Příspěvky se štítkem ‚JET Impera’

Dům na Kamechách se bourat nebude. Úřad vydal dodatečné stavební povolení

29. 7. 2013 v 08.51 • Témata: , , , , , , , ,

Obytný dům na Kamechách, postavený v rozporu se schváleným projektem, se bourat nebude. Stavební úřad v Bystrci vydal dodatečné stavební povolení, které společnosti JET IMPERA dovolí dům zkolaudovat.

Stavba na rohu Hvozdecké a Vlaštovčí ulice se od projektu odchýlila v mnoha ohledech. Od původního projektu se liší se počty bytů, jejich dispozice i fasáda objektu, jinak jsou umístěny vstupní dveře, výtah, schodiště i místnosti ve společných prostorách.

„Na základě kontrolní prohlídky 10. května 2013 bylo zjištěno, že stavba je téměř dokončena, a to v rozporu s dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení,“ uvádí stanovisko stavebního úřadu. „Stavební úřad proto 20. 5. 2013 oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolených změn stavby a poučil stavebníka o možnosti podat žádost o dodatečné povolení.“

Společnost JET IMPERA následně skutečně žádost o dodatečné stavební povolení podala a úřad jí vyhověl. Jako podmínky pro kolaudaci si stanovil provedení hlukových měření, protipožární opatření a další drobnější opatření.

„Provedené změny stavby nejsou v rozporu s cíli a záměry územního plánování, neboť stavba nepřekračuje výškovou hladinu a stavební čáry, stanovené v závazné územně plánovací dokumentaci. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily dodatečnému povolení stavby,“ zdůvodnila rozhodnutí Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru.

V pravomoci úřadu bylo udělení pokuty až do výše jednoho milionu korun; podle dostupných informací však úřad této možnosti postihu nevyužil.

-vl-

Ke stažení

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (PDF)

Související

Sporný dům na Kamechách chce Impera legalizovat
Ivana Krejčová sedlá buldozer. Začne stavební úřad s bouráním Kamech?

Sporný dům na Kamechách chce Impera legalizovat

9. 6. 2013 v 08.31 • Témata: , , , , , , , ,

Společnost JET IMPERA chce dosáhnout dodatečného stavebního povolení bytového domu na Kamechách. Během stavby došlo k tak závažným odchylkám od projektu, že vedoucí stavebního odboru Ivana Krejčová zahájila 20. května řízení o odstranění stavby.

Stavba na rohu Hvozdecké a Vlaštovčí ulice se od projektu odchýlila v mnoha ohledech. Liší se počty bytů, jejich dispozice i fasáda objektu. Jinak jsou umístěny vstupní dveře, výtah, schodiště i místnosti ve společných prostorách. I tak ale patrně bude stavba nakonec legalizována.

JET IMPERA podala 24. května žádost o dodatečné povolení stavby. Až do jejího vyřešení je řízení o odstranění stavby zastaveno. Proces mohou zbrzdit i další účastníci, zejména majitelé okolních pozemků a nemovitostí a zainteresované úřady; do 15 dnů mohou proti žádosti o povolení změn stavby podat odvolání.

Povolením změn projektu celá záležitost nemusí skončit. Úřad má pravomoc pokutovat firmu do výše jednoho milionu korun.

-vl-

Související

Ivana Krejčová sedlá buldozer. Začne stavební úřad s bouráním Kamech?

Ivana Krejčová sedlá buldozer. Začne stavební úřad s bouráním Kamech?

23. 5. 2013 v 11.26 • Témata: , , , , , , , ,

Vedoucí stavebního odboru bystrckého úřadu Ivana Krejčová vytáhla do boje. Při stavbě domu na rohu ulic Hvozdecké a Vlaštovčí došlo k takovým odchylkám od projektu, že úřad zahájil řízení o odstranění stavby.

dum-k-odstraneni-832-02„V objektu jsou provedeny změny v umístěních vstupních dveří, výtahu, schodiště,“ vypočítává Ivana Krejčová. „Místo původních čtyř bytů na každém podlaží jich bylo postaveno šest.“

Byty se zcela liší svou dispozicí od schváleného projektu. Přemístěny jsou nosné i nenosné zdi. Zmizely projektované arkýře a balkony, změnilo se umístění skladovacích prostor k bytům. Stavebník zcela vypustil projektovanou terasu, místo ní jsou na domě balkony a lodžie. Ustupující fasáda byla nahrazena jinou. Místo komerčního prostoru je v domě místnost pro ukládání komunálního odpadu, změnilo se i dispoziční řešení společných prostor bytů.

Investorem stavby je akciová společnost JET IMPERA. Té nyní nezbývá, než se pokusit o vydání dodatečného povolení stavby. Musí dokázat, že i po změnách vyhovuje budova všem předpisům. To nemusí být zcela jednoduché, zvláště pokud se do věci vloží dotčené úřady a vlastníci sousedních pozemků. Těch je několik desítek.

Společnosti JET IMPERA hrozí v krajním případě i fyzické odstranění stavby. K tomu podle odborníků se vší pravděpodobností nedojde, úřad však může firmu pokutovat až jedním milionem korun. Dům samotný je prakticky dokončen, dosud se v něm však nebydlí. Byty již mají své majitele, kteří netrpělivě čekají na předání a nastěhování. To se nyní může citelně oddálit.

-vl-

Vilém Buriánek: Skautskou klubovnu na Kamechách zaplatí městská část. Bude v ní i klub maminek

26. 3. 2012 v 08.57 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Článek zastupitele Luboše Rause (Zelená pro Bystrc) o obhlídce veřejných ploch na Kamechách vzbudil mezi čtenáři Bystrčníku citelný zájem. Zeptal jsem se proto předsedy Výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech Viléma Buriánka (ČSSD) na další informace.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Buriánku. Na jedné z ploch, kterou jste vytipovali, má vzniknout skautská klubovna. Kdo ji bude financovat a kdy se má postavit?

Vilém Buriánek: Šlo by o objekt pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách, tedy nejen pro skauty, ale také například pro klub maminek k dopoledním aktivitám a případně k dalším organizacím. Lokalizaci budoucího objektu budeme konzultovat s odborem Územního plánování a rozvoje MMB – na bystrcké straně Kamech se zdají být jedinými místy plocha pro výstavbu školských zařízení a plocha pro zeleň; obojí v oblasti mezi ulicemi Teyschlova, Říčanská a Javůrecká.

Pokud se ukáže, že je tento záměr reálný uvažujeme o tom, že stavbu by financovala městská část a provoz by hradili uživatelé.

Jaké další plochy jste našli a  k jakému účelu navrhujete je využít?

Dále jsme zatím vytipovali jednu plochu pro vybudování dětského hřiště. Jedná se o plochu u zahrádkářské kolonie proti vyústění ulice Chvalovka do ulice Kamechy. V současné době úřad MČ Brno-Bystrc prověřuje, zde tomuto záměru něco nebrání, a pokud ne, budeme jedna o realizaci tohoto záměru, a to z rozpočtu městské části.

Mimo to jsme diskutovali i o možnosti, že pokud by se vlastníci ploch ve vnitroblocích domů shodli na tom co by pro rekreaci, hry a odpočinek chtěli na svých plochách vybudovat, můžeme jednat o tom, že by je městská část finančně podpořila.

Oba záměry asi budou dosti diskutovány. Proti hřišti na zmíněném místě už čtenáři Bystrčníku namítali, že je v těsné blízkosti silnice, tudíž na nebezpečném místě. Předpovídám, že financování hřišť z veřejných prostředků na soukromých pozemcích bude také celkem sporná záležitost.

Plánujete v dohledné době další setkání Výboru pro Kamechy s občany, kde by se diskutovalo o vybraných plochách a jejich příštím využití?

Ano. Příští jednání výboru bude zhruba za měsíc a krátce předtím bychom se rádi zase sešli s občany Kamech.

Děkuji za odpovědi.

*

Související

Luboš Raus: Obhlídka veřejných ploch v Kamechách
Obhlídka veřejných ploch v Kamechách

Luboš Raus: Obhlídka veřejných ploch v Kamechách

21. 3. 2012 v 11.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

V pondělí 19. 3. odpoledne se uskutečnila panem PaedDr. Vilémem Buriánkem na Bystrčníku avizovaná obhlídka veřejných ploch na Kamechách za účelem vytipování lokalit pro budování hřišť a dalších prvků občanské vybavenosti. Pozvání přijali i někteří občané z Kamech, což se ukázalo jako velmi přínosné, protože oni sami znají nejlépe potřeby své lokality.

Potenciální místo pro skautskou klubovnu

Témat, o kterých se hovořilo přímo v terénu za účasti paní ing. Evy Kubátové, vedoucí bystrckého Odboru životního prostředí a dopravy, bylo nakonec několik. Místo, které se zdálo jako potenciálně vhodné pro budoucí skautskou klubovnu, bylo shledáno vedle zamýšleného hřiště mezi ulicemi Teyschlova a Říčanská. Zaznělo ovšem, že bude nutné vyčkat do vyjasnění polohových a výškových návrhů plánované školky/školy a hřiště.

Panely na Kamechách

Zhruba dvacet let staré panely, povalující se na Kamechách byly shledány nepříliš půvabnými a možná nikoli zcela bezpečnými, nicméně bylo ze strany úřadu konstatováno, že jejich likvidace by byla příliš nákladná a vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí staveniště (plocha určená pro veřejnou zeleň tj. pro parkové úpravy) nehospodárná. Budeme se tedy spolu s kamešáky těšit na definitivní úpravy plochy.

Jako velice potřebné a žádoucí se ukázalo vybudování dalšího dětského hřiště, dostupnějšího obyvatelům nové zástavby na Kamechách (stávající hřiště jsou situována při ulici Teyschlova). Občany Kamech bylo navrženo místo při ulici Kamechy, naproti křižovatce Kavčí – Chvalovka. Místo je to, jako jedno z mála, poměrně rovné, pozemky v majetku města (parcela 2399/8, příp. 2366), na území městské části Brno – Bystrc.

Navrhované místo pro dětské hřiště

Jako mírná komplikace jeví se plánované vybudování vozovky na místě stávající nezpevněné cesty podél zahrádek, souběžné s ulicí Kamechy, jejíž vyústění do ulice Kamechy bude nutno vzít v úvahu. V této souvislosti také zaznělo, že mezi ulicemi Chudčická, Kavčí  a Chvalovka, na pozemku patřícím firmě Jet Impera, a.s. by mělo již letos vyrůst nové zdravotní středisko. Zbývá jen doufat, že bude pěkné a k občanům v domě Chudčická 1, 3, 5 ohleduplné. Bude-li jim zmíněnou stavbou odepřeno sluníčko, mohlo by být nové dětské hřiště malinkou náplastí.

Luboš Raus
zastupitel, Zelená pro Bystrc

Související

Obhlídka veřejných ploch v Kamechách

IMPERA žádá o prodloužení stavebního povolení

1. 6. 2011 v 08.30 • Témata: , , , , , ,

(2009)Zdravotní středisko s nástavbou bytů se bude na Kamechách realizovat. Společnost JET IMPERA a.s. požádala odůvodněnou žádostí o prodloužení doby stavebního povolení, které by jinak vypršelo v listopadu 2011.

Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno v roce 2004. V době projednávání územního rozhodnutí, ani v odvolací lhůtě jej nikdo nezpochybnil a proto nabylo právní moci. Až v roce 2008 učinil zpochybnění  Odbor územního plánování MMB,  jelikož stavebník přepracoval projekt (navýšil počet podlaží) a zažádal Odbor územního plánování MMB o vyjádření.

Dle územního plánu města Brna jsou předmětné pozemky součástí rozsáhlé návrhové plochy bydlení všeobecného (BO) obytného souboru Kamechy. Pro danou lokalitu je zpracována podrobnější územně plánovací dokumentace – Územní plán zóny Kamechy (regulační plán), který byl vydán Vyhláškou města Brna č.5/1998.

Touto Vyhláškou k Územnímu plánu zóny Kamechy jsou závazně stanoveny v článku 4 prvky regulace prostorového a funkčního uspořádání, které na daných parcelách umisťují funkci občanské vybavenosti, která výhradně slouží veřejné potřebě v uvedených funkcí tj. pro zdravotnictví. Dále je tato investiční akce dle článku 5 vyhlášky vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

Je nutno konstatovat, že záměr bytového domu s využitím parteru pro zdravotnictví je v rozporu s regulativy danými platným a závazným územním plánem zóny Kamechy a nelze jej bez pořízení změny tohoto ÚPNZ realizovat.

Vzhledem k plánovanému nárůstu obyvatel v této lokalitě, která je intenzivně zastavěna bytovými domy je pořízení změny posilující další nárůst bydlení z územního hlediska nežádoucí.

Odbor územního plánování MMB tedy upozorňuje, že dříve vydané rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s platným Územním plánem zóny Kamechy, který zpodrobňuje a konkretizuje přípustnost a umístění funkcí dle Územního plánu města Brna a je závaznou dokumentací pro rozhodování v území. Závěrem tedy zůstává otázka, kdy a jaká verze projektu se bude nakonec ve stísněném prostoru ulic Kavčí a Chvalovka realizovat a zda li nespokojení obyvatelé přilehlých domů, kteří nesouhlasí se stavbou, jelikož někteří z nich byli při koupi bytů v roce 2008 developerem JET Impera mylně informováni ohledně počtu podlaží bytového domu se zdrav. střediskem se budou bránit nástavbě a funkci domu soudní cestou.

/koh/

Související:

Dotazy a odpovědi, ÚMČ-Brno Bystrc
Stavba Bytového domu se zdravotním střediskem – Kamechy I.etapa.