Příspěvky se štítkem ‚Alena Křivánková’

Jak hlasoval zastupitel? Dozvíte se od září. Možná

7. 6. 2012 v 08.24 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Šanci dozvědět se ze zápisu jednání bystrckého zastupitelstva, jak jednotliví zastupitelé hlasovali, budete mít až od září. Navrhované změny jednacího řádu, které by to umožnily, rada nakonec stáhla z jednání. Po dopracování je znovu předloží zastupitelstvu na následující schůzi.

Změny jednacího řádu měly kromě zápisu hlasování po jménech také přinést občanům možnost vystoupit na jednání a s jakýmkoli podnětem, dotazem nebo připomínkou oslovit zastupitele. Projednávalo je zastupitelstvo Bystrce na schůzi 6. června 2012. Proti oběma změnám razantně vystoupil bývalý starosta Svatopluk Beneš (ODS).

Beneš už před jednáním zastupitelstva zaslal nynějšímu starostovi Vladimíru Vetchému (ČSSD) k návrhu celou řadu připomínek. V nich označil změny za „nehlasovatelné“ a „žádal jejich stažení z jednání“. Při jednání zastupitelstva pak kritizoval řadu formálních nedostatků návrhu a jeho údajný rozpor se zákonem o obcích.

„Návrh je v souladu se zákonem. Rozšiřuje práva občanů nad rámec zákona o obcích, to však žádný rozpor nezakládá,“ bránil návrh změn jednacího řádu starosta Vetchý.

Ke kritice se připojila Alena Křivánková (ODS). Podle ní návrh neřeší, jakým způsobem bude zastupitel na podněty občanů odpovídat. I zastupitel za KSČM Pavel Březa vznesl proti nové podobě jednacího řádu řadu formálních a terminologických výtek.

Svatopluku Benešovi se rovněž nelíbilo, že by se v zápisu z jednání zastupitelstva objevilo jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval. Neřekl sice přesně proč, ale i tuto změnu odmítl. Proti návrhu usnesení pak vznášel další a další námitky, v závěru svého vystoupení se dokonce uchýlil k pseudoargumentaci založené na tvrzení, že návrh neprostudoval dost důkladně, ale kdyby tak byl učinil, jistě by v něm našel ještě řadu dalších problémů.

Po názorové přestřelce si zastupitelé odhlasovali přestávku, během níž se předsedové klubů dohodli na odročení hlasování.

„Rada znovu rozešle návrh zastupitelům k připomínkám, pro něž budou stanoveny termíny. Poté připomínky zapracuje do nové podoby návrhu, který se znovu rozešle. O změnách pak bude hlasovat zastupitelstvo v září,“ uzavřel rozpravu o změnách jednacího řádu starosta Vladimír Vetchý.

Diskuze o návrhu znovu jasně ukázala, jak hluboký je odpor vedení bystrcké ODS k jakýmkoli demokratizačním změnám. Zastupitelé ODS neváhají označit za populistické nebo nefunkční ani takové úpravy, které dobře a rutinně fungují celé roky v jiných obcích.

„Je zde posvátná hrůza, že by občan měl tři minuty stejná práva jako zastupitel,“ komentoval o přestávce jednání místostarosta Petr Fedor (TOP 09), jeden z autorů navržených změn.

-vl-

 

Ke stažení

Audiozáznam z jednání zastupitelstva (MP3)
Návrh změn jednacího řádu (PDF)

Související

Pavel Březa: Změny měly platit už dávno
Krok k občanům: Zastupitelstvo změní jednací řád

Zastupitelé rozdělují dary: Bystrc nemá zachraňovat hříchy tohoto světa

23. 4. 2012 v 12.12 • Témata: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

O přidělení finančních darů jednalo zastupitelstvo Bystrce ve středu 11. dubna. Procedura, jejímž výsledkem je schválení dotací různým místním organizacím, probíhá každým rokem. Jednání o samotných darech předcházela zpráva kontrolního výboru o vyúčtování příspěvků z minulého roku. Závěry zprávy přednesl zastupitel Petr Laštůvka (Zelená pro Bystrc).

Kontrolní výbor zjistil v několika případech nedostatky. První z nich se týkal vyúčtování darů fotbalovým klubem Dosta Bystrc-Kníničky.

„Zdálo se nám, že k prokázání skutečného účelu, na který byly peníze vynaloženy, v tomto případech faktury nestačí. Dosta fakturovala pronájem místností, ale chyběl například rozpis tréninků, abychom vůbec byli schopni ověřit, zda v té době vůbec nějaké tréninky a v jakém rozsahu probíhaly.  Dvě faktury za pronájem se dokonce datově překrývaly,“ uvedl Petr Laštůvka. „Bylo by dobré do budoucna vyžadovat od příjemců darů i dodatečné doklady, nejen faktury.“

Dva subjekty vynaložily peníze na jiný účel, než schválilo zastupitelstvo. RK Cyklos Racing dostal peníze na zdravotnické zabezpečení, z dotace však zaplatil reklamní služby a letáky. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 měl peníze utratit za materiál, podle Petra Laštůvky z nich však zaplatil službu.

