitosti komunikace a absenci objízdné trasy vidím její uzavření v době stavby jako vyloučené.

05 kaufland

Během veřejného projednání zaznělo od investora tvrzení, že „soužití s OC Max“ bude ku prospěchu obou. Celkem jsem tedy nechápal, proč leží k OC Max navržený OC Kaufland „zády“. Nebylo mi to jasné až do doby, než jsem se detailněji seznámil se studií, která ukazuje pěší trasy kolem zmíněných center (obr.7).

Toto znázornění je pro většinu starousedlíků úsměvné, neboť vědí, že většina lidí nechodí ulicí Nad Dědinou, ale nejvíce pěších chodí od zastávky Kubíčkova kolem OC Max. Toto by asi investor Kauflandu rád změnil a co asi většina starousedlíků neví, investor zřejmě počítá se zatím neexistující tramvajovou zastávkou nad konečnou Rakovecká, která by odvedla většinu pěších ze zastávky Kubíčkova a nasměrovala by tak tyto potencionální zákazníky na OC Kaufland. Zřejmě proto investor  počítá s hlavním vchodem umístěným na ulici Páteřní, po které v současnosti chodí jen minimum lidí.

Takže v případě vybudování této zastávky by bylo centrum Kauflandu lépe připraveno na boj o zákazníka a myšlenka si zároveň bere za cíl odebrat zákazníky OC Max. Lidé by tedy  chodili nejprve kolem Kauflandu, což je opačná situace než je nyní. Proto je realizace této zastávky důležitá více pro investora Kauflandu než pro samotné pěší chodce, kterým se docházková vzdálenost nijak podstatně nesníží.

Po tomto zjištění tedy chápu takto „chybné“ schéma pěší dopravy a dodávám, že o „přátelské symbióze“ obou obchodních center nemůže být asi ani řeč.

Návaznost na klíčové komunikace zásadního významu pro Bystrc

 

Dvojitými červenými kruhy jsem na obrázku 8 označil místa, která považuji z hlediska dopravy za problematická. Některá jsou již dnes na hranici svých možných kapacit (křižovatka u kamenolomu, Nám. 28. Dubna, křižovatka Štouračova-Vejrostova), další označená místa považuji za problematická do budoucna (plánovaný kruhový okruh na ulici Vejrostově, křižovatka Rakovecká-Páteřní, křižovatka Obvodová-Přístavní). 06 kauflandPlánované nasměrování ulice Páteřní na ulici Vejrostova znemožní využívání ulice Páteřní jako náhradní trasy pro dopravu do Bystrce II. Navíc nepovažuji za reálné, že by se tímto přesměrováním ulevilo křižovatce Štouračova(Kubíčkova)-Vejrostova, neboť již nyní je patrné, že problém přetíženosti této křižovatky ve špičkách je tvořen množstvím aut přijíždějícím od „Staré dálnice“ a čekajícím na odbočení do Bystrce II. Tento fakt nezmění ani zkrácení ulice Páteřní, ani okružní křižovatky na ulici Vejrostova.

Dále je nutné zvážit i fakt, že součastné kapacity křižovatek již brzy zaplní automobily z dostavovaných sídlišť Panorama a Kamechy. S těmito čísly studie, jak jsem ji viděl, nepočítá a ani zamýšlená okružní křižovatka na ulici Vejrostova nenabídne požadovanou propustnost (zvláště tehdy, když budou muset všichni, kdo budou pouze projíždět dávat přednost „z leva“, což bude v praxi znamenat, že každé projíždějící auto zde téměř zastaví) Ve špičkách to povede k tvorbě kolon vozidel, zvýšené produkci exhalací a celkově sníženého komfortu cestování díky pomalejšímu průjezdu a nemožnosti využít jiné trasy. Zároveň se prodlouží dojezdové časy záchranných složek do celého prostoru Bystrce II. Navrhované řešení v této podobě sníží kvalitu bydlení v Bystrci II.

Srovnání s jinými OC v Brně

Uvádím několik obrázků jiných míst, aby bylo názorně vidět, že je u nich maximálně zohledněno rozdělení přístupu pro zásobování (červené čáry) a pro vjezd a výjezd zákazníků (zelené čáry).

Kaufland na ulici Sportovní

07 kaufland

 • vjezdy jsou zcela odděleny a pro zásobování je vybudována dostatečně velká plocha pro otáčení.

Shopping Park Brno

08 kaufland

 •  vjezdy jsou opět odděleny – zásobování  a rampy   zezadu, parkování zákazníků před objektem

Olympie Brno

09 kaufland

 • Tento objekt je asi největší komplex a zároveň nejsložitější OC v Brně. Jednotlivé části byly postupně dostavovány, ale i zde se ctí nepsané pravidlo, že zásobování probíhá ze zadních stran objektů a hlavní parkovací plochy pro zákazníky jsou umístěny ze předu.
 • Na dalších dvou obrázcích je detail Hypernovy a prodejny KIKA, na kterých je patrné to, co tvrdím, že zásobování se maximálně odděluje od zákazníků.

Prodejny Lidl

10 kaufland

 • Myslím, že tyto prodejny jsou už pro srovnání s Kauflandem nevhodné, neboť jsou už podstatně menší. I tak je patrné, že se snaží mnou zmíněné pravidlo dodržovat také. Pro ukázku Lidl na ulici Trnitá.

11 kauflandJako vhodnější prodejnu ke srovnání s návrhem vidím prodejnu Albert na Vídeňské. Zde to bylo asi velmi náročné, díky omezenému prostoru, přesto se podařilo opět oddělit vjezd pro zákazníky na hlavní parkoviště od vjezdu pro zásobování, který je samostatný a díky širokým komunikacím v okolí umožní i dočasné stání zásobovacích vozidel.

12 kaufland

Na závěr uvádím ještě jeden příklad ke srovnání. Je to prodejna Kaufland na ulici Kamenice. Na tomto příkladu je jasné, že i u těchto prodejen je zvykem vjezdy dostatečně oddělit.

Závěr

Na závěr bych rád zmínil, že nejsem odpůrcem Kauflandu ani podnikání v Bystrci. Moje námitky nemají za cíl zdvihat emoce, ani zostřovat debatu o podobě OC. Svůj nesouhlas vyjadřuji navržené studii a to především pro její, dle mého názoru, nevhodně řešenou dopravní obslužnost.

Jako člen dopravní komise jsem měl možnost se seznámit jak se samotnou studií, tak i s názory obyvatel. Zúčastnil jsem se veřejného projednání a přestože se jej účastnili především odpůrci výstavby, vnímal jsem i příznivce OC Kaufland. Zvažuji celou věc i za ty, kteří se doposud veřejně neprojevily a přesto v Bystrci bydlí a těch je pořád ještě většina.

Jako zastupitel rovněž posuzuji i přínos pro naši městskou část i to, čím naše MČ doplatí na realizaci tohoto centra. Z hlediska marketingového je to jistě pro investora lukrativní investice a tomu také rozumím, neboť se celý profesní život pohybuji v oblasti obchodu a léta sbírám zkušenosti především v souvislosti s obchodními centry. Měl jsem možnost vidět a seznámit se s řadou obchodních center po naší zemi i v okolních státech. Jen díky tomu si dovoluji konstatovat, že v předloženém návrhu je řada věcí v rozporu s běžnými zásadami.

Jako hlavní vidím orientaci centra, které je situováno zády ke „konkurenci“ (většina podobných projektů má vchody směřované navzájem k sobě). K sídlišti plnému obyvatel orientuje nejen „záda centra“, ale i zásobovací rampy a zázemí což považuji rovněž za problematické. Plánovaný park (předpokládám nejen pro děti) naopak řadí do nejvzdálenější části projektu ve směru od obytných domů, přestože většina matek má raději děti v dohledu. Tento výhled jim bude skryt samotným tělesem obchodního centra.

Další vadu spatřuji ve sloučení příjezdové cesty pro zásobování a zákazníky. Běžné bývá toto řešit odděleně, neboť to dává dopravní obslužnosti více možností a v případě krizových situací to umožňuje lepší přístup k objektu. K obchodnímu centru není možnost přijet z více směrů, kolem centra  nejsou zpevněné plochy a to může být v důsledku problém při případném příjezdu a zásahu záchranných složek. A co považuji za zásadní vady objektu je fakt, že dovnitř se dostanete vozem snáze, nežli z něj a zároveň to, že pokud vjedete na příjezdovou komunikaci, není již jiná možnost něž vjet do garáží. Návrh nepamatuje na situaci, kdy nebude možné do centra vjet a bude nutné se otočit. Běžně se stává, že někteří řidiči, jejichž vůz překračuje výškový limit, na to čas od času zapomenou.

Robert Pazdera
člen zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (ANO 2011)

Připomínky zveřejňujeme s laskavým svolením autora.

Ke stažení

Připomínky (DOC)

Luboš Raus: Kaufland pod Maxem v číslech

10. 4. 2016 v 20.22 • Témata: , , , ,

Byl to náš bývalý pan starosta Svatopluk Beneš, kdo nás učil nedat na dojmy, ale pracovat s fakty. A tak jsem nelenil a vyrazil ke Kauflandu v Bohunicích abych zjistil, jak se to má s vlivem takového Kauflandu na místní dopravu. Výsledek byl ve srovnání se studií, která slouží jako podklad pro zdůvodnění realizovatelnosti Kauflandu pod Maxem v Bystrci skutečně zajímavý.

U bohunického Kauflandu jsem napočítal přesně 100 automobilů na příjezdu na 16 minut, a to v době krátce před pátečním polednem, tedy rozhodně ne v době maximálního provozu. V přepočtu to činí 375 aut na příjezdu (a zhruba tolik na odjezdu, celkem 750 aut za hodinu, a to zdaleka ne špičkovou).

Zmíněná studie atelieru Fandament Architects autorů Lazarova, Strašilové a Malocha ze srpna 2015 uvádí na výkrese č. 28 „k obchodnímu centru ve špičkové hodině přijede 220 jednotkových vozidel a stejný počet odjede“. Skutečně pozorovaný počet u bohunického Kauflandu je tedy o 70% vyšší, než uvažuje studie. Ještě dramatičtější výsledky možná přinese měření maximálního průjezdu vozidel v nejexponovanějším čase.

Jak plyne z textu studie, byly v ní použity následující výchozí předpoklady pro stanovení zvýšení provozu:

 1. zákazníci využijí pouze parkovací místa Kauflandu
 2. každý zákazník, který přijede autem, se zdrží hodinu
 3. špičková hodina je vzata jako 10% celodenní intenzity.

Na veřejném projednání zamýšlené stavby zaznělo, že „se to standardně počítá takto“. Nicméně že uvedené teoretické předpoklady jsou, mírně řečeno, neobjektivní, dokazuje pozorování skutečného provozu u stávajícího Kauflandu.

Možná se dočkáme tuto středu v 17 hodin ve Společenském centru na jednání bystrckého zastupitelstva nějakého vysvětlení i zde uvedených skutečností. Na programu je totiž uveden i bod „Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní“ – a OC při ulici Páteřní je Kaufland pod Maxem, o kterém je zde řeč.

Luboš Raus

 Související

Čeká se horké zastupitelstvo. Projedná Kaufland a přijde Martin Freund
Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?
Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Luboš Raus: Stane se Bystrc bitevním polem?

6. 4. 2016 v 16.53 • Témata: , , ,

12711219_967792836632047_1228305673815458317_oAno, schyluje se k bitvě a patrně ne k pouze jedné. Vojska se šikují na obou stranách, zbraně haraší. Jak už to bývá, jedna strana má více peněz, druhá více odhodlání a až budoucnost ukáže, co má větší váhu.

