Příspěvky se štítkem ‚Jiří Kroupa’

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku

18. 2. 2012 v 17.27 • Témata: , , , , , , , ,

Ing. Milan Kuchař doručil Bystrčníku text, kterým reaguje na komentář místostarosty Jiřího Altmana (ČSSD) pod článkem Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice. Pro ty, kteří nevědí oč jde, krátce vysvětlím, že Milan Kuchař popohání před přestupkovou komisi místostarostu Altmana spolu se starostou Bystrce Vladimírem Vetchým (ČSSD), jelikož se podle něj dopustili zatajení střetu zájmů, nezveřejnili na úřední desce návrh rozpočtu na rok 2012 a v souvislosti s pojištěním zastupitelů se „nezákonně obohatili“. Celá věc je značně spletitá. Údajné přestupky obou radních projedná příslušná komise magistrátu.

V textu Milana Kuchaře zmíněné události okolo účetnictví Bytasenu již byly na stránkách Bystrčníku diskutovány. Zájemce si může přečíst články Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?, Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní a Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař.

Dopis Milana Kuchaře obsahuje jeho osobní názory a stanoviska. Zveřejňujeme jej v původním znění, případné chyby způsobil obtížný převod strojopisného textu do elektronické podoby. Originál dopisu si můžete stáhnout pod článkem.

-vl-

*

Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku ke komentáři pana Jiří Altmana u článku Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice.

Je průkazné, že pan Jiří Altman je již 13 let bystrckým místostarostou – a že do 15. 4. 2009 měl na starosti vnitřní věci, včetně vyvěšování dokumentů na Úřední desku. Jako zodpovědný místostarosta tehdy každý rok zajistil např. dodržení zákona o rozpočt. pravidlech tím, že návrh ročního rozpočtu byl vždy úřadem MČ zásadně předložen k projednání, k připomínkování a ke schválení usnesením Radě městské části. Radou MČ schválené připomínky byly do návrhu rozpočtu zapracovány a takto získaná a schválená konečná čísla jednotlivých skupin návrhu rozpočtu byla jako zákonný dokument vyděšena na Úřední desce bystrcké radnice!

Proč byl od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011 nejdříve vyvěšen na úřední desce koncept návrhu rozpočtu a teprve 16. 11. 2011 byl návrh rozpočtu Radou MČ projednán a usnesením schválen, je záhadou!

Velmi zarážející ale je, že proti tomuto postupu neprotestoval velmi zkušený pan místostarosta J.Altman, zvláště když dne 29. 11. 2011 Rada Jihomoravského kra je,  jejímž je 3,5 roku členem, po projednání schválila usnesením návrh rozpočtu kraje na r.2012 – a v bodě c/usnesení uložila přísluš. odboru zabezpečit zveřejnění dle přísl.§ zákona o rozpočtových pravidlech! Každý zkušený a zodpovědný místostarosta má povinnost svoji obec chránit před hrozbou vysoké pokuty za správní delikt – a pokud je to možno, hrozbu pokuty odvrátit, následky zmírnit. Pan místostarosta J. Altman v této záležitosti neudělal vůbec nic!

V roce 2005 hrozilo panu místostarostovi odvolání z funkce, pro selhání při hospodaření s obecními byty správcem bytů Bytasenem, za což byl Zastupitelstvu MČ a občanům odpovědný pan J.Altmant. Je ne vyvratitelné, že od 1. 11. 2004 do 20. 2. 2005 se Bytasenu zhroutilo celé účetnictví o hospodaření s byty, a že v této účetní agónii vykázal Bytasen zcela vážně za rok 2004 zisk pouhých 268 tisíc, místo plánem Bytasenu orgánem ZMČ uloženého úkolu hospodařit tak, aby za rok 2004 zisk dosáhl cca 16-ti milionů korun! Úsilím znalců z fi ECOJUR Brno se podařilo ze zachráněných nebo obnovených účet. dokladů prokázat zisk za r. 2004 jen cca 8 milionů Kč, propad zbývajících 8 milionů plánov. zisku nebyl nikdy a nikým vysvětlen, nebo zdůvodněn! Pan Altman se zasadil i o to, aby Bytasen nebyl potrestán smluvní pokutou ve výši cca jeden milion Kč za vedení účetnictví v rozporu se zákonem po dobu 3 měsíců /listopad 2004 až leden 2005/! Od této události-skandálu v roce 2004 až 2006 – stále není hospodaření Bytasenu pod čtvrtletní kontrolou ze strany Rady MČ, Zastupitelstva MČ a veřejnosti – přitom výnosy při hospodaření s byty dosahují ročně cca 80 milionů Kč!

Návrh, aby si radní MČ Brno-Bystrc sami schválili /a dalším několika členům ZMČ/ soukromé pojištění za škodu, způsobenou vlastní obci, kdy pojistné za ně hradí ročně radnice z veřejných peněz, byl poprvé uplatněn v listopadu 2008. Znovu byl tento způsobe soukromého pojištění za obecní peníze zopakován v dubnu 2011-pro 15 zastupitelů. Jde o typický příklad, jak někteří veřejní činitelé, včetně pana starosty a pana místostarosty Altmana občanům tvrdí, že Bystrc má málo finančních prostředků, proto musí šetřit – a sami nakládají s veřej. prostředky ve svůj prospěch, navíc se zatajením střetu zájmů! Podle pana Altmana jde o zcela legální postup, jenom poněkud ostudně nemravný – a proto zcela nepřijatelný pro soukromé pojištění zastupitelů Jihomor. kraje za veřejné peníze, což je určitě názor pana hejtmana Haška a jeho nejbližšíck spolupracovníků. Náš starosta pan V. Vetchý má k veřejným financím přístup zcela jiný-pojistit se nechal podruhé!

Ing. Milan Kuchař
13. 3. 2012

*

Ke stažení

Milan Kuchař: Vysvětlení a fakta pro čtenáře Bystrčníku (PDF)
Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice
Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?
Jiří Altman: Vše způsobila jediná účetní
Vadné účetnictví Bytasenu: Jde o selhání místostarosty Altmana, tvrdí Milan Kuchař

Návrh rozpočtu jsme zveřejnili, obvinění je nesmysl, říká radnice

15. 2. 2012 v 11.38 • Témata: , , , , , , , ,

„Vaše nařčení odmítáme jako nepodložené a nedůvodné,“ odpověděl Milanu Kuchaři tajemník bystrckého úřadu Jiří Kroupa. Pan Kuchař obvinil svým podáním u přestupkové komise starostu Vladimíra Vetchého a místostarostu Jiřího Altmana (oba ČSSD) z toho, že před občany zatajili návrh rozpočtu městské části na rok 2012. Milan Kuchař (ex-vůdce bystrckých VV) tvrdí, že se návrh neobjevil na webu úřadu (viz Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?), a dovozuje z toho i možnost udělení pokuty městské části. Ta by prý mohla dosáhnout až jednoho milionu korun.

„Veškeré písemnosti, tedy i návrh rozpočtu městské části byl v souladu s § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souběžně s vyvěšením na úřední desce zveřejněn i na její elektronické podobě, a to od 25. 10. 2011 do 10. 11. 2011,“ odmítl tvrzení Milana Kuchaře tajemník Kroupa. Naprosto stejně jako tajemník už dříve vyjádřila i vedoucí odboru vnitřních věcí bystrckého úřadu Ing. Kalousková.

Obvinění komentoval i starosta Vladimír Vetchý: „Je to nesmysl.“

Nyní bude na panu Kuchařovi, aby svá obvinění u přestupkové komise dokázal. To bude velmi obtížný úkol i z technického hlediska, není zcela jasné, jak by bylo možné doložit, že se dokument na webu ve stanovenou dobu neobjevil. Podání Milana Kuchaře žádný důkazní materiál neobsahuje, je založeno pouze na tvrzení svého autora. Podobně je nejasné, proč pan Kuchař viní z přestupku právě starostu a jednoho ze čtyř místostarostů.

Podání obsahovalo i další obvinění, a to z nepřiznání střetu zájmů a nezákonného obohacení. Toho se měli Vladimír Vetchý a Jiří Altman dopustit v souvislosti s rozhodováním o pojištění zastupitelů. Žádost o „Vyvození odpovědnosti za opakované přestupkové jednání dvou vysokých veřejných činitelů v městské části Brno-Bystrc“, jak svůj text pan Kuchař nazval, nyní posoudí odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

-vl-

Ke stažení

Odpověď tajemníka ÚMČ Brno-Bystrc Jiřího Kroupy na podání Milana Kuchaře (PDF)
Podání Milana Kuchaře k přestupkové komisi (PDF)

Související

Zatajili návrh rozpočtu. Zaplatí Bystrc milión?
Milan Kuchař: Pojišťovací praxe zastupitelů porušuje zákon
Komentář: Není nad dobré úmysly
Petr Laštůvka: Pojištění se strhává zastupitelům z odměn
Petr Adámek: Nejde o žádný vlastní prospěch
Pavel Březa: Nepovažoval jsem za přijatelné “jistit se” z veřejných prostředků
Zmizení málo záhadná

 

Bystrcký úřad o vánocích zavře

11. 12. 2010 v 09.11 • Témata: , , , , , , ,

Upozorňujeme občany, že z důvodu čerpání zbývající dovolené pracovníky úřadu a nutnosti účetního uzavření kalendářního roku budou zrušeny úřední dny 27. a 29. prosince. Poslední oficiální úřední den letošního kalendářního roku je ve středu dne 22. 12. a jako náhrada bude úředním dnem ještě i čtvrtek 16. prosince. Dále nabízíme individuální řešení Vašich záležitostí po předchozí telefonické domluvě s příslušným pracovníkem
v období do 23. 12. i mimo stanovené úřední dny.

Omezený provoz (základní informace, odbor sociální) v budově úřadu bude zajištěn od pondělí 27. 12. do pátku 31. 12. vždy od 7 do 15 h.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do nového roku.

RNDr. Jiří Kroupa, tajemník

Stávka na bystrckém úřadě: Odbory nejsou, tajemník stávku podporuje

6. 12. 2010 v 13.29 • Témata: , , , ,

Bystrcký úřad středeční stávka odborů neochromí, řekl dnes v poledne pro Bystrčník tajemník úřadu RNDr. Jiří Kroupa. Na úřadě nejsou v současnosti založeny odbory, a tak se k protestu proti vládním škrtům připojí pouze jednotlivci. Úřad dnes do třetí hodiny odpoledne zjistí, kolik jich bude.

„Údaje o počtech stávkujících ještě zjišťujeme, ale podle všeho nebude účast ve stávce nijak masová,“ sdělil Jiří Kroupa. „Kdyby se ukázalo, že na některých odborech nebude dost pracovníků, budeme muset udělat nějaká opatření, ale zatím to tak nevypadá. Ty pracovníky, kteří se stávky účastní, nemůžeme nijak postihnout a ani se o to nebudeme pokoušet. Já sám protest podporuji. Protože je však na úřadě hodně práce, budu zde a pracovat budu.“

Související

Výzva ke stávce