Příspěvky se štítkem ‚Bystrčáci’

Tomáš Kratochvíl: Problematika Kauflandu. Pojďte diskutovat o budoucnosti Bystrce

26. 1. 2018 v 21.58 • Témata: , , , , , , , , , ,

Čtenářům Bystrčníku přinášíme v plném znění text starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla, který vyšel v prvním letošním vydání Bystrckých novin.

*

Od loňského prosince začala Bystrcí znovu hýbat otázka problematiky výstavby obchodního centra Kaufland v prostoru pod nákupním centrem Max vedle ulice Páteřní. Investor FI Development CZ s. r. o. nás sám oslovil s žádostí o schůzku a nové projednání, kdy dokládá nové podklady. Proto se zúčastnil jednání Rady městské části Brno-Bystrc, které se uskutečnilo ve středu 24. ledna. Nové informace se týkaly parkování, dopravy, typu budovy, velikosti a parkových úprav. Mohu vás ujistit, že na radnici se problematikou zodpovědně zabýváme a názor občanů Bystrce je pro nás velmi významný. Toto téma ovšem má jak své příznivce, tak hlasité odpůrce a nelze vyhovět všem. Také je nutné upozornit, že kompetence a pravomoci nás zastupitelů, včetně mě jako starosty, jsou omezené.

Zároveň jsem zaregistroval, že snad již v rámci předvolební agitace se snaží někteří „aktivisté“ s občany Bystrce manipulovat, dodávají neúplné a zavádějící informace, jsou vypouštěny fámy. Laciný populismus a podpásové metody si nezasloužíme.

Například postupy, kdy nám opozice v noci před jednáním zastupitelstva pošle zásadní materiál s žádostí o překotné projednání následný den, anebo žádost 16 občanů, kterou jsem převzal po Vánocích s žádostí o mimořádné svolání Zastupitelstva do konce roku nejsou ani konstruktivní, ani reálně uskutečnitelné. Spíše se nám to jeví jako zástupný důvod pro následnou bezdůvodnou kritiku radnice, že nekoná. Jsem přesvědčen, že občané Bystrce mají právo na otevřené, pravdivé, věcné a racionální informace.

Vzhledem k významu a rozsahu celé problematiky si proto dovolím pozvat vás, občany Bystrce, k veřejné diskuzi do Společenského centra v Bystrci, a to ve středu 7. února v 17.30 hodin.

Na místě budou zástupci vedení radnice, stavebního odboru i investora. Budeme vás podrobně informovat o možnostech a zákonných limitech městské části Brno-Bystrc o otázce možnosti vyhlášení referenda, o peticích, o výzvě k úhradě 21 milionů, o související dopravě a můžeme také klást otázky přítomným zástupcům investora. Pojďme rozhodovat společně o budoucnosti Bystrce. Buďte aktivní, najděte si volnou chvilku a přijďte.

 

Usnesení prosincového zastupitelstva – bod: 3.18.01
Zjištění názorů občanů městské části na stavbu obchodního centra Kaufland u stávajícího obchodního centra Max na Kubíčkově ulici
Schváleno usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc neukládá Radě městské části uspořádat ve lhůtě do 14. 2. 2018 neformální místní referendum či jiným relevantním, reprezentativním a dostatečně důvěryhodným způsobem zjistit názor občanů městské části na výstavbu obchodního centra Kaufland při ulici Páteřní v Brně-Bystrci z důvodů podle přílohy tohoto bodu.
Pro: 17 Proti: 5 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 2

Příloha bodu 3.18.01:
1. Podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu lze místní referendum vyhlásit usnesením zastupitelstva na návrh přípravného výboru a následně usnesením zastupitelstva Pojem „neformální místní referendum“ zákon nezná. Zákon ukládá uspořádat referendum do 90 dnů po jeho vyhlášení. Vzhledem k přípravě prezidentské volby ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (26. a 27. 1. 2018) by nebylo možno zajistit přípravu a zajištění místního referenda v kratším termínu (do 14. 2. 2018, jak zní požadavek v důvodové zprávě).
2. K žádosti společnosti FI Development CZ s. r. o. přijalo 7/10. ZMČ Brno-Bystrc konané 13. 4. 2016 pod bodem 3.08 následující usnesení:
ZMČ Brno-Bystrc nedoporučuje žadateli, jímž je společnost FI Development CZ, s. r. o., záměr na výstavbu obchodního centra při ulici Páteřní ze dne 4. 12. 2015 realizovat a nadále pokračovat v přípravě dokumentace k územnímu řízení.
ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasí s výstavbou obchodního centra v dané lokalitě.
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40 %, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
3. Následně přijala na svém 7/19. jednání Rada MČ Brno-Bystrc konaném dne 22. 6. 2016 toto usnesení (bod 6.1.20):
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází dvoupodlažní obchodní centrum se stávající prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40%, které v současné době není plně využito. V místě je již dnes velmi složitá dopravní situace a vzhledem k výstavbě nového obytného celku Panorama se tato situace bude dále zhoršovat.
4. Vedení radnice se vyhrazuje proti názoru paní Ing. Jindrové, předsedkyni zastupitelského klubu Bystrčáci, která v důvodové zprávě píše: „Nynější vývoj, kdy se o stavbě znova jedná, považuji právem za porušení jistého druhu veřejného slibu.“
Vedení radnice konstatuje, že za poslední období obdrželo a řádně zaevidovalo několik žádostí společnosti FI Development CZ s.r.o.:
21. 6. 2017 (příjemce PhDr. Jaroslav Petr) – č.j. 17-09741/MST
6. 11. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
8. 11. 2017 (přípis FI Devel. – prodej pozemku) – č.j. 17-17129/ST
1. 12. 2017 (příjemce JUDr.Tomáš Kratochvíl)
4. 12. 2017 (přípis FI Devel.) – 17-18654/ST
5. 12. 2017 (odpověď pana starosty) – č.j. 17/18654/ST
Každé podání, které je doručeno, musí být řádně zaevidováno a v zákonných lhůtách projednáno, ať už se týká přenesené nebo samostatné působnosti. Proto se příslušné orgány podáními musejí zabývat i v případě, že výsledkem projednávání je zamítnutí či nevyhovění.
5. Je otázka, koho paní Ing. Jindrová zastupuje, a jaký je vlastně názor zastupitelského klubu Bystrčáci na stavbu Kauflandu v Bystrci, neboť podle zápisu z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc dne 20. 11. 2017 hlasoval pan Ing. Milan Krátký (zastupitel za Bystrčáky) pro následující usnesení:
Komise životního prostředí doporučuje Radě MČ Brno-Bystrc souhlasit s prodejem části pozemků p. č.1938/550 a1938/56 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za podmínky, že bude křižovatka Vejrostova – Kubíčkova –Adamcova řešena jako okružní, s kapacitním řešení ulice Páteřní a ulice Páteřní bude od této křižovatky po napojení silnice Páteřní na ulici Rakovecká realizována v duchu konceptu Územního plánu verze I a bude rozšířena o cca 2 metry. Kdy pan zastupitel za „Bystrčáky“ Ing. Krátký naopak aktivně formuloval podmínku dopravního řešení, po kterém doporučil souhlasit s následným prodejem pozemků investorovi, a tedy následnou výstavbou Kauflandu.
Toto usnesení vnímáme jako podmíněný souhlas s budoucí výstavbou Kauflandu v Bystrci! Stejně tak o této problematice jednaly i další komise RMČ a výbory ZMČ, které přijaly následující usnesení:
Komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování – 22. 11. 2017
Žadatel nepředložil k dnešnímu dni řešení dopravní obslužnosti navazujících křižovatek a přístupových komunikací. Z tohoto důvodu nelze v tuto chvíli vydat souhlasné stanovisko k záměru výstavby OC Kaufland a s tím souvisejícím požadavkem na podmíněný prodej pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567, k.ú. Bystrc
Pro 7 (Bárta, Ciboch, Cajzl, Küfhaber, Maurer, Strublová, Votoupal)
Komise dopravní a bezpečnostní – 29. 11. 2017
Komise dopravní a bezpečnostní doporučuje RMČ nesouhlasit s podmíněným převodem částí pozemků v k.ú. Bystrc parc. č. 1938/550 a parc. č. 1938/567 a trvat na dřívějším a stále platném zamítavém stanovisku MČ k záměru výstavby OC Kaufland z důvodů nevyřešené dopravní obslužnosti městské části Brno-Bystrc.“
Pro 8 (Trávníček, Jankůj, Kouba, Krejčí, Laštůvka, Mlejnek, Pazdera, Špaček)
Výbor pro rozvoj a infrastrukturu – 29. 11. 2017
VRI doporučuje ZMČ Brno-Bystrc nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 1938/550 a 1938/567 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna, a to is ohledem na předchozí usnesení. Stále se domníváme, že další nákupní centrum v této lokalitě není zapotřebí.
Pro 7, zdržel se 1.
Nesouhlas s prodejem tak neprojevil další zastupitel za „Bystrčáky“ Bc. Lošťák, což opět evokuje otázku, jaký je názor zastupitelského klubu „Bystrčáci“.
6. V současné době eviduje Úřad MČ Brno-Bystrc „Petici proti výstavbě Kauflandu“ z 12. února 2016, kterou podepsalo 350 petentů.
7. „Petici pro výstavbu Kauflandu“ ze dne 21. 3. 2016, podepsanou 570 obyvateli Bystrce a 35 obyvateli přilehlých městských částí, projednala Rada města Brna dne 18. 4. 2016, o výsledku projednávání byl petiční výbor informován. Je vidět, že občané již přímou demokracii a petiční právo řádně využívají.
8. Vzhledem k tomu, že materiály byly zaslány ve včerejších nočních hodinách a dostaly se k vedení radnice až dnes ráno, považujeme tak krátkou dobu k řádnému projednání tak závažné problematiky za nedostatečnou. Přitom o celé problematice se jedná již několik let, a jistě se materiál při zodpovědném přístupu dal zaslat alespoň o několik dní dříve.

Tomáš Kratochvíl, starosta

zdroj Bystrcké noviny 1-2/2018, foto ignisbrunensis.cz, Petr Sojka

O Bystrci s Bystrčáky

6. 2. 2017 v 13.44 • Témata: , , ,

Pokud vás zajímá dění v Bystrci a chcete se v té souvislosti na něco zeptat, informovat či podnítit k činnosti, jste srdečně zváni na setkání Bystrčáků v pondělí 13. února od 19.30 hodin v učebně Společenského centra na ulici Odbojářské. Na vaše otázky budou odpovídat členové bystrckého zastupitelstva za Bystrčáky.

Hana Jindrová

O Bystrci s Bystrčáky: R43 viděna z Kuřimi

9. 3. 2016 v 07.14 • Témata: , , , ,

Chcete vědět, co je v Bystrci nového, co se chystá támhle či onde? Udělejte si v pondělí 14. března čas na setkání s Bystrčáky. Od 19:30 se v malém sále Společenského centra (Odbojářská 2, Brno-Bystrc) můžete setkat se zastupiteli i členy komisí a zeptat se na cokoli, co vás zajímá.

Jako host vystoupí na začátku setkání Drago Sukalovský, starosta Kuřimi, s krátkou přednáškou na téma R43 viděna z Kuřimi. Proč je podle něj trasování R43 přes Bystrc rozumné řešení? Jaké argumenty mohou přesvědčit bystrcké, aby s dálnicí přes svou městskou část souhlasili? Přijďte, dozvíte se to.

Srdečně zve

Hana Jindrová, Bystrčáci

Bystrčákem roku se stal Tomáš Rup Ruprecht

17. 2. 2015 v 13.10 • Témata: , , , , , ,

V anketě o nejpopulárnější, nejvýraznější, nejzasloužilejší, nejsympatičtější a všemi dalšími myslitelnými způsoby nejvýlučnější osobnost městské části Brno-Bystrc zvítězilo mládí. Bystrčákem roku, miláčkem davu a novou bystrckou celebritou se stal devětadvacetiletý Tomáš Rup Ruprecht. V pondělí 16. února mu za organizátory soutěže trofej pro vítěze předala Hana Jindrová.

Bystrčákem roku 2015 se stal Tomáš Rup RuprechtHistoricky prvním Bystrčákem roku, miláčkem davu a novou bystrckou celebritou se stal Tomáš Rup Ruprecht (vlevo).

Tomáš Ruprecht porazil ve finálovém kole bývalého starostu Svatopluka Beneše, válečného veterána Emila Bočka, kněze Vnislava Fruvirta i olympioničku Miroslavu Knapkovou. Hlasujíci ocenili jeho nezištné nadšení, s nímž se vrhá do stále další projektů ve veřejném prostoru v Bystrci. Pan Ruprecht čistí studánky, natírá mostky, kosí trávu, organizuje brigády bezdomovců na sbírání odpadků a při tom všem ze sebe chrlí stále další a další nápady.

Předání trofeje proběhlo v restauraci Kabinet na Kamechách v atmosféře až natolik neformální, že přítomný místostarosta Tomáš Přibislavský obracel trvale oči v sloup.

„Jste historicky prvním Bystrčákem roku. Všichni, kteří příště vyhrají, budou až po vás,“ bylo asi nejsouvislejší, co padlo v projevu při předávání ceny, ale už se přesně neví, kdo to řekl.

Poté následovala bujará oslava, po níž se někteří účastníci vzpamatovávají ještě teď.

V prvním kole ankety Bystrčák roku, které probíhalo od listopadu 2014 do ledna 2015, vybralo přes čtyři stovky hlasujících pět finalistů. Do druhého kola přišel podobný počet hlasů. Druhý ročník ankety slibují organizátoři na konec roku 2015.

„První ročník byl tak trochu zkušební. Co změníme, jestli zůstaneme u méně formálního, sousedského provedení nebo se vydáme cestou oficiálního bombastu a vlajkosláv, se teprve uvidí. Už teď ale mohu slíbit, že druhý ročník bude,“ řekla k anketě Hana Jindrová.

Další fotografie z předání ceny Bystrčák roku 2015 najdete na facebooku.

-vl-

Pořadí finalistů

  1. Tomáš Ruprecht
  2. Vnislav Fruvirt
  3. Svatopluk Beneš
  4. Miroslava Knapková
  5. Emil Boček

Související

Znovu O Bystrci v Bystrci, tentokrát s vyhlášením Bystrčáka roku
Finále Bystrčáka roku začíná!
Bystrčáka roku vede stále Tomáš Ruprecht. První kolo až do pondělka
Bystrčák roku v mezičase: Olympionička, kněz, voják a…
Bystrčák roku: Vyberte pět finalistů
A jinak seš normální? Evžen Štelcl, devadesátiletý kandidát na Bystrčáka roku
Bystrčák roku: Zvolte toho nejbystrčákovatějšího!
Bystrčák či Bystrčanda?

Stavební mlžení v Bystrci

3. 2. 2015 v 09.30 • Témata: , , , , , ,

V souvislosti se soudem zamítnutou aktualizací Územního plánu Brna jsme před časem přinesli informace od prvního místostarosty Bystrce, Jaroslava Petra. V rozhovoru se zmínil o několika projektech, o kterých se doposud moc nemluvilo a vyvstaly tak nové dotazy. Odpovědi na ně nám poskytl Viktor Lošťák, člen zastupitelstva městské části za uskupení Bystrčáci.

Místostarosta Petr se zmínil, že i nadále je v platnosti projekt Panorama, Kamechy a Horní náměstí. Vy jste znám jako člen občanského sdružení Horní náměstí, které se dlouhodobě stavělo proti výstavbě na tomto náměstí. S projektem, o němž mluvil místostarosta, souhlasíte?

Nesouhlasím, protože vůbec nevím, co měl pan Petr na mysli. O tom, co označuje slovy „projekt Horní náměstí“ mohu jen spekulovat.

Existuje projekt parku na Horním náměstí. Parková úprava tohoto prostoru je něco, co místní lidé jistě uvítají. Jiná věc je konkrétní podoba tohoto projektu, vůči níž mám nejen já řadu výhrad, počínaje funkčními a estetickými přes finanční až po termínové. Ale to je na jinou debatu.

Co říkáte na záměr radnice vybudovat multifunkční objekt v blízkosti OC MAX? Je takovýto objekt v Bystrci třeba?

Žádný takový záměr radnice neexistuje a nikdy neexistoval.

V minulém volebním období projevil soukromý investor zájem postavit pod Maxem na Kubíčkově nový Kaufland. Městská část, tedy rada městské části, se proti tomu postavila. Měla pro negativní stanovisko řadu dobrých důvodů, například velmi sporné dopravní řešení. Proti projektu byli i místní lidé, sepsali hned dvě petice, podepsalo je pár stovek lidí. Projekt ve své původní podobě je dnes, nakolik vím, mrtvá záležitost.

V červnu minulého roku jsem byl informován, že záměr byl přepracován do přijatelnější podoby, v níž by nový objekt neměl být protiváhou a konkurencí stávajícího obchodního centra Max, ale jeho integrálním rozšířením do jednoho obchodního komplexu. Mně osobně se takový plán zdál být akceptovatelnější než původní, nevím o něm ale o mnoho víc, než jsem právě řekl. Otázky dopravy, názoru místních obyvatel i všechny další zůstávají otevřené. Od prvotní informace nemám žádné další zprávy zda projekt někam pokročil.

Tím multifunkčním objektem myslel místostarosta Petr sportovní halu, cituji: „Mimo jiné se zaměříme na stavebně územní dořešení a využití plochy v blízkosti OC MAX až po ulici Nad Dědinou a Páteřní. Zde by například mohl vzniknout i multifunkční objekt s převážným využítím pro sport, relax a volnočasové aktivity. Právě tyto služby pro obyvatele jsou v Bystrci nedostatečně pokryty.“

Sportovní halu? O tom nic nevím. Prosím, dejte mi nějaký čas, zjistím, o co jde.

Takže je to takto – sportovní hala nebo podobné zařízení na pozemcích města je rámcový ideový plán místostarosty, který zatím nemá žádnou konkrétní podobu, o níž by se dalo diskutovat. Není znám žádný termín, kdy by se měl tento projekt dostat třeba jen na papír, natož na trávník pod Maxem. Stejně jako všechny podobné záměry i tento stojí a padá s financováním a nevím o tom, že by se vůbec začalo řešit. Zkrátka – nyní to není nic víc než úvaha, že by se tam něco podobného někdy mohlo postavit.

A vy byste s tím souhlasil?

V obecné rovině souhlasím, že podobných prostor se v Bystrci nedostává. Bližší projekty podobného druhu jsou však jinde – rekonstrukce Společenského centra na Odbojářské a přestavba centra volného času Bystrouška na Fleischnerově ulici. V minulém volebním období byl také připraven projekt skautské klubovny a rodinného centra na Kamechách. Tyto plány jsou nyní aktuálnější.

Slova Viktora Lošťáka doplnil ještě Milan Krátký, opoziční zastupitel a člen Komise pro životní prostředí při MČ Brno-Bystrc.

Viktor to popsal výstižně. Pouze bych doplnil, že si při použití výrazu „s převážným využítím“ vybavím zdravotní středisko na  Kamechách. Tam se z plánovaného „Zdravotního střediska“ stal převážně „Bytový dům“.

Děkuji za odpovědi.

Pozn. redakce: To co původně – podle regulačního plánu – mělo sloužit občanům jako zdravotní středisko (75 % plodlahové plochy ordinací a 25 % podlahové plochy byty pro lékaře) se dál stavělo jako viladům (23 % plodlahové plochy ordinací a 77 % volně nabízené byty). V roce 2013 byla dokonce celá stavba přerušena a stavební úřad nařídil prozkoumání. Dnes jsou ve viladomě – zdravotnickém středisku – čtyři ordinace.

-pro-
Zdroj: www.probystrc.cz

Související

Jaroslav Petr: Jak se projeví soudem zamítnutá aktualizace brněnského územního plánu v Bystrci?

Školka bude v nejkratším možném termínu, slíbil primátor

19. 12. 2014 v 13.13 • Témata: , , , , , ,

Vyhráli jsme bitvu, válka pokračuje. Můžeme slavit, ale naší energie bude ještě zapotřebí. Tak nějak hodnotím výsledek organizovaného lobbingu za zájmy obyvatel Bystrce, který dnes vyvrcholil vystoupením na zastupitelstvu města Brna.

Školku na Kamechách postavíme v nejkratším možném termínu. Financování ze strany města bude probíhat podle postupu realizace a nebude způsobovat žádné průtahy ve stavbě. To vše a mnoho dalšího dnes slíbil primátor města Petr Vokřál (ANO 2011) v reakci na vystoupení zastupitelů na jednání.

V diskuzi kromě občanů vystoupili s požadavkem na co nejrychlejší postup při realizaci stavby starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl a členové zastupitelstva Luboš Raus a já. Mluvili jsme o potížích rodičů v Bystrci, o nepříznivých statistikách a zdůraznili jsme odhodlání lidí z Bystrce zarazit trvalé opomíjení okrajových městských částí a městských částí vůbec. Luboš Raus připomněl, že v Bystrci už byl učiněn pokus o porovnání dlouhodobých finančních toků do městské části ve srovnání se samostatnou obcí stejné velikosti a že to jistě nebyl pokus poslední.

Téma školky na Kamechách bylo na dnešním jednání brněnského zastupitelstva vůbec první, které primátor zmínil, a také tématem nejsilnějším. Přispěli k tomu nejen ti, co na zastupitelstvo přišli, neméně však také občané, kteří se velkou radnici obrátili mailem, telefonicky, zasláním připomínky k rozpočtu či dokonce oslovili brněnské radní osobně. Jejich zprávy primátor citoval včetně zastupitelské výzvy, kterou jsme zaslali na magistrát počátkem týdne. Moc vám všem za iniciativu a zájem o městskou část děkujeme. Mělo to smysl a mělo to velký smysl.

Opakovaná ujišťování i již vypracovaný harmonogram stavby nyní dávají jakousi opravdu reálnou naději, že bychom v Bystrci mohli otevřít školku tak rychle, jak to jen jde. Zdůrazňuji, že jde opravdu jen o naději, byť celkem výraznou. Jistotou se stane, až – v roce 2016! – školka otevře. Na té cestě nás bezpochyby čeká ještě řada překážek. Dnes jsme zvládli jednu z nich. Díky všem, kdo k tomu přispěli.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Výzva zastupitelů – připomínka k rozpočtu (PDF)

Související

Chceme školku na Kamechách a chceme ji hned!
Viktor Lošťák: Školka na Kamechách 2016? Zlatý voči
Školka na Kamechách: Příští rok se stavět nezačne

Školka na Kamechách: Občané i zastupitelé píší magistrátu

16. 12. 2014 v 13.08 • Témata: , , , , , , , ,

V pátek 19. prosince bude zastupitelstvo Brna projednávat rozpočet na příští rok. V návrhu rozpočtu je v položce na stavbu šestitřídní mateřské školy na Kamechách v Brně-Bystrci vyčleněno pouze 1,5 milionu korun na projektovou přípravu. To nedává žádné skutečné záruky, že stavba bez průtahů v příštím roce začne.

„Zaslali jsme dnes brněnským zastupitelům připomínku v rozpočtu, v níž žádáme zvýšení částky tak, aby příští rok bylo možné ihned po dokončení projektu začít s další fází realizace,“ oznámila v úterý 16. prosince Hana Jindrová, členka zastupitelstva městské části Brno-Bystrc. Pod připomínku se podepsalo pět zastupitelů z opozičního klubu Bystrčáků.

Podobnou žádost zaslal brněnské radnici i současný starosta Tomáš Kratochvíl (ČSSD) a další zastupitelé vyjádřili odhodlání vést s magistrátem usilovná jednání.

Bystrc_MS_Kamechy_pripominka_Bystrcaci

„Vyzvala jsem dnes bystrcké zastupitele, aby neváhali a oslovili zastupitele Brna před pátečním jednáním o rozpočtu každým způsobem, který se jim zdá vhodný,“ dodala Hana Jindrová.

Na brněnskou radnici se obracejí kvůli mateřské škole na Kamechách i občané Bystrce.

„Sídliště Kamechy se postavilo bez jakékoli občanské vybavenosti – je to mladé sídliště, jsou tam vlastně jen mladé rodiny s dětmi. Všeobecně Bystrc má velký problém se školkami a díky Kamechám se do školky dostávají děti až od 4 let a to ještě s velkým štěstím. Na sídlištích bydlíme ti, jenž nemáme zas tak velké příjmy, abychom si mohli dovolit nemít dítě ve školce a nechodit do zaměstnání. Na soukromé školky, či hlídací tety peníze opravdu nemáme,“ napsala zastupitelům paní Veselá. I ona chce, aby v rozpočtu na příští rok přibyly peníze a od projektu bylo možné ihned přejít ke stavbě.

Další občané se na jednání brněnského zastupitelstva chystají vystoupit. Přidá se k nim starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl a další bystrčtí zastupitelé.

-vl-

Záleží vám na školce?

Občané Brna mohou k rozpočtu vznášet připomínky. Stačí vyplnit formulář a odeslat jej na adresu magistrátu. Prosíme, udělejte to.

ander.martin@brno.cz, bednarikova.lubora@brno.cz, beran.vit@brno.cz, boleslav.pavel@brno.cz, borecky.daniel@brno.cz, borecky.petr@brno.cz, cechova.sarka@brno.cz, crha.antonin@brno.cz, drapalova.jana@brno.cz, drbal.josef@brno.cz, dubova.zdenka@brno.cz, fajnorova.ivana@brno.cz, freund.martin@brno.cz, hladik.petr@brno.cz, hofmannova.karla@brno.cz, hollan.jan@brno.cz, hollan.matej@brno.cz, hracek.jiri@brno.cz, humpolicek.miloslav@brno.cz, ides.jiri@brno.cz, janicek.marek@brno.cz, juranek.stanislav@brno.cz, kacer.jaroslav@brno.cz, karasova.karin@brno.cz, kasparikova.hana@brno.cz, kerndl.robert@brno.cz, kolacny.tomas@brno.cz, kratochvil.petr@brno.cz, kratochvil.tomas@brno.cz, kremeckova.nadezda@brno.cz, liptakova.klara@brno.cz, matakova.barbora@brno.cz, mrazek.richard@brno.cz, novotny.jiri@brno.cz, novotny.rene@brno.cz, oliva.jiri@brno.cz, onderka.roman@brno.cz, orgo@brno.cz, plaga.robert@brno.cz, pospisil.oliver@brno.cz, riha.martin@brno.cz, rusnakova.petra@brno.cz, rychnovsky.daniel@brno.cz, safarik.petr@brno.cz, sazavsky.pavel@brno.cz, schwab.martin@brno.cz, stanek.pavel@brno.cz, stastka.libor@brno.cz, suchy.jaroslav@brno.cz, sykorova.helena@brno.cz, ulip.jiri@brno.cz, urubek.pavel@brno.cz, vizda.frantisek@brno.cz, vlasin.mojmir@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, zdarsky.vlastimil@brno.cz

Oslovte brněnské zastupitele mailem. Adresy všech zastupitelů najdete v rámečku. Netrvá to víc než pár minut; můžete tím změnit život v Bystrci na roky dopředu.

přijďte na jednání zastupitelstva. Rozpočet se bude projednávat v pátek 19. prosince, pro vystoupení občanů je vyhrazen půlhodinový blok začínající v 8:30. Je třeba přijít o něco dříve, schůze začíná už v 8:00. Jednání probíhají na Nové radnici, Dominikánské náměstí 1 (mapa).

Ke stažení

Připomínka k rozpočtu (PDF)

Související

Chceme školku na Kamechách a chceme ji hned!
Viktor Lošťák: Školka na Kamechách 2016? Zlatý voči
Školka na Kamechách: Příští rok se stavět nezačne

Luboš Raus: Po volbách

3. 11. 2014 v 13.19 • Témata: , , , , , , ,

Luboš Raus kandidoval v říjnových komunálních volbách v Bystrci na druhém místě kandidátky Bystrčáků, uskupení místních občanů. Bystrčáci získali ve volbách pět mandátů z dvaceti sedmi. Svým článkem se pan Raus vrací k povolebním vyjednáváním, která vedla k vytvoření koalice, v níž Bystrčáci nejsou zastoupeni.

*

Nechtěl jsem krátce po volbách jitřit vášně, zdálo se mi to jaksi nepatřičné. Protože se ale na mě mnozí obracejí, ať již telefonicky nebo osobně, s dotazy, co se to vlastně stalo, proč nejsme v koalici a kdo vlastně bude na radnici vládnout a proč, zdá se mi nyní s odstupem času vhodné poskytnout odpověď na tyto otázky veřejně. Předpokládám totiž, že odpověď bude zajímat nejen tazatele, ale i mnohem širší okruh Bystrčáků.

Co se tedy po volbách událo. Ještě v onu volební sobotu pozdě večer byli jsme jako Bystrčáci (a teď myslím nás, jako volební uskupení) pozváni na bystrckou radnici, kde jsme byli očekáváni kandidáty za sociální demokracii v čele s Tomášem Kratochvílem a Vladimírem Vetchým, spolu s lidoveckými kandidáty. Byli jsme laskavými a vstřícnými slovy přizváni k vytvoření koalice i se stranou TOP09 reprezentovanou na jednání panem Přibislavským. Jednání probíhala v přátelském duchu a zdálo se, že nic nestojí v cestě vzájemné budoucí spolupráci.

Zcela v odlišném duchu se ovšem neslo společné jednání hned druhý den navečer v restauraci Hvězda. Pan Kratochvíl spolu se zástupci KDU-ČSL přišli na toto jednání společně a se zpožděním, načež jsme byli panem Kratochvílem jako Bystrčáci ostře, a musím podotknout že neprávem, osočeni, že jsme jednali s jinými stranami ve snaze dojednat s nimi alternativní koalici. Protože se mě toto křivé obvinění dotýkalo osobně, několikrát jsem se pana Kratochvíla ptal z čeho konkrétně mne podezírá, abych se ujistil, že se ve svém názoru na něj nemýlím. Panem Kratochvílem nám bylo poté sděleno, že když my jednáme s jinými stranami, že oni také mohou, že je naším jednáním velmi konsternován a že potřebuje tři dny na to, aby naše jednání rozdýchal, pak že budeme pokračovat v jednání.

Ono rozdýchání bylo ale nakonec podstatně rychlejší. Již následující den v pondělí dopoledne nám bylo sděleno, že s námi ČSSD přerušuje veškerá jednání o koalici a následující pokračování je již všeobecně známo – byla vytvořena koalice nazývaná některými „národní fronta“ a to ze všech všech politických stran a uskupení (ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS) mimo KSČM, Zelené pro Bystrc a Bystrčáků.

po-volbach-lubos-raus

Zdali konečný výsledek odpovídá přání voličů, to nechám na posouzení laskavému čtenáři. Jisté je, že když jsme na prvním povolebním jednání upozornili na skutečnost, že pan Vetchý získal od voličů o 7 % více hlasů než jednička kandidátky pan Kratochvíl a že by možná spíše jemu patřilo podle vůle lidu starostovské křeslo, bylo nám argumentováno, že priorita pana Kratochvíla je stranické rozhodnutí, které nelze nerespektovat.

