Příspěvky se štítkem ‚Brněnské zastupitelstvo’

Jaroslav Kacer žádá změnu. Opozice chce širší diskuzi s občany o územním plánu

10. 3. 2014 v 13.17 • Témata: , , , , , , , , , ,

Opoziční TOP 09 není spokojena se způsobem, jakým magistrát projednává aktualizaci územního plánu. Podle zastupitele Jaroslava Kacera není připomínkám občanů dáván dostatečný prostor a magistrát ignoruje i námitky zastupitelstev městských částí.

„Není účelné v časové tísni projednat změny ÚPmB, které jsou zásadního charakteru a pokrývají celé území města Brna,“ kritizuje Jaroslav Kacer. Zastupitel předloží zastupitelstvu Brna návrh, podle nějž by měly být do diskuze o aktualizaci územního plánu zapojeny místní samosprávy a občané. Zároveň žádá širší informovanost a debatu o změnách v periodiku Metropolitan, na stránkách magistrátu a v dalších médiích.

„Chceme zavést transparentní systém dohodovacího řízení se zástupci jednotlivých městských částí a zástupci veřejnosti k vyřízení stanovisek,“ žádá Jaroslav Kacer.

Mezi nejdůležitějšími změnami územního plánu, které podle TOP 09 nebyly řádně projednány a v nichž magistrát ignoruje připomínky městských částí, jmenuje Jaroslav Kacer Horní náměstí v Bystrci. Kompromisní řešení, k němuž po letech sporů s místními iniciativami dospělo zastupitelstvo městská části, magistrát svým návrhem aktualizace územního plánu shodil ze stolu. Návrhu magistrátní koalice připouští, aby Horní náměstí bylo zastavěno masivním blokem domů a změny územního plánu umožní stavět budovy i na dříve nedotknutelných zelených plochách.

-vl-

Související

Co znamená aktualizace Územního plánu města Brna pro Horní náměstí?
Kam směřuje aktualizace územního plánu města Brna
Aktualizace územního plánu čelí vlně kritiky
Stavby na Ečerově i Horním náměstí. Aktualizace územního plánu otevírá dveře developerům
Už jsou tady zas! (Podrobnosti o změnách, které přinese aktualizace Hornímu náměstí)
Brno aktualizuje územní plán, hypermarkety můžou vyrůst i v parcích
Územní plán: změny straší lidi velkou zástavbou
Aktualizace územního plánu (podklady magistrátu)

Amazon zřejmě v Brně nebude…

22. 1. 2014 v 12.35 • Témata: , , ,

Na včerejším Zastupitelstvu města Brna (úterý 21. ledna 2014) byly mimo jiné projednávány tři důležité body, kterým bych se chtěl více věnovat. Zaznívají rozporuplné reakce k jednotlivým krokům či nepochopení, a proto bych si níže dovolil popsat postup našeho klubu a doplnit informace a názory k jednotlivým problematikám. Zastupitelstvo mělo jen 60 bodů, přesto skončilo těsně před šestnáctou hodinou.

Stavba a příchod AMAZONu do města Brna (bod 59)

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB“) byla schválena Nájemní smlouva, Smlouva o poskytnutí příspěvku a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Byla odsouhlasena i podmínka společného postupu a součinnosti při vybudování připojení, či spíše nájezdu na dálnici D1 z areálu Černovická terasa, mezi investory, městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen „ŘSD). Koordinací postupu při přípravě nájezdu byla pověřena paní Řepová (vedoucí úseku hospodářského MMB).

Na včerejším zasedání ZMB bylo předloženo několik dílčích usnesení. Prvním byl návrh na vzetí na vědomí uzavření výše uvedených smluv dne 30.12.2013. V druhém byl návrh na schválení dodatků k těmto smlouvám s  odložením jejich účinnosti a tykajících se nových skutečností při realizaci napojení na D1 a poskytnutí finančních příspěvků. Ve třetí části usnesení byl návrh na schválení Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby na připojení k D1 mezi statutárním městem Brnem a ŘSD. Na začátku projednávání tohoto bodu jsem položil dotaz panu primátorovi a potažmo i Radě města Brna (dále jen „RMB“), proč k této problematice nepřijala usnesení, když se nejen dle našeho názoru jedná o příchodu takto významného investora, jakým celosvětově známý AMAZON bezesporu je, a který může vytvořit 1500 pracovních míst pro nízko kvalifikované zaměstnance a brigádníky z řad studentů. Dostalo se mi odpovědi, že RMB v této záležitosti nebyla jednotná a více se řešila přechodná doba mezi vybudováním nájezdu či výše sankce při nedodržení termínů. Dále zaznívaly od některých zastupitelů připomínky, že příchod této společnosti není z hlediska dlouhodobé strategie města Brna přínos, neboť není určen pro práci vysokoškolsky vzdělaných pracovníků či se nejedná o inovační procesy a je to jen logistika.

Na závěr předložil pozměňující usnesení radní Žďárský (ČSSD), který se de facto pokusil zdůvodnit jednotlivé připomínky a ve svém důsledku oddálil rozhodování do dalšího zasedání ZMB v březnu 2014, ve kterém by měly být více reflektovány požadavky a sankce při budování dálničního připojení. Protinávrh usnesení měl více částí, a proto jsem se zeptal příslušného náměstka (O. Pospíšila) ze stejné strany, co na toto nově předložené usnesení říká. Odpověď byla spíše v rozporu s představou jeho kolegy (radního Žďárského).

Po obědové pauze vystoupil i jednatel společnosti CTP Remon L. Vos. Mimo jiné zmínil, že se o výstavbě tohoto areálu jedná již od března loňského roku, a že o této skutečnosti informoval i zástupce RMB a dále uvedl, že má se společností AMAZON podepsanou smlouvu do 31. ledna 2014, kdy musí mít jasné vlastnictví pozemků pro realizaci celé investice. Uvedl, že dopis, který poslal zastupitelům ZMB a týkal se řešení jednotlivým sporných otázek, je i podle jeho právníků veřejným příslibem, který je vymahatelný. Na základě těchto skutečností jsem vystoupil a konstatoval jsem, že de facto nyní rozhodujeme o tom, zda AMAZON v Brně bude či ne, což pan primátor potvrdil a následně to potvrdil i jednatel CTP pan Vos. Není ideální být tlačen do kouta, proto jsme ještě navrhovali svolat mimořádné zasedání ZMB, aby se věci doladily, radniční koalice se mezi sebou na postupu dohodla, a nebyl ohrožen příchod společnosti AMAZON. Toto však není dle jednacího řádu ZMB do konce ledna možné. Následně se tedy hlasovalo o jednotlivých bodech protinávrhu radního za ČSSD Žďárského, kde jsme podpořili části, které se týkaly podpory příchodu AMAZONU, avšak nehlasovali jsme pro poslední část usnesení, a tedy oddálení schválení smlouvy na dalším zasedání ZMB. Následně se hlasovalo o původním návrhu usnesení, který jsme podpořili celý, usnesení bohužel nebylo přijato.

 Závěr: Klub TOP 09 v ZMB podpořil příchod AMAZONu, který považuje pro město za přínosný. Je otázkou, zda odložení projednání smlouvy na březnové zasedání ZMB nepovede v konečném důsledku k zmaření příchodu AMAZONU. Díky příchodu této společnosti by bylo konečně vyřešeno i potřebné připojení dotčené lokality na D1, jež z významu této společnosti reflektovalo i ŘSD, a je pravděpodobné, že když se tato společnost přesune jinam, tak i to nebude v dohledné době realizováno.

 Regulace hazardu ve městě Brně (bod 7)

V průběhu loňského roku byla RMB zřízena pracovní skupina pro regulaci hazardu ve městě Brně, jejímž jsem byl členem. O skutečném účelu této pracovní skupiny bychom mohli dlouze diskutovat, avšak tato pracovní skupina se shodla na úpravách vyhlášky, které se týkají provozu a vzhledu provozoven s hazardem. Shodla se také na doporučení jednotlivým městským částem, ve kterém byl návrh zákazu hazardu v sociálně vyloučených lokalitách, zákazu reklamy na hazard a nepronajímání prostor v majetku města na provozování heren. Předložená vyhláška na ZMB byla včetně kontroverzního rozhodnutí MČ Brno-střed, se zachováním lokality Křenová, která je podle doporučení Odboru rozpočtu a financování a odborníků považována za sociálně vyloučenou lokalitu, kde by neměly být herny. K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze, avšak zástupci dané MČ nevystoupili a RMB zachování hazardu na ulici Křenová také nezdůvodnila. Položil jsem ještě dotaz, jak budou přerozděleny finanční prostředky z hazardu, na který jsem dostal odpověď, že se tím bude ještě RMB zabývat.  Považujeme za nutné respektovat princip subsidiarity. Proto jsme podpořili návrh MČ Brno-Královo Pole, která chtěla, aby v její MČ zůstala nulová tolerance hazardu, stejně jako v dosud platném znění vyhlášky, což RMB navrhla vypustit. Dále jsme nepodpořili návrh na vypuštění odstavce, ve kterém je uveden zákaz provozování loterie a jim podobných her v době od 7.00 do 14.00 hodin.

Závěr: TOP 09 byla proti povolení lokality Křenová, zdržela se u lokality Benešová. Podpořili jsme konečné znění vyhlášky, které reguluje hazard ve městě Brně, neboť považujeme za přínosné i další regulační prvky uvedené v jejím znění a k jednotlivým lokalitám jsme se vyjádřili již předchozím hlasováním. Není pravdou, že v Brně je úplná prohibice hazardu, neboť v některých městských částech je hazard povolen.

Vyhlášení referenda o poloze hlavního nádraží v Brně (bod 60)

V průběhu loňského roku poslal pan primátor žádost jednotlivým politickým klubům v ZMB, iniciovanou aktivistou Patočkou (dnes členem ČSSD), aby se vyjádřily, zda by souhlasily s konáním referenda o poloze nádraží společně s komunálními volbami. My jsme tuto problematiku řešili na jednání Regionálního výboru TOP 09 Brno-město a přijali usnesení, že bychom s tím souhlasili a toto stanovisko bylo posléze zasláno primátorovi. Zařazení tohoto bodu iniciovala jiná opoziční strana a my jsme návrh na konání referenda společně s komunálními volbami odsouhlasili. Usnesení však nebylo přijato.

 Závěr: Na konci února má být hotové porovnání obou variant z pozice Ministerstva dopravy a jím podřízených organizací. Následně by se tyto varianty a argumenty měly předložit veřejnosti, tak aby obě varianty dostaly stejný prostor. Obyvatelé města by pak měli říci, kde chtějí mít hlavní nádraží a konečně se jedna z variant začala realizovat.

Jaroslav Kacer, člen Zastupitelstva města Brna za TOP 09

Jaroslav Kacer je také zastupitelem v městské části Brno-Bystrc.

Rozpočet pro rok 2013 schválen. Brno omezí městskou dopravu

11. 12. 2012 v 20.10 • Témata: , , , , , , , ,

Brno /REPORTÁŽ, VIDEO/ – Schvalování rozpočtu na příští rok, nejdůležitějšího brněnského dokumentu, přihlíží od rána zaplněný sál Nové radnice. Na některé už místo nezbylo a postávají kolem stěn. Největší emoce vzbuzují chystané změny v dopravě, které osekají několik linek.

Zastupitelé mají před sebou dlouhý den, v lavicích se usazují už před osmou hodinou ráno. První rozepři mezi koalicí a opozicí vyvolá už hlasování o změně názvu ulic. „V Brně může časem vzniknout několik Horních náměstí, není to ničím specifické. Bystrc by to měla ještě projednat a vybrat třeba jméno nějaké slavné osobnosti,“ říká primátor Roman Onderka k projednávané­mu bodu.

Zástupci opozičních stran argumentují tím, že název už se v městské části vžil. „Místní obyvatelé náměstí takhle nazývají,“ zapojuje se do diskuze opoziční zastupitel Strany zelených Martin Ander. I přes ostřejší výměnu názorů ale pojmenování bystrckého náměstí neprojde.

Je to jen předehra k diskuzi o rozpočtu, která se protáhne na dvě hodiny. Nejvíc poznámek má opět Ander a jeho stranický kolega Mojmír Vlašín. „Dopravní podnik má z brněnského rozpočtu dostat stejnou částku jako loni, ale přitom potřebuje o padesát milionů víc. Chápeme, že město musí výdaje omezovat, ale úspory má hledat spíš ve vlastních nákladech na provoz,“ nelíbí se Anderovi.

(…)

Zkráceno, celý článek Petry Kozlanské a Jana Spěšného najdete na brnensky.denik.cz

Související

Magistrátní koalice Horní náměstí nechce
Opozice bude asi hlasovat proti škrtům
Pavel Reich: Petice je mi k smíchu
Hana Kašpaříková, Michal Závodský: Politici jsou tu pro nás, a ne my pro ně
Změny v brněnské hromadné dopravě od Nového roku
Drastické změny v brněnské hromadné dopravě
Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí
Lednové zemětřesení schváleno. Město omezí dopravu

Magistrátní koalice Horní náměstí nechce

11. 12. 2012 v 10.34 • Témata: , , ,

Na dnešním jednání zastupitelstva města Brna zamítla koalice oficiálně pojmenovat Horní náměstí v Bystrci.

„Velká koalice ČSSD+ODS neschválila pojmenování Horního náměstí,“ oznámil Jaroslav Kacer z opoziční TOP 09. „Podle slov náměstka Kotziana (ODS) tam nic není, jak zazněl jeden z argumentů.“

Už dříve rada města Brna nedoporučila k přijetí návrh městské části. Kdy a jaký název Horní náměstí v Bystrci dostane, bude předmětem dalších diskuzí a vyjednávání.

-vl-

Ke stažení

Návrh usnesení k pojmenování Horního náměstí v Bystrci (PDF)

Související

Přece bude v Bystrci Horní náměstí?
Horní náměstí? Zapomeňte, vzkazují Bystrckým radní

Přece bude v Bystrci Horní náměstí?

10. 12. 2012 v 10.34 • Témata: , , ,

Bude přece jen Horní náměstí oficiálně přijatým názvem – ehm – Horního náměstí v Brně-Bystrci? Možná a snad dokonce už zítra!

I přes nesouhlasné stanovisko brněnských radních bude zastupitelstvo města Brna na svém jednání 11. prosince hlasovat o návrhu, jehož přijetím by se pojmenování Horní náměstí stalo oficiálním. Návrh usnesení je prosazován městskou částí, která na něm trvá i přes nedoporučení komisí magistrátu.

„Existující návrh se již natolik vžil, že jakékoliv jiné pojmenování by vedlo ke zmatkům mezi občany,“ zní stanovisko bystrcké radnice.

To, že dosud plocha mezi ulicemi Kuršovou, Lýskovou a Kamechy není pojmenována, je podle vyjádření bystrckého zastupitelstva způsobeno tím, že až dosud zde nebyly žádné objekty, které by bylo zapotřebí označovat orientačními čísly.

„V současné době se začíná řešit konečná podoba daného území, včetně parkových úprav, a případné výstavby komerčních objektů, k jejichž označení bude nutné pojmenování tohoto prostranství,“ zní stanovisko bystrckých zastupitelů.

Hlasování o Horním náměstí je sedmým bodem na pořadu jednání brněnského zastupitelstva 11. prosince.

-vl-, Luboš Raus

Ke stažení

Návrh usnesení k pojmenování Horního náměstí v Bystrci (PDF)

Související

Horní náměstí? Zapomeňte, vzkazují Bystrckým radní

Opozice bude asi hlasovat proti škrtům

10. 12. 2012 v 09.54 • Témata: , , , , , , , , ,

Zastupitelé za opoziční TOP 09 budou v brněnském zastupitelstvu patrně hlasovat proti škrtům v brněnské hromadné dopravě. Sdělil to předseda brněnského regionálního výboru Jaroslav Kacer.

„Ještě se na toto téma budeme bavit zítra na klubu, ale na jednání regionálního výboru jsme se již domluvili na doporučení zastupitelům hlasovat proti návrhu,“ napsal v neděli večer Jaroslav Kacer.

Brněnské zastupitelstvo bude v úterý 11. prosince hlasovat o návrhu radních zredukovat od 1. ledna veřejnou dopravu v Brně. Podle plánu by mělo dojít ke zkrácení některých spojů, omezení frekvence a omezení noční dopravy. To by mělo přinést úsporu padesáti milionů ročně. Proti škrtům v dopravě vznikla petiční akce a výzva k protestům veřejnosti na jednání zastupitelstva. Existují však i názory, že úspory jsou nutné a významné problémy změny v dopravě nezpůsobí.

„Hledají se úspory ve výši 50 miliónů korun, ale podle našeho názoru je možné najít větší úspory v provozních výdajích. Je například možné zrušit bezplatnou dopravu na nejrůznější akce, jak je třeba Ignis Brunensis,“ myslí si Jaroslav Kacer.

-vl-

Související

Pavel Reich: Petice je mi k smíchu
Hana Kašpaříková, Michal Závodský: Politici jsou tu pro nás, a ne my pro ně
Změny v brněnské hromadné dopravě od Nového roku
Drastické změny v brněnské hromadné dopravě
Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí
Lednové zemětřesení schváleno. Město omezí dopravu

Pavel Reich: Petice je mi k smíchu

9. 12. 2012 v 16.29 • Témata: , , , , , , , , , ,

Od 1. ledna chystá magistrát výrazné omezení veřejné dopravy v Brně. Cílem má být úspora padesáti milionů, které by díky vzrůstajícím cenám stálo město udržení dopravy v současném rozsahu. Výsledkem bude zkrácení až zrušení některých spojů, pokles jejich četnosti a omezení noční dopravy.

Proti záměru magistrátu, o němž bude jednat brněnské zastupitelstvo v úterý 11. prosince, se zvedla vlna nevole. Někteří aktivisté vybízejí občany k vyjádření protestu na schůzi zastupitelstva, pod petici proti návrhu už se údajně podepsala tisícovka lidí

Jsou však také opačné názory. Ty tvrdí, že škrty v dopravě jsou nevyhnutelné, a pokud by k nim město nesáhlo, nebude mít peníze na důležitější věci. Takové mínění má i Pavel Reich, mluvčí občanského sdružení Samostatný jih.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, pane Reichu. Vy jste se pod petici proti omezení veřejné dopravy v Brně nepodepsal, dokonce jste ji označil za „směšnou“. Proč to?

Pavel Reich: Dobrý den, pane Lošťáku. Svůj názor na petici jsem popsal již v komentářích pod článkem.

Doslova jste napsal: Proto jsou mi k smíchu petice, které nevyzývají k žádnému jinému řešení ani debatě, ale v podstatě říkají “přidejte padesát milionů z peněz všech, ať zrovna my nemusíme přestupovat.” To vám moc velkou popularitu u organizátorů petice nepřineslo.

Paní Kašpaříková (jedna z iniciátorů petice – poznámka Bystrčník) mi vytýká, že „nedržím s ostatními neziskovkami“. Ale takové „držení“ za každou cenu je projevem spíše politiků a jejich „stranické kázně“. Výsledkem jsou potom směšné scény jako předvedl exsenátor Svoboda v televizním rozhovoru, že sice se zvyšováním daní nesouhlasí, ale přesto pro něj bude hlasovat. Mám svůj názor, který projevím, bez ohledu na to, že oponentem je třeba někdo, s kým se v jiné věci shodnu.

Dobře, vraťme se k samotné petici.  Co se vám na ní věcně nelíbí?

Hlavní důvod mého negativního postoje k petici je to, že petice neobsahuje žádný návrh řešení. Požaduje jenom, aby město dotovalo dopravu dalšími padesáti miliony (k současné 1,730 miliardy).

Myslíte si, že redukce spojů není tak výrazná a za úspory v rozpočtu stojí?

Pokud se doprava od Nového roku změní, nebude to žádná tragedie, není to nic nevratného. Jestliže se neosvědčí noční autobusy až do sedmi hodin o víkendu, lze to změnit. Když se ukáže, že změna linek a více přestupů způsobuje objektivní problém a nejde jen o pohodlí a dlouholeté zvyky konkrétních lidí, lze to také změnit. Je to něco jiného, než územní plán a stavby, kde kdyby občané neprotestovali, tak už stojí a nevratně poškozují okolí, ať již jde o Horní náměstí nebo tzv. Slunnou louku v Přízřenicích.

Paní Kašpaříková mi vytýká, že „nedržím s ostatními neziskovkami“, já jí vytýkám, že díky podobným peticím se snižuje vážnost občanských sdružení v očích politiků.

Kdyby jen politiků, tak by to až tak nevadilo. Politikům nejde o vážnost, těm vadí řev. Problém je, že hloupé činy aktivistů diskreditují občanská sdružení před veřejností. Ale to jen tak na okraj.

Vy tedy proti návrhům magistrátu na škrty ve veřejné dopravě až tak moc nemáte. Ale co do budoucna? Je téměř jisté, že příští rok bude stát Brno před stejnou situací. Ceny vzrostou, příjmy klesnou. Bude se zvažovat další omezení veřejné dopravy. Kde to skončí?

Pokud jde o budoucnost brněnské MHD, je nutné o ní diskutovat dříve, než dojdou peníze a začnou se jen hekticky „ucpávat díry“. Prvním krokem musí být, aby každý kdo ji užívá, také platil. Tedy jak snižovat počet černých pasažerů, tak se také zamyslet nad nepopulárním krokem a řešit i problém bezplatně cestujících důchodců. Minimálně by měli tuto výsadu mít pouze mimo dopravní špičku, pokud zrovna nedoprovází dítě ze školy. Takové řešení nestojí peníze, jde o dvě věty v pravidlech, jen musí mít kompetentní odvahu je tam napsat.

Paní Kašpaříková uvádí, že nemá auto. Bude tedy MHD používat, ať bude v jakékoli podobě. Hlavním problémem MHD je ovšem to, aby oslovila lidi, kteří auto mají. A to se jí nedaří. Ale parkoviště P+R, atd., to už by bylo další složité téma, které by mělo řešit především vedení města.

Paní Kašpaříková také tvrdí, že dopravní podnik pracuje neefektivně. Obávám se, že jak její názor, tak ani vaše návrhy nemá příliš smyslu diskutovat bez čísel a pořádné analýzy, a na tu tu dnes prostor není.

Co se tedy podle vás stane po prvním lednu, až se část veřejné dopravy v Brně zruší?

Když si vzpomeneme na nedávný humbuk v Praze, kdy jsme sledovali ve sdělovacích prostředcích, jaká to prý bude tragedie, až se jim změní doprava (také jim zrušili nějaké tramvaje) a po pár dnech byl klid, tak si myslím, že nějak podobně to bude u nás. Více přestupů je přežitelných. Řada lidí přestupovala již nyní. Teď mají přestupovat i další a vadí jim to. Spíše mám pochybnost o prodloužení noční dopravy o víkendech do sedmi hodin. Ale pokud se neosvědčí, je to jednoduchá změna, vrátit ji zpět. Horší bude, pokud se osvědčí, může to mít za následek její zavedení po celé dny volna.

Děkuji za odpovědi.

*

Související

Hana Kašpaříková, Michal Závodský: Politici jsou tu pro nás, a ne my pro ně
Změny v brněnské hromadné dopravě od Nového roku
Drastické změny v brněnské hromadné dopravě
Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí
Lednové zemětřesení schváleno. Město omezí dopravu

Hana Kašpaříková, Michal Závodský: Politici jsou tu pro nás, a ne my pro ně

9. 12. 2012 v 16.03 • Témata: , , , , , , , , , ,

Od prvního ledna 2013 má být veřejná doprava v Brně redukována. Spoje se zkrátí, sníží se jejich četnost, některé budou zrušeny. Takový je plán magistrátu, který má přinést úspory ve výši padesáti milionů korun. Záměr už schválila rada města Brna, v úterý 11. prosince je bude projednávat zastupitelstvo. Budou-li zastupitelstvem změny schváleny, začnou od Nového roku platit.

Existuje řada lidí, jimž se záměry magistrátu pranic nelíbí. Patří mezi ně i Michal Závodský a Hana Kašpaříková z občanského sdružení Čisté Tuřany.

*

Viktor Lošťák: Dobrý den, paní Kašpaříková, pane Závodský. Jste iniciátory petice proti plánu magistrátu na omezení veřejné hromadné dopravy v Brně. Kolik lidí už vaši petici podepsalo?

Michal Závodský: O tom zatím není přesná představa, protože archy se zatím shromažďují a soustředíme se spíše na tuto fázi, než na vlastní sčítání.

Hana Kašpaříková: V první fázi jsme sesbírali během necelých 3 dnů necelých 1 000 podpisů. Druhá fáze právě probíhá, proto bych nerada spekulovala.

Jaké jsou všeobecně reakce lidí na návrh magistrátu na omezení veřejné dopravy? Převažují hlasy proti němu nebo pro něj a v jaké míře?

Michal Závodský: Z našeho okolí jsou negativní. Oba jsme z území, kterých se omezení dotknou, a tedy odsud pochvalné řeči nezaslechnete. Pozitivní názor na to může mít asi jen zarytý automobilista či někdo, kdo nemá starší rodiče bez auta nebo nemusí řešit kočárky, nákupy… Hovořil jsem o tom se svým kamarádem z Modřic a ten došel k závěru, že už se mu ani nevyplatí užívat MHD – do města se dopraví vlakem a pak bude chodit pěšky: tedy zlepšení fyzické kondice coby svým způsobem určitě nezamýšlený efekt změn v MHD. Ale jak už řečeno, ne každý může zcela vyměnit kola šaliny za své nohy.

