Příspěvky se štítkem ‚Kateřina Leopoldová’

Luboš Raus: Už je to tu zas…

1. 3. 2015 v 10.44 • Témata: , , ,

Každá významnější změna v samosprávných orgánech je vždy novou nadějí pro developery. Očekávají se změny. Je možné, že to, co se nepodařilo realizovat s minulými zastupiteli, mohlo by se podařit se současnými. Nejinak je tomu i v této chvíli.

V souvislosti s aktualizací Územního plánu a se schválenou a následně soudně zrušenou Aktualizací Územního plánu se opět dostává na pořad dne otázka využití Horního náměstí.

Připomeňme, že existuje Územní studie „Bystrc II – západ“ (Ing. arch. Jindřich Kaněk v r. 2013), kterou však město Brno doposud nevzalo reálně na vědomí. Na veřejném projednávání této studie 20.3.2013 ve společenském centru mj. zaznělo, že „je třeba vybrat to, co je dobré pro občany“ (arch. Kaněk), ale také že „město má zájem své stavební pozemky co nejlépe zhodnotit“ (ing. Leopoldová).

Připomeňme ještě, že tato studie obsahovala čtyři možné varianty řešení: Od „developerské“ s IPP*) = 0,77  až po „bystrckou“ s IPP = 0,14. Jako kompromisní řešení mezi občanskou nulovou variantou a snahami OUPRu zachovat možnost zastavěnosti Horního náměstí v maximální míře odhlasovalo bystrcké zastupitelstvo dne 11.4.2012 limity pro případné stavby, kde „regulace dovolí maximálně tři dvoupodlažní samostatně stojící objekty s rovnou střechou do max. výšky cca 7 m od úrovně terénu a max. výměrou zastavěné plochy každého jednotlivého objektu à 200 m2, tj. 3 x 200 m2 = 600 m2 zastavěné plochy“. Tato regulace odpovídá IPP = 0,14. Co by umožňovaly jednotlivé varianty lze nalézt v článku „Co najdeme ve studii „Bystrc II – západ“ k Hornímu náměstí z 12. 3. 2013.

Jaká je situace a názory aktérů v současné době?

Mgr. Ing. Leopoldová, jako doposud vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje na Magistrátu svými názory nepřekvapí. Horní náměstí ve své části při ulici Kamechy spadá do jádrové tj. smíšené plochy centrálního charakteru (SJ) a slouží převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury, Přípustné jsou maloobchodní provozovny do velikosti 1500 m2 prodejní plochy, a také bytové domy. Podmíněně přípustné (tj. se souhlasem ing. arch Krejčové z bystrckého stavebního úřadu, pozn. aut.) maloobchodní provozovny do 5000 m2 prodejní plochy. Index IPP zůstává stále na hodnotě 0,8. Dále paní Leopoldová konstatuje (je ovšem třeba ověřit zda oprávněně), že výše citovanou studii nelze použít proto, že nebyla schválena možnost jejího využití a vložena do evidence územně plánovací činnosti…

Ing. arch. Krejčová z bystrckého stavebního odboru konstatuje rozdílné představy zástupců bystrcké samosprávy a Statutárního města Brna jako vlastníka dotčených pozemků. Především ale zpochybňuje správnost výše zmíněného usnesení bystrckého zastupitelstva ze dne 11. 4. 2012 s tím, že by toto omezení neumožňovalo postavit např. běžné sídlištní prodejny, které mají zastavěnou plochu 800 až 1000 m2. Je otázkou, zda tento postup nepředstavuje nepřípustné zasahování do kompetencí samosprávy, tj. zastupitelstva. Jako příklad uvádí ing. Krejčová prodejnu LIDL na J. Obrovského s plochou 675 m2 + 420 m2 navazujícího Relaxačního a vzdělávacího centra (celkem 1095 m2), stavbu Sportmax s půdorysnou plochou k dnešnímu dni 1100 m2 nebo prodejnu domácích potřeb Strašil s cca 560 m2. K tomu dodává „nejsou to při posuzování ve vztahu k okolní zástavbě nijak nepřiměřeně velké stavby“. Závěrem pak ing. Krejčová doporučuje var. 4 ze studie, tedy „developerskou“ s IPP = 0,77 a se čtyřmi nadzemními podlažími. To je tedy názor, podotýkám že bystrckého(!), stavebního odboru.

Neméně pozoruhodné jsou i názory koaličního zastupitele pana ing. Tomáše Járy (ODS), které zazněly na jednání minulého bystrckého zastupitelstva 18. 2. 2015:  Co se týče změny Územního plánu v oblasti Horního náměstí, stanovili jsme (jako zastupitelé) v minulém období nějaký index podlahové plochy. Přitom spousta lidí nechápala, co to znamená. Je velmi užitečné, že paní Krejčová (vedoucí bystrcké stavebního odboru) ve svém materiálu vyjádřila, co si zhruba pod jakým indexem podlahové plochy můžeme představit, jakou konkrétní budovu. Protože index podlahové plochy nikomu nic neřekne, ale když se řekne „vypadá to jako Kaufland, vypadá to jako Albert“ apod., tak si to i laik dokáže představit, jak ta stavba na Horním náměstí bude vypadat. Abychom neblokovali přehnaně nějakého potenciálního investora a zároveň abychom nevyděsili občany tím, co by tam potenciálně mohlo být postaveno. I když zatím žádný investor není, pojďme se bavit konkrétně o konkrétních stavbách.

Je jistě pochopitelné, že mi výše uvedená vyjádření na klidu nepřidávají, musím se dokonce přiznat, že mi za současné situace připadá Horní náměstí ohroženější, než kdykoli předtím v uplynulých čtyřech letech. Na klidu mi nepřidává ani alibi, které si připravuje paní Krejčová svým vyjádřením, že totiž pokud stavební úřad dostane na stůl žádost u územní rozhodnutí na výstavbu objektu, který bude splňovat výše uvedené regulativy (rozmí se současně platné IPP = 0,8), ale nebude v souladu se zájmy MČ (tj. Bystrce), pak má starosta jako účastník územního řízení možnost podávat námitky, odvolávat se a komplikovat stavebníkovi život. Nemá však právo veta, není v pozici dotčeného orgánu. Stavební úřad je vázán při posuzování záměru investora především ustanovením § 90 stavebního zákona a souvisejícími. Mám totiž ještě v čerstvé paměti, jak bystrcký stavební úřad vedený Ing. Krejčovou řešil problematiku zdravotního střediska na Kamechách.

Paní Krejčová doporučuje za současné situace urychleně přijmout oboustranný kompromis, který ovšem podle jejího vyjádření představuje IPP = 0,77 tedy v podstatě polyfunkční centrum Outulného. Všem těmto snahám se ovšem nelze divit uvážíme-li, že investice plánovaná na Horním náměstí firmou Fuertes Development představovala zhruba čtvrt miliardy korun.

Luboš Raus

*)   IPP je index podlahové plochy. Čím větší hodnota, tím větší zastavěnost. V současné době platný IPP = 0,8 by umožnil na Horním náměstí postavit budovu velikosti neblaze proslulého Outulného polyfunkčního  domu.

Představu o různých úrovních zastavěnosti Horního náměstí poskytuje následující diagram:

diagram-zastavěnosti

Zamýšlí paní Leopoldová postavit na Horním náměstí mrakodrapy?

30. 1. 2014 v 15.45 • Témata: , , , , , , ,

k_mrakodrapu_pi_LeopoldoveKdyž jsem psal koncem loňského roku pro Bystrčník sérii článků o Aktualizaci Územního plánu města Brna a bil na poplach, netušil jsem, že je to jen slabý odvar toho, čeho jsme se měli ještě dočkat. V článku „Už jsou tady zas“ jsem informoval o tom, co by měla Aktualizace územního plánu znamenat pro nás v Bystrci. Pro plochu na Horním náměstí podél ulice Kamechy jsem tehdy nalezl v podkladech Magistrátu města Brna součinitel IPP = 1,2 což znamenalo zvýšení o 50 % vůči hodnotě 0,8 proti které jsme vítězně bojovali v roce 2008.

Těžko popsatelné bylo moje rozhořčení, když jsem začátkem tohoto roku objevil na stránkách Magistrátu novou „variantu“ Aktualizace, která pro zmíněný pozemek na Horním náměstí uvažuje další zvýšení zastavěnosti na hodnotu IPP = 1,5. Pikantnost situace vynikne, připomenu-li rozhodnutí našeho bystrckého zastupitelstva ze dne 17. dubna 2013, které žádá, kromě dalších limitů, snížit součinitel IPP = 0,25.

Na poznámku v části zdůvodnění Aktualizace týkající se zmíněného zvýšení IPP, že totiž „touto změnou je řešen požadavek MČ Brno – Bystrc“ jsem už jenom nevěřícně zíral…

Co si představit pod těmito pro někoho nepřehlednými čísly? Součinitel IPP vyjadřuje, zjednodušeně řečeno, zastavěnost dané plochy. Jestliže tedy ještě v r. 2008 připouštěl Územní plán svým součinitelem IPP = 0,8 panem Outulným plánovanou stavbu 100 m dlouhou s pěti nadzemními podlažími, nepočítajíc podlaží podzemní, umožní nyní navržený součinitel stavbu téměř dvojnásobnou, tedy s devíti nebo desíti nadzemními podlažími. Budovu o dvě patra vyšší než nejvyšší osmipodlažní domy na přilehlých ulicích Lýskova a Kuršova.

Pochopitelně již nyní míří na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou (tel. 542 174 116), vedoucí OUPRu, který je zadavatelem aktualizace, otázky, co je důvodem těchto plánů a kdo změnu prosazuje. Žádných oficiálních odpovědí se nám zatím nedostalo. Podle dobře informovaných zdrojů bylo naznačeno, že pokyn pro toto zvýšení údajně přišel „shora“, od pana Ladislava Macka (tel. 542172061, 542172062), náměstka primátora pro rozvoj města. Že jsou parametry nachystány pro konkrétního investora se v tuto chvíli můžeme jen domýšlet a už vůbec není na místě spekulovat o vděčnosti, kterou by případný investor mohl projevit.

