Bystrčník » Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?

Sdílet
Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?

Bystrčník 6. 9. 2010 v 16.53 Témata: , , , , , , ,

Dosavadní starosta Bystrce Svatopluk Beneš a čtyři místostarostové způsobili městské části škodu ve výši jeden milion korun. Tak to alespoň tvrdí Ing. Milan Kuchař, dlouholetý protivník bystrcké radnice, dnes vůdce místního klubu Věcí veřejných.

Událost, při níž mělo ke škodě dojít, není aktuální, došlo k ní na konci roku 2004 a na začátku roku 2005. Jak dokládá Milan Kuchař, tehdy byly zjištěny nesrovnalosti v účetnictví firmy Bytasen, která pro městskou část zajišťuje správu městských bytů. Jak ukázal následný audit, provedený znaleckým ústavem ECOJUR, firma Bytasen k 31. 12. 2004 nevedla své účetnictví řádně a dle zákona.

Podivné účetnictví

V dubnu 2005 byl zastupitelstvem Bystrce schválen hospodářský výsledek Bytasenu, který vykázal zisk ve výši 269 tisíc korun. Nesrovnalosti v účetnictví, jak ukazuje pan Kuchař, byly tak zásadní, že přepracovaná verze závěrečné zprávy, poté, co ve spolupráