Bystrčník » Černovická terasa

Příspěvky se štítkem ‚Černovická terasa’

Pavel Březa: Až se ucho utrhne – co na to Amazon

28. 4. 2014 v 11.48 • Témata: , , , , , ,

V pořadí čtvrté zasedání ZMB přijalo usnesení navazující dodatkem na Nájemní smlouvu, smlouvu o poskytnutí příspěvku a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu. Primátor inspirován brněnskou hokejovou Kometou sveřepě prosadil – přestože koaliční partner ODS zastával PAT – další projednání tohoto tématu a dal mu s pomocí opozice MAT.

 • Poslanec JUDr. Pavel Blažek – asi již infikován demagogií obvyklou v poslanecké sněmovně – se nás snažil přesvědčit, že celá záležitost neznamená rozpory v koalici a jejich diametrálně odlišný přístup je vlastně normální projev demokracie. Nechtěl bych členy Rady města Brna podezřívat, že neudrží myšlenku, ale jak si vysvětlit, že v zastupitelstvu podpoří pouze čtyři radní návrh, který jedenáctičlenná Rada přijala osmi hlasy.
 • Další ukázkou destrukce rozhodování rady je návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3,85 mil. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s., ke kterému Rada nepřijala usnesení. Přitom se jedná o dlouhodobě sjednané parametry financování IDS v Jihomoravském kraji, které lze samozřejmě měnit, ale v řádném jednání s partnery a nikoliv hlasováním. Počínání Rady naštěstí neovlivnilo kladné rozhodnutí zastupitelstva.
 • Pokud se týká budoucnosti účasti města majetkovým podílem ve společnosti Technologický Park Brno, a.s., došlo ke shodě na tom, že rada zadá posouzení záměru dispozice ve variantách odkoupení, samostatný prodej nebo společný prodej.
 • Varováním pro případné dlužníky může být příběh jednoho dlužníka, který dlužil za období let 1997 až 1999 na nájemném za nebytové prostory a na zálohách na služby částku 142 tis. Kč a přistoupil k úhradám až po rozhodnutí soudu v roce 2006. Od té doby uhradil cca 192 tis. Kč, částka 93 tis. Kč mu byla z rozhodnutí zastupitelstva prominuta a k dnešnímu dni ještě dluží 73 tis. Kč. K jeho žádosti o prominutí zbytku dluhu nepřijalo dubnové zastupitelstvo rozhodnutí, takže ho čeká splácení ještě po dobu 12 let, protože mu příjmy dovolují splácet pouze 500,- Kč měsíčně.
 • Kolega RNDr. Mojmír Vlašín se pokusil zabránit projednávání bodu týkajícího se Černovické terasy, což se mu povedlo pouze napoprvé, ve druhém hlasování vzhledem k podpoře potřebných 28 hlasů již neuspěl.
 • Požadavek na prověření počínání „neznámého subjektu“, který prováděl zemní práce a skládku na předmětných pozemcích města na Černovické terase, byl doložen Dílčím protokolem o průběhu kontroly Českou inspekcí životního prostředí. Kontrola není s konečnou platností uzavřena.
 • Veřejnost se v rámci obecného bodu připomínek občanů tentokrát štěpilo na odpůrce a podporovatele vstupu významného zaměstnavatele na Černovickou terasu, jejíž okolní městské části jsou sužovány dopravním ruchem už dnes.
 • Zhruba dvě a půl hodiny před hlasování stačilo na diskuzi, která se točila převážně kolem souvisejících změn územního plánu. ODS (radní Mgr. L. Šťástka) varovala především před možnou trestní dohrou schválení smluvních dokumentů dříve, než budou přijaty nezbytné změny regulativů. Zamysleli se její představitelé nad tímto odpovědnostním trendem v souvislosti s předchozími svými rozhodnutími?
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna, tentokrát přednesený primátorem, získal těsnou podporu (přijato: 28 pro, 8 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali/přítomno 47 z 55). Nevím, zda někdo domyslel variantu, že bude platit schválené doplnění dodatku a nebude schválen dodatek.
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014 po doplnění schválené pasáže) nechal primátor hlasovat bezprostředně. Výsledné hlasování (přijato: 28 pro, 13 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali/přítomno 47/55) má následující strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 16 pro (z toho 4 členové Rady), 3 – nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • ODS (6 členů Rady) – 10 proti (z toho 3 členové Rady), 2 nehlasovali (členové Rady), 2 nepřítomni (z toho 1 člen Rady)
 • TOP 09 – 7 pro
 • KSČM – 3 se zdrželi, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazení – 1 pro (v březnu za TOP 09 se zdržela), 1 nehlasoval.

Koalice PAT i MAT mají zatím hotovo. Zastupitelstvo za ně rozhodlo – ať se to někomu líbí nebo nelíbí – a ukončilo tak období, ve kterém samospráva města sklízela posměch za způsob, jak se s celou záležitostí vyrovnávala. Rozhodnutí padlo v situaci, kdy potenciální uživatel a provozovatel budoucí stavby na předmětných pozemcích již prohlásil, že s působením v městě Brně již nepočítá. ODS k tomu zmiňuje problém realizovatelnosti související změny územního plánu s pochybnostmi o rozhodnutí květnového zastupitelstva a možnými komplikacemi napadnutí u soudu. To může realizaci vstupu Amazonu znemožnit nebo dostat pro Amazon do nepřijatelných termínů.

Opakovaně zdůrazňuji zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici, i když to oba koaliční partneři vehementně popírají. (Ne)rozhodování Rady provázené mediálně deklarovanými zásadně odlišnými přístupy vyvolává otázku: „Co je spolu drží, když si tak okopávají kotníky?“. V tomto kontextu je problém Černovické terasy pouze jedním z mnoha. Vážnější je však to, že řešení zájmů města ustupuje zájmům a taktice koaličních stran. Samospráva nemá být kolbištěm zájmových skupin (politických subjektů), ale má vytvářet platformu pro hledání východisek a shody na řešení rozvoje města a potřeb občanů. Z tohoto hlediska je model vytváření koalic významnou brzdou a my prosazujeme jeho nahrazení principem vyváženého podílu na rozhodování a odpovědnosti podle výsledku voleb s vytvořením prostoru pro aktivitu občanů. Do komunálních voleb je ještě dlouho, ale příběh Amazonu je užitečné si pamatovat.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

Související

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách
Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Pavel Březa: AMAZON – brněnská koalice v troskách

21. 3. 2014 v 21.16 • Témata: , , , , , , , ,

To, co nedokázalo vyřešit únorové zasedání ZMB svolané v mimořádném termínu, mělo dotáhnout březnové řádné zasedání zastupitelstva. Developer, veřejnost i mnozí členové ZMB s napětím čekali, do jakého závěru vyústí nekonečné diskuze nad materiály, které se týkaly dodatku Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne 30. 12. 2013 se společnostmi CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. v zájmu vstupu společnosti Amazon na Černovickou terasu.

 • Primátor udělal maximum pro to, aby odstranil všechny možné překážky k uzavření dodatku. Svolal dvakrát jednání s předsedy klubů a doložil rozsáhlou korespondenci (se společností CTP Invest, se společností Amazon, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s primátorem města Lipska).
 • Primátor rovněž seznámil veřejnost s usnesením Městského výkonného výboru ČSSD Brno-město ze dne 11. 3. 2014, který uložil zastupitelům města Brna za ČSSD podpořit „takové usnesení, které bude znamenat zvýšení zaměstnanosti a výraznou investici ve statutárním městě Brně“.
 • Předseda Klubu ODS Libor Šťástka vyhlásil: „Jsme rádi, že se neschválil živelně v lednu a na mimořádném zastupitelstvu v únoru a že se nám podařilo přesvědčit ostatní, že je potřeba vyjednat výhodnější podmínky pro Brno, neboli především ty výkupy pozemků potřebných pro dálniční napojení (ČT1 – 17. 3. 2014 – Události v regionech – Brno).
 • Znovu na zhruba pět hodin se rozprostřela bezbřehá diskuze nad návrhem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 se společností CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. Primátor nechal schválit prostor pro diskuzi časově neomezenou, a to i pro veřejnost, a navíc opakovaně, takže se argumentace opakovala.
 • Problémy si založila i sama společnost CTP Invest, která váhala s vysvětlením zemních prací na pozemcích města, k nimž nemá právní vztah (připomínky Klubu SZ). Čemu svědčí původní nájemní smlouva, zde řečeno nebylo. Schválen požadavek na prověření oprávněnosti působení subjektů na pozemcích města Brna (38 pro, 3 nehlasovali).
 • Představitelé veřejnosti se rekrutovali z dotčených městských částí a jejich apely se týkaly zejména dopravní situace a jejího dopadu na životní podmínky.
 • Na pochybnosti o územní připravenosti území, pokud se týká umístění logistického provozu na Černovické terase v rozporu s Územním plánem města Brna, reaguje žádost CTP Invest ze dne 20. 2. 2014 o přípravu podkladů pro zrušení Regulativů pro uspořádání území pro BPZ ČT, uvedených v obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna k projednání na březnovém zasedání ZMB.
 • Osobně jsem připomenul emotivní vyjádření představitele CTP Invest po neúspěšném průběhu únorového zasedání zastupitelstva v tom smyslu, že zastupitelé očekávají úplatky. Prohlásil jsem, že jsem žádný úplatek nežádal, neočekával, neočekávám a nehodlám do budoucna jakkoliv požadovat a že je na CTP Invest, aby uvedla své vyjádření na pravou míru. Zástupce developera se pokusil o označení výroku jako nepochopení a omluvil se. Na výzvu primátora ještě reagoval tím, že nebyl žádným členem zastupitelstva tímto způsobem osloven.
 • Návrh CTP Invest na doplnění Dodatku č. 1 v části závazku CTP a Bor vybudovat na svůj náklad a nebezpečí Provozní objekt a související infrastrukturu o závazek po městu nepožadovat, neuplatňovat či nevymáhat náhradu případné škody, pokud by nedošlo k potřebné změně Územního plánu města Brna (nepřijato: 25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 7 nehlasovalo).
 • O původním návrhu usnesení (znění doporučené RMB dne 26. 2. 2014) nechal primátor hlasovat, aniž učinil výzvu ke členům zastupitelstva nepřítomným v sále (přestože byli prezentováni). Výsledné hlasování (nepřijato: 25 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 7 nehlasovalo) má zajímavou strukturu:
 • ČSSD (5 členů Rady) – 13 pro (z toho 4 členové Rady), 6 – nepřítomno
 • ODS (6 členů Rady) – 2 pro, 2 se zdrželi (z toho 1 člen Rady), 5 nehlasovalo (z toho 4 členové Rady), 5 nepřítomno
 • TOP 09 – 6 pro, 2 se zdrželi
 • KSČM – 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen-omluven
 • KDU-ČSL – 4 pro, 2 nepřítomni-omluveni
 • Strana zelených – 3 proti
 • Nezařazený – 1 se zdržel.
 • Neschválením usnesení „padla pod stůl“ i smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1.
 • Primátor v komentáři na výsledek hlasování zmínil, že „pseudodůvody“ vedoucí k zamítnutí investice „se ukazují jako nepravdivé a vykonstruované. Např. „otrokářské pracovní podmínky, Brno pod časovým tlakem, jsou mýty“.

Klíčem k nastalé situaci nejsou tzv. pseudoproblémy věcné, ale zcela vážné problémy v Radě města Brna a v koalici. Přehled výše uvedený vyvolává jednoduchou otázku: kde jsou členové Rady města Brna, kteří přijali doporučující stanovisko ke schvalovanému usnesení? Vztahy a jednání koaličních partnerů signalizují, že v popředí již není město, ale jejich stranické a možná i osobní zájmy.

Nelze se radovat nad výsledkem v situaci, kdy máme v Brně 9,1 % nezaměstnanost. Nelze však také z těchto důvodů bagatelizovat životní prostředí a dopravní zátěž pro obyvatele dotčených městských částí. Řešení Černovické terasy se minulo s dotčenými městskými částmi, které se k návrhům nevyjadřovaly. Údajně pro nedostatek času. Starostové městských částí byli zdrženliví při diskuzi i při samotném hlasování. Požadoval jsem, aby se v případě realizace městské části podílely na poskytnutých kompenzacích dle svých požadavků zejména na zlepšení dopravní situace a ochranu životního prostředí.

Okamžitá reakce hejtmana a jednání o umožnění vstupu Amazonu do Brna v lokalitě nezatížené problémy jako na Černovické terase je určitou šancí pro dohodu. Vedení Klubu KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vidí v dnešním rozhodnutí Rady JMK naději.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna
člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Pavel Březa (KSČM) je také členem zastupitelstva Bystrce a jihomoravského kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské organizace KSČM.

*

Související

Pavel Březa: Palebná příprava na komunální volby pokračuje
Pavel Březa: Brno pod mrakem, ráno mlhy
Pavel Březa: Směřujeme v podpoře kultury ke shodě?
Pavel Březa: Investiční proces není účinně nastaven
Pavel Březa: Má rozhodování města systém?
Pavel Březa: Ach ta opozice!
Pavel Březa: Koalice jako Pat a Mat
Pavel Březa: Najdeme čas také bilancovat?
Pavel Březa: Veřejná správa je pro občana a ne sama pro sebe
Pavel Březa: Současnou politiku si občané nezaslouží
Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?
Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace

Amazon ani napotřetí. ODS prchla z hlasování

19. 3. 2014 v 13.22 • Témata: , , , , , , , , , , , , ,

Ani napotřetí neschválili brněnští zastupitelé investici společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase v Brně vybudovat logistické centrum za tři miliardy korun. Plánovala přitom zaměstnat 1 500 lidí trvale a další tři tisíce sezónně, v období Vánoc. I když se v úterý 18. března na zastupitelstvu diskutovalo sedm hodin, návrh nakonec nejenže neprošel, ale samotné hlasování bylo obrazem dokonalého chaosu, lavírování a těžko pochopitelných rozhodnutí.

1782449_843570022325802_582193570_o[1]

Z 55 zastupitelů jich bylo při hlasování přítomno jen 41, zbytek se ze sálu vytratil. Ani ti, kteří našli odvahu zůstat, však všichni nehlasovali. Sedm nestatečných se nevyjádřilo vůbec nijak a jen tak zevlovalo. Šest dalších zastupitelů se hlasování rafinovaně zdrželo. Jen 28 zbylých zástupců občanů bylo ochotno mít názor a nést za něj alespoň jakousi odpovědnost.

Nejkonzistentněji hlasovali Zelení. Ti již před jednáním zastupitelstva vydali prohlášení, v němž plán Amazonu odmítli z ekologických i dalších důvodů, a své stanovisko nijak nezměnili. Všichni tři zelení zastupitelé byli při hlasování proti.

Komunisté zvolili taktiku přesně obrácenou, rozhodli se nemít žádný názor. Vůdce brněnské KSČM Býček se jako správný lídr hlasování zdržel, Pavel Březa z Bystrce nehlasoval, byť byl v sále přítomen, a kde byla Helena Sýkorová z Kohoutovic, o tom se můžeme jen dohadovat.

Logistické centrum Amazonu by v Brně naopak rádi viděli zastupitelé opoziční TOP 09. Tedy alespoň šest z osmi. Filip Kadeřábek a Petra Vítková se rozhodli, že se svými spolustraníky nepečou a zatímco všichni ostatní ruku pro Amazon zvedli, oni dva se hlasování velemoudře zdrželi. Po jednání za to také dostali od kolegů pěknou čočku.

„Bohužel kukaččí vejce, která zanechal Levíček po svém odchodu v hnízdě TOP 09, se opět projevila,“ nebral si na Facebooku servítky vůči svým kolegům Jindřich Zuziak (TOP 09). Narážel přitom na roztržku, po níž z brněnské TOP 09 po dlouhých sporech a neshodách odešel vlivný lobista Jan Levíček a několik dalších členů.

TOP 09 na plánech Amazonu oceňovala především nová pracovní místa.

„V příchodu této společnosti vidíme spíše přínos. Výhody potenciální investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku jsou neoddiskutovatelné,“ komentoval Jaroslav Kacer, předseda brněnské TOP 09 a rovněž zastupitel v Brně-Bystrci.

Podobně hodnotí stavbu velkoskladu i zastupitelé za ČSSD, ani oni však neudrželi jednotu svého klubu. Třináct sociálních demokratů řeklo Amazonu ano (včetně bystrckého Pavla Greňa), šest dalších však v tu dobu mělo na práci úplně něco jiného než hlasování, za které jsou občany placeni.
blaha-neumi-hlasovat

Obraz totálního rozkladu poskytl v úterý zastupitelský klub občanských demokratů. Ani při nejlepší vůli není jasné, co vlastně zastupitelé za ODS chtějí. Ze čtrnácti z nich hlasovali pouze dva (!), a to pro Amazon. Zbytek patrně propadl panice a místo hlasování se pokoušel nacpat do skulin a děr, jen aby se nemusel vyjádřit. Zastupitele, pološílené děsem ze zodpovědnosti, napadaly ty nejabsurdnější argumenty, jak se hlasování vyhnout. Vít Blaha (ODS) tak odešel ze sálu, aby „snížil kvórum a k prosazení projektu stačil menší počet hlasů“. Uvolněný radní Blaha, jemuž daňový poplatníci dávají měsíčně desetitisíce, tím ukázal, že ani po čtyřech letech sezení v zastupitelstvu nezná zákon, jímž se hlasování řídí.

Ke schválení návrhu, umožňujícího stavbu logistického centra Amazonu, chyběly tři hlasy. Během jednání byla vznesena řada argumentů pro i proti stavbě a lze tak chápat, že ani názory zastupitelů nebudou stejné. Neochota přijmout jakékoli rozhodnutí  je však něco, co by voliči měli po zásluze potrestat. Za zbabělý útěk své zástupce neplatí.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Tisková zpráva TOP 09 k výsledkům hlasování o projektu Amazonu (DOC)

Související

Kacer (TOP 09): Amazon do třetice všeho zlého
Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo
O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Amazon v Brně nebude, rozhodlo zastupitelstvo

18. 3. 2014 v 18.01 • Témata: , , , , , , , , ,

Ani třetí jednání brněnského zastupitelstva nevedlo ke schválení třímiliardové investice společnosti Amazon. Ta chtěla na Černovické terase postavit logistické centrum a zaměstnat tak trvale 1 500 lidí. Po sedmi hodinách diskuzí zastupitelé přes ústupky investora stavbu odmítli.

„Vycizelovala se smlouva, která eliminovala všechny případné právní nástrahy a investor se zavázal spolupodílet se na výkupů pozemků pro stavbu spojení s dálnicí D1 tak, aby byl zrealizován v co nejkratší době, což je pro Brno velice důležité,“ komentoval průběh jednání zastupitel Jaroslav Kacer (TOP 09). „Viděli jsme v příchodu této společnosti spíše přínos. Sám jsem z výsledku a neschválení zklamaný. Naše reputace ve světě dostala hodně šrámů a je otázkou, kolik nových investorů bude mít v budoucnosti zájem zde působit.“

S výsledkem je naopak spokojen Martin Ander (Strana Zelených) a za úspěch jej považuje i Hana Kašpaříková, mluvčí občanského sdružení Čisté Tuřany.

„Na otázku pracovních míst v Brně se díváme mnohem komplexněji než pohledem společnosti Amazon,“ napsal Martin Ander v prohlášení k jednání o investici Amazonu. „Ze zkušeností německých regionů víme, že nová pracovní místa v distribučních skladech firem jako je Amazon přinášejí zároveň zánik existujících kvalitnějších pracovních míst v kamenných obchodech, službách, ale často i v oblasti výroby.“

Kromě půldruhé tisícovky stálých pracovních míst společnost Amazon měla zaměstnat i tři tisíce dalších osob sezónně, zejména v období vánočních svátků. Protože mělo jít o zaměstnání převážně pro osoby s nižší kvalifikací, mohl tak být kompenzován obvyklý zimní nárůst nezaměstnanosti, způsobený útlumem stavebních prací.

„Je to velký úspěch pro obyvatele městské části Tuřany a Slatina. Budeme tuto lokalitu sledovat i do budoucna a pohlídáme, co tam vznikne,“ komentovala Kašpaříková.

Podle primátora Romana Onderky (ČSSD) je dnešní odmítnutí stavby logistického centra definitivním koncem projektu. Amazon v Brně nebude.

-vl-

Související

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje
Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

O Amazonu stále nerozhodnuto, bitva pokračuje

18. 3. 2014 v 13.11 • Témata: , , , , , , , , , ,

O osudu logistického centra firmy Amazon v Brně na Černovické terase stále není rozhodnuto. Třetí jednání brněnského zastupitelstva o této investici bylo přerušeno, pokračovat se bude ve 14 hodin.

Zelení, kteří stavbě, slibující přinést do Brna tři miliardy na investicích a 1 500 stálých pracovních míst, nepřejí. Jejich poslední, dnes vydané prohlášení, říká, že Amazon v Brně ucpe jihovýchod města kamiony.

„Se vší zodpovědností, kterou s sebou nese funkce zvolených zastupitelů, zelení dnes nepodpoří schválení smlouvy s developerem, který má pro společnost Amazon vystavět v Brně obří skladovací a logistické centrum,“ deklarují Martin Ander, Jana Drápalová a Mojmír Vlašín, lídři brněnské Strany Zelených.

Druhá část opozice, TOP 09, naopak investici Amazonu vítá a kritizuje lavírující zastupitele ODS. Ti podle nich jen hledají zdůvodnění, jak celý projekt potopit.

„Mnozí zastupitelé hledají argumenty, aby mohli hlasovat proti. Je to zřejmě režírováno ODS, která nechce ani dnes smlouvu schválit,“ uvedl zastupitel Jindřich Zuziak (TOP 09).

Jak hlasování o největší investici v Brně posledních let dopadne můžete sledovat online na bit.ly/1gBNiQN.

-vl-

Související

Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

Zelení soptí. Amazon už staví, souhlas města však nemá

17. 3. 2014 v 22.22 • Témata: , , , , , , ,

Martin Ander, vůdce  brněnských Zelených, zuří. Společnost Amazon, která chce v průmyslové zóně Černovická terasa postavit logistické centrum, už začala s prací na pozemku. Zastupitelstvo Brna však bude o souhlasu s využitím městských pozemků hlasovat až v úterý.

„Developer začal pro Amazon provádět zemní práce. Bez povolení, na městských pozemcích, ke kterým v tuto chvíli nemá právo s nimi nakládat – nájemní smlouva dosud nemá právní účinky. Přesto shrnul ornici a začal zavážet pozemek stavební sutí. Jsem naprosto proti tomu, aby tohle gangsterské chování zastupitelstvo zítra pokrylo svým souhlasem,“ neskrývá rozhořčení Martin Ander.

Brněnské zastupitelstvo bude o pozemcích pro Amazon hlasovat už potřetí. Při předchozích dvou pokusech zastupitelé návrh poskytnout městské pozemky pro stavbu velkoskladu zamítli. Projekt však slibuje Brnu 1 500 stálých pracovních míst a až tři tisíce míst sezónních, což je dost silný argument, aby se jednalo dále. Společnost CTP, která má centrum pro Amazon postavit, již vyhověla  řadě námitek, které proti záměru zastupitelé vznesli.

Neuklidnila však ani Martina Andera, ani další odpůrce stavby. Mezi ty nejaktivnější patří i občanské sdružení Čisté Tuřany. Nejvášnivější bojovnice proti logistickému centru si název nenáviděné společnosti dokonce zvolila jako svou dočasnou přezdívku.

„Není řešena automobilová doprava přes Tuřany, zejména osobní. Pouhé konstatování, že automobily přes městskou část jezdit nebudou nám nestačí,“ namítá Hana AmazonKa špaříková. Dalšími důvody, proč Amazon do Brna nepustit, jsou podle aktivistů nepřijatelné pracovní podmínky, které firma pro své zaměstnance vytváří; ty označují za nelidské až otrocké.

Nezelená opozice vidí situaci vcelku smířlivě.

„Přínos investice společnosti Amazon pro Brno, Jihomoravský kraj a potažmo i pro Českou republiku je neoddiskutovatelný,“ soudí Jaroslav Kacer, brněnský zastupitel za TOP 09.

Přestože magistrátní koalice ODS-ČSSD neskrývá, že by v úterý ráda stavbu společnosti Amazon schválila, výsledek jednání zastupitelstva lze jen těžko předpovědět. Může se stát, že koaliční zastupitelé, podobně jako v předchozích dvou pokusech, nebudou hlasovat jednotně a v souladu s doporučením svého klubu. Vše je tedy stále otevřené.

-vl-, foto Martin Ander