Jak se můžeme bránit? Tak jako před nějakou dobou, kdy jsme se vyjadřovali k návrhu nového Územního plánu, můžeme i nyní posílat na město své připomínky k Aktualizaci. Značně větší váhu má tzv. „námitka zástupce veřejnosti“, vybavená podpisy nejméně 200 občanů. Pochopitelně i tuto možnost je nutno využít a dovolíme si v nejbližší době opět vás požádat o toto zmocnění. Ptáte-li se proč znova a znova je třeba sbírat podpisy, když jsme to tisícovkou podpisů vyjádřili v r. 2002, 2008 a 2009 a ještě jednou v r. 2011 prostřednictvím zástupců veřejnosti, ptáte se logicky ale na špatném místě. Bude nutno směřovat tento dotaz na kompetentní zástupce Magistrátu, na paní Mgr. ing. Kateřinu Leopoldovou, na pana Ladislava Macka nebo přímo na pana primátora Bc. Romana Onderku, MBA.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Lidé z Bystrce protestovali proti zastavění volného prostoru
Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Komise Rady města Brna jednala o Horním náměstí

6. 10. 2013 v 09.47 • Témata: , , , , ,

01_Horni_namesti_komiseVe čtvrtek 19. září 2013 zasedala v pizzerii Zi‘ Teresa nedaleko Horního náměstí Komise rady pro rozvoj města a jednala o budoucnosti Horního náměstí. Zasedání komisí jsou neveřejná, proto se jen útržkovitě dozvídáme o čem a s jakým výsledkem komise jednala. Podkladem pro jednání byla územní studie „Bystrc II – západ“, která vznikla z iniciativy Bystrce a byla zde u nás podrobně diskutována.

V podstatě se jednalo o to, která z variant bude Radě města Brna doporučena ke schválení. Ve hře byli tři varianty známé nám dobře ze studie pana Ing. arch. Jindřicha Kaňka, s níž jsme měli možnost se seznámit při jeho prezentaci ve Společenském centru. Není od věci připomenout, že právě při této příležitosti sdělila paní Mgr. Ing. Leopoldová, vedoucí OUPRu, naší bystrcké veřejnosti, že „Magistrát chce prodat pozemky v Bystrci za co nejvyšší cenu“. K tomu samozřejmě dopomůže co nejvyšší povolená zastavěnost pozemků, bylo by však zřejmě naivní domnívat se, že tento „výdělek“ Magistrátu pomůže nám, bystrckým.

První variantou byla varianta, kterou jsme pracovně nazvali „magistrátní“ s IPP = 0,69 uvažující jeden šestipodlažní a tři čtyřpodlažní objekty, nazvaná ve studii variantou optimální.

02_Horni_namesti_komise

Druhá varianta zhruba odpovídala tomu, na čem se usnesla naše bystrcká rada a co schválilo naše bystrcké zastupitelstvo. Tři malé objekty s IPP = 0,14 dle studie resp. s IPP = 0,25 s výškovým a plošným omezením dle usnesení našeho zastupitelstva.

Třetí varianta, kterou jsme pracovně nazývali „developerskou“, obsahovala masivní objekt s IPP = 0,77 blížící se podobě Polyfunkčního centra, odmítnutého v r. 2008.

Jak lze zjistit ze stránek Magistrátu, komise pracuje ve složení:

 • JUDr. Michal Chládek (ODS)
 • Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ)
 • RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM)
 • Ing. Antonín Crha (KDU-ČSL)
 • Pavel Greňo (ČSSD)
 • Bc. Ladislav Macek (ČSSD)
 • Bc. Marie Paděrová (ODS)
 • Jiří Sedláček (ČSSD)
 • Ing. Petra Vítková (TOP 09)
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
 • Ing. arch. Vojtěch Mencl (za Sněm starostů)

03_Horni_namesti_komise

Jednání 19. 9. se zúčastnilo 7 členů komise. Je třeba si uvědomit, že při hlasování jsou vždy důležité hlasy „pro“. Zdržení se hlasování má stejný výsledný účinek jako hlasování „proti“. S ohledem na celkem 11 členů komise bylo pro schválení jakéhokoli usnesení třeba šesti hlasů „pro“.

Zkusme nyní spekulovat. Lze důvodně předpokládat, ža hlas pro variantu, kterou si zvolili bystrčtí, dali Martin Ander, Daniel Borecký, Antonín Crha, Pavel Greňo a Petra Vítková (SZ, KSČM, KDU-ČSL, ČSSD a TOP09). Dále můžeme předpokládat, na základě jejich dřívějších rozhodnutí a jednání, že tuto bystrckou variantu nepodpořili Michal Chládek a Ladislav Macek (byl-li jednání přítomen). Tím je počet přítomných členů 7 vyčerpán. I když se jedná o pouhé odhady, vidíme zřetelně, že s výjimkou pana Greňa (který je též bystrckým zastupitelem a bylo by tudíž absurdní, aby hlasoval jinak než na bystrckém zastupitelstvu) se názory na Horní náměstí štěpí politicky, a zřejmě nikoli odborně.

Jaké závěry můžeme učinit ze zde uvedeného?

Jeden z možných závěrů je, že skupina podporující spíše masivní zastavěnost brněnských čtvrtí namá pro prosazení svých záměrů až tak velkou sílu, a proto nepovažovala za nutné zúčastnit se zasedání v plné síle. Možná by jim ten jeden důležitý hlas pro schválení „developerské varianty“ stejně chyběl.

Možný je ovšem i jiný závěr, a ten považuji za pravděpodobnější, že na doporučení komise až tak příliš nezáleží, protože jím Rada města Brna stejně není vázána. A v Radě města Brna zasedá 5 členů za ČSSD a 6 členů za ODS. Rozhodnutí Rady nás tedy zřejmě nepřekvapí.

Zbývá dodat, že jednání komise byl přítomen také náš pan starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. statečně hájící barvy Bystrce. Jeho komentář naleznete pod článkem „Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?“ na Bystrčníku.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?

25. 9. 2013 v 08.40 • Témata: , , , , ,

O Horní náměstí v Bystrci se vedou spory už dlouhou řadu let. Developeři by zde rádi viděli co nejhustší zástavbu, obyvatelé okolních domů s tím v převážné většině nesouhlasí. Postupem času vznikl mezi občany a městskou částí křehký, přesto však oboustranně snesitelný kompromis. Nyní však do něj vstupuje brněnský magistrát a připravovaná aktualizace územního plánu, která hrozí všechna dosažená řešení rozmetat.

*

Podrobnější rozbor dokumentů zveřejněných k zamýšlené aktualizaci Územního plánu města Brna odhalil zajímavé skutečnosti. Původně plánovaný objekt Polyfunkčního centra, s jehož realizací se mělo započít na podzim roku 2008 představoval stavbu 106 m dlouhou a 38 m širokou, v nejvyšší části vysokou, alespoň jak se podle vizualizací zdálo, 7 podlaží. Tehdejší součinitel podlahové plochy měl splňovat limit IPP = 0,8. Ponechme nyní stranou, jak se chtěl ateliér Penta vejít do uvedeného limitu, pravdou je že podle tehdejší metodiky se, zhruba řečeno, nepočítala podzemní podlaží. Také se možná počítalo s tím, že nějaké mírné zvýšení při kolaudaci projde.

tesco-na-hornim-namesti-1280

Zajímavější je přepočet podle nové metodiky (která do IPP započítává všechna podlaží včetně podzemních) s novým IPP = 1,2 který navrhuje OÚPR vedený Mgr. Ing. Kateřinou Leopoldovou. Při zachování návrhu výškové části budovy (široké 17 m) se při započítání i podzemních podlaží dostáváme na hodnotu IPP = 1,4 což je právě navrhovaná hodnota 1,2 zvýšená o 20%, což formulace v aktualizaci Územního plánu povoluje.

Jak srozumitelně interpretovat tyto poněkud složitější početní úvahy? Zpracovatel aktualizace Územního plánu Ing. arch. Hladík (studio UAD) ústy paní Mgr. Ing. Leopoldové připravuje cestu pro realizaci záměru výstavby na Horním náměstí ve stejném objemu a dokonce snad i ve stejném tvaru či podle téhož projektu jako v r. 2008!

Dále je ovšem nutno počítat s tím, že objekt uvedené velikosti vygeneruje nutnost poměrně rozsáhlých ploch pro parkování. Takto by se skutečně mohlo podařit podstatnou část Horního náměstí zabetonovat. Doslova i symbolicky.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc. 

Související

Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Luboš Raus: Ještě k veřejnému projednání studie o Horním náměstí

10. 4. 2013 v 08.40 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ve středu 20. března 2013 se ve Společenském centru v Bystrci konalo veřejné projednání magistrátní studie definující další možné směry rozvoje oblasti Horního náměstí v Bystrci. K několika článkům již k tomuto tématu publikovaným připojme ještě pokus o jakési shrnutí, a to i s ohledem na aktuální pokračování této záležitosti.

Ačkoli studie zpočátku budila dojem již předem dohodnutého řešení mezi Magistrátem a autorem studie panem Ing. arch. Jindřichem Kaňkem, prezentace pana architekta tyto obavy rozptýlila. I když jedna z variant (dodejme, že pro Bystrc víceméně nepřijatelná) byla označena jako dohodnutá, pan architekt výslovně uvedl, že všechny představené varianty jsou možné, dokonce i nulová varianta bez zástavby Horního náměstí, a že bude záležet jen na bystrckých občanech, co si vyberou. Dodejme s vděčností, že narozdíl od většiny ostatních městských částí bystrcká radnice stojí za svými občany a komunikuje s nimi.

Méně uklidňující byly ovšem názory vyslovené paní Ing. Leopoldovou, vedoucí OÚPRu a jediným zástupcem Magistrátu na zmíněném projednání. K záměru změny funkčnosti plochy na Horním náměstí definované v územním plánu jako SJ (plocha SJ dovoluje i výstavbu bytů) se Ing. Leopoldová podvakráte nevyjádřila. Naproti tomu výslovně uvedla, že záměrem Magistrátu je prodat pozemky na Horním náměstí za co nejvyšší cenu a proto OÚPR index podlažních ploch (tzv. IPP definující rozsáhlost případné zástavby) rozhodně nijak významně nesníží. Zůstává zde tedy nevyřešený rozpor mezi přáním Bystrce (občanů, Rady i Zastupitelstva) a přáním některých zástupců Magistrátu.

Jaká je současná situace a jaký vývoj lze očekávat dále?

horni-namesti-cukrarna-model-01-1280

Dobrou zprávou je, že ačkoli komise bystrcké Rady navrhovaly doporučit hodnotu IPP = 0,5 rozhodla se Rada žádat po Magistrátu změnu Územního plánu na Horním náměstí a omezit výstavbu součinitelem IPP = 0,25 a to s nejvýše dvěma nadzemními podlažími s  vyloučením výstavby bytů. V návrhu ovšem není obsažen limit rozdělení výstavby do několika objektů. To by v konečném důsledku, s ohledem na platnou legislativu, mohlo znamenat objekt na ploše cca 1000 m2, tedy např. o rozměrech 20×50 m, na dolní straně směrem ke konečné se třemi nadzemními podlažími, což je značně rozsáhlejší, než bylo odhlasováno bystrckým zastupitelstvem 11. dubna loňského roku.

horni-namesti-cukrarna-model-02-1280

Možná se to zdá jako příliš velký ústupek vůči Magistrátu ze strany bystrcké Rady, musíme si ovšem uvědomit, že naše radnice nemá v podstatě žádné pravomoce, jak prosadit svá rozhodnutí na Magistrátu. Jinými slovy, ve smyslu toho, co uvedla na veřejném projednání Ing. Leopoldová, Magistrát si může s pozemky v Bystrci dělat co chce. A skutečně platí, že když přijde v současné době investor s návrhem masivní zástavby na Horním náměstí (IPP = 0,8), Magistrát mu to může (podle některých dokonce musí) povolit. Jak uvedl pan místostarosta Přibislavský, v případech rozporných názorů se vede mezi městskou částí a Magistrátem tzv. dohodovací řízení, jenže za tohoto volebního období nebyl Bystrc ze zhruba deseti dohodovacích řízení vyslyšen ani jednou!

Berme tedy naší Radou navrženou regulaci jako maximum v současné době možného, berme to jako část dobytého území a to nikoli nepodstatnou.

Luboš Raus

Ke stažení

Audiozáznam z veřejného projednání územní studie (MP3)
Bystrc II – studie (ZIP)

Související

Miloš Kudera: Rozhodnou za vás jiní. Samozřejmě na váš úkor
Lidé zaplnili Společenské centrum
Bystrčtí bojovali za zeleň. V debatě o Horním náměstí
Odlišný pohled Bystrce a Magistrátu
Spousta nových nápadů ve studii „Bystrc II-západ“
Obchod před Rerychovou 2 a 4?
Co najdeme ve studii „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Studie „Bystrc II-západ“ k Hornímu náměstí
Územní studie Bystrc II-západ a řešení prostoru před OC Albert-Ečerova
Luboš Raus: 58 diskusních příspěvků k občanské vybavenosti a obchodu pod Kuršovou
Petr Fedor: Odpověď panu zastupiteli Luboši Rausovi
Luboš Raus: Pomohl by občanům nový obchod pod Kuršovou ulicí?
Luboš Raus: Pro koho je plánováno nové obchodní centrum pod ulicí Kuršovou?
Luboš Raus: Diskutujme
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Miroslav Klimeš: Vůči stavbě u Kuršovy jsem opatrný
Tomáš Přibislavský: Je nutné jasně říct, co developer může či nemůže postavit
Obchod u Kuršovy pozastaven

Úřednice magistrátu dostala anticenu za utajování informací

25. 9. 2012 v 18.42 • Témata: , , , ,

Brno – Úřednice brněnského magistrátu Kateřina Leopoldová v úterý zvítězila v soutěži Otevřeno×Zavřeno. Radost z ocenění ale asi mít nebude. Znamená totiž, že podle hlasujících se z šestatřiceti nominovaných nejvíce prohřešila proti svobodnému přístupu k informacím. Občanské sdružení Brnění, které její jednání v minulosti už několikrát kritizovalo, v úterý vyzvalo k jejímu odvolání.

Leopoldová je vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje a nominaci dostala, protože nechtěla zveřejnit vyjádření dotčených orgánů ke Konceptu územního plánu města Brna. Odmítala to i poté, co žadatelům dal za pravdu krajský úřad. Ti pak požádali o vydání dokumentů jiný odbor, a ten jim bez problémů vyhověl.