Hana Kašpaříková: Naprosto souhlasím. V naší MČ jsou ohlasy negativní, nejvíce zejm. v Holáskách. Současně se u mě soustřeďují veškeré petiční archy – jsou na nich podpisy z Bystrce, Chrlic, Masarykovy čtvrti, Bohunic, Líšně, ale i z Kyjova, Velké Bíteše, Pozořic, Blanska a mnoha dalších vesnic a měst. Doprava v Brně se nedotýká jen brněnských.

Máte nějakou představu o tom, kolik lidí by mohlo na jednání ZMB v úterý přijít?

Michal Závodský: Lidé na takovou alternativu nejsou moc zvyklí, stále neumí politikům přímo do očí říci, co se jim nelíbí. Nejednou jsme museli vysvětlovat, kde vůbec 20 let fungující zastupitelstvo města Brna zasedá… Zastupitelstva by se měla snad konat v nějaké nepracovní časy, aby si lidé nemuseli vždy, když jim jimi (z)volení politici vymyslí zase nějaké „zpříjemnění života“, brát dovolenou, zatímco „z(ne)příjemňovači“ tam za de facto jejich peníze a v pracovní době hlasují proti nim: svým vlastním obyvatelům.

Hana Kašpaříková: Stále informujeme obyvatele, že skoro důležitější než petice je se dostavit na zasedání zastupitelstva. Kdo nemůže, nechť jim zavolá, napíše email apod. Kolik lidí přijde, to uvidíme až na místě. Navíc se na zasedání má řešit také připravovaný Územní plán města Brna. Někteří tam zřejmě přijdou i z tohoto důvodu.

Petice neobsahuje žádný protinávrh. Máte představu, jak by se mělo financování veřejné dopravy v Brně na příští rok vyřešit, aby nebyla redukce spojů nutná? Co navrhujete vy?

Michal Závodský: Petice nemusí primárně obsahovat nějaký protinávrh, i když v té naší je výzva k tomu, aby se o věci nejprve důkladně s veřejností diskutovalo. Svým způsobem ani petice nic jiného nemohla přinést – až donedávna dokonce nebylo veřejně známo, co se vlastně chystá. 4 týdny, a to ještě v předvánoční době, před spuštěním změn a nějaké dva týdny před jejím finálním schválením nelze od veřejnosti (která za sebou nemá instituty magistrátu a dopravního podniku s milionovými rozpočty) očekávat, že předloží nějaký protinávrh, když druhá strana má zástupy úředníků, posudků, analýz, pozorování, které však vyhodnotila pouze tak, jak to umí skoro každý: seškrtat a zdelšit intervaly.

Hana Kašpaříková: Tato otázka dopadá na aktivní občany stále častěji. Politici se tím rádi hájí. Všichni ale zapomínají, že politici jsou tu pro nás, a ne my pro ně. Proč bychom měli automaticky vytvářet protinávrhy? To oni by měli přijít s variantami. A hlavně, jak už zmínil pan Závodský, mají s obyvateli komunikovat už od okamžiku, co něco vytvoří. O petici již ví, ale dosud nás nikdo ze zastupitelů neoslovil s nabídkou: „Pojďte si o tom pohovořit. Uspořádáme debatu, kterou zaštítíme my a vy nám pomůžete s šířením informací. Načež o možnostech a změnách povedeme debatu s rozumným výsledkem.“ Co z toho se děje?

Je takřka jisté, že stejně jako nemá Brno letos peníze na udržení veřejné dopravy v plném rozsahu, nebude je mít ani příští rok a znovu bude nuceno k omezování služeb. Předpokládáte také takový vývoj? Jakým způsobem by bylo podle vás možné zabránit takové spirále škrtů?

Michal Závodský: Toto je přesně dotaz na ty, které si platíme z našich daní, aby každý pracovní den právě na toto mysleli a vymysleli vhodná řešení, která nespočívají pouze v rušení linek a protahování intervalů spojů. Na příští rok chystá DPMB inovaci svého webu za 200 tisíc Kč, můžeme se proto ptát – je to nezbytné? Kolik takových statisícových investicí nebo úspor by se dalo v DPMB docílit?

Hana Kašpaříková: Podívejte se, za kolik jsou schopni zrealizovat své projekty aktivní občané a za kolik stát, města apod. Co všechno ještě budeme muset strpět, než se u nás začnou plánovat a realizovat projekty efektivně?

Přestože DPmB zdražil jízdné a podle svých statistik přepravil cestujících více, meziročně tržby z jízdného klesly o 10 milionů (1 %). Neznamená to podle vás, že celá strategie neustálého zdražování s očekáváním vyšších výnosů, které se nikdy nesplní, je chybná? Podotýkám, že situace se dá vykládat třeba i tak, že zdražení zabránilo ještě hlubšímu propadu. Jak to vidíte vy?

Michal Závodský: Tento dotaz je již nad rozsah naší petice – my jsme občané, kteří chtějí fungující městkou hromadnou dopravu, a proto zde máme řady a řady pracovníků, úředníků a politiků, aby nám to zajistili. Pokud toho nejsou schopni, asi nejsou praví na svém místě, ale nechtějte po nás, abychom vedle naší práce, starostí o rodiny, své okolí apod. apod., ještě hned a „na povel“ řešili odborné dopravní otázky – až nás bude zaměstnávat DPMB nebo město Brno, pak je to asi otázka na místě. Je úkolem druhé strany, aby veřejnosti představila všechny alternativy a zkoušela najít kompromisy. Zatím jsme byli svědky akorát toho, že bylo něco za pět minut dvanáct postaveno na stůl a řečeno, tak to bude a ne jinak. A i toto se nám nelíbí a proti takovému postoji petice směřovala.

Hana Kašpaříková: Mám na to naprosto totožný náhled.

Děkuji za odpovědi.

Ilustrační foto: www.videokamery.cz

*

Související

Změny v brněnské hromadné dopravě od Nového roku
Drastické změny v brněnské hromadné dopravě
Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí
Lednové zemětřesení schváleno. Město omezí dopravu

Změny v brněnské hromadné dopravě od Nového roku

9. 12. 2012 v 09.56 • Témata: , , , , , , , ,

Přinášíme vám úplný přehled o navrhovaných změnách v brněnské hromadné dopravě. Jestliže je schválí brněnské zastupitelstvo, začnou platit od 1. ledna 2013. 

Motivací navrhovaných úprav je ušetření padesáti milionů korun. O ty by město muselo v příštím roce zaplatit víc, pokud by byla zachována veřejná doprava ve stávajícím rozsahu. Proto jsou prakticky všechny změny redukcí dopravní obslužnosti. Návrh změn připravil  Dopravní podnik města Brna, a.s., ve spolupráci s městem. Plán schválila Rada města Brna ve středu 28. listopadu 2012, zastupitelstvo bude návrh projednávat 11. prosince.

Proti omezení veřejné dopravy v Brně nyní protestuje celá řada občanských iniciativ i jednotlivců. Organizátoři protestů vyzývají občany, kteří s návrhem nejsou spokojeni, aby se dostavili v úterý 11. prosince na jednání zastupitelstva města Brna a sdělili zde zastupitelům svůj názor. Další možností je připojit svůj podpis pod petici. O námitkách proti návrhu se můžete dočíst víc v článku Luboše Rause Drastické změny v brněnské hromadné dopravě.

*

Prodloužení intervalu linky 10

Vzhledem k nízké poptávce po přepravě (v koncovém úseku Stránská skála reálné využití v rozmezí 10-20%) prodloužení intervalu ve špičkách pracovních dnů z 10 na 20 minut a v sedlech pracovních dnů z 30 na 60 minut. Zůstává zachována obsluha průmyslového areálu (bývalý Zetor), časové polohy spojů budou v jízdních řádech upraveny ve vazbě na zahájení a ukončení směn.

Zavedení pásmového provozu linky 6 v dopoledním sedle pracovních dnů (vybrané spoje do smyčky Švermova)

Ukončení každého druhého spoje linky 6 v dopoledních hodinách pracovních dnů při jízdě od Králova Pole již v nácestné smyčce Švermova. Obsluha koncového úseku Švermova – Starý Lískovec polovinou spojů linky 6 v intervalu 10 minut a všemi spoji linky 8 v intervalu 5 minut.

Zavedení pásmového provozu linky 8 v dopoledním sedle pracovních dnů (vybrané spoje do smyčky Novolíšeňská)

Ukončení každého druhého spoje linky 8 v dopoledních hodinách pracovních dnů při jízdě od Starého Lískovce již v nácestné smyčce Novolíšeňská. Obsluha koncového úseku Novolíšeňská – Mifkova polovinou spojů linky 8 v intervalu 10 minut.

Optimalizace v tramvajové dopravě s náhradou linek 7 a 13 modifikovaným opatřením na linkách 5, 6, 9, 11, 12

V návaznosti na zefektivnění systému tramvajové dopravy nahrazení linek 7 a 13 modifikovaným opatřením na tramvajových linkách 5, 6, 9, 11, 12. Byly odstraněny nejvíce kritizované prvky původního návrhu opatření při zachování nezbytné efektivnosti provozu. Zavedení poptávaných směrových vazeb (např. Hlavní nádraží – Milady Horákové, Malinovského náměstí – Žabovřesky apod.), zajištění lepší pravidelnosti spojů, optimálního intervalu a odpovídající kapacity souprav na jednotlivých radiálách. Výrazné posílení linek 5 a 12, úprava trasy linky 9 (Lesná – Milady Horákové – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Juliánov) a linky 11 (Lesná – Cejl – Malinovského náměstí – Česká – Žabovřesky – Bystrc, Rakovecká).

Nahrazení linky 45 posíleným provozem linek 46 a 78

Náhrada linky 45 vedené souběžně s několika dalšími linkami přes VMO mezi Lesnou a Židenicemi posíleným provozem linky 46 v sídlišti Lesná a linky 78 v oblasti Židenic a sídliště Líšeň. Odstranění souběhu autobusů linky 78 s trolejbusy do sídliště Vinohrady novým trasováním přes Dělnický dům a Malou Klajdovku po stávající trase linky 45.

Prodloužení nočního provozu v nepracovních dnech až do 7:00 hod. v kombinaci se zrušením spojení ve 2:30 a 3:30 hod.

S ohledem na nízkou přepravní poptávku v brzkých ranních hodinách nepracovních dnů prodloužení provozu nočních linek až do 7:00 hodin s rozjezdy v brzkých ranních hodinách v intervalu 20 minut. Současné zrušení nejméně využitých vložených nočních rozjezdů v časech 2:30 a 3:30 hodin (v nepracovních dnech). Přeprava na začátky ranních víkendových směn zajištěna kromě nočních linek také účelovými spoji linek 2, 64, 77, 78. Linka 89 v upraveném trasování v úseku Masná – Dělnický dům nově přes zastávku Škroupova s obsluhou lokality Škroupova – Krásného (obsluha Táborské i nadále zajištěna souběžnou linkou 98). Linka 95 vybrané spoje vedeny v úseku Popelova – Hanácká (MČ Tuřany) nově přes Holásky – Rolencovu a dále po stávající trase.

Optimalizace výkonů na svazku linek 25, 26, 27 v úseku Černá Pole – Vinohrady

Zvýšení počtu spojů linky 25 v celé základní trase Novolíšeňská – Osová s výhradní obsluhou trolejbusy. Převedení kloubových autobusů v dopoledním sedle pracovních dnů z dnešního stavu na lince 25 nově na linku 26, což umožní zkrácení její trasy pouze do zastávky Provazníkova (zrušení neefektivního úseku do Vozovny Husovice). Provoz trolejbusů do Husovic ve špičkách pracovních dnů zůstává zachován.

Zkrácení linky 57 na Tomkovo náměstí

Celodenní ukončení linky na Tomkově náměstí a odstranění souběhu s tramvajemi a trolejbusy po Vozovnu Husovice v denním provozu pracovních dnů. Sjednocení odjezdové zastávky linky 57 na Tomkově náměstí.

Optimalizace výkonů trolejbusových linek 31 a 33

Propojení opatření spočívající v prodloužení intervalů linek 31 a 33 v dopoledním sedle pracovních dnů (linka 31 interval 20 minut, linka 33 8-12 minut) a opatření snižující počet spojů linky 31 do Šlapanic v přechodových provozních dobách pracovních dnů s částečnou náhradou novými spoji linky 33 nebo autobusy v části trasy linky 31 pouze po území města Brna.

Náhrada linky 51 trolejbusovou linkou 35 v úseku Barvičova – Mendlovo náměstí

Náhrada autobusů linky 51 v úseku Mendlovo náměstí – Barvičova novou trolejbusovou linkou 35 ve špičkovém intervalu 10 minut (zkrácení z 20 minut stávající linky 51) a současné odstranění provozně neefektivního souběhu autobusů s tramvajovou dopravou v Hybešově a Václavské ulici. Dopravní uzel Mendlovo náměstí zůstává dostupný páteřními linkami z hlavního nádraží i autobusového nádraží Zvonařka v intervalech 5-10 minut. Do doby úpravy trolejového vedení v křižovatce Úvoz x Tvrdého (předpoklad leden – únor 2013) bude linka 35 dočasně obsloužena autobusy.

Prodloužení intervalu linky 53 v nepracovních dnech na 60 minut

Z důvodu velmi nízké poptávky v nepracovních dnech prodloužení intervalu z 30 minut na interval 60 minut (vyjma nedělního večera v období akademického roku). Doplňková obsluha lokality Palackého vrchu a ulice Technické bude zachována.

Záměna linek 43 a 57 v úseku Soběšice – Útěchov (– Vranov)

V souladu s požadavkem městské části Brno-Útěchov náhrada linky 43 v úseku Soběšice – Útěchov (– Vranov) prodlouženými spoji linky 57. Linka 43 bude ukončena na zast. Klarisky, vybrané spoje linky 57 budou prodlouženy ze zast. Klarisky do Útěchova (do Vranova).

Úprava časových rozmezí intervalů v denním provozu

Posun hranic intervalových schémat se zahájením denního systémového intervalu 10 minut v 6:30 hod. a ukončením v 18:30 hod. (zkrácení z rozsahu 6:00-19:00 hod. na 6:30-18:30 hod.), vztaženo k centru města. Zahájení večerního provozu denních linek v intervalu 30, resp. 15 minut, již ve 20:30 hod. (posun hranice z 21:00 na 20:30 hod.). Priorita v zachování intervalů linek ve špičkách pracovních dnů.

Náhrada linky 29 upraveným provozem linek 34 a 37

Zrušení souběžné trolejbusové linky 29 (s intervalem 20 minut) a její částečná náhrada posíleným provozem trolejbusů linky 34 z centra do Žabovřesk, v úseku Žabovřesky – Pisárky kapacitou stávajících okružních linek 44 / 84 a v oblasti Kohoutovic trolejbusovou linkou 37, včetně prodloužení vybraných průběžných spojů linky 37 z Kohoutovic až na Osovou. Nově bude do tras vybraných denních linek zařazena zastávka Anthropos.

Prodloužení přechodové doby odpolední špičky do večerního sedla na linkách 30, 34, 36

Zkrácení 1. stupně odpolední špičky na linkách 30, 34, 36 posunem přechodového času z 18:00 na 17:00 hod. V době 17:00 – 18:00 hod. prodloužení intervalu na každé z uvedených linek z 6-7 na 10 minut, tzn. ve společném úseku linek 34 a 36 z České do Žabovřesk se bude jednat o prodloužení společného intervalu z 3-4 na 5 minut.

Úprava provozu linek 3, 11 a 54 v Bystrci

Trvalé zkrácení linky 3 do smyčky Rakovecká s částečnou náhradou prodloužením trasy linky 54 od Kamech a Ečerovy přes Rakoveckou do smyčky Přístaviště. Současně zůstane zachován provoz linky 11 trvale do Bystrce (zrušení současného dopoledního zkracování spojů do smyčky Komín). Optimalizace výkonů tramvají v koncovém úseku do smyčky Ečerova s preferencí páteřní linky 1 ve špičkovém intervalu 5 minut (ranní maximum 3-4 minuty). Posílení nedostatečné kapacity autobusů do sídliště Kamechy v dopoledním sedle pracovních dnů, včetně nového napojení ke smyčce Rakovecká (např. pouze jeden přestup v relaci Kamechy – Veveří – Česká). Zajištění obsluhy oblasti ulic Páteřní a Nad dědinou v dopoledním sedle pracovních dnů provozem linky 11 do smyčky Rakovecká.

Náhrada linky 63 v úseku Chrlice – Komárov linkou 59

Zrušení linky 63 a nahrazení novou linkou 59 ve shodných intervalových parametrech v úseku Komárov – Chrlice. V Komárově bezkolizní přestup na zastávce přímo u tramvajové smyčky. Snížení počtu autobusových spojů v souběhu s tramvajemi v úseku Komárov – Úzká.

Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu města Brna

 

Související

Drastické změny v brněnské hromadné dopravě
Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí

Drastické změny v brněnské hromadné dopravě

8. 12. 2012 v 17.37 • Témata: , , , , , , , ,

Brno čekají největší změny v hromadné dopravě za poslední roky. O návrhu změn, který již schválila Rada města Brna dne 28. 11. 2012 bude hlasovat zastupitelstvo města Brna toto úterý, 11. prosince 2012. Změny jsou zdůvodňovány úsporami, má se jednat údajně o částku okolo 50 milionů ročně.

Na změny nejvíc doplatí občané z okrajových částí Brna. Bude třeba častěji přestupovat, což se dotkne zejména starších lidí a matek s kočárky. Zkrácením a přesunem linek budou víc zatíženy ty zbývající, často už nyní přeplněné. To jsou údaje, které jsou již nějakou dobu diskutovány ve veřejných sdělovacích prostředcích. Podívejme se na konkrétní dopady pro občany žijící v Bystrci:

 1. Linka číslo 3 již nebude nikdy zajíždět na konečnou na Ečerové, ale skončí ve smyčce na Rakovecké. Lidé z horního Bystrce tak definitivně přijdou o jediné přímé spojení do centra – „na Čáru“, a budou celodenně vystaveni nepříjemnému čekání na zastávce Vozovna Komín.
 2. Provoz nočních linek bude v nepracovních dnech prodloužen až do 7 hodin.
 3. V nepracovních dnech budou zrušeny noční rozjezdy ve 2:30 a 3:30.

To jsou změny na spojích zajíždějících do Bystrce. Samozřejmě se nás týkají i další změny v jiných částech Brna, kam dojíždíme za prací, k lékaři, k dětem či k rodičům. Všechny změny přehledně uspořádáné lze nalézt na stránkách občanského sdružení Čisté Tuřany.

Že je naše společnost ve stavu, který nás nutí šetřit, je evidentní. Otázkou je, kde a jak šetřit. Toto rozhodnutí očekávají občané Brna oprávněně od svých zástupců, radních a zastupitelů, očekávají ovšem rozhodnutí moudré. Nebudou-li zvolená řešení (a nejen v tomto případě) považovat za moudrá a rozumná, mají možnost zkusit to s někým jiným. Za dva roky a pak každé čtyři roky.

„Oproti návrhu, který schválila už dopravní komise, nejsou v dokumentu žádné změny,“ řekl náměstek primátora Robert Kotzian. A protože má koalice ČSSD a ODS v zastupitelstvu jasnou převahu, je téměř jisté, že úpravy budou platit. Radní nepřiměly ke změně stanoviska ani petice obyvatel, ani desítky naštvaných a rozezlených dopisů, dokonce ani nesouhlasné stanovisko některých starostů. „Nemám radost, že musíme linky omezovat. Ale nikdo nenavrhl jedinou další možnost, jak peníze ušetřit. Tedy kromě možnosti, dát z rozpočtu města o těch padesát milionů více. O takovém návrhu určitě na zastupitelstvu mluvit budeme,“ poznamenal Kotzian.

Pro srovnání použijme jako příklad cenu „orloje“ na náměstí Svobody. Pořizovací cena byla 12 milionů, tj. 24 %, čtvrtina z očekávaných úspor. Pokud existují v Brně ještě tři další „pomníčky“ podobné ceny, daly by dohromady částku potřebnou pro zachování rozsahu naší městské hromadné dopravy.

Co tedy můžeme dělat, máme-li za to, že naše městská Rada nerozhoduje moudře a šetřit by se mělo jinde a jinak?

 • Můžeme se připojit k peticím, např. občanského sdružení Čisté Tuřany, podpisy je ovšem nutno dodat zavčas před zasedáním zastupitelstva (kontakty: Hana Kašpaříková: cisteturany@email.cz; Michal Závodský: osmc@email.cz)
 • Můžeme se osobně zúčastnit zasedání zastupitelstva a sdělit našim zastupitelům svůj názor. To lze učinit v úterý 11. 12. 2012 na Nové radnici na adrese Dominikánské náměstí 196/1, kdy zhruba od 8:30 je prostor pro občany, kteří chtějí svým zastupitelům a radním sdělit svůj názor.

Ono se totiž v poslední době ukazuje, že mnohem účinnější než petice – čímž ovšem nikterak nesnižuji jejich význam – je srocení většího počtu občanů dávajících najevo svůj názor. To má totiž v našich krajích jistou nepominutelnou tradici. A když všechno selže, můžeme své názory a přání projevit při komunálních volbách za dva roky.

Zajímavá je ještě jedna skutečnost, že totiž nemalá část občanů považuje setrvání okrajových čtvrtí ve svazku „velkého“ Brna za výhodné právě z důvodu dobře fungující a cenově dostupné městské hromadné dopravy. Je otázkou, zda nám tento významný pilíř nezačíná poněkud praskat.

Luboš Raus

Luboš Raus je zastupitelem v Brně-Bystrci. Byl zvolen za uskupení Zelená pro Bystrc.

Související

Chystané změny v dopravě na webu magistrátu
Informace o rušených linkách na webu sdružení Čisté Tuřany
Informace o zrušení autobusové linky 51
Brněnská MHD
Návrh pro hlasování na Zastupitelstvu města Brna
Nový rok se starou dopravou! Žádá petice
Dopravní podnik města Brna přišel o polovinu zisku
Z Brna příští rok zmizí tramvaje 7 a 13, řada linek se zkrátí
Lednové zemětřesení schváleno. Město omezí dopravu

Koalice chce schválit nezákonné usnesení, varuje opozice

8. 12. 2012 v 10.03 • Témata: , , ,

Jana Pálková, zastupitelka městské části Brno-Bystrc (zvolena za uskupení Zelená pro Bystrc) a Martin Ander, člen brněnského zastupitelstva (Strana zelených), vyzývají občany k účasti na jednání brněnského zastupitelstva.

*

Milí přátelé, spoluobčané,

mnozí z vás jste podepsali připomínky k novému Územnímu plánu města Brna, které byly prostřednictvím zástupce veřejnosti předány jako námitky Magistrátu města Brna.

Nyní hrozí, že koalice na jednání Zastupitelstva města Brna v úterý 11. 12. 2012 schválí usnesení, které předurčí další kroky směrem k záměrům, které poškodí zdraví Brňanů a životní prostředí – průtah R43 Brnem a další významné kontroverzní stavby, aniž by byly projednány a schváleny Zásady územního rozvoje (krajský územní plán). Jedná se o NEZÁKONNÝ POSTUP.

Proto vás vyzývám k účasti na zasedání zastupitelstva, které se bude konat jako obvykle v zasedací síni na Nové radnici, Dominikánské nám. 1 v prvním patře. Vystoupit můžete k projednávanému bodu 95, který bude na řadě v odpoledním bloku od 14.00 hodin, přihlášením v době rozpravy, kdy nejdříve bývá dáván prostor přítomným zastupitelům, pak občanům (vystoupit mohou občané města Brna a majitelé nemovitostí na území města Brna)

Seznamte se prosím s obsahem návrhu Pokynů, které přikládám v příloze.

Současně přikládám dopis Martina Andera, zastupitele města Brna za SZ, s podrobnějšími informacemi.

Přijďte podpořit návrh, aby protizákonně zpracovaný a bez diskuse předkládaný materiál nebyl brán na vědomí.

Všechny vás zdraví a všechno dobré přeje

Jana Pálková

*

Vážení,

blíží se jeden z důležitých mezníků v procesu přípravy nového brněnského územního plánu. Řada z vás podala k variantám konceptu své připomínky, někteří z vás jako zástupci veřejnosti i námitky. Nyní se blíží hlasování zastupitelstva, které v mnohém předurčí, jak bude s vašimi návrhy naloženo.

Vzhledem k tomu, že v černu 2012 soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR), nemůže Odbor územního plánování a rozvoje (OUPR) magistrátu pokračovat v projednávání brněnského územního plánu. Ačkoliv tak měli učinit už před několika měsíci, rozhodli se magistrátní úředníci předložit zastupitelstvu ke schválení rozhodnutí o pozastavení procesu pořizování nového územního plánu.

Spolu s tím, však zastupitelům předkládají rozpracovanou první verzi Pokynů k dopracování územního plánu, které již obsahují rozhodnutí o výběru varianty a další důležité pokyny, které předurčují, jak bude s vašimi připomínkami a námitkami naloženo. Přestože zastupitelé mají tento materiál „pouze“ vzít na vědomí, vedoucí OUPR Leopoldová toto hlasování interperetuje jako vyjádření souhlasu s výběrem varianty II a dalším směřováním přípravy územního plánu. Na mou přímou otázku doslova napsala, že předkládaný „návrh Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu je z věcného hlediska formulací výsledné varianty rozvoje města“.

Pokud tedy v úterý 11. prosince zastupitelé vezmou tento materiál na vědomí, budou magistrátní úředníci dále pokračovat v přípravě nového územního plánu již jen ve variantě II a podle stanovisek obsažených v Pokynech.

Tento postup nejenže nemá oporu v zákoně, ale je zároveň naprosto neférový. Bez diskuse, bez relevantních odborných podkladů, na základě soudem zrušených ZUR a bez řádného vypořádání vašich připomínek a námitek má být určen další směr v práci úředníků na novém územním plánu. Proto prosím, seznamte se s obsahem návrhu Pokynů a přijďte v úterý 11. prosince 2012 na jednání Zastupitelstva města Brna podpořit návrh, aby protizákonně zpracovaný a bez diskuse předkládaný materiál nebyl brán na vědomí.

Jako občané města Brna máte právo vystoupit na jednání zastupitelstva k této věci ve dvou bodech:

 • v bodě č. 2 s názvem Dotazy, připomínky a podněty občanů, který je zařazen na 8:30 hod.,
 • v bodě č. 95. s názvem Nový územní plán města Brna – návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna. Ten není zařazen na konkrétní hodinu a příjde na program jednání s vysokou pravděpodobností až v odpoledním bloku, který začíná ve 14:00 hod.

V obou případech máte právo vystoupit s příspěvkem v délce 2 minuty.

Pokud se k vám ještě nedostal text výše zmiňované první verze Pokynů pro dopracování návrhu územního plánu, napište mi na martin.ander@zeleni.cz, obratem vám jej zašlu. Předem děkuji za vaši aktivitu a odhodlání k věci veřejně vystupovat.

S pozdravem

Martin Ander
zastupitel za Stranu zelených

Ke stažení

Jednací bod 95 k zasedání ZMB 11. 12. 2012 (PDF)

Pavel Březa: Čemu můžeme věřit?

28. 6. 2012 v 06.39 • Témata: , , ,

O průběhu 16. zasedání brněnského zastupitelstva referuje Pavel Březa, zastupitel Bystrce, Brna a Jihomoravského kraje (KSČM). Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany. Na stránkách KSČM si můžete přečíst i zprávu Pavla Březy z předcházejícího jednání zastupitelstva; web ji zveřejnil pod názvem Hra na spravedlnost.

*

Ještě před prázdninami jsme se sešli nad skoro sto padesáti body 16. zasedání Zastupitelstva města Brno. Na první pohled banální body nás stály nevídanou spoustu času, protože se v některých bodech nenacházela shoda.

 1. Návrh změn obecně závazné vyhlášky města Brna č. 12/2011, „o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ nás vrátil do diskuze nad tématem odlišných zájmů a přístupů sousedních městských částí v případě pohostinských zařízení a restauračních zahrádek v části ulice Svratecké (mezi ulicí Kníničskou a MČ Brno-Jundrov), kde MČ Brno-Komín „vetuje“ zájem občanů MČ Brno-Jundrov o zajištění nočního klidu. Materiál nám nabídl i zajímavost spočívající uvedení orientačních čísel Průmyslová 0 a Švédské valy 0 (čti nula), o kterých asi katastr nemovitostí nemá ponětí.
 2. Projednávání výjimek z obecně závazné vyhlášky města Brna č. 15/2007, „o ochraně zeleně v městě Brně“ zase nabídlo diskuzi o „slepici a vejci, aneb co dříve bylo“. Vedle okrajových výměr se v případě k.ú. Starý Lískovec jednalo o vynětí z ochrany 67 arů zeleně, která je fixována Územním plánem města Brna. Má se tedy napřed vyjmout zeleň z ochrany nebo napřed řešit územní plán? Tady se chtělo začít od ochrany zeleně, přestože procedura schvalování změn územního plánu je důkladnější. Mám za to, že by bylo nejvhodnější řešit vynětí zeleně z ochrany podle této vyhlášky přímo v procesu projednávání návrhů změn územního plánu.
 3. Při projednávání návrhu harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2013 se bez diskuze koalice vykašlala na požadavek Strany zelených sdílený ostatními opozičními stranami, aby prostřednictvím projednávání v komisích měla opozice přístup návrhům již v 1. etapě přípravy. Tento postoj jen potvrzuje dřívější stanoviska primátora o tom, že rozpočet je výsostnou odpovědností koalice: „do hlavy mi nevlezete“. Asi bude ještě chvíli trvat, než se s touto „obludností“ vypořádáme.
 4. Rozpočtové opatření na převod části přijatého odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2012 přineslo diskuzi nad systémem rozdělení městským částem, zda podle rozsahu těchto zařízení na jejich území (návrh Rady) nebo podle počtu občanů příslušné městské části (stanovisko SZ s tím, že následky gamblerství nesou i MČ, které tato zařízení nemají, a že zvýhodnění láká k větší benevolenci tato zařízení trpět na území MČ, která má z toho prospěch).
 5. Rozpočtové opatření na 2,8 mil. Kč uváděné do souvislosti s převodem kompetencí v oblasti rozvoje dopravy z Odboru územního plánování a rozvoje MMB na Odbor dopravy bylo doloženo tabulkou na převod 100 tis. Kč organizační jednotky OÚPR MMB z konzultační, poradenské a právní služby na nájemné, která měla být přílohou usnesení. Dalo práci přesvědčit dotčené odbory, aby tabulku nahradily. Lze jen spekulovat, jak by vypadala příloha usnesení, kdybych na tento nedostatek neupozornil, protože bez nekorektního zásahu by nebylo celé usnesení k ničemu.
 6. U poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2012 se ve schvalované tabulce projektů zase „podařilo“ k dotacím Ministerstva vnitra, města Brna a z jiných zdrojů v řadě projektů přičíst i „číslo položky“ tak, že celkový součet byl o 159 tis. Kč větší. Že neseděl součet v závěrečném řádku se součtem ve sloupci, nikoho z míry nevyvedlo.
 7. Další „mela“ byla kolem Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města Brna, a to nad přístupem k dluhům žadatelů. Magistrát si navrženou tezi obhájil.
 8. Na území města Brna skončila svou působnost „Evropská základní škola, Brno, Čejkovická 10“ a dodatkem ke zřizovací listiny je z ní běžná „základní škola“.
 9. Zástupci Bytového družstva Koliště 11 neuspěli se svou žádostí o zastavení prodeje sousedícího pozemku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke zřízení parkoviště osobních automobilů, ani s protinávrhem řešení. V odděleném hlasování dostal úřad souhlas i s umístěním předmětné stavby pro účely územního rozhodnutí, ke kterému je také odložena účinnost smlouvy o prodeji pozemku.
 10. Cenový rozpor při prodeji id. 3/8 objektu Klecandova 6 s pozemky zbývajícím spoluvlastníkům, provázený i diametrálně odlišnými stanovisky komise majetkové RMB a Rady města Brna nebyl nakonec dořešen. Ukázalo se, že komplikace v jednání může přinést i chyba v důvodové zprávě v údaji o hlasování, přestože obě přijatá stanoviska orgánů měla výraznou podporu, ale neuvedení dvou zdržení dávalo pocit panu náměstkovi, že nebude vnímán jako osoba s konzistentními názory.
 11. Ani změna právní formy společnosti KORDIS JMK, s.r.o. na společnost akciovou nemusela proběhnout úplně hladce, kdybych včas neupozornil předkladatele do Zastupitelstva města Brna i do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na nedostatky v návrhu Stanov akciové společnosti.

Vedle rozdílných názorových přístupů se toto jednání vyznačovalo nebývalým množstvím pochybení zpracovatelů u předkládaných materiálů, se kterými se předkladatel (v našem případě Rada města Brna) nevypořádal, protože je (možná) ani nezaregistroval. Čemu máme věřit, když v poměrně jednoduchých dokumentech je tolik zbytečných chyb? To máme každý případ detailně prozkoumávat, abychom se ujistili, že jednáme vědomě a nikoliv „v dobré víře“? Nabízím proto koalici, aby začala brát vážněji své orgány, výbory zastupitelstva a komise rady, důsledněji pouštěla materii do jejich jednání a zamýšlela se nad jejich doporučeními.

Na druhé straně jsem v části dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB poděkoval Radě města Brna za projednání materiálu s názvem „Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna“ a doporučení radám městských částí využít tento dokument při projednávání dalšího postupu v této oblasti. Požádal jsem Radu, aby byl tento dokument co nejdříve přístupný nejen radám městských částí, ale i široké veřejnosti, protože může mít významný dopad na rozvoj nájemního bydlení v Brně, a to nejen v obecních domech. Na téma obsažené v materiálu se budu jistě vyjadřovat, až bude projednaný dokument k dispozici.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Jako chytrá horákyně: koncepce zdravotnických služeb
Pavel Březa: Jako by o nic nešlo
Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž

Jako chytrá horákyně: koncepce zdravotnických služeb

12. 4. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , ,

K jednání brněnského zastupitelstva z 3. dubna se vrací Ing. Pavel Březa (KSČM), zastupitel Bystrce, Brna a kraje. Text jsme převzali ze stránek brněnské komunistické strany.

*

Na sto dvanáct bodů 14. zasedání Zastupitelstva města Brno jsme museli odložit oběd. Občany zaujal návrh na pořízení změny plánu v k.ú. Kohoutovice, do něhož „velkorysá“ městská část pustila 1,5 ha lesa na výstavbu garáží. Klíčovým bodem však byl materiál nazvaný „Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních“, nesourodý dokument obsahující nezdůvodněné a ekonomicky nepodložené náměty. Uvedené „signály“ (v terminologii ředitele Nemocnice Milosrdných bratří) je prý nutno schválit, přestože schválená řešení budou dle příslibu dále prověřována v širokém dialogu všech politických klubů, takže vlastně neplatí. Účelová „rozšířená koalice“ (ČSSD, ODS TOP09) odmítla vzít „koncepci-nekoncepci“ na vědomí, aby ji následně schválila.

 1. V rámci dotazů občanů se pokusil vystoupit chlapec, který na dotaz primátora sdělil, že je mu 12 let. Primátor mu ihned slovo odebral s odkazem na odst. 2 § 16 zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), a odmítl jakoukoliv diskuzi i návrhy, aby o udělení slova rozhodlo zastupitelstvo. Myslím si, že by takové vystoupení osoby mladší 18 let možné bylo, ale s přímou účastí (a tím i garancí) rodiče.
 2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí „Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2012 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí“, finanční plány na rok 2012 příspěvkových organizací zřízených městem Brna, dotace na projekty v oblasti podpory rodiny, dotace na podporu významných sportovních akcí a dotaci VUT v Brně na celoroční provoz atletického areálu Pod Palackého vrchem.
 3. Koncepce zdravotnických služeb se dotýkala čtyř oblastí: lůžkových zdravotnických zařízení (rozdělení kompetencí a spolupráce Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří), Léčebny pro dlouhodobě nemocné (uvolní se LDN na Červeném kopci – kapacitu převezme LDN Nemocnice Milosrdných bratří), poliklinik (Poliklinika na Zahradníkově ulici v roce 2013 jako ordinace pronajímané městem privátním lékařům pro dospělé i děti – uvolnění „Bílého domu“ na Žerotínově náměstí) a ostatních zdravotnických zařízení (Dětské centrum Brno „Chovánek“ v Bystrci). Veškeré analýzy si údajně můžeme „dohledat“ na Odboru zdraví MMB a u zdravotnických zařízení. Přístup „NAPŘED SCHVALTE, PAK SE PTEJTE“ do samosprávného rozhodování nepatří.
 4. Schváleny prodeje: domovní celek Ostružinová 1,3,5,7,9, Úvoz 59b, 59c a bytový dům Vltavská 4 (včetně pozemků). Schváleny záměry prodejů bytových domů Antonínská 24, Dobrovského 1, Dobrovského 11, Dobrovského 13, Jugoslávská 22, Kotlářská 38, Labská 1, Obilní trh 2, Viniční 19, Vojanova 15, Výstavní 15, domovního celku Hoblíkova 28,30,32, Slovinská 47,49 včetně stanovení jejich cen a stanovení ceny Hvězdová 3.
 5. Ujal jsem se požadavku občana, aby zastupitelstvo odložilo schválení záměru prodeje bytového domu Vojanova 15 a prověřilo i zbývající dvě varianty stanovení ceny (rozdíly v řádu milionu korun). Můj návrh, abychom se tím znovu zabývali, podpořilo pouze 20 zastupitelů a následně 33 zastupitelů stanovilo výchozí cenu v té nejvyšší variantě.
 6. Po širší diskuzi byly schváleny smluvní podmínky v souvislosti se stavbou podzemního garážového objektu před Janáčkovým divadlem s budoucím investorem a následným provozovatelem. Následně má být k rozhodnutí předložen návrh dispozice s předmětnými pozemky v majetku města.
 7. Zastupitelstvo schválilo nové znění „Metodiku vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna“, upřesňující rovněž vzájemné postavení odborných útvarů Magistrátu.
 8. Strana zelených neprosadila odložení záměru pořízení změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tento „územní plán kraje“ nabyl účinnosti 17. 2. 2012, ale jsou k němu podány žaloby k rozhodnutí soudu.
 9. Návrh nejvíce diskutované změny doporučené k pořízení, týkající se změny funkčních ploch pozemků pro funkci lesa na plochy pro dopravu, nebyl po diskuzích ani doporučen, ani nedoporučen. Zůstává „viset“ a bude znovu předložen k projednání v dalším „balíku“ návrhů změn. Hlavním problémem není ani tak záměr využít část území v ochranném pásmu lesa v rekreační oblasti Holedná v k.ú. Kohoutovice, ul. Chopinova, jako to, že prověřované pásmo bylo městskou částí navrženo v naprosto nepřijatelném rozsahu cca 1,5 ha (údajně pro několik garáží!) a že občané se k informaci dostali až dodatečně a zastupitelstvo městské části bylo uvedeno v omyl. Kterému politikovi dnes občané uvěří (to pan náměstek primátora Macek nemusí brát osobně), že zcela nadbytečný rozsah pozemků vyčleněných z ochranného pásma lesa nebude nakonec zneužit v rozporu s přednesenými proklamacemi. Pokud městská část má společný zájem s vlastníky pozemků o vybudování vymezeného počtu garáží, měli by ho deklarovat návrhem na pořízení přiměřené změny územního plánu.
 10. Návštěvníci Brněnské přehrady se po vyčištění a zpřístupnění vodní nádrže mají dočkat zatraktivnění břehů v lokalitách Sokolského koupaliště, Rakovecké zátoky, Kozí horky a Rokle projektem v objemu 14 mil Kč, z toho 10 mil Kč z evropských fondů.

„Nelze si nevšimnout úspěchu hokejového týmu Kometa Brno, která postoupila již do finále ligy“, konstatoval jsem v bodě dotazy členů zastupitelstva. Vysekl jsem obdiv primátorovi, který věřil v úspěšnost týmu ještě v době, kdy nebylo rozhodnuto o tom, zda nebude bojovat o udržení. S odkazem na několik zastupitelů, kteří ve vítězné euforii nosili v průběhu zasedání šály Komety, jsem připomenul, že nic podobného na podporu Komety se nedělo v době, kdy se herně trápila. Vítězství a úspěch se sdílí snadněji.

Ing. Pavel Březa
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Pavel Březa: Útok Anonymous je odrazem jednání politické reprezentace
Pavel Březa: Jako by o nic nešlo
Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž

Pavel Březa: Jako by o nic nešlo

8. 3. 2012 v 15.17 • Témata: , , , , ,

Osmdesátka bodů se stihla projednat do čtvrt na dvanáct. Pouze dva podněty občanů. Na diskuzní vystoupení, které ovládli Zelení, se primátorovi nechtělo příliš odpovídat: rozhodování rady je kolektivní a peněz je málo (takže není co vysvětlovat, ani důvody daného rozhodnutí, ani libovůli ve výběru příjemců dotací). Právo rozhodovat spojené se zodpovědností za rozhodnutí nelze odbýt tím, že „to tak vyšlo z hlasování“.

 1. Na místo vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB byla radou jmenována JUDr. Marta Kolková (od roku 2008 právník, vedoucí referátu přísl. odboru).
 2. Řadě městských částí bylo rozhodnuto o ponechání finanční prostředky z investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města, a to dříve, než k projednání závěrečného účtu statutárního města Brna. Bude se někdo zabývat účelností vynaložených prostředků a opodstatněností blokování nečerpaných financí z hlediska projektové připravenosti?
 3. Přidělovaly se dotace: na podporu projektů ekologické výchovy, v oblasti kultury, na zdravotnické služby, na protidrogovou politiku, organizacím národnostních menšin, na podporu dětských a mládežnických aktivit (včetně mezinárodních), na podporu tělovýchovných aktivit, střediskům volného času, na projekt „Siť brněnských otevřených škol“, na plavecký výcvik žáků ZŠ. Rada města Brna zasahuje do návrhů věcně příslušných komisí, aniž by vysvětlila své pohnutky s tím, že tak prostě hlasovala. Omyl spočívá v tom, že ten, kdo předkládá návrh k rozhodnutí (rada), má povinnost svůj návrh OBHAJOVAT před orgánem, který s konečnou platností rozhoduje (zastupitelstvo). Současné počínání je „drzostí koalice“. Nejde o to, aby si takovou informaci z titulu svého postavení zjišťoval tázající zastupitel. Odpovědi na podobné otázky na veřejném zasedání mají být VEŘEJNĚ ODPOVĚZENY.
 4. Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., s majetkovou účastí města a Jihomoravského kraje, obdržela neinvestiční dotaci ve výši 3,85 mil. Kč na úhradu provozních nákladů.
 5. Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí ukončení činnosti společnosti BRNO PARKING, a.s., kterou před lety – zřejmě omylem – založilo k tomu, aby byly vybudovány podmínky pro statickou dopravu v centru města (zejména výstavbou parkovacích domů). Vedle toho převádí majetek (pozemky dotčené stavbami „Parkovací objekt – ulice Panenská“ a „Parkovací dům Kopečná, k.ú. Staré Brno“) do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s., které se má tohoto úkolu ujmout.
 6. Tuřanské může zajímat schválení „Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci obchvatu Tuřan“ mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem.
 7. Město bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ (cca 50 mil. Kč, tj. 97,2% celkových nákladů projektu).
 8. Pečlivě, i když „na stůl“, předložil 1. náměstek primátora Robert Kotzian návrh „Stanoviska Zastupitelstva města Brna k návrhům nových směrů rozvoje transevropské dopravní sítě“. Opíral se o legislativní návrhy Evropské komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady KOM(2011)650 „o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě“ a KOM(2011)665 „nástroj pro propojení Evropy“. Byla na poradě předsedů klubů předjednána podpora všemi politickými kluby v zastupitelstvu, ze které „ucukl“ Klub Strany zelených se zpochybněním aktuálnosti předložených podkladů. Závažnost usnesení, zejména z pohledu deklarace jednotnosti  politické reprezentace, nakonec podcenil a tím poškodil sám primátor, když po přestávce nechal o návrhu hlasovat dříve, než se zastupitelé stihli usadit na svých místech.

Vedle vykřičníku k radě, která odmítá zdůvodňovat své návrhy pro rozhodování zastupitelstva, jsem si ze 13. zasedání udělal ještě otazník: nad principem, kdy město poskytuje dotace obchodním společnostem, které vlastní nebo spoluvlastní. Obchodní společnost, která potřebuje dotaci na provoz, je ve své podstatě nezdravá, pokud svým provozem neposkytuje svému majiteli službu. Potom je však nezdravé nehradit tuto službu a místo toho volit režim obecné dotace. Je to úskalí zákona o zadávání veřejných zakázek?

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

Článek jsme převzali ze stránek brněnské KSČM. Části textu zvýraznil autor.

Související

Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž

 

Pavel Březa: Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž

11. 1. 2012 v 10.08 • Témata: , , , , ,

Pavel Březa (KSČM) je zástupitelem kraje, Brna i Bystrce. V následujícím textu komentuje jedenácté zasedání brněnského zastupitelstva. Článek jsme převzali ze stránek brněnské KSČM, kde najdete také komentář Pavla Březy k předchozímu, desátému zasedání.

*

Hlavním tématem jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Brna bylo schválení rozpočtu města. Koalice při projednávání prokázala dvě vlastnosti: trpělivost k vyslechnutí všech připomínek a hlasování ve stylu „NENECHÁME SI DO TOHO MLUVIT“. Tuto strategii konečně demonstroval primátor již na minulém zasedání, kdy nepřipustil otevření jakékoliv diskuze k rozpočtu s tím, že rozpočet je výsostné právo a odpovědnost koalice. Uvidíme, jak dlouho jim toto odhodlání vydrží.

 1. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her byl provázen diskuzí nad základní otázkou: Jakou zvolit preambuli, aby byla regulace z úrovně města účinná co nejdříve a nezpochybnitelně. Proti návrhu Rady opírat se o zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách doporučoval Klub strany zelených opírat se o zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve smyslu zajištění veřejného pořádku (podle vzoru vyhlášky Františkových lázní). S touto tezí údajně neprošel primátor při projednávání v Radě.
 2. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9, zpracovali úředníci magistrátu. Důležité je, že údaje cenové mapy v grafické podobě musíme porovnávat i korigovat podle textové části. Přesvědčil jsem náměstka Ing. O. Pospíšila, aby si návrh nechal externě posoudit. Pro další vydání budeme muset hledat cesty ke zvýšení věrohodnosti cenových polygonů.
 3. Město Brno opouští společnost BRNO PARKING, a.s., o jejíž vznik se kdysi zasloužilo a kterou nedokázalo ani řídit, ani využít pro budování parkovacích domů. Nyní se chystá tuto problematiku řešit prostřednictvím jiné své společnosti Brněnské komunikace, a.s.
 4. Široká diskuze k rozpočtu – polemika zejména ze strany opozice – skončila bez efektu. Koalice se nenechala zviklat v přesvědčení o své neomylnosti. Posouzení schválených parametrů rozpočtu přenechám kolegům.
 5. S návrhem Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011-2016 přišel magistrát trochu pozdě, protože předložená „analýza“ měla být předložena před rokem. Vedení města se však letopočtu nechtělo vzdát, protože předchozí koncepce byla do roku 2010.

V příštím roce se musíme zaměřit důsledně na to, abychom čelili představě koalice, že „si vystačí“. Bude záležet na tom, jakými komunikačními prostředky přesvědčíme, že je v zájmu města, aby funkčně spolupracovaly všechny politické subjekty a byla využívána jejich odborná kapacita. Po řadě „výstřelů do vzduchu“ by nám taky mohlo „něco spadnout na hlavu“.

Příští rok nebude jednoduchý, ale všem přeji, aby byl – v zájmu města a jeho občanů – úspěšný.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Projednávání rozpočtu města Brna – opozice na obtíž (text Pavla Březy na stránkách KSČM)
Jubilejní – desáté zasedání zastupitelstva města Brna (komentář Pavla Březy k desátému zasedání zastupitelstva Brna)
Pavel Březa: Pokud každý chce být vítězem, prohrávají všichni
Pavel Březa: To může udělat jedině blb
Pavel Březa kritizuje exekuci dívky
Pavel Březa: Osmé zasedání Zastupitelstva města Brna

Pavel Březa: Osmé zasedání Zastupitelstva města Brna

9. 9. 2011 v 04.54 • Témata: , , ,

Zasedání brněnského zastupitelstva komentuje Pavel Březa. Pan Březa (KSČM) je zastupitelem v Bystrci, Brně a v Jihomoravském kraji. Zároveň je předsedou krajské a členem republikové rady Sdružení nájemníků ČR.

Text jsme převzali ze stránek brněnské KSČM.

*

Sto padesát bodů osmého zasedání není až tak mnoho, přihlédneme-li k prázdninové přestávce. Šest z nich bylo sice staženo a nahrazeno dalšími šesti materiály, ale jako bonus jsme „na stůl“ v průběhu jednání obdrželi informativní zprávu – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA BRNA. Takže jsme se dočkali. Přestože diskuze nebyly nijak zvlášť vypjaté, primátor nevykazoval příliš smyslu pro humor.