Ti kdo hádali, že jde o zamýšlený Kaufland po Maxem, hadáli správně. Tato kauza má mnohaletý vývoj, mám v tuto chvíli před sebou celou řadu dokumentů, mj. dopis z Krajského úřadu Jihomoravského kraje z března roku 2013. Už tehdy se o zamýšlené stavbě vášnivě diskutovalo.

Důvodů pro a proti je celá řada a jistě budou ještě mnohokrát kvalifikovaně sepsány. Jako výhoda bývá uváděno levné potravinářské zboží, konkurence Billy v Maxu, vznik obchodní galerie. Za nevýhodu bývá označována především nedořešenost dopravní situace, očekávaná zahlcenost příjezdových cest do Bystrce – stavba bude nejbližším Kauflandem kromě Bystrce (25 t. lidí) také pro Komín (7 t.), pro polovinu Kohoutovic (6 t.), pro Žebětín (3 t.), pro polovinu Jundrova (2 t.) a též pro Jinačovice a Rozdrojovice (cca 1,5 t.), nemluvě o vesnicích západně od Brna. Není bez zajímavosti, že vlastní pozorování dopravní situace, tedy počtu vozidel na klíčové komunikaci Vejrostova, se liší od podkladů použitých pro studii dokládající realizovatelnost Kauflandu v lokalitě pod Maxem. Nadto podklady pro studii neuvažují budoucí nárůst dopravy v souvislosti se sídlištěm Panorama a s dostavbou sídliště Kamechy. O situaci na křižovatce u OBI není třeba se podrobněji rozepisovat.

Nemalou váhu má ovšem i likvidace menších obchodů v Bystrci a tím zhoršená dostupnost nákupu pro většinu obyvatel. Např. lze očekávat, že plánovaná Billa na Letné nebude v případě výstavby Kauflandu nikdy realizována, čímž si výrazně pohorší lidé z oblasti Černého.

Odpůrci Kauflandu se možná nechali ukolébat skutečností, že naši volení zástupci, tzv. samospráva, je zásadně proti výstavbě Kauflandu v dané lokalitě, a to především ze zmíněných technicko-dopravních důvodů. Je třeba si ovšem uvědomit, že o realizování či nerealizování stavby možná nakonec rozhodne druhá část naší radnice, totiž tzv. úřad čili státní správa. A je možné, že rozdělení kompetencí těchto dvou částí naší radnice není zdaleka tak jasné a přehledné, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Pravdou je, že ještě některé pozemky, které jsou zřejmě pro výstavbu Kauflandu nezbytné, vlastní město Brno. A tak možná to bude právě celoměstská radnice, magistrát, který bude oním pověstným jazýčkem na vahách a rozhodne, zda tyto pozemky budou nebo nebudou prodány.

Jisté je, že nejbližší lítá řež proběhne na zastupitelstvu příští středu, protože – jak se můžeme dočíst v Bystrckých novinách – na pořadu je „Žádost společnosti FI Development o stanovisko k studii OC při ulici Páteřní“. A že si obě strany nenechají ujít příležitost, to lze předpokládat.

Věřme jen, že boje budou probíhat, řečeno slovy klasika, v mezích zákona a bez ztrát na životech. Protože ve hře je opravdu mnoho, jedná se o investici v hodnotě okolo 350 mil. Kč, jak zaznělo na veřejném projednání této akce.

Luboš Raus

Související

Kaufland na vizualizacích Fandament Architects
Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě
Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Kaufland na vizualizacích Fandament Architects

22. 2. 2016 v 11.28 • Témata: , , ,

12711219_967792836632047_1228305673815458317_o 12771953_967792823298715_2642332797528461023_o 12747402_967792803298717_505524795618135981_o
Prohlédněte si vizualizaci zamýšleného obchodního centra Kaufland z dílny Fandament Architects. Budova by měla stát u ulice Páteřní, v blízkosti současného střediska Max. Investor slibuje v rámci stavby financovat také vytvoření parku s jezírkem. Občané i městská část se zatím staví k projektu spíše negativně, kritizován je zejména nejasný dopad na dopravu v okolí.

Zdroj: facebook

Bystrc rozdělily hádky o Kaufland. Lidé podepisují petici proti stavbě

12. 2. 2016 v 11.08 • Témata: , , , , , , , ,

Brno – Další obchod tu nepotřebujeme, jen přibudou problémy s dopravou a hluk. Tak argumentovali Bystrčtí na čtvrteční debatě s investory a zastupiteli městské části o stavbě Kauflandu mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou. Proti projektu už také vzniká petice, kterou od soboty podepsalo přes tři sta místních. Mezi lidmi se však našlo i několik příznivců stavby.

Na debatu jich ale dorazilo jen pár. I tak přednesli svůj názor a žádali zastupitele, aby dali projektu šanci. „Spousta lidí ocení nižší ceny Kauflandu, navíc tolik zmiňovaná zelená plocha se neupravuje a je jen zdrojem alergenů,“ řekl osmdesátiletý Ivo Šiška z Fleischnerovy ulice. Podle něj v Bystrci schází odvaha.

S ním nesouhlasila Jana Potůčková s dcerou Kristýnou. „Organizujeme petici proti této stavbě. Vždyť my tu další obchod nepotřebujeme, je jich tu víc než dost. Obáváme se navíc, že kvůli Kauflandu zpustne nynější obchodní centrum Max,“ popsala Potůčková.

(…)

Celý článek si přečtěte na stránkách Brněnského deníku Rovnost

Ve středu 17. února zastupitelstvo městské části nebude projednávat stanovisko ke stavbě Kauflandu, jak je mylně uvedeno v textu článku. I tak však občané mohou přijít a své názory přednést.

*

Související

Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem
Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Luboš Raus, Viktor Lošťák: Veřejné projednání Kauflandu pod Maxem

11. 2. 2016 v 12.05 • Témata: , , , , , ,

Na druhou únorovou středu byli do Společenského centra pozváni občané bystrčtí k veřejnému projednání záměru výstavby Kauflandu pod Maxem. Zájem byl nebývalý, sešlo se na 250 občanů, projednání trvalo přes dvě hodiny. Po krátkém úvodu a představení záměru především z hlediska architektonického a dopravního se rozproudila čilá, místy značně vzrušená diskuze. Především je nutno ocenit úžasnou kultivovanost jednání i ze strany občanů. Ačkoli naprostá většina z přítomných měla ke Kauflandu vyhraněně odmítavý postoj, přece zazněl potlesk i staršímu diskutujícímu, který apeloval na to, že někteří lidé potřebují obchod s levnějšími potravinami a Kaufland takovým obchodem je. Obdivoval jsem jeho odvahu postavit se sám proti proudu a svůj názor vyslovit velmi srozumitelně a nekonfrontačně.

Diskuze probíhala převážně nad technickými argumenty, na které předkladatelé záměru více či méně úspěšně odpovídali. Ukázalo se, že rozhodujícím faktorem nebudou osobní sympatie či nesympatie vůči Kauflandu, ale především důvody technické, zejména dopravní. Projekt neřeší širší dopravní vztahy a dopady, zvýšení provozu či dokonce omezenou průjezdnost okolních křižovatek. Ani v předpokladu míry navýšení dopravy nepanovala shoda. Navíc nebyla uvažována budoucí výstavba v Bystrci, dokončení Kamech, sídliště Panorama atd.

Především znělo ale od všech diskutujících, až na nepatrnou výjimku, že Kaufland v Bystrci nejen nepotřebujeme, ale ani nechceme.

Luboš Raus, Bystrčáci

*

Ve středu 10. února proběhlo v Bystrci veřejné projednání záměru stavby obchodního centra Kaufland. Nová budova má vzniknout v sousedství stávajícího centra Max při Páteřní ulici. I když jsem věděl, že o projekt je ze strany občanů v Bystrci zájem, i tak mne překvapilo, kolik lidí na projednání přišlo. Velký sál Společenského centra byl zcela plný, část lidí musela dokonce stát. Odhaduji účast na 250 osob, ale nedivil bych se, kdyby někdo napočítal víc.