„Vážná obstrukční praktika, vzpoura úředníka proti zákonu. Pseudoprávní vymýšlení důvodů k odepření zcela porušuje pravidla správního řízení. Komická koncovka usvědčuje úřednici z úmyslného zneužití postavení,“ komentovali její chování organizátoři soutěže se sdružení Otevřená společnost. Úřednice získala téměř třetinu všech hlasů.

(…)

Zkráceno, celý článek Petry Kozlanské najdete na brnensky.denik.cz
Foto: Wikipedie

Související

Otevřeno, zavřeno? V Brně víc to druhé

Prezentace územní studie přehrady

23. 5. 2012 v 07.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zhruba patnácti desítkám zájemců představili v úterý 22. května zástupci magistrátu územní studii Rekreační oblast Brněnská přehrada.  Veřejné prezentace se ujali Ing. Kateřina Leopoldová (vedoucí odboru územního plánování a rozvoje – pořizovatel územní studie), Ing. arch. Zbyněk Pech (Atelier ERA – zpracovatel územní studie) a za samosprávu náměstek primátora Ladislav Macek (ČSSD).

Těžko říct, proč magistrát vybral pro tuto událost hotel Santon, kde od samého začátku panovala dusná atmosféra. Bohužel nešlo ani o tahanici, natož o rvačku. To jen v sále viditelně vybaveném klimatizací bylo dost nedýchatelně už pět minut po začátku. Potom naštěstí přišla bouřka. Ještě se krátce vzdálil pan náměstek Macek, aby zaopatřil svůj automobil proti dešti, pak už však žádné vnější okolnosti jednání nerušily.

Úvodního slova se ujala Kateřina Leopoldová; vysvětlila, že územní plán platný od roku 1994 neodráží v případě přehrady současnou situaci a potřeby společnosti. Hlavním cílem představované územní studie je získat představu o budoucím možném využití a podobě Brněnské přehrady.

Ateliér  ERA podle Ing. arch. Pechy při zpracování územní studie vycházel z několika hlavních zásad – Brněnská přehrada je rekreační oblast celoměstského významu, je nutné zachovat a chránit životní prostředí a ochránit rekreační oblasti před trvalým bydlením a také před kongresovou turistikou. Zpracovatelé studie měli na paměti i nutnost zajištění odpovídající technické infrastruktury rozvojových ploch.

K cílům územní studie patří především definování veřejných pláží. Urbanisté předpokládají, že by měly být na pozemcích v majetku města. Ke stávajícím mají přibýt další dvě – na Rakovci a u Sokolského koupaliště. Neméně důležitým úkolem architektů bylo hledání ploch pro sportovní aktivity. Pro ty veřejně přístupné (např. lanová centra apod.) vyčlenila studie lokality u přístaviště, na Rakovci, na Sokoláku a U lva. Navrženy byly také plochy pro komerční sportovní aktivity (se vstupným) a pro občanské vybavení, především restaurace bez ubytování. Na závěr architekt Pech řekl, že se do jisté míry se počítá také se soukromým využití okolí přehrady, zejména pro hromadnou a individuální rekreaci. Pak už zahájil moderátor Borek Kapitančik diskuzi.

no images were found

Jako úplně první se k mikrofonu dostal bystrcký starosta Vladimír Vetchý (ČSSD). S despektem zmínil limity uvažované pro rekreační objekty; podobně se později také vyjádřil místostarosta Bystrce Petr Fedor (TOP 09). Architekt Pech zdůraznil, že studie připouští pouze málo zastavěné větší pozemky, tak, aby zůstal zachován charakter rekreační oblasti. Vladimír Vetchý neopomněl také připomenout, že stanovování nových rozvojových ploch způsobuje městským částem nemalé finanční potíže. Povinnost budovat technickou infrastrukturu je totiž na bedrech radnic. Dále se starosta Vetchý zajímal se o uvažovanou koncepci dopravy v oblasti Brněnské přehrady.

Podle Kateřiny Leopoldové vznikly v minulosti navzdory územnímu plánu zejména na pravém břehu Brněnské přehrady rekreační oblasti. Odbor územního plánování a rozvoje zastává názor, že lépe je si to přiznat a v budoucnu podobné potenciální snahy maximálně regulovat.

Je územní studie závazný dokument?

Do značné míry ano. Jestliže je územní zařazena do územně plánovacích podkladů,  „…lze se od ní odchýlit jen v odůvodněných případech…“. To si lze vykládat sice různě, ale jít proti studii by nemělo být vůbec jednoduché. O prezentované studii okolí přehrady se zatím rozhoduje, zda bude zařazena do podrobnější územně plánovací studie. Proto byl taky stanoven termín, do kdy je možné vznést připomínky. Pak OÚPR rozhodne, zda se územní plán upraví nebo ne.

K čemu budou připomínky?