Vyúčtování dalšího subjektu bylo sice opatřeno podpisy, ne však datem. To bylo doplněno dodatečně.

Petr Laštůvka dále poukázal na to, že ne všechny obdarované subjekty při svých akcích příspěvek městské části zveřejňují. Současné podmínky, kterými jsou vázány, to nevyžadují.

Přestože kontrolní výbor nedostatky zjistil, Petr Laštůvka nenavrhl, aby organizace dary vrátily: „Členové kontrolního výboru se neshodli, zda vrácení darů vymáhat. Nejedná se o astronomické částky a pro příjemce by bylo asi smrtelné, kdybychom vyžadovali peníze vrátit.“

V následné rozpravě se Svatopluk Beneš (ODS) pozastavil nad tím, že kontrolní výbor sice nesrovnalosti nalezl, nenavrhl však žádné usnesení k jejich řešení. Tím podle něj nenaplnil text zákona o obcích, který kontrolní výbor k návrhu řešení zavazuje. „Zpráva kontrolního výboru sice obsahuje návrh řešení, předpokládal bych však, že bude mít podobu návrhu usnesení zastupitelstva,“ řekl Svatopluk Beneš.

Mírně odlišného názoru byla Alena Křivánková (ODS): „Chápu, že kontrolní výbor zformuloval své připomínky jen rámcově a přenechal formulaci usnesení jako úkol pro zastupitelstvo.“

Petr Laštůvka pak během jednání zformuloval návrh usnesení, který by zavazoval příjemce darů k prezentaci městské části. Zastupitelstvo však v hlasování jeho návrh odmítlo.

Jednání pokračovalo schvalováním darů pro rok 2012. Seznam žadatelů měl 22 položek a úhrnná částka, o kterou žádali, byla 580 695 korun. Zastupitelstvo však mělo k rozdělení pouze 180 tisíc korun, rada městské části ve svém návrhu usnesení musela většinu částek snížit nebo úplně vynechat.

V rozpravě navrhl Petr Adámek (ODS) zrušit navrhovanou částku 30 tisíc pro FC Dosta Bystrc-Kníničky (Dosta žádala 40). Jedním z důvodů pro návrh mělo být porušení pravidel pro přidělování darů v minulém období. „Dar čtyřicet tisíc byl doložen fakturami za čtyřicet tisíc a sedmdesát pět korun,“ řekl Petr Adámek. To je podle něj popřením pravidla, že financování akce musí být zajištěno i z jiných zdrojů než jen z daru.

Radní vysvětlili, proč navrhují neposkytnout žádnou částku nízkoprahovému centru Jonáš a naopak chtějí darovat pět tisíc na natáčení filmu o válečném letci plukovníku Emilu Bočkovi.

„Záleželo nám na tom, abychom podporovali především akce a organizace v Bystrci. V okamžiku, kdy jsme věděli, že věc je podporovaná šířeji, tak jsme záměrně prostředky přesouvali na akce, které jsou čistě bystrcké,“ vysvětlil návrh rady místostarosta Petr Fedor (TOP 09).

„Městská část Brno-Bystrc tady není od toho, aby zachraňovala hříchy tohoto světa,“ prohlásil Petr Fedor a zpravodaj Bystrčníku se radostně zatetelil. To je ono! Jen víc bombastu! Tohle vrazím do titulku, pomyslel si ten uvozhřený pisálek. „Nadbystrcké akce si mohou žádat jinde, ty věci, které jsou pouze v Bystrci, ty se jinde nedovolají,“ pokračoval místostarosta Fedor.

„Chápali jsme také jakýsi symbolický význam,“ zdůvodnil dar pro film o Emilu Bočkovi Petr Fedor. „Samozřejmě chápeme, že pět tisíc korun v milionovém rozpočtu filmu není částka, se kterou by natáčení stálo nebo padalo. Ale považovali jsme za otázku jakési slušnosti alespoň přispět.“

Petr Adámek pak znovu argumentoval pro svůj návrh nedávat FC Dosta nic. „Podle vyúčtování z minulého roku klub použil peníze na pronájem hřiště na škole Chalabalova. Já tedy nevím, kde Chalabalova je, ale v Bystrci určitě ne.“

Starosta Vladimír Vetchý (ČSSD) se daru pro fotbalový klub zastal. Podle něj jde zřejmě o zimní tréninky, které není možné v bystrckých prostorách Dosty realizovat.

Za „zvláštní“ označil žádost FC Dosta i Svatopluk Beneš. Částka, kterou podle žádosti přispívá klub na jedno družstvo mládeže, se mu zdála nevěrohodně přemrštěná. Z hlavy ji podle údajů v žádosti vypočetl na 350 tisíc korun (přesněji 670 tisíc), což považoval za nereálné. Petr Fedor mu však oponoval, že jeho výpočet směšuje navzájem nesouvisející údaje. Na stranu Svatopluka Beneše se postavila Alena Křivánková (ODS); čísla v návrhu rady považovala za „zmatečná“.

Další pozměňovací návrhy kromě Petra Adámka předložil Petr Laštůvka. I ten požadoval snížení částky pro FC Dosta, a to z třiceti na dvacet tisíc korun, a přesunutí zbylé sumy nízkoprahovému centru Jonáš. Daniel Bárta (ČSSD) naopak navrhl financovat navíc i akce pro děti, pořádané Klubem rodičů při ZŠ Heyrovského, které v usnesení rady nedostaly nic. Svatopluk Beneš navrhl rozhodnutí odročit.

V hlasování však žádná ze změn nebyla zastupitelstvem přijata a odhlasován byl původní návrh rady.

-vl-

Rozpravu zastupitelstva si můžete poslechnout z audiozáznamu, začíná v 54. minutě. Článek je pouze výňatkem nejdůležitějších bodů diskuze, nečiní si nárok na úplnost.

Chalabalova ulice se nachází v Brně-Kohoutovicích.

*

Ke stažení

Dary městské části 2012
Zásady poskytování darů

Související

Audio: Jednání zastupitelstva
Horní náměstí: Zastupitelstvo schválilo kompromis
Zastupitelstvo projedná územní studii
Dnes jedná zastupitelstvo

Svatopluk Beneš stále předsedou bystrcké ODS

9. 3. 2011 v 04.58 • Témata: , , , , , , , , , , ,

Volební sněm bystrcké ODS v tajných volbách znovu potvrdil dosavadního předsedu Ing. Svatopluka Beneše ve funkci předsedy místního sdružení. Shromáždění se 14. února zúčastnilo celkem 39 členů.

Svoje postavení obhájili také místopředsedové Ing. Pavel Jankůj, RNDr. Alena Křivánková a Ing. Tomáš Jára, pokladník Jiří Reitknecht, člen rady pro organizační věci Petr Župka a členka rady Marie Špindlerová. Novými členy rady byli zvoleni Ing. Eva Harangiová a Petr Adámek.

Svatopluk Beneš byl v minulém volebním období starostou Bystrce, nyní je bystrcká ODS v opozici. Současnou koalici v Bystrci tvoří ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. Místní sdružení neuvedlo, jestli měl pan Beneš protikandidáta ani kolik hlasů získal, z dřívějších zpráv lze však věrohodně soudit, že kandidát na předsedu byl jen jediný.

Související

Stránky bystrcké ODS
Svatopluk Beneš: Programové prohlášení – a co s tím?

Bystrcké noviny 10/2010

5. 12. 2010 v 20.36 • Témata: , , , , ,

Paní Anežka, ta za to může. Nu ano, předsedkyně sdružení, právě ta! A já se tak těšil. Všichni jsme se těšili, vždyť každý si rád kopne do mrtvoly. A tak jsme si krásně mohli do ubohé prohravší ODS čutnout. Mohli jsme se smát lůzrům, mohli jsme házet kamení… Jenže to ne. Paní Anežka musí rozesílat před volbami smířlivé maily, že prý se plivat na poražené nebude… Paní Jenešová musí být velkorysá… Každou srandu zkazí. Ach jo.

Prosincové Bystrcké noviny připravovala ještě stará redakční rada, neboť nová dosud není ustavena. Dobře. Kde je tedy sloupek Aleny Křivánkové?! Kde je hluboké filozofické zamyšlení členky Menzy nad papírky od nanuků? Ptám se, kde je můj sloupek?! Já ho chci!!!

Nikde nic. Prolistoval jsem tiskovinu už asi pětkrát. Prázdno. I v mé duši je najednou tak pusto. Snad se paní Alena jen nakrátko zahalila do posupného mlčení, snad si říká „měli jste řeči, tak teď pykejte, teď uvidíte, o co jste přišli“. Ale co když ne? Co když už si nikdy nepřečteme esej o psím lejnu? Příšerné pomyšlení.

Aspoň že pan Beneš skuhrá. To je správné. Starosta „nezná příčinu“, proč „člověk s mnoha nápady, s tahem na cíl a výsledky“ už není starostou. Hehe, tak já ti… nic nepovím, když to paní Anežka tak zkazila.

Na první straně Bystrckých novin už se pak jen oznamuje reprezentační ples zastupitelstva na 21. ledna. Akce sestává hlavně ze škemrání radnice po bystrckých firmách o příspěvek. Žebrota bývá celkem úspěšná, jelikož si to firmy nechtějí s radními moc rozházet, jen ti sveřepější podnikatelé obdarovávají radnici reklamními dreky. Možná by mohl pan Kuchař příležitostně zjistit, zda radnice zaplatila z darů daň. Ples s kapelou Hurikán moderuje Viktor Janča a prý tam budou i slečny z Miss přehrada. Slosovatelná vstupenka stojí 250 korun.

V infosloupku na straně 2 je symbolicky článek TOP 09 na prvním místě, text ODS až po něm. To jsou ty poháry hořkosti. Na straně 3 se Petr Laštůvka domnívá, že Strana zelených získala tři mandáty, ačkoli je v zastupitelstvu jediným zeleným, a Marie Šídlová děkuje školákovi Patriku Toufarovi ze 6.C, že když upadla, zavolal jí záchranku.