Až na jednoho řečníka byli všichni, kdo v diskuzi vystoupili, proti stavbě. Většina argumentace se týkala dopravy, obav ze zhoršení dnešní už tak dost špatné situace. Bylo poukazováno na neexistující analýzu širších dopravních vztahů, i třeba na to, že uzavření jediné komunikace vedoucí skrz Bystrc po dobu výstavby způsobí přinejmenším citelné nepříjemnosti. Řada lidí si další obchod na uvažovaném místě nepřeje vůbec, raději by zde viděla jiný typ služeb. Lidé, bydlících v bezprostřední blízkosti stavební lokality, mají strach z nárůstu hluku a samozřejmě jim také vadí, že se ráz místa změní.

Argumenty pro Kaufland zmiňovaly citelně nižší ceny než v jiných řetězcích, výhodnost konkurence a přehnaně konzervativní odpor vůči urbanizaci Bystrce. V diskuzi zazněl i požadavek na místní referendum.

Asi není úplně korektní předjímat, jaké bude vyjádření zastupitelstva městské části k projektu, na druhé straně ničemu neposlouží zamlžování stavu věcí. Z názorů, které zastupitelé z různých stran na jednání vyjádřili, i z dalších jednání, a koneckonců i ze stanoviska zastupitelstva k témuž projektu z roku 2013, lze s vysokou mírou jistoty odhadnout, že městská část Kaufland odmítne. Tím však celá věc neskončí.

Investor potřebuje k realizaci od města pronajmout či odkoupit pozemky. Přestože opakovaná vyjádření zástupců brněnské koalice vyznívají v tom smyslu, že Brno bude stanovisko Bystrce respektovat, co se opravdu stane, uvidíme teprve, až se to stane. Je také možné, že investor nalezne způsob, jak všechny nebo alespoň podstatnou část problematických aspektů projektu vyřešit. Pak se zřejmě za nějaký čas sejdeme znovu.

Viktor Lošťák, Bystrčáci

Související

Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní
O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

Petice proti výstavbě Kauflandu v Bystrci při ulici Páteřní

9. 2. 2016 v 14.23 • Témata: , , , , , , ,

Šest desítek osob včetně několika zastupitelů podepsalo petici proti výstavbě obchodního centra Kaufland u Páteční ulice v Bystrci. Autorkou petice je Kristýna Potůčková.

Proti stavbě, která by měla vyrůst v sousedství stávajícího nákupního centra Max, vznáší jak městská část, tak občané řadu argumentů. Kritizují navrhované dopravní řešení i samotný fakt, že Kaufland přivede do Bystrce další dopravu v situaci, kdy už nynější komunikace nestačí. Negativně je hodnocen i vliv velkého řetězce na místní obchodníky. Proti projektu vznikly už dvě petice v minulosti, podepsalo je několik stovek obyvatel.

Text petice přebíráme ze serveru e-petice, kde ji můžete podepsat i vy.

kaufland-projednani

*

Zásadně nesouhlasíme s výstavbou nového obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci. Nové obchodní centrum je navrženo v těsné blízkosti stávajícího centra a jeho zpřístupnění má být provedeno pomocí komunikace, která je již v současné době výrazně přetížená.

Postavení obchodního centra Kaufland by vedlo k výraznému zhoršení dopravní situace, která je již v současné době velmi problematická (zácpy apod.) a navíc vzhledem k poloze Bystrce obtížně řešitelná.

Dalším důsledkem je velmi pravděpodobná likvidace stávajících obchodů, které se nacházejí v těsné blízkosti. Obchodní centrum Max není ani v současné době plně využito, a tudíž není absolutně žádná nutnost stavět další obchodní objekt. Výstavba nového obchodního centra by vedla nejen ke zničení menších obchodů v okolí, ale současně by se opuštěná stavba obchodního centra Max stala velmi problematickou a nebezpečnou oblastí. To by výrazně zhoršilo bezpečnost této části sídliště, kudy navíc prochází hlavní trasa ze zastávky MHD.