 1. Představení jmenovaných vedoucích směřovalo do oblasti kultury: vedoucí Odboru kultury MMB PhDr. Viera Rusinková a ředitelka Turistického informačního centra města Brna, p.o., PhDr. Petra Kačírková Ph.D. Obě se budou zřejmě muset smířit s tím, že na kulturu bude méně peněz.
 2. Na výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí 2011 navazoval „akutní“ materiál obsahující „zásadní nesouhlas ZMB s návrhem Ministerstva financí z 26.7.2011 na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (o rozpočtovém určení daní)“, který má rozpočet města o dalších 0,9 mld. Kč. Proti tomuto nesouhlasu vystoupil pouze Ing. Kacer za TOP09, kterého při hlasování podpořili pouze další tři zastupitelé (klub TOP09 má 9 členů).
 3. Řada materiálů obsahovala městské „porcování medvěda“ vytvořeného z přijatých dividend, i když jeho celková podoba (ani výše) nebyla představena. Na základě těchto rozhodnutí dostane MČ Brno-Starý Lískovec investiční transfer 3.000 tis. Kč, MČ – Brno-Komín investiční transfer 1.200 tis. Kč, MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Královo Pole a MČ Brno-Ořešín v souhrnu 860 tis. Kč jako neinvestiční transfer, Filharmonie Brno, p.o., Muzeum města Brna, p.o. a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. neinvestiční příspěvky v souhrnu 2,250 tis. Kč. Dohromady to dělá 7.310 tis. Kč z přijatých dividend. Řekne někdo, kolik toho ještě zbývá?
 4. Město Brno zavedlo institut sociálních bytů s tím, že si tím vytvoří nabídku obecního bytového fondu pro sociálně slabší občany. Městské části však v této oblasti příliš nespolupracují, protože pouze MČ Brno-Židenice a MČ Brno-sever poskytli pro letošní rok úhrnem 3 byty. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na byty startovací je ve fázi odvolání se města proti jeho zrušení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nečiní město v těchto aktivitách potřebný pokrok.
 5. „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“ byla doplněna o ustanovení vztahující se k sociálnímu programu „Prostupný model bydlení“.
 6. Živější diskuzi (včetně občanů) vyvolalo navržené neschválení přeřazení domovních celků Kosmova 11 a,b,c, a Tábor (lichá) 43 až 63 v MČ Brno-Královo Pole do seznamu domů určených k prodeji, přestože zastupitelstvo MČ přeřazení doporučilo jednoznačně (podpořilo 18 členů ZMB). Proti přeřazení stály rozsáhlé investice a stále nesplacený úvěr (schválilo 33 členů ZMB). Domnívám se, že přesuny mezi prodejem a ponecháním si v majetku města by mělo mít srozumitelná pravidla a především limity dané rozsahem bytového fondu, který si město ponechá.
 7. Město Brno se rozhodlo prodat areál hotelu Myslivna společnosti Zoppirino, s.r.o. za smluvní cenu 65. 000 tis. Kč s předkupním právem v případě zájmu nemovitosti zcizit. Stává se tak po neúspěšných nabídkových řízeních v letech 2008 a 2009 za významně vyšší ceny. Současná cena podle posledního znaleckého posudku ze srpna 2010.
 8. Město Brno získá z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 29,871 tis. Kč pro projekty Zoologické zahrady Brno, a to „Expozice orlů“ a „Expozice klokanů“ o celkové hodnotě 40,338 tis. Kč.
 9. Samostatnou kapitolou je pořizování územních plánů na úrovni města i kraje. U schváleného zadání změny ÚPmB „Aktualizace Územního plánu města Brna“ schváleného zastupitelstvem v červnu 2009 bylo – v důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení „vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R43“ – zastaveno pořizování „úpravy ÚPmB“. Proto ZMB přijalo „záměr pořídit změnu zadání změny ÚPmB (Aktualizace)“. Vzhledem k tomu, že souběžně pořizuje nový Územní plán města Brna a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude v září schvalovat „Zásady územního rozvoje JMK“ se všemi riziky jejich zpochybnění u soudu, se ocitáme v situaci, překonaný Územní plán města Brna z roku 1994 nás bude ještě nějakou dobu provázet při územních řízeních.

Rada města Brna skutečně vyvinula potřebné úsilí, „donosila“ a přijala „Programové prohlášení Rady“. Na určité zlehčení tohoto dokumentu primátorem při jeho prezentaci jsem reagoval v tom smyslu, že programové prohlášení není „vnitřní dohodou koaličních partnerů“, ale signálem opozici a zejména veřejnosti. V preambuli samotného Prohlášení se Rada města Brna ZAVAZUJE. Jak vážně to myslí, se bude postupně ukazovat na jednotlivých krocích.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna

*

Související

Zastupitelé by měli znát zájmy a potřeby občanů
Pavel Březa: Prvních sto dní vedení města Brna
Pavel Březa na veřejném shromáždění
Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
Pavel Březa: Krok správným směrem
Pavel Březa: Vlak se rozjel

Je to tak proto, protože to tak je, vysvětluje Onderka

19. 8. 2011 v 09.14 • Témata: , , , , , , ,

Následující otázku a odpověď jsme převzali ze stránky primator.brno.cz. Nepublikujeme je pro souvislost tématu s Bystrcí, a ani tak moc ne pro vztah k problematice otevřenosti veřejné správy. Hlavním důvodem asi bude, že odpověď je zkrátka… legrační. Možná se taky rádi po ránu zasmějete.

Dotaz: Vážený pane primátore,

můžete mi sdělit důvod, proč je rozsah na internetu zveřejňovaných materiálů v souladu s platným Jednacím řádem ZMB pouze ve zkrácené verzi, tzn. hlavní strana s návrhem usnesení a důvodová zpráva, což v praxi znamená, že jakákoliv rozpočtová opatření, která jsou součástí originálních materiálů nejsou veřejně přístupná?

Jako příklad mohu uvést náhodně vybraný dokument. Je mi jasné, že detaily si mohu osobně vyžádat, přesto si myslím, že oskenovat stránku navíc nedá o moc více práce jak přečíslovat ručně zbylé stránky.

Děkuji za odpověď,

David Oliva

Odpověď primátora: Vážený pane,

rozsah zveřejňovaných materiálů se děje v souladu s platným Jednacím řádem ZMB, a to ve zkrácené verzi, tzn. hlavní strana s návrhem usnesení a důvodová zpráva. Nicméně každý občan má samozřejmě další možnost vidět celý materiál s tím, že si jej může prohlédnout na Organizačním odboru MMB.

Roman Onderka, primátor

Kdo se nezasmál, nebo se mu dokonce kysele protáhla tvář, ať se zkusí zeptat primátora na něco jiného. Třeba se příště pobaví víc.

*

Související

Recesisté žijí Brno. Otírají se o Onderku, Macka i Hovorku
Primátor Onderka: Brno dokončuje výstavbu dětského centra rodinného typu Chovánek
Roman Onderka: Tramvaj na Kamechy v blízké budoucnosti nebude
Roman Onderka: Startovací byty nejsou pro chudé

Zastupitelé by měli znát zájmy a potřeby občanů

25. 5. 2011 v 09.26 • Témata: , , ,

BRNO – S poznatky z jednání 6. zasedání Zastupitelstva města Brna se podělil se čtenáři Haló novin předseda komunistického klubu zastupitelů brněnské městské samosprávy (a zastupitel Bystrce – poznámka Bystrčník) Pavel Březa:

Došlo i na schvalování prodloužení dopoledního jednání do dokončení programu, byť o půlhodinu. Právě půlhodinu trvalo vystoupení občanů (v rámci bodu 2). Březa odmítl tvrzení o tom, že občané zdržují, prodlužují  jednání  a poděkoval vystupujícím občanům, že připomínají  své potřeby a zájmy, tak i nerealizování daných slibů nebo „strategií.“ Bude nutné, aby tato půlhodina nebyla členy samosprávy „protrpěna,“ aby se i zastupitelé podrobně seznamovali s podanými odpověďmi na dotazy a připomínky občanů a aby vedení města i zastupitelé reflektovali obdržené podněty a zapracovali je do své činnosti. „Politická práce“ a její odraz ve veřejnosti na celostátní úrovni nám budiž varováním!

»Ke stěžejním ve vystoupení občanů patřila cyklistická doprava a změny územního plánu. Zastupitelstvu byli představeni noví generální ředitelé Dopravního podniku města Brna a Tepláren Brno, kteří přistoupili na – podle mého názoru ponižující – podmínku uzavření pracovního poměru na dobu zhruba jednoho roku. Nevím, jak rozsáhlé rozvojové koncepce předkládali ve výběrových řízeních, ale v horizontu jednoho roku není příliš prostoru přesvědčit představenstvo o jejich efektu. Neznám osobnosti nových generálních ředitelů a pouze doufám, že svou odbornou erudici nepodřídí tomu, aby si uchovali přízeň příslušných představenstev déle, než je nasmlouvané období,« kriticky přisvědčil Březa.

V nové vyhlášce Brna ke statutu města nastala zásadní změna v článku 76 – Hospodaření města a městských částí: Při hospodaření s městskými byty se uvolňuje do hospodaření městským částem 10% kladného výsledku hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti. Zbývajících 90% zůstává v režimu schvalování Zastupitelstvem města Brna, pokud bude mít městská část zájem o jejich využití mimo správu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového fondu, případně na podporu bytové výstavby. »Podle mého názoru tento krok neměl být udělán takto izolovaně, protože vytváří prostor k jednání městských částí v zájmu vyšší příjmové části rozpočtu na úkor nájemníků v obecních bytech, tedy na zvyšování nájemného v obecních bytech nejen pro potřeby bytového hospodaření, ale pro další rozpočtové náklady. Již při předkládání návrhů na uvolnění prostředků z VHČ – bytového hospodářství na různé projekty bylo apelováno „na city“ ve jménu např. mateřských škol apod. jako priorit městské části, aniž byla ochota vysvětlit, proč je uvedená „priorita“ na takovém místě, že se do rozpočtu městské části nevešla,« vyzdvihl Březa.

Pokračoval v hodnocení tím, že v bydlení se prosazuje  nežádoucí využívání „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech …“ k prodejům bytů zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší kupní cenu. Jde o byty, které se městu nepodařilo prodat, protože nájemníci v nich nepřijali již třetí nabídku z důvodu nedostatku finančních prostředků. »Nepovažuji za únosné, aby tito nájemníci byli vystavování stresu z nové situace a z nových majitelů jimi užívaných bytů proto, aby si správce obecních bytů příslušné městské části usnadnil práci. Klíčovým problémem pro správu takových bytů je totiž složitější rozhodování ve Společenství vlastníků jednotek v domě,« řekl Březa.

Vedlejším produktem  jsou i přes diskutované slevy informace o trendu kupních cen prodávaných bytů:  Byt 2+1 (70m2)  – 1. Nabídka 2002 – 390  000 Kč; 2. Nabídka 2005 – 537 000 Kč; 3. Nabídka 2009 bez slevy 20% – 670 000 Kč. Byt 3+1 (116 m2) – 1. Nabídka 2002 – 619 000 Kč; 2. Nabídka 2005 – 657 000 Kč; 3. Nabídka 2009 bez slevy 20% – 1 067 000 Kč.

K významným krokům patří pololetní podle něj schvalování změn Územního plánu města Brna, který již „úpěnlivě“ čeká na to, až bude nahrazen novým dokumentem. Tento nový ÚPmB musí přinést řadu nových přístupů k územnímu plánování, ale jeho „zrod“ závisí na „matce,“ na Zásadách rozvoje Jihomoravského kraje, které nejsou na světě, ačkoliv jsou již „přenošené“. Přes pozdější čas projednávání, kdy mohla již výrazněji klesnout pozornost některých zastupitelů, se při schvalování 26. souboru změn podařilo schválit alespoň některé návrhy, které citlivěji reagovaly na přístupy občanů pro navrhovanou změnu nebo proti ní, než původně předložený materiál.

»Zasedání projednalo a ukončilo většinu předložených bodů kromě těch, u nichž se před zasedáním nebo až na něm ukázalo, že nejsou dostatečně kvalitně připraveny. A tak nad šestým zasedáním zůstala viset jedna otázka: Kdy předloží Rada města Brna své programové prohlášení? Sdělení primátora, že to bude dříve než v minulém období, vlastně ani příslibem není,«uzavřel Pavel Březa.

(vž)

Text jsme převzali ze stránek městského výboru KSČM.

Proti startovacím bytům tři čtvrtiny hlasujících

22. 3. 2011 v 13.43 • Témata: , , , , ,

Projekt startovacích bytů se setkal u čtenářů Bystrčníku s ještě větším odporem než u politické reprezentace. Zatímco v brněnském zastupitelstvu startovací byty napadá jen TOP 09, téměř tři čtvrtiny hlasujících čtenářů souhlasí s označením „šrotovné pro developery“ nebo si rovnou myslí, že jde o tunelování veřejných peněz.

Na nákup startovacích bytů chce brněnské zastupitelstvo vydat 151 milionů (bez DPH). Za ně chce pořídit 84 bytů, které mají sloužit mladým rodinám. Ty se mohou do bytu nastěhovat jen na omezenou dobu. Bytové domy postaví firmy Reko a Impera na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem. Projekt schválilo zastupitelstvo Brna v pondělí 7. března.

Jaroslav Kacer (TOP 09, zastupitel Bystrce a Brna) tvrdí, že jde jen o subvencování prodeje jinak neprodejných bytů. Kdyby od developerů pod záminkou pomoci rodinám neodkoupilo byty město, museli by podnikatelé cenu snížit. Takto se v důsledku cena bytů zvýší pro všechny. Zastupitelé TOP 09 kritizovali také cenu, za kterou byty město nakoupilo (údajně je vyšší než tržní) a to, že se do ní nijak nepromítla množstevní sleva. Brněnská TOP 09 chce projekt zvrátit stížností u úřadu pro hospodářskou soutěž.

Pro srovnání uveďme, že 150 milionů je částka, kterou by Brno mohlo financovat provoz ZOO po dva a půl roku v současné výši, nebo suma, za kterou lze postavit sedm školek stejného typu, jaká dnes roste na Kamechách. Vzniklo by tak 350 nových míst v mateřských školách. Mladým rodinám by se tak pravděpodobně pomohlo víc, uvážíme-li cenu soukromé školky nebo ztráty z nutnosti zůstat s dítětem doma a nemožnosti najít si zaměstnání.

Alespoň podle výsledků ankety se tedy zdá, že podaří-li se zastupitelům za TOP 09 opravdu projekt zastavit, bude to v souladu s míněním podstatné části veřejnosti.

Související

Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné
Jaroslav Kacer: Šrotovné pro developery prošetří ÚHOS
Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Pavel Březa: Startovací byty jsou prospěšné

21. 3. 2011 v 11.34 • Témata: , , , , , ,

Brněnské zastupitelstvo v pondělí 7. března schválilo vydat 151 milionů bez DPH na nákup čtyřiaosmdesáti tzv. startovacích bytů. Ty mají sloužit mladým rodinám, které si nemohou samostatné bydlení dovolit. Bytové domy, postavené firmami Reko a Impera by měly vyrůst na sídlišti Kamechy mezi Bystrcí a Žebětínem.

Plán byl ostře kritizován opozicí, zejména TOP 09. Jaroslav Kacer (TOP 09, zastupitel Bystrce a Brna) jej označil za „šrotovné pro developery“ – město podle něj pomůže stavitelům od neprodejných bytů a v důsledku tak způsobí zdražení bydlení pro všechny. Kritiku si vysloužila i cena, která je podle některých příliš vysoká, nad obvyklou tržní cenou, nezohledňuje ani množstevní slevu, ani další aspekty transakce jako je snížení rizika pro developery.

Zeptal jsem se Pavla Březy (KSČM), zastupitele Bystrce, Brna i jihomoravského kraje, který se problematikou obecních bytů dlouhodobě zabývá, jak probíhalo hlasování brněnského zastupitelstva.

*

Ing. Pavel Březa: Zastupitelstvo napřed hlasovalo o návrhu Ing. Kacera na stažení bodu, který uvedl poměrně rozsáhlým prohlášením. Tento návrh získal pouze 13 hlasů, a tedy neprošel.

Zastupitelstvo neprojednalo materiál již na minulém zasedání, kde byl stažen na základě výhrad proti třetí tehdy předložené nabídce, která po novém projednání hodnotící komisí již nebyla vybrána. Podle mých poznámek výběr obou firem byl odhlasován společně 34-mi hlasy (včetně mého), 9 hlasů bylo proti (předpokládám klub TOP 09) a 7 hlasů se zdrželo.

Viktor Lošťák: Takže projekt nakonec nepodpořila jen méně než třetina brněnských zastupitelů. Opravdovým trnem v oku je jen TOP 09 – a části občanů, jak ukazují reakce nejen pod články na Bystrčníku, a také výsledky ankety.

Vy sám jste pro startovací byty v této podobě. Jaké jsou vaše důvody?

Osobně považuji zavedení „startovacích bytů“ spolu se „sociálními byty“ do pravidel pronajímání obecních bytů města Brna za prospěšné. Už proto, že dosud byla iniciativa města pouze ve věci prodeje a budování nových bytů město pouze umožňovalo. Sociální byty jsou vytvářeny v rámci stávajícího bytového fondu, zatímco startovací byty mají vzniknout novou výstavbou. Nepodpořil jsem loni vypsání výběrového řízení, protože nebylo dostatečně projednáno nastavení jeho parametrů (ČSSD spěchalo před volbami).

Jaké máte námitky?

Kritizuji zejména zcela zbytečný požadavek na vlastnictví pozemků uchazečem, protože město mohlo a mělo nabídnout lokality ve svém vlastnictví. Město stále disponuje pozemky natolik, že považuji za zbytečné, aby si další kupovalo.

Konečný výsledek výběrového řízení jsem však nakonec podpořil s tím, že zbývající rezervované prostředky již budou vynaloženy na základě nového výběrového řízení s uváženějšími parametry (na základě zkušeností s tímto výběrovým řízením a připomínek k němu). Přijaté řešení umožní v 1. pololetí roku 2012 obsazovat prvních 84 bytů (shodou okolností v obou případech na Kamechách).

V Brně žije cca 380 tisíc lidí, tedy kolem 150 tisíc rodin. Opravdu má 84 bytů jakýkoli smysl?

Za vyčleněné finanční prostředky by se dalo pořídit ledaco jiného. Rozhodnutí o tomto způsobu padlo již při schvalování rozpočtu města Brna a je všeobecně známo, že se to odehrává bez zájmu veřejnosti. Dodatečná kritika může uspokojit kritizujícího jen v tom, že si zanadává.

Oprava stávajících bytů pro „sociálně slabé rodiny“ je v trvalém režimu bytového hospodářství příslušných městských částí a ukazuje na bytovou i sociální politiku městské části. Proto jsem proti tomu, aby se z bytového hospodářství odebíraly prostředky na jiné záležitosti.

Startovací byty nejsou určeny pro sociální případy. Jsou prostředkem k tomu, aby uživatelé startovacích bytů mohli budovat svoji rodinu ještě předtím, než dosáhnou na bydlení vlastnické (svoje). Tak je nastaveno užívání startovacích bytů co do doby a co do příjmových podmínek uchazečů, aby bylo zajištěno opakované využití této kapacity.

Na Kamechách bydlí mladé rodiny už dnes a stěžují si na nedostatečnou občanskou vybavenost. Nepomohlo by se jim racionálněji právě rozvojem služeb než nastěhováním dalších rodin?

Pokud se týká kvality rozvoje Kamech a podmínek pro bydlení, bude zapotřebí, aby začal využívat své možnosti „výbor pro rozvoj infrastruktury Kamech“, který zřídilo Zastupitelstvo městské části a který již začíná pracovat. Myslím si, že i firmy úspěšné ve výběrovém řízení budou mít zájem spolupracovat.

Děkuji za odpovědi.

Pěkný den.

*

Související

Anketa: Startovací byty na Kamechách
Startovací byty na Kamechách: Detaily
Startovací byty prověří antimonopolní úřad
Startovací byty v Brně mají zelenou, opozice protestuje
Pavel Březa: Dopady bytové politiky v městě Brně
TOP 09 o startovacích bytech: Šrotovné pro developery
Diskuze o startovacích bytech na www.kamechy.net

Pavel Březa: Vlak se rozjel

1. 2. 2011 v 16.05 • Témata: , , , ,

Pavel Březa (KSČM), zastupitel Bystrce, Brna i jihomoravského kraje, komentuje průběh třetího zasedání nového brněnského zastupitelstva. Článek jsme přebrali ze stránek brněnské KSČM.

*

Rok 2011 – vlak se rozjel

Průměrně třicet bodů za hodinu vyvinul rychlost projednávání vlak 3. zasedání Zastupitelstva města Brna. I když přednosta ho vypustil s několika minutovým zpožděním – bez nároku na slevu jízdného – do cílové stanice dojel půl hodiny poté, co hlavní brněnské hodiny odbíjely „švédské poledne“ (v jedenáct hodin). A málem ani by nedošlo na přestávku a chlebíčky a pečivo v bufetu, nebýt kolegy Mojmíra Vlašína.

 1. RNDr. Vlašín při volbě posledního člena Kontrolního výboru ZMB již neměl protikandidáta, protože i Klub KDU-ČSL uznal „právo opozičního klubu na člena v kontrolním orgánu“ a dokonce koalice to tentokrát „zkousla“.  Klub KSČM i tentokrát právo opozičního Klubu SZ na zastoupení v kontrolním výboru respektoval.
 2. Pak se ukázalo, že občané nemají zastupitelům a vedení města co říci a půlhodinka pro dotazy, připomínky a podněty občanů nebyla občany využita. A tak nejvíce „podnětů“ měli zastupitelé ve své elektronické poště. Koalice se vypořádala s obsazením funkce jednatele společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. a funkce člena představenstva společnosti BRNO PARKING, a.s. U této společnosti však musel kolega Ing. L. Býček vedení města upozornit, že „zapomněla“ řešit zastoupení města v šestičlenné dozorčí radě, která v dnešní době není schopna jednat, protože není usnášeníschopná. Takže příště?
 3. Diskuze se rozproudila zejména kolem „podpory vrcholového sportu“, ve které tradičně  kolega M. Vlašín vyjadřoval svůj despekt k vrcholovému sportu a k profesionálním sportovcům.
 4. Městská část Brno-Líšeň neuspěla s požadavkem na souhlas k použití 3 mil.Kč bytového hospodářství (tedy z nájemného) na „snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy základních a mateřských škol“. Taktika městských částí sáhnout si na další prostředky tak, že nezařadí do svého rozpočtu „jednu ze svých priorit“, na kterou zastupitelstvo slyší (zařízení pro děti a mládež), a žádají město o souhlas použít prostředky, které jsou i Statutem určeny pro oblast bydlení, už nemá pro ně žádoucí odezvu.
 5. Problematika „garáží na Zelném trhu“, která neprošla do programu 2. zasedání, byla ilustrována informativním materiálem, podle kterého Rada města Brna dne 19.1.2011 nedala souhlas k pronájmu a k budoucímu zřízení věcného břemene užívání části pozemku p.č. 397 v k.ú. Město Brno ve prospěch společnosti MAGNUM Etos, s.r.o., MAGNUM Real Estate, s.r.o., Michalise Dzikose a Aleše Vavrušky, čímž znemožňuje výstavbu podzemních garáží na Zelném trhu. A tak občanská iniciativa dosáhla svého, aniž jsme vynaložili nějaký ten milion z veřejných prostředků na celoměstské referendum podle návrhu Strany zelených.
 6. Podporu iniciativám občanů proti problematické stavbě objektu ERASMUS, v k.ú. Ponava, který měl sloužit jako ubytovací zařízení pro pedagogy VUT a jehož byty jsou v rozporu s územním plánem a dohodami nabízeny komerčně, již vedení města vzdalo. Vliv na plnění původních závazků investora si údajně město nezajistilo. Již minule jsem konstatoval, že město si své pevné postavení mělo smluvně řádně zajistit a že tímto jednáním a argumentací dává návod dalším investorům, jak prosadit své zájmy proti zájmům veřejným.
 7. Nejvýznamněji se zastupitelstvo střetlo nad projektem „Instalace filtrů výfukových plynů do prostředků veřejné dopravy“, kde bylo zapotřebí schválit změnu parametrů žádosti o grant. V opačném případě se město vzdává cca 70 mil. dotace. Diskuze rozsáhlá, ale žádné vyjádření provozovatelů. Po trojnásobném prohlasování přístupů pro a proti převládla skepse k účinnosti tohoto prakticky pilotního projektu, a to k neskrývanému rozčarování Strany zelených, kteří si pospíšili se zdrcující tiskovou zprávou.
 8. Možná stěžejním materiálem 3. zasedání ZMB mělo být výběrové řízení na výstavbu „startovacích bytů“. Tento materiál náměstek primátora Ing. O. Pospíšil nakonec stáhnul, aby bylo možno vyjasnit některé připomínky vznesené před otevřením bodu.
 9. Den kolegy Vlašína ještě vyvrcholil zbytečným vystoupením k myšlence snížení počtu městských částí a sebenominací do případné pracovní skupiny, přestože toto téma otevřel primátor již na pondělní schůzce s předsedy politických klubů.
 10. A protože i dotazy, připomínky a podněty zastupitelů nebyly obsáhlé, mohl primátor ukončit zasedání, poděkovat zúčastněným a pozvat nás na večerní vyhlášení Cen města Brna za rok 2010.

Kromě částečného završení personálních otázek tak 3. zasedání Zastupitelstva města Brna nepřineslo žádnou významnou změnu v procesech projednávání, ani v samotném rozhodování. Ukazuje se neschopnost věcně prezentovat a hledat shodu nad problémy, u nichž nebylo přijato usnesení v komisích, ani na Radě.
Vlak se rozjel, ale je zapotřebí lépe vnímat nejen spolucestující, ale i okolní krajinu.
Současná garnitura vedení města vsadila na loterii opakovaného hlasování. Neděkuje a neodchází.

Ing. Pavel Březa,
člen Zastupitelstva města Brna