Okénko zastupitelů (strana 4) okupuje samojediný Petr Adámek z ODS. Pan Adámek se v komentáři  k prvnímu jednání nového zastupitelstva celkem dobře přehrává do role budoucího opozičníka. Jeho výpady proti koalici zatím sice trpí drobnými začátečnickými chybkami, ale každý jsme nějak začínal. I pan Adámek si však brzy uvědomí, že každá hůl má dva konce a že když se metají sračky, může se nečekaně obrátit vítr. Vždyť i my se to naučili. Tak ho protentokrát ještě nechme.

Paní Leznarová z odboru kultury zve na bystrcké vánoční trhy – 18. prosince od 14 hodin u radnice. Silvie Kocmanová z „krizového řízení“ úřadu vysvětluje, že když hoří, máte se plížit při zemi, abyste se nenadýchali čmoudu. Na straně 6 lákají školy žáky, aby se k nim přihlásili.

V inzerátech se nabízí „hodinový manžel“, 773 512 105. Hodinovou manželku jsem hledal marně.

Martin Mrzák

V době publikace tohoto článku nebyly prosincové Bystrcké noviny na webu radnice ke stažení, proto nemůžeme uvést žádný odkaz.

Související

Listopadové Bystrcké noviny: Příšerné, příšerné, příšerné
Bystrcké noviny 9/2010 na webu
Oldřich Kužílek o vyřazení Bystrckých novin ze soutěže Otevřeno×Zavřeno
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé (předvolební dopis Anežky Jenešové zastupitelům)

Novým starostou Bystrce je Vladimír Vetchý

23. 11. 2010 v 10.52 • Témata: , , , , , , , , , , , ,

Na prvním jednání zastupitelstva po volbách byl podle očekávání zvolen novým starostou Vladimír Vetchý (ČSSD).

Hlavním účelem schůze bylo zvolit nového starostu, místostarosty a členy rady. Jednání, které začalo v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne a skončilo až po jedenácté večer, se odehrávalo celé v režii nově ustavené koalice ČSSD – TOP 09 – KDU-ČSL.  Ta, jak se dohodla během koaličních jednání, obsadila místa starosty, čtyřech místostarostů i všech ostatních z celkem devíti členů nové Rady. Neuspěl návrh ODS na snížení počtu místostarostů na dva, z toho jen jednoho uvolněného. Kandidáti odpovídali na otázky zastupitelů i občanů, kterých na jednání přišlo několik desítek.

Starostou byl zvolen Vladimír Vetchý, jediným protikandidátem mu byl – nyní již bývalý – starosta Svatopluk Beneš, nominovaný ODS. Pan Beneš získal 5 hlasů ODS, pana Vetchého zvolilo 22 nových zastupitelů, tedy všichni ostatní.

Prvním, uvolněným místostarostou, bude Tomáš Přibyslavský (TOP 09). Protikandidátem mu byla Alena Křivánková (ODS), pro níž zvedlo ruce pět zastupitelů ODS. Tři komunističtí zastupitelé se zdrželi hlasování, koalice a Zelená pro Bystrc pana Přibyslavského podpořili.

Druhým uvolněným místostarostou bude Miroslav Klimeš (KDU-ČSL). Neuvolněnými místostarosty budou Jiří Altman (CSSD) a Petr Fedor (TOP 09). Zbývající místa v radě rovněž obsadila nová koalice.

Zastupitelstvo dále ustavilo tři výbory – ze zákona nutný kontrolní a finanční a nově ustavený výbor pro rozvoj infrastruktury Kamech. Ve výborech mají své zástupce všechny politické subjekty, kromě kontrolního má však vždy většinu nová koalice. Návrh zastupitelů Zelené pro Bystrc na ustavení nového výboru informačního, který by řešil dlouhodobě kritizovanou praxi radnice v informování (spíše neinformování) veřejnosti nebyl schválen.

Hodinu po jednání zastupitelstva bystrcká ODS hodnotí situaci

Bývalý starosta Svatopluk Beneš tak nyní nemá žádnou funkci a jím stále vedená ODS získala pouze místa ve finančním a kontrolním výboru (Petr Adámek, Tomáš Jára). Do výboru pro Kamechy ODS svého kandidáta nenominovala, s tím, že výbor považuje za zbytečný. Pět zastupitelů ODS, nyní v opozici, hlasovalo zcela jednotně proti návrhům koalice, a Svatopluk Beneš nevynechal jedinou příležitost k ostrým – a často nikoli nelogickým – námitkám vůči koaličním návrhům. Z jeho rétoriky se nyní zdá, že ODS chce v novém zastupitelstvu zastávat roli tvrdé opozice. Otázkou však je, nakolik je postoj pana Beneše sdílen dalšími, zejména mladými, zastupiteli ODS. Ti se o přestávce vyjádřili spíše pro věcnou spolupráci s koalicí. Mladý, dynamický a kompetentně působící Tomáš Jára udělal svou prezentací během jednání velmi dobrý dojem a – pokud to vnitřní poměry bystrcké ODS umožní – lze jej považovat za velmi dobrého adepta na vedení místní organizace po Svatopluku Benešovi.