Stavbou by došlo k zastavění poslední velké zelené plochy v okolí, která je v současnosti hojně využívána obyvateli sídliště (venčení psů, hry dětí, plocha pro cirkus apod.).

Zcela jistě by došlo ke zhoršení kvality životního prostředí, která je hlavní předností této městské části. Jednalo by se o mimořádnou hlukovou, prachovou, vibrační i světelnou zátěž a také o zatížení ovzduší exhalacemi. Toto je obzvláště tíživé, neboť se pozemek nachází v těsné blízkosti obytné zástavby.

V městské části Bystrc je absolutní dostatek nákupních možností. Nacházejí se tu – z velkých obchodních center: 3x Albert, 2x Penny Market, 1x Lidl, 1x Billa a další (Kik, Uni Hobby, Jysk, Okay elektrospotřebiče atd.) a množství menších obchodů. Z výčtu je patrné, že není potřeba vytvářet další nákupní příležitosti.

Stavba obchodního centra Kaufland by obyvatelům nejen Bystrce, ale ani jiných částí Brna nepřinesla žádné nové hodnoty, pouze množství potíží a další zábor půdy, kterou je možno využít smysluplněji. 

Komu bude petice předána: Úřad městské části Brno-Bystrc, primátor města Brna Ing. Petr Vokřál

Zdroj: e-petice

*

Související

O Kauflandu s občany
Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem

O Kauflandu s občany

31. 1. 2016 v 16.42 • Témata: , , , , , , ,

Na veřejné projednání studie nového obchodního centra zvou všechny občany městské části Brno-Bystrc starosta Tomáš Kratochvíl a místostarosta Jaroslav Petr. Nový obchod Kaufland by měl podle studie stát při Páteřní ulici, pod stávajícím obchodním centrem Max.
kaufland-projednani

Městská část projekt Kauflandu až dosud odmítá, vyjádřila se k němu negativně už v roce 2013. Nejzásadnějším argumentem je problematické dopravní řešení, které počítá s vytvořením nového kruhového objezdu na Vejrostově ulici. Zvýšený pohyb aut by pak dále zkomplikoval už tak stěží únosný stav s dopravou do Bystrce směrem z centra města. Mezi další důvody k nesouhlasu městské části patří obava z krachu obchodů blízkých novému centru.

Proti stavbě se vyslovili i občané, sepsali proti ní hned dvě petice s několika stovkami podpisů.

Veřejné projednání studie začne ve Společenském centru v Bystrci (Odbojářská 2) ve středu 10. února v 17 hodin.

Ke stažení

Související

Nový obchodní dům v Bystrci? Radnice je spíš proti, nejdřív chce jednat s lidmi
Kaufland pod Maxem – už je to tu zas!
Kaufland pod Maxem: Investor vyrazil na nákup?
Centrum obchodu a služeb při ul. Páteřní – Kaufland (informace na webu městské části)
Kaufland pod Maxem: Majetková komise projedná pozemky
Další petice proti Kauflandu pod Maxem odevzdána
Jedna petice proti Kauflandu odevzdána, pro další se sbírají podpisy
Roman Onderka o Kauflandu pod Maxem
Zastupitelstvo stavbu pod Maxem odmítlo, nic však nekončí
O Bystrci v Bystrci podruhé
81 % čtenářů Kaufland pod Maxem nechce
Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc – zveřejnění záměru
Obchodní centrum pod Maxem už posuzuje kraj
Je v Bystrci dost supermarketů?
Anketa: Chcete Kaufland pod Maxem?
Kaufland pod Maxem
Kaufland na Kamechách nebude
Proč nebude Kaufland na Kamechách? Protože bude pod Maxem
Kaufland na Kamechách: 2014
Kaufland na Kamechách až v příštím roce
Druhý Kaufland má vzniknout pod MAXem