Studie byla zpracována ve dvou variantách, z nichž by měla vzniknout nakonec definitivní podoba. Připomínky by tedy měly přinejmenším sloužit k výběru preferované možnosti. Odbor územního plánování ale může studii pozměnit i jakkoli jinak.

Bude Bystrc studii připomínkovat?

Vladimír Vetchý, starosta: Samozřejmě budeme. Připomínky se budou zejména týkat regulace jak nové výstavby, tak i regenerace stávajících objektů. Dále jde o odkanalizování pravého břehu, výstavbu vodovodu, realizaci cyklostezky, vybavení pláží (sport, relaxace) a výstavbu zábavních center (akvapark, dětské centrum). Společně s vedoucí stavebního úřadu připravujeme materiál do komise, Rady i Zastupitelstva. Chci, aby připomínky projednalo a schválilo Zastupitelstvo na zasedání 6. června.

Starosta MČ Brno-Kníničky Martin Žák (TOP 09) vyjádřil – obdobně jako starosta Vetchý – obavy z velmi mírně nastavených omezení pro rekreační plochy. Některé rodinné domy v Kníničkách jsou prý podstatně menší než rekreační domy u přehrady. Starosta Žák se vyjádřil nesouhlasně také k plánované wakeboardové dráze u Sokolského koupaliště. Znemožní prý koupání.

Do diskuze se přihlásil také jeden z majitelů chat, postavených na pronajatém pozemku. Územní studie zmiňuje totiž potřebu dořešit všechny majetkoprávní vztahy. Onen chatař se zajímal, jaký způsob majetkoprávního vyrovnání se uvažuje. Územní studie je však pouze koncepční dokument, který se tímto problémem ani zabývat nemůže. Náměstek primátora Macek k tomu dodal, že majetkový odbor magistrátu v oblasti Kozí Horky už některé pozemky oceňuje  a bude je nabízet k odprodeji. Zatím se neví, jak to bude s ostatními lokalitami.

Na přetřes se dostala také medializovaná nepovolená stavba Ladislava Macka. Náměstek na svou obhajobu řekl, že celé záležitosti lituje, ale že netušil, že bazén a hřiště vyžadují územní rozhodnutí. Paní Leopoldová nato důrazně vyzvala, aby se jednání vrátilo ke koncepčním záležitostem.

Lidé se brání: Nechceme na přehradě lunapark

Brno – Bude na Brněnské přehradě vlek pro vodní lyžování? Jak velké tam vyrostou chaty? Takové otázky zní v úterý odpoledne hotelem Santon. Architekt Zbyněk Pech tam představuje územní studii okolí přehrady.

Na setkání přichází asi stovka lidí. „Přehrada by měla sloužit všem obyvatelům Brna. Důležité jsou hlavně pláže a místa pro sport a zábavu,“ začíná Pech s představením studie. Má zde vzniknout zábavní park, akvapark či lanové centrum.

Mluví také o velikosti staveb pro rodinnou rekreaci. „V některých místech chceme povolit výstavbu až do rozlohy tisíc metrů čtverečních. Poměr zastavěné plochy k celému pozemku musí být ale takový, aby se neporušil charakter území,“ pokračuje .

Na to reaguje starosta Bystrce Vladimír Vetchý. „Domy už teď jsou často větší. A navíc neslouží k rekreaci, ale k trvalému pobytu,“ upozorňuje.

(…)

Jana Vondrová, brnensky.denik.cz

Přestože dnešní prezentace podle organizátorů neměla sloužit k řešení jednotlivých konkrétních případů, mělo jít pouze o již zmiňované koncepční záležitosti, se svolením (!) náměstka Macka  dostali slovo budoucí provozovatelé wakeboardové dráhy. Zařízení pro jízdy vodních lyžařů má vzniknout podle představ firmy Cable Park v oblasti Sokolského koupaliště. Záměr je od počátku provázen silným odporem části veřejnosti, vznikla proti němu (ale taky pro něj) i petice. Publikum sice strpělo několikaminutové vystoupení zástupců společnosti, ovšem jestli ujišťování o tom, že podnikateli leží na srdci především dobro přehrady, padlo na úrodnou půdu, se dá jen těžko říct.

Ke kritikům dráhy pro vodní lyže se přidal také zastupitel z Kníniček pan Pelánek. Ten podotkl, že dráha z tři sta metrů dlouhé pláže U Sokolského koupaliště sebere asi tři čtvrtiny.

Pana Šedu – zástupce blíže nespecifikované skupiny, která se má snažit o zachování Brněnské přehrady – Kateřina Leopoldová ujistila, že Podkomorské lesy jsou rekreační oblastí u přehrady dotčeny pouze minimálně a bez negativních vlivů.

Další z přítomných si zanadával na ohňostroje Ignis Brunensis, že ruší klid zvěře a po návštěvnících, pro které je to stejně jen příležitost k ožírání, zůstává bordel, který nikdo neuklízí.