Zastupitelstvo se k příštímu jednání sejde 15. prosince.

Záchodový problém Aleny Křivánkové

8. 10. 2010 v 19.21 • Témata: , , , ,

Alena Křivánková, bystrcká radní, členka Mensy a číslo dvě na kandidátce ODS, má problém. Ne, ne, žádná opozice, žádná cenzura v tiskovině, jíž je šéfredaktorkou. Žádní odpudiví aktivisti. Problémem paní Aleny jsou záchodky.

Záchodky Aleny Křivánkové jsou zlé. Jsou to takové odporné potměšilé stvůry. Vy o nich nevíte, ale ony o vás ano. Přicházejí odkudsi z neznáma, pomalu, ze tmy, plíží se a blíží. Blíží a plíží. Záchodky paní Křivánkovou pomalu a nenápadně obkličují.

Je počátek září a paní Alena, jediná ze všech, je vidí. Jsou daleko, ale ona má na ty potvory čuch. Píše o tom na Facebooku na stránce Svatopluka Beneše: Záchodky! Jsou půl kilometru odsud! Pozor na záchodky!

Počátek září, Facebook, stránka Svatopluka Beneše. Záchodky jsou ještě od paní Aleny vzdáleny solidních 500 metrů.

Jak už to tak bývá, nikdo jejímu varování nevěří. Oni si ti naivové snad myslí, že si dělá srandu! Nikdo v Bystrci netuší, jaké nebezpečí se každým dnem přibližuje.

Uplyne necelý měsíc a situace se rapidně zhoršuje. Paní Křivánková nelení a bije na poplach. Záchodky! Jsou tu! V okénku zastupitelů Bystrckých novin 8/2010 zvěstuje celé Bystrci – záchodky urazily dalších dvě stě metrů, jsou už na dosah! Co budeme dělat, vždyť nás obklíčí, jen pár dnů zbývá na obranu, dělejme proti těm příšerám něco!

Přelom září a října, Bystrcké noviny 8/2010, Okénko zastupitelů: Záchodky urazily 200 metrů. Jsou blíž a blíž.

Má pravdu, drazí spoluobčané, naše paní radní správně volá! Vždyť dvě stě metrů za měsíc, představte si to, na konci října budou záchodky už jen sto metrů od nás a v půlce listopadu? Hrůza pomyslet! Kolem sedmnáctého listopadu – aha! tak ony to mají vyměřeno! – vpadnou veřejné záchodky Aleny Křivánkové přímo do našich domovů. Sedíte doma, slavíte výročí sametové revoluce, nostalgicky chřestíte klíči a v tom… Ó hrůzo!!!

Martin Mrzák

Tento článek má jen pobavit, ne udělat z paní Křivánkové vola (i když Martin s tím možná nesouhlasí). Každý občas tvrdí pitomosti.

Související

Alena Křivánková k nájmům: Žádné stanovisko
Říjnové Bystrcké noviny
Stránky Mensy, společnosti mimořádně inteligentních lidí

Říjnové Bystrcké noviny

3. 10. 2010 v 20.27 • Témata: , ,

Temná mračna obestírají Milana Kuchaře na straně jedenácté. Pindešova advokátní kancelář hledá lidi, které dopisy pana Kuchaře natolik obtěžují a urážejí, že jsou ochotni svědčit o tom před soudem. Udavači, hlaste se! A rovnou jim udejte i nás, stejně jinak neskončíme.

Vzhůru na palubu! Začíná další letem-světem po Bystrckých novinách, začíná další trapný ohňostroj chtěného humoru, rádobyvtipné kritiky a nejapné ironie! Psi štěkají, ale Benešova loď pluje dál.

Začali jsme od konce, avšak hned to napravíme. Rovnýma nohama hop na první stranu, rovnou po pás do sraček.

Alena Křivánková, slavná mistryně břitkého pera, zvučný to hlas koalice, rozhodla se v září prodloužiti svůj již tak dlouhý rozum, i ostříhala se. A ejhle! Další oduševnělý sloupek pro první stranu se zrodil, až duše zaplesá. Plný psích exkrementů, zálibného líčení kálejících čoklů, popsaného v dokonalém, ornamentálním detailu. Bravo, paní Křivánková, bravo a díky! Bystrc jest vám vděčná, a já, starý koprofil, první.

Když a, tak i b, když sračkomet v úvodníku, tož veslování hned po něm! Jak jinak, bez veslujícícho starosty si lze Bystrcké noviny představit stejně tak málo jako bez mistrných textů šéfredaktorky. Svatopluk Beneš třímá hrdě pádlo na fotografii na čtvrté straně, jako v každém čísle, a čtenář jest šťasten, že věci jsou, jak mají být, jak byly minule, předminule, před-před… Inu, pravidelné pádlování zdraví svědčí, i duševnímu. V textu hned vedle obrázku Draci dokonce vítězí, a všeckna Bystrc jásá a zpívá, neb náš jest jejich kapitán!

Trochu se opomnělo napsat, že se Bystrčtí draci rozpadli, ale to snad tolik nevadí.

A znovu Alena Křivánková! Bystrcké noviny se překonávají, ony své čtenáře doslova hýčkají. V nedostižné glose „Volby“ na straně čtvrté odhaluje skrznaskrz zkažené ledví zákeřného Milana Kuchaře, odkrývajíc jeho děsivý plán – ohavný kverulant se cpe do politiky jen proto, aby zastavěl celý Bystrc veřejnými záchodky! Je to tak, co tři sta metrů je chce nastavět, tak pravila paní Křivánková.

Ale přece jen… Není to málo, ptám se? Proč ne co sto metrů?! Ne! Milan Kuchař chce Bystrc zbourat, všechno rozbagrovat, zplanýrovat a pak z Bystrce udělat jeden velký hajzl. K obrazu svému. Tak jste to měla napsat, drahá paní Křivánková, však my bychom vám to taky uvěřili.

Předsedkyně redakční rady svůj roztomilý textík publikovala v Okénku zastupitelů, hned pod nápisem „Příspěvky nevyjadřují názory redakční rady“, a tu vidíme, že naše úžasná novinářka ovládá i umění doublethinku a umí nesouhlasit i sama se sebou. Dokonalé.

Zbytek okénka jest už ovšem slabší, ale to jinak nejde, když pochází z pera špinavých opozičníků. Donutili redakci publikovat ty jejich zlolajnosti, dokonce i fujčlánek jakési „dámy“ z KDU-ČSL, která si stěžovala na cenzuru kdesi v tramtárii, no tak jí to otiskli, ale sami vidíte… Nedá se nic dělat, Křivánková to prostě není. Vůbec to nečtěte.

Marně hledám v čísle místostarostu Altmana. Žádné stromky nenasázel, žádná náměstí před Maxem nezvelebil. Ani korunu z Unie tentokrát nevydyndal. Není on nemocný? Tak snad příště.

Po hvězdném úvodu je vůbec zbytek obsahu takový neslaný nemastný. Jakési sporty, závody, volební inzeráty, burza oblečení… Koho tohle baví? Paní Křivánková, kašlete na řeči. Nevyhazujte jen kritické články. Vyhoďte je všechny. Vy a starosta Bystrcké noviny zvládnete dokonale sami.

Martin Mrzák

Ke stažení

Bystrcké noviny 8/2010 (PDF)

Související

Další Bystrcké noviny, další cenzura
Říjnové Bystrcké noviny na webu
Bystrcké noviny září 2010
Bystrcké noviny po roce a půl přiznávají svou historii

Další Bystrcké noviny, další cenzura

1. 10. 2010 v 20.08 • Témata: , , , ,

Nová prodejna u Kuršovy?

9. září oznámil jednatel společnosti Fuertes Development Ing. Zdeněk Přichystal záměr společnosti postavit v Bystrci mezi ulicemi Kuršova a Vejrostova novou prodejnu. Objekt o výšce 6,5 metru má poskytnout 900 metrů2 prodejní plochy, celková podlažní plocha bude přibližně 1300 m2. Stát má na místě dnešního parkoviště. Množství parkovacích ploch má zůstat zachováno; v současnosti jich dle údajů firmy poskytuje lokalita 122, po výstavbě prodejny by jich bylo 128. O navýšení, a to ani malé, však nejde, protože část parkovacích ploch zabere samotný provoz objektu. Aby bylo dosaženo dostatečného prostoru pro parkování, má být jako parkoviště využita i střecha objektu. S vyššími náklady, které to přinese, je Fuertes Development podle vyjádření pana Přichystala srozuměna.

Prodejnu má provozovat zřejmě firma Tesco (obchod Tesco Express), není však vyloučena ani firma Lidl, Penny a snad i další. Pan Přichystal tvrdí, že stavba v žádném případě nebude „unifikovanou stodolou“, jimiž proslula zejména společnost Lidl, a chce dát veřejnosti v tomto směru i jasné smluvní záruky finančního charakteru (sankční závazek). Termín realizace stavby odhadl na „ne dříve než 1,5 – 2 roky do vydání stavebního povolení“.

Záměrem společnosti Fuertes je dosáhnout konzultacemi s veřejností a místními sdruženími souhlasu obyvatel v lokalitě a předejít tak protestům. Fuertes Development se nebrání jakémukoli zveřejnění svého záměru a podle Ing. Zdeňka Přichystala uvítá setkání i s dalšími sdruženími či jednotlivci. Podrobnější informace o plánu najdete na www.bystrcnik.cz/fuertes-kursova.

10. září jsem odeslal do Bystrckých novin článek, který vidíte vpravo. Asi o hodinu později mi přišel mail: „Toto potvrzení ověřuje, že zpráva byla zobrazena na počítači příjemce v 10.9.2010 11:34“.

A pak?

Pak už nic. Držím v ruce říjnové Bystrcké noviny. Můj text neobsahují. Dívám se do své mailové schránky. Žádná zpráva, žádné vysvětlení, žádné zdůvodnění. Naprosto nic.

Tak vypadá informovanost Aleny Křivánkové (ODS), předsedkyně redakční rady Bystrckých novin, tak si představuje jednání s občany a pro občany Svatopluk Beneš (ODS), člen redakční rady, tak záleží Elišce Kovářové (ztratil jsem přehled ve které straně je právě teď), na tom, abyste věděli, co se v obci děje. A tak hezky vstřícně umí jednat paní Marie Pešová (ČSSD).

Poselství je jednoznačné – současná koalice vás o dění v obci informovat nechce a nebude. V témže čísle Bystrckých novin se našlo místo pro noticku a fotografii starosty na loďce, našlo se místo na důležitou informaci, že když se stane zločin, máte telefonovat na číslo 158. Našlo se místo na závažný článek Aleny Křivánkové o psích lejnech. O tom všem vám budou vyprávět donekonečna.

Nikdy ale ne o tom, co je pro vás doopravdy důležité a co byste vědět chtěli a měli.

Nestačí jim pasivní vyhýbání se tématům, která jsou pro účast občanů na veřejné správě skutečně důležitá. Toto je aktivní cenzura, nic jiného. Znásobená arogancí, s níž se ani neobtěžují vymýšlet si pro ni jakákoli zdůvodnění.

Proč jsme tak bezohlední?, ptá se ve na konci svého psofekálního sloupku v říjnových Bystrckých novinách Alena Křivánková. Paní Křivánková, nestarejte se o druhé. U sebe řešte.

Viktor Lošťák

Související

Říjnové Bystrcké noviny na webu
Bystrcké noviny ze soutěže Otevřeno×Zavřeno vyřazeny
Hlasujte pro Bystrc
Bystrc nominována na cenu Zavřeno
Zveřejňování vyvolává závist, říká starosta Beneš
Miroslav Klimeš: Názory občanů do Bystrckých novin patří
Naše cenzurované Bystrcké noviny
Není turistika, jako turistika

Bystrcké noviny po roce a půl přiznávají svou historii

16. 8. 2010 v 16.04 • Témata: , , , , ,

Teprve po téměř roce a půl přiznala redakční rada Bystrckých novin jeden z nehezkých momentů své historie.

V březnu 2009 jako odpověď na články, publikované na webu Horního náměstí, redakční rada umístila do Bystrckých novin speciální list. Ten obsahoval text s titulem Jak pracuje Občanské sdružení Horní náměstí aneb „Co se tedy opravdu v Bystrci děje?“.  V něm uváděla „na pravou míru“ tvrzení Anežky Jenešové, předsedkyně sdružení.

Nebudeme si dnes všímat věcného obsahu textu, ani toho, že v radničním periodiku, jehož provoz je hrazen z veřejných peněz, dostal prostor pouze názor jediné strany, aniž by druhá dostala možnost odpovědět. To už tak nějak k Bystrckým novinám pod současným vedením patří. Povšimneme si ale jiné věci – k vloženému textu se totiž Bystrcké noviny až dodnes neznaly. Paradoxně jediné místo, kde bylo možné se o existenci textu až do dneška přesvědčit, je web Horního náměstí, který radniční leták ve vší úplnosti převzal. Na webu radnice nebyl k dohledání, sekce Bystrckých novin se dosud tvářila, jakoby nikdy neexistoval. Redakční rada zřejmě moudře usoudila, že bude lépe na náhlý výron její cenzorské mentality zapomenout.

Nezapomněl však Ing. Milan Kuchař, který si text vloženého listu vyžádal jako informaci na základě zákona 106/1999. Radnice mu jej poskytla a zároveň konečně publikovala na www.bystrc.cz. V archivu Bystrckých novin tak dnes slavně přibyl k číslu 2/2009 „Dodatek“.

Historie Bystrckých novin i obraz o jejich nezaujatosti, otevřenosti a nepodřízenosti současným majitelům radnice se tak stává zas o něco úplnější.

Viktor Lošťák

Komisi Redakční rada tvoří její předsedkyně RNDr. Alena Křivánková (ODS) a členové Ing. Svatopluk Beneš (ODS), Mgr. Eliška Kovářová (těžko říct) a PaedDr. Marie Pešová, CSc. (ČSSD). Jako již mnohokrát, vyzýváme kohokoli ze zúčastněných, nebo kohokoli, kdo by měl k věci co říci, aby se nerozpakoval a napsal nám. Na stránkách Bystrčníku se pro jeho názor prostor jistě najde.

Ke stažení

Žádost Ing. Milana Kuchaře o informace (PDF)

Související

Radnice strikes back
…tak to fakt smrdí
Naše adresa – konec Bystrckých novin?