Tolik tedy moje odpověď na otázku co se stalo a proč nejsme jako Bystrčáci, byť spolu s ANO 2011 druhá nejsilnější strana v Bystrci, v koalici. Další úvahy by už byly jen mými spekulacemi nad rámec výše uvedených faktů. Snad jen jednu poměrně pravděpodobnou spekulaci si dovolím. Myslím, nakolik jsem si za svého krátkého působení v komunální politice stačil všimnout, že ono počáteční vstřícné jednání s potenciálně nebezpečnými stranami je běžnou a v podstatě v každých volbách opakovanou praxí, aby totiž tyto strany snad nenapadlo vytvořit koalici „mimo hlavní proud.“

Co dál? Nevidím situaci nikterak černě, přestože se nám vrací stará známá dvojice ČSSD + ODS. Společně se Zelenou pro Bystrc, s kolegy, se kterými jsem úzce a úspěšně spolupracoval v minulém volebním období, disponujeme v zastupitelstvu sedmi hlasy. Navíc, oproti době dnes již dávno minulé reprezentované stejnou dvojicí, budeme mít jako zastupitelné mnohem lepší přístup k informacím. Ale že se neobejdeme bez vás, bystrckých občanů, je nabíledni. Je pravděpodobné, že více než v uplynulém volebním období bude potřebná vaše účast na jednáních zastupitelstva. Pokusíme se co nejdříve navrhnout a prosadit, aby jednání začínala nikoli v 16 hodin, ale až v 17, aby byla přístupná občanům nejen formálně, ale i fakticky.

A pokud chcete informace o těch, kteří nám na radnici budou vládnout v příštím volebním období hned z první ruky (kandidáti se totiž budou představovat a odpovídat na otázky zastupitelů), nelze než vřele doporučit účast na prvním jednání zastupitelstva ve čtvrtek 6. listopadu 2014 ve Společenském centru. Tentokrát ještě v 16 hodin, ale bude to jistě stát za to!

Luboš Raus

ANO v Bystrci řeší spory. Kritikovi hrozí vyloučení

25. 10. 2014 v 07.08 • Témata: , , , , , , ,

Brno-Bystrc – Od komunálních voleb neuplynuly ani dva týdny a hnutí ANO v brněnské městské části Bystrc už se stihlo rozhádat. Dvojka na kandidátce Miroslav Vala kritizoval chování lídra Jaroslava Petra při povolebním vyjednávání a odmítl podepsat koaliční dohodu.

Vala kvůli poměrům ve straně napsal dopis brněnskému předsedovi hnutí Marku Janíčkovi. „Náš lídr Petr volební vyjednávání totálně nezvládl, doslova ho zpackal. Stanovil vyjednávací tým, který k ničemu nepustil, který nikdy s nikým nic nevyjednával, vše dělal sám. Dle mého názoru dal přednost osobnímu prospěchu být místostarostou před zájmem ANO,“ napsal Vala a upozornil, že Petr sliboval zaměstnat jednoho ze zastupitelů ANO na radnici.

Na jeho stranu se postavil i Viktor Lošťák ze sdružení Bystrčáci, který se účastnil povolebních vyjednávání. Toto uskupení nakonec v budoucí koalici nezasedne.

„Je to čistá korupce, oni chtějí pro své známé vytvářet pracovní místa. Nebo Petr obelhává vlastní lidi, což je podle mne dokonce pravděpodobnější, protože úřad zastupitele zaměstnat ze zákona nemůže,“ kritizoval.

(…)

Zkráceno, celý text Petry Kozlanské najdete na brnensky.denik.cz

 

Jednání u konce. Bystrc povede pětikoalice

16. 10. 2014 v 20.21 • Témata: , , , , , , , , , ,

Nové volební období začne na bystrcké radnici pod vedením koalice pěti stran. Dohodli se na tom lídři ČSSD, ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS.

Koaliční smlouva nebyla zveřejněna, ale i tak je známo obsazení některých funkcí. Novým starostou Bystrce bude právník Tomáš Kratochvíl (ČSSD), prvním místostarostou vůdce bystrcké organizace ANO 2011 Jaroslav Petr. V devítičlenné radě obsadí ČSSD tři místa, ANO se muselo spokojit se dvěma. Druhým místostarostou bude Miroslav Klimeš z KDU-ČSL, Tomáši Přibislavskému z TOP 09 koaliční smlouva zajistí post neuvolněného místostarosty.

„Rádi bychom s koaličními partnery navázali na předchozí volební období, ve kterém se podařilo uskutečnit řadu pozitivních změn,“ uvedl pro Brněnský deník Rovnost Tomáš Kratochvíl.

V opozici zůstanou Bystrčáci, Zelená pro Bystrc a KSČM.

„Opozice je pro nás jednoznačně zklamáním. Můžeme však voličům slíbit, že budeme opozicí korektní, ovšem aktivní, sebevědomou a ostrou,“ komentovala koaliční dohodu Hana Jindrová, vůdkyně Bystrčáků.

Volba nového starosty a místostarostů proběhne na prvním povolebním jednání zastupitelstva počátkem listopadu.

Zdroj: brnensky.denik.cz

Ke stažení

Tisková zpráva Tomáše Kratochvíla o koaliční dohodě (PNG)

Volby v Bystrci: Bystrčáci jásají, kandidáti se zkušenostmi přeskočili

12. 10. 2014 v 11.42 • Témata: , , , , , ,

Už za pár hodin poté, co se v sobotu 11. října v Bystrci uzavřely volební místnosti, byly známy definitivní výsledky. Asi největší radost přinesly uskupení místních občanů Bystrčáci. Voliči dali Bystrčákům 15,45 % hlasů, což z nich se ziskem pěti mandátů v sedmadvacetičleném zastupitelstvu udělalo jeden z nejsilnějších subjektů.

„Volební úspěch je pro nás směsí dojetí, radosti a nové energie,“ řekla k výsledku Hana Jindrová, vůdkyně Bystrčáků. „Voliči v Bystrci zvažovali dobře. Výsledek voleb vytváří řadu možností, jak sestavit příští koalici tak, aby dokázala čerpat ze zkušeností a zároveň přinesla rozvoji Bystrce novou dynamiku.“

Fenomenálního vítězství dosáhli Bystrčáci na Kamechách a Teyschlově ulici. Ve volebním okrsku 3024 jim z 504 odevzdaných hlasů připadlo neuvěřitelných 32,06 %.

Úspěšnější než Bystrčáci byli jen sociální demokraté. Ti získali 19,21 % hlasů a šest mandátů. 

Stejný počet mandátů jako Bystrčákům, tedy pět, přisoudili voliči také hnutí ANO 2011 (16,42 %). S odstupem pak následují další strany: KDU-ČSL 11,16 % a tři mandáty, TOP 09 8,36 % a dva mandáty a stejně tak dva mandáty vybojovala i Zelená pro Bystrc (7,85 %), KSČM (7,53 %) a ODS (5,89 %).

Špatný konec vzaly volby pro hnutí A co Brno?. Průběžné výsledky vypadaly nadějně, hnutí se však s každým dalším okrskem propadalo, až nakonec skončilo s 4,77 % pod pětiprocentní hranicí. Pod ní se octla i Strana svobodných občanů (3,83 %) a konzervativci (0,29 %).

Volby v Bystrci byly také ve znamená přeskoků na kandidátkách. Voliči důkladně využili možnosti křížkování a to zejména ve prospěch zkušených, místně známých osobností. Nynější starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) tak s velkým přehledem přeskočil jedničku na kandidátce sociálních demokratů Tomáše Kratochvíla. K zemětřesení došlo u Zelené pro Bystrc, kde voliči dali před novou nabídkou přednost dlouholetým zastupitelům Janě Pálkové a Petru Laštůvkovi. Ten dokonce získal jeden ze dvou mandátů pro zelené ze čtvrtého místa kandidátky.

Přeskakovalo se u TOP 09, kde Petr Fedor díky preferenčním hlasům získal první pozici a jedničku kandidátky Tomáše Přibislavského odsunul na druhé místo.

Koaliční jednání stále probíhají, a tak otázka, kdo bude v Bystrci příští čtyři roky vládnout, zůstává otevřená.

-vl-
Zdroj: www.volby.cz

Související

Výsledky voleb v Bystrci (PDF)

Hana Jindrová: Díky. S labuťkou i bez ní

12. 10. 2014 v 09.33 • Témata: , ,

bystrcaci-spolecne-se-starosty-a-nezavislymi-portraitVážení a milí sousedé,

jménem všech Bystrčáků – tedy těch stojících pod rozčepýřenou labuťkou se špičatým zobákem – vám děkuji za hlasy. Děkuji za důvěru, za přízeň, za ochotu přijít k volbám.

Voliči v Bystrci zvažovali dobře. Výsledek voleb vytváří řadu možností, jak sestavit příští koalici tak, aby dokázala čerpat ze zkušeností a zároveň přinesla rozvoji Bystrce novou dynamiku. Jednání, která začala včera odpoledne ještě před vyhlášením definitivního výsledku voleb a od té chvíle probíhají téměř nepřetržitě, slibují vytvořit akceschopnou, stabilní a důvěryhodnou koalici, která nebude muset nic slevovat z programových cílů žádné ze stran. Vynakládáme veškeré úsilí, aby jednání byla uzavřena co nejdříve, ale hlavně s co nejlepším výsledkem.

Volební úspěch je pro nás směsí dojetí, radosti a nové energie. Ještě jednou děkuji všem, kdo nám dali hlas za důvěru a úplně všem Bystrčákům – i těm bez labuťky – že poctivě zvažovali argumenty, volili s rozumem a ve prospěch Bystrce. Díky.

Hana Jindrová

Hana Jindrová byla ve včera ukončených komunálních volbách vůdkyní uskupení místních občanů Bystrčáci, kandidujícího do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc. Bystrčáci ve volbách výrazně uspěli, se ziskem pěti mandátů (15,45 %) se stali spolu s ANO 2011 druhými nejúspěšnějšími subjekty v Bystrci. Předčila je pouze ČSSD, která získala o mandát více. 

Viktor Lošťák: Hledání viníka a hledání řešení jsou dvě různé věci

7. 10. 2014 v 12.43 • Témata: , ,

V sobotu 4. října se ve Společenském centru v Bystrci setkaly všechny strany, kandidující do místního zastupitelstva, aby odpovídaly na otázky veřejnosti. Dotazů však bylo mnoho a čas omezený, a tak se na některé nedostalo. Na jeden z nich nyní odpovím za Bystrčáky, uskupení místních občanů.

Otázka: Bystrc nejsou jen Kamechy, domníváte se, že je třeba starat se výrazněji o obyvatele Kamech, a pokud si tito samostatní lidé špatně a bez rozmyslu nakoupí zboží (byty) bez parkovacích míst a zeleně, proč odstranění následků jejich špatného úsudku má jít z rozpočtu nás všech. Většina Bystrčáků zde žije několik desetiletí a v době kdy se nastěhovali, nemohli předpokládat, že za 20-30 let bude nedostatek parkovacích míst, my jsme se tenkrát špatně nerozmýšleli, parkovací místa nyní také potřebujeme a myslí se hlavně na ukřičené Kamechy, kdy žije je menší část obyvatel.

„Můžete si za to sami“ je velmi častý argument. Můžete si za to, že jste se nepodívali do územního plánu, když jste se někam stěhovali. Můžete si za to, protože bydlíte ve městě, a jestli se vám to nelíbí, táhněte jinam. Můžete si za to, protože jste se nechali podvést prezentacemi developera při koupi bytů. Prostě je to všechno jen vaše chyba.

Hledání viníka a hledání řešení jsou dvě zcela odlišné věci. To první dělá ten, kdo nechce dělat to druhé. Ale za to, že najdete důvody, proč jen ukázat prstem na někoho, kdo za to podle vás může a jinak nedělat nic, za to vás těžko někdo bude volit.

Mne hledání viníka nezajímá. Kandiduji proto, abych hledal řešení. Do situace, v níž se nacházíme, jsme se dostali nějakou cestou, to je pravda, ale to jediné, co je nyní opravdu důležité, je, kam se vydáme nyní. Stav věcí jsme zdědili takový, jaký je, problémy máme, jaké historicky vznikly. To už nezměníme. Naším úkolem je změnit budoucnost, ne se odvolávat na minulost.

Parkování na Kamechách je jedním z takových problémů. Autor otázky se však mýlí v tom, že by ho někdo chtěl řešit na úkor zbytku Bystrce. Pravý opak je pravdou. Upřímně přiznávám, že pokud se někde problémy s parkováním podaří v příštích několika letech citelněji zmírnit, bude to všude jinde než právě na Kamechách. Na Kamechách je možné vystavět školku, hřiště, snad i další zařízení pro děti – samozřejmě nejen pro ty z Kamech. Na Kamechách vznikne obchod, je možné tu podpořit komunitní život i místní podnikání. Parkování na Kamechách je však problém řešitelný jen velice omezeně. Proč? Nejsou nafukovací. Do úzkých ulic se další auta vtěsnají jen obtížně a těch několik parkovacích stání, která přibudou, vznikne stejně jen na papíře legalizací míst, kde dnes auta tak jako tak stojí.

Parkovací místa mohou vzniknout na ulici Kamechy (u Rerychovy), mohou přibýt na Vejrostově a snad i jinde. Tedy – problém nebude řešen na úkor ostatních, naopak, mohli by to být lidé z Kamech, kteří si budou za pár let stěžovat, že jinde parkování přibývá a u nich ne. Kdyby nebyli realisté a nechápali, že jsou věci, které uskutečnit lze, ale také ty, u nichž je to velice obtížné. Naštěstí, jak jsem si včera znovu ověřil při setkání Kudy dál na Kamechách, jsou to lidé rozumní a věcní.

A že jsou Kamechy ukřičené? Nikdy bych to tak nenazval. Nebudu stavět jednu část Bystrce proti jiné. Ale trváte-li na tom, pak díky za jejich „ukřičenost“. Díky za každého člověka v Bystrci, který se aktivně zajímá o své okolí, který žádá řešení svých problémů. Ať je to matka, které vadí, že nemá dítě ve školce, ať je to člověk z dolní Bystrce, nesouhlasící s narušením historické hodnoty městské části, ať je to někdo z Přístavní, komu vadí hluk při ohňostrojích, ať je to kdokoli. Nikdo své potíže nevyřeší tím, že bude potichu trpět. Naopak. Někdy stačí zakřičet jen málo, na začátku, než problém nabobtná. Stěžujte si, křičte, diskutujte, starejte se, mějte zájem o Bystrc. Když vám někdo stoupne na palec, křičte. Přece po sobě nenecháte šlapat.

Viktor Lošťák
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (Bystrčáci, www.bystrcaci.cz)

Související

Kudy dál na Kamechách?

Vroubenka, Krnovec, Lumír. Bystrc je nejlepší!

7. 10. 2014 v 11.30 • Témata: , , ,

V pondělí večer skončilo třetí kolo soutěžního kvízu Bystrčáků. Odvážlivci, kteří se nebáli poměřit své síly ve znalostech Bystrce, měli zodpovědět na deset otázek prostinkých, těžších i náramně zapeklitých. Podívejme se, jak se jim dařilo a kdo nakonec vyhrál.

Abychom si soutěžící nevyděsili hned na začátku, první z otázek byla jednoduchá. Co symbolizuje červený pruh ve znaku Bystrce? Ne, pruh neznačí Prahu, jak se domníval jeden ze soutěžících, nesymbolizuje ani slunce ani víno. Správná odpověď je „Brno“, což vědělo 89 % účastníků soutěže.

Po otázce primitivní následoval naopak úkol velice těžký. Ptali jsme se, jakým způsobem byly v květnu roku 1973 zahájeny oslavy 600 let od první doložené zmínky o Bystrci. Potíž s touto otázkou spočívá v tom, že odpověď nelze vyhledat na internetu; obsahuje ji pouze tištěná publikace, vydaná v devadesátých letech v Bystrci v omezeném nákladu. Kdo tedy chtěl vyhrát, musel si ji buď opatřit nebo si celou událost pamatovat, případně si tipnout. A to se povedlo – držte se – jen jednomu jedinému člověku.

A jak se šest set let let v Bystrci slavilo? Nebyla to salva ze samohybných houfnic, nezačínalo se ani ječením sirén, jak jste tipovali. Slavný den byl byl v sedm hodin ráno zahájen budíčkem dechové hudby.

Třetí otázka také zabrousila do historie. Bylo v Bystrci kino a jestli ano, kdy? Správnou odpověď znala méně než polovina soutěžících, přesněji 44 %. První a až dosud poslední kino v Bystrci otevřelo v roce 1927, jmenovalo se Lumír a hrály se v něm až do roku 1935 němé filmy.

Po dvou složitých úkolech následovala otázka snadná – že areál Ondřeje Sekory v Bystrci je jiný název pro ragbyové hřiště na ulici Jakuba Obrovského vědělo 81 % odpovídajících.

Ještě úspěšnější jste byli v odpovědi na otázku, kdo byl pan Štourač, po němž je v horní Bystrci pojmenována ulice. Antonín Štourač (1888-1944) byl tesař, poslanec KSČ a člen zemského vedení KSČ, popravený nacisty pro účast v odboji. Vyhledat správný údaj v Encyklopedii Brna dokázalo 83 % soutěžících.

Že se bystrcký šachový klub jmenuje Bystrc Oilers, Bystrčtí Olejáři, vědělo 79 % účastníků kvízu a že název jediného filmu, v němž hrál Rudy Kovanda, je Balada pro banditu, správně odpovědělo 89 % lidí. 79 % odpovídajících uspělo v hledání jména ploštice, která občas sužuje obyvatele Bystrce – protivný brouk se jmenuje vroubenka americká.

Jak chutná pravé bystrcké víno? Těžko říct, neznáme nikoho, kdo by ho ochutnal. Přesto je Bystrc oficiálně řazena mezi vinařské obce a na jejím území jsou prý viniční tratě. A to hned tři, jak správně odpověděly plné tři čtvrtiny lidí – Díly, Kamenice a Pod Mniší horou.

Poslední otázka kvízu zjišťovala, zda máte ponětí, co by to mohl být bystrcký Krnovec. Ne, nebyl to pověstný opilec, přespávající roky na zrušeném hřbitově (původně „Krchovec“), není to ani model automobilu, navržený a vyrobený v roce 1984 zdejšími kutily a vynálezci bratry Krnovskými. Dokonce se nejedná ani o naleziště amfibolitů, ať už je amfibolit cokoli. Krnovec je přírodní rezervace a správně to uhodlo či vědělo 81 % soutěžících.

Po deseti soutěžních otázkách jsme vám položili ještě jednu nepovinnou. Jak se vám v Bystrci žije? Je to tu báječné, stejné jako jinde nebo už hledáte, jak se z toho pekla dostat? Převažující odpověď je krásná: „Bystrc je nejlepší. A jestli není, tak ji nejlepší uděláme.“

jak-se-vam-v-bystrci-zije

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, za milé a povzbudivé vzkazy i za přání úspěchů ve volbách. A kdo vyhrál? Plného počtu deseti bodů dosáhl jediný soutěžící, Tomáš Horký. Z šestnácti dalších, kteří měli o bod méně, vylosovala Hana Jindrová, kandidátka Bystrčáků na starostku, dvě dámy – paní Lenku Volnou Šrotířovou a Elišku Stojanovou. Výhercům zašleme zprávu a výhru předáme co nejdříve.

Viktor Lošťák

Ke stažení

Vyhrajte s Bystrčáky – anonymizované odpovědi (XLSX)

Související

Proklatě těžká soutěž
Zapeklitá tramvaj. V druhém kole kvízu porazili soutěžící Bystrčáky
Jak je Bystrc velká, vysoká a kde sedávají kamenná děvčata?
Kolik lidí by spláchla přehrada? Soutěž Bystrčáků nebyla snadná

Posledních pár hodin na výhru

6. 10. 2014 v 11.20 • Témata: , , ,

Už jen posledních pár hodin máte možnost vyhrát v kvízu o Bystrci. Máte-li tušení, co symbolizuje červený pruh ve znaku městské části či jaká je souvislost Bystrce a Ferdy Mravence, stačí jít na www.bystrcaci.cz/soutez a zkusit štěstí.

Uzávěrka soutěže je v pondělí 6. října ve 20 hodin, na vítěze čekají odměny, jaké si sami vyberou.

Související

Proklatě těžká soutěž
Zapeklitá tramvaj. V druhém kole kvízu porazili soutěžící Bystrčáky
Jak je Bystrc velká, vysoká a kde sedávají kamenná děvčata?
Kolik lidí by spláchla přehrada? Soutěž Bystrčáků nebyla snadná

Kudy dál na Kamechách?

1. 10. 2014 v 21.07 • Témata: , , , , , ,

Poslední změny v dopravě na Kamechách a nesouhlasné reakce na ně ukázaly, že Kamechy vyžadují víc energie, víc snahy a víc komunikace. To jsou přesně ty věci, které chceme vnést v těchto volbách na radnici. Není důvod otálet, začněme hned.

Přijďte v pondělí 6. října ve 20 hodin do restaurace Kabinet (Kavčí, Brno-Bystrc) a řekněte nám, co byste si přáli.

Co je na dopravních opatřeních dobře a co je třeba změnit? Jaká má podle vás být budoucnost Výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech? Navrhněte, koho byste v něm rádi viděli. Domluvme se, jak budeme společně postupovat při získávání peněz z rozpočtu Brna. Řekněte nám, co je třeba změnit v komunikaci radnice. Řekněte nám vše, co je podle vás pro rozvoj Kamech důležité.

Schůzku svolávají z podnětu místních lidí Bystrčáci (www.bystrcaci.cz), uskupení bystrckých obyvatel. Kandidujeme v komunálních volbách, abychom si své věci řídili sami. Začněme hned teď.

Srdečně zvou

Hana Jindrová, Milan Krátký, Viktor Lošťák a Luboš Raus

Související

Informace o probíhající akci na Kamechách

Proklatě těžká soutěž

24. 9. 2014 v 12.08 • Témata: , , ,

Je libo pivo, víno, čokoládu? Nebo něco jiného? Můžete to mít!

Můžete, musíte ale ukázat, že víte něco o naší městské části v kvízu Bystrčáků. Třetí kolo soutěže běží od počátku září a jak to zatím vypadá, tentokrát jsme vymysleli otázky proklatě těžké. Téměř každý sice ví, co symbolizuje červený pruh ve znaku Bystrce, málokdo však tuší, jak v Bystrci probíhaly oslavy šestisetletého výročí obce nebo jak to bylo s místním kinem. A máte potuchy o tom, jaká je souvislost Ferdy Mravence a Bystrce? Že ne? Ale to nevadí, můžete si přece tipnout. Stačí jít na www.bystrcaci.cz/soutez a zkusit štěstí. Třeba to vyjde!

Soutěžit můžete až do 6. října. Přejeme všem hodně štěstí!

Související

Zapeklitá tramvaj. V druhém kole kvízu porazili soutěžící Bystrčáky
Jak je Bystrc velká, vysoká a kde sedávají kamenná děvčata?
Kolik lidí by spláchla přehrada? Soutěž Bystrčáků nebyla snadná

Josef Strubl: Má děti vychovávat ulice?

22. 9. 2014 v 11.24 • Témata: , , , , , , , ,

ulice-824Brno má nebo mělo některé věci, kterými se může chlubit. Jedním z nich byl už za totality dětský dramatický soubor Pirko, pracující v Lužánkách. Ukazoval nejen u nás, ale i v zahraničí, jakým směrem se může rozvíjet dramatická výchova. Nešlo, jak se může zdát, jen o přípravu divadelníků. Dramatizaci používali jako výchovnou metodu, při které děti prožívaly různé životní situace na vlastní kůži a tímto zážitkem se morálně a citově rozvíjely.