Územní studie v některých zanechala dojem, že z Brněnské přehrady má být lunapark. Kateřina Leopoldová pak na otázku, kdo a za co bude přehradu čistit od injekčních stříkaček a prezervativů, odpověděla, že to jsou provozní záležitosti, které nejsou předmětem územní studie.

Na léta plánovanou cyklostezku do Veverské Bítýšky se dotazoval bystrcký zastupitel a bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS). Neskrýval zklamání z toho, že i když se v minulosti našly na její realizaci peníze, „někdo do toho hodil vidle“. Snad ho potěšilo, že koncepčně se s cyklostezkou počítá.

Z celého dvouhodinového setkání, které probíhalo v relativně klidné atmosféře, je nejdůležitější informace, že připomínky k územní studii „Rekreační oblast Brněnská přehrada“ je možné na MMB OÚPR podávat až do 30. června 2012.

[jih]

Ke stažení

Územní studie na webu magistrátu
Územní studie – Rekreační oblast Brněnská přehrada (stručná prezentace, PDF)

Související

Územní studie: Chaty v okolí přehrady se mění na luxusní rezidence
O rozvoji přehrady v Santonu 22. května
Letáky varují před „obřími domy“
Vlek na přehradě má od hygieny zelenou
Lyžaři na přehradě? Nejdříve příští rok
Černou stavbu náměstka primátora Brna zlegalizuje verdikt jeho odboru

Komunisté o územním plánu. Smyčku na Ečerově zrušit

7. 3. 2011 v 04.35 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Klub zastupitelů, členů výborů a komisí za KSČM v Brně a v jeho městských částech jednal k připravovanému novému územnímu plánu města. Jedním z projednávaných témat bylo rušení zahrádkářských osad. Kateřina Leopoldová , vedoucí magistrátního odboru územního plánování a rozvoje uvedla, že záměrem všech tří variant konceptu územního plánu je změna využití velké části zahrádek na rezervní plochy pro investice do „intenzivnějšího komerčního využití území“ zejména pro bydlení a zeleň. K témuž účelu mají mimo jiné sloužit také opuštěné průmyslové areály. V jednotlivých variantách konceptu územního plánu se navrhuje zrušení 58 %, nebo 45 % či 39 % plochy brněnských zahrádek. Nové náhradní pěstební plochy se zahrádkářům nabízejí např. u dálnice v lokalitě Bohunice nebo na orné půdě v Bosonohách, což ovšem poptávce pěstitelů nestačí. Komunističtí zastupitelé zájmy zahrádkářů všestranně brání; jejich požadavkem je, aby v případě zrušení zahrádek byly zájemcům poskytnuty odpovídající náhradní plochy.

Připomínky k návrhu územního plánu Brna vznesl např. zastupitel Jaromír Blatný (Jaromír Blatný ve skutečnosti zastupitelem není, je členem jedné z komisí v Brně-Kohoutovicích. Poznámka Bystrčník), konkrétně k lokalitě Bystrc: Všechny varianty dopravních změn navrhují pro Bystrc tři obratiště tramvají. Tramvajová smyčka v ulici Ečerova ale bude po chystaném prodloužení tratě nadbytečná. V sídlišti může posloužit jako plocha komerční vybavenosti a dopravní infrastruktury. Blatný podpořil variantu stavby brněnského úseku rychlostní komunikace R43, avšak v trase mimo oficiálně chystaný tunelový průtah sídlištěm Bystrc. Je pro komunikaci, která propojí čtvrti Bystrc, Komín a Medlánky.

U prosazované dálnice R43 přes Bystrc navrhl Blatný prodloužit tunelového překrytí dálničního terénního zářezu o 600 metrů jižním směrem až za křížení s vodním tokem Vrbovec. V tomto místě bude také jednostranné napojení na R43. Prodloužení trolejbusové linky povede ze současného obratiště směrem k připojovací komunikaci R43 a dál k ulici Šťouračova, dle dosavadního návrhu. Blatný žádal přepracovat plán rozvoje nového obytného souboru Kamechy. Konkrétně vytvořit novou územní studii, tak, aby se vytvořily větší rozestupy mezi jednotlivými domy. Tedy, aby vznikly tzv. pěší bulváry a rozšířily se plochy zeleně.

Helena Sýkorová , vedoucí klubu brněnských zastupitelů za KSČM informovala, že členové samospráv se dále seznámili s tím, jak je do územního plánu zapojen generel odvodnění Brna. Uvedla, že dalším tématem jednání byly plochy určené pro velká nákupní centra. Zastupitelé za KSČM považují síť obchodních center v Brně za více než dostatečnou; budování dalších má smysl pouze tam, kde existuje skutečná potřeba. Podle konceptu územního plánu se nákupní centra plánují na severním okraji města, kde je jich méně.

Jihomoravský krajský a brněnský městský zastupitel Daniel Borecký doplnil, že je zatím dostatek času k tomu, aby občané projednali návrhy a náměty územního plánu i ve svých 29 městských částech Brna a přišli se svými návrhy a připomínkami k řešení problémů.

(vž)

Text jsme převzali ze stránek brněnské KSČM.