Bystrcké noviny červenec-srpen

30. 6. 2010 v 12.06 • Témata: , , , , , , ,

Tentokrát na úvod obvyklého „letem-světem po novém čísle Bystrkých novin“  upozorním, že číslo 6 na červenec a srpen si můžete zatím přečíst pouze dostanete-li ho do schránky. Na stránkách www.bystrc.cz v době psaní tohoto článku šesté číslo chybí. Jde o nový přístup radnice ke zpřehledňování informačně přebujelého webu, už se tam nic nového dávat nebude a to staré se všechno smaže.

Tak dobře, to jsem si vymyslel. Asi jen zapomněli a časem to tam dají.

První článek tiskoviny stručně v grafu rekapituluje bystrcké výsledky v květnových volbách do sněmovny, v dalším článku půjčuje starosta vysoušeče obcím, které vyplavila povodeň. Na přehradě se konala volba miss, což Bystrčník trestuhodně zazdil, a pak už je konečně to, nač tak netrpělivě čekáme. Samozřejmě! Nezbytný, legendární sloupek Aleny Křivánkové! Co to bude dnes? Snad někde zaštěkal pes? Ne! Odhodil snad kdosi zlý papírek? Ani zdání! O chodníky jde dnes paní Křivánkové, lidé přebíhali přes cestu a mohlo se jim něco stát a jinde zas byl na chodníku hrbol, tak se opravil. Lidé již neklopýtají. Další krok k všenápravě byl učiněn. Ach. Ať již bude po volbách na podzim s Bystrckými novinami cokoli, sloupky paní Křivánkové by se zachovat měly. Mám už na ně těžký návyk.

Po chodnících je zpráva o jednání zastupitelstva (strana 2), strana Zelených se pořád jen těší, že někdo přijde na jejich schůzi (recyklují stejný text po celé volební období) a místostarosta Borský mlhavě píše o zkratkách, místo aby konkrétně rozebral případ zatarasené cesty k potoku Vrbovci. Ještě by se někoho dotknul a přišel o hlas.

Na straně 3 se děkuje radním a starostovi, že se zasloužili o znovuzprovoznění třídy Ptáčků, a tak se může znovu hrát, zpívat, cvičit, tancovat. Místostarostka Eliška Kovářová prý obhájila rozpočet, takže školka povstala z dýmajících trosek. Proti komu ho obhájila, odkud se vzaly ty hordy nepřejícníků a herodesů, to už článek nepraví. Tak hlavně, že obhájila.

Pak je článek o skateparku, a to je dobře, protože skatepark na Vejrostově je skutečně populární a všichni ho mají rádi a žádnou ironii v tom nehledejte. Tady byly vaše peníze, milí čtenáři, politiky investovány opravdu dobře. Za odměnu jim teď přenechám myšlenku, jak se skateparkem chlubit ještě účinněji – na nyní prázdné stěny umístěte znak městské části a nápis Bystrc. Ve skateparku jsou velmi často pořizovány fotografie a videa, která tak budou propagovat městskou část i na stránkách skejťáckých časopisů a webů. Moc by to nestálo a efekt by byl přinejmenším srovnatelný s přínosem znaků na tričkách pilotů dračích lodí z oddílu Draků Bystrc. Za nápad nic nechci, sám jsem ho ukradl.

V Okénku zastupitelů (strana 3) je znovu Alena Křivánková a znovu skatepark, neb sebereklamy není nikdy dost, a zelený Petr Laštůvka kritizuje radniční web (článek přetiskneme na stránkách Bystrčníku). Na čtvrté straně pan Beneš vesluje (a na další o veslování píše) a Eliška Kovářová slibuje, že se bude pravidelně scházet, aby o stranu dál inzerovala kalendář, na straně sedm starosta referuje o expozici Jakuba Obrovského (k tomu se ještě vrátíme) a už jsme v inzerátech a konec, Bystrcké noviny nadšeně odkládáme, neb tak hezky si málokdy počteme. V září nashledanou.

Viktor Lošťák

P. S. Znak Bystrce jsou takové ty vlnky s pruhem, ne modrý pták!

P. P. S. A teď chvilku vážně. Bystrcké noviny jsou hezké, roztomile legrační, ale přece jen by nebylo od věci, aby nás taky občas informovaly o tom, co se chystá. O Chovánku, školce na Kamechách, závleku linky 30 do zastávky ZOO, o areálu Panorama nad přehradou, o stavu plánů na hypermarkety na Horním náměstí a v okolí, o tramvaji na Kamechy, o novém vstupu do ZOO ani o dalších chystaných projektech a rozhodnutích jsem v nich nenašel sebemenší zmínku. Jestli jsem se přehlédl, opravte mne.

Související

Stránky úřadu, kde by se měly Bystrcké noviny časem objevit
Anketa končí, anketa začíná: Co s Bystrckými novinami?
Červnové Bystrcké noviny
Odstraní úřad sporný plot? – o zatarasené cestě k potoku Vrbovci
Ptáčci už mají novou třídu. Ředitelka děkuje
Bystrc dá na výstavu 200 tisíc, proti byl jen Petr Laštůvka