Pirkem prošlo mnoho lidí, kteří dnes vynikají v různých oblastech a není asi překvapením, že i v pedagogice, od základních škol po vysoké.

Jedním z takových „vedlejších produktů“ navazujících na odkaz Pirka bylo donedávna studio Lávka, patřící ke středisku volného času Lužánky. Vzniklo v devadesátých létech ze schátralé budovy bývalé čerpací stanice na Kraví hoře. Byl to malý zázrak. Díky osobnímu zaujetí Mirka Obrátila, vedoucího vznikajícího střediska a jedné úřednice před důchodem na magistrátě, která chtěla, aby po ní něco užitečného zůstalo, bylo vybudováno pracoviště pro multimediální tvorbu. Dostalo název Lávka a vznikl v něm prostor pro mladé fotografy, zvukaře, filmaře a hudebníky. Ke všem těmto oborům mělo vhodnou polohu a připravené prostory, zejména zvukovou režii a dvě studia, která se mohla v odpoledních hodinách změnit na zkušebnu pro začínající kapely. Středisko bylo vytížené od rána do večera. Dopoledne připravoval kolektiv pracovníků mediální výchovné programy, které využívaly základní a střední školy z Brna i okolí. V těch Mirek Obrátil zřetelně zúročil své zkušenosti z Pirka. Pak následovaly kroužky a už zmínění mladí hudebníci. Zejména filmový kroužek byl velmi aktivní a středisko získalo věhlas i v zahraničí. Zkrátka, měli jsme se, Brňáci, čím chlubit.

Proč mluvím v minulém čase?

Vlivem nesmyslné finanční války mezi městem, jako majitelem budovy a krajem, provozovatelem střediska, byla činnost pracoviště Lávka v tomto roce ukončena. Zaměstnanci byli převedeni jinam, část činnosti prý také. Za totality bychom řekli, že středisko „bylo rozprášeno“. A je to kupodivu opět z politických důvodů. Vina totiž padá na naše demokraticky zvolené politiky. Jiný důvod nebyl.

Proti zrušení studia vznikla petice s jedním a půl tisícem podpisů, po uzavření chodí další dopisy, podpora přišla z Finska, Anglie, Maďarska, Polska, Německa a dokonce i z Malawi.

Je směšné, když naši představitelé města vymýšlejí „City Identity“ a slogany jako „Žít Brno“, ale ve skutečnosti nechají ničit to, co má nějakou cenu, smysl, dobrou tradici, význam, věhlas. Děti a mládež zůstanou na ulici a naši politici se pak budou předhánět v tom, jaký dokážou vymyslet skvělý protidrogový program nebo jiné hašení průšvihů.

V této souvislosti mě napadá jediná věc. Zavést současné představitele města i kraje na exkurzi do našich tradičních brněnských kasemat a otočit klíčem.

Snad bude mít nové zastupitelstvo více rozumu a věc se ještě podaří zvrátit.

PaedDr. Josef Strubl
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (Bystrčáci, bystrcaci.cz)
kandidát do zastupitelstva města Brna (Starostové a nezávislí, starostove-brno.cz)

Pestrý, silný a autentický komunitní život v Bystrci je hlavní strategickým cílem Bystrčáků. Součástí řešení je i vytvoření nových prostor pro aktivity všech generací.

Související

Josef Strubl: Důvěřuj, ale prověřuj. Jak jí naše děti?
Mirek Obrátil: Proč je Lávka taková, jaká je
Konec studia Lávka?
Na bystrckém gymnáziu probíhá petice za Lávku
Bojujeme pro Studio Lávka
Kraj a město se neumí domluvit. Doplácí na to klub pro mládež

Bystrčáci děkují za pomoc

21. 9. 2014 v 10.10 • Témata: , ,

????????????????? ????????????????? ?????????????????

Plakáty Bystrčáků visí v Bystrci nejen na komerčních plakátovacích plochách, ale i na desítkách míst v prodejnách, provozovnách služeb a dalších objektech. Děkujeme všem majitelům a provozovatelům, kteří nám dali svolení. Vaše pomoc je neocenitelná, moc si jí vážíme. Velký jmenovitý dík patří i paní Jaroslavě Osuské, dámě, jejíž osobní charisma otevírá dveře i tam, kde by pro jiného zůstaly zavřené.

Prosíme, pokud máte k dispozici jakýkoli objekt, v němž či na němž je možné umístit plakáty či letáky a byli byste k tomu ochotni, ozvěte se nám (604 761 154, posta@bystrcaci.cz). Naše kandidátka na starostku Hana Jindrová vám plakát ráda podepíše s osobním věnováním. Není-li u vás prostor na plakát, postačí i menší letáky, třeba jen umístěné někde na stolku pro zákazníky. Vaše ochota má nejen nesporný vliv na úspěch v kampani, ale je pro nás také důkazem důvěry místních lidí.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Viktor Lošťák
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc – Bystrčáci, www.bystrcaci.cz

Bystrčáci na stáncích

18. 9. 2014 v 04.50 • Témata: , ,

BYSTRČÁCI - NÁHLED - 1Balónky, cukrovinky, programy, letáky, drobná zábava pro děti  a hlavně samotní kandidáti. Takové budou volební stánky Bystrčáků.

V posledních dvou týdnech před volbami se můžete s našimi kandidáty setkat v Bystrci, promluvit si s nimi, zeptat se na co budete chtít a vypít si třeba čaj či kávu. Chystáme pro vás čtyři stánky na následujících místech.

  • Prostranství před obchodním domem Javor – čtvrtek 2. října, 16 – 19
  • U přehrady – neděle 5. října, 13 -19
  • Ečerova – úterý 7. října, 16 – 19
  • U obchodního centra Max, Kubíčkova – čtvrtek 9. října, 16 – 19

Přijďte se ujistit, že jsme ti praví!

Viktor Lošťák
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (Bystrčáci, www.bystrcaci.cz)

Josef Strubl: Důvěřuj, ale prověřuj. Jak jí naše děti?

12. 9. 2014 v 09.00 • Témata: , , , , ,

Samozřejmě nejde o to, jak jí doma – to je každého věc. Ale většinu hlavních jídel konzumují děti ve škole. Namátkovými dotazy u mých ratolestí průběžně zjišťuji, že dnes „to“ nejedly, občas řeknou i nějaký důvod. Dokážou sestavit žebříček, ve které škole se vaří nejhůř, o „nejlíp“ nemluví. Syn jednou vtipně poznamenal, že je vidět, že gymnázium je humanitně orientované, protože pro ty univerzální omáčky dokážou v kuchyni vymyslet úžasně kreativní a lákavé názvy.

Bojím se zeptat, kolik jídla se každý den ve školních jídelnách vyhodí. Možná bych se to ani nedověděl. Školní kuchyně je pro mne tajuplné místo.

Když děti onemocní a donesu jídlo domů, tak se nad ním nijak neošklíbám. Možná je všechno v pořádku, ale možná se něco vylepšit dá. Problém může být jen v komunikaci, ve zpětné vazbě. Také může být v pasivitě. Existují různé zajímavé programy pro školní stravování, dokonce bude v září v Brně mezinárodní konference.

Nebylo by dobré se o školní stravování v Bystrci zajímat? Nejde o to, sestavit komisi, která bude ve školních kuchyních řádit jako černá ruka. Na internetu najdete stesky školních kuchařek, jak si paní učitelky z komise nesmyslně vymrčují. Tudy ne! Ale nezajímat se vůbec?

Mohou to být jen subjektivní dojmy. Napište mi na josef.strubl@bystrcaci.cz nebo do komentářů pod článkem, co si o tom myslíte vy.

PaedDr. Josef Strubl
kandidát do zastupitelstva městské části Brno-Bystrc a zastupitelstva města Brna
Bystrčáci, www.bystrcaci.cz

Související

Po obědech z Vejrostovy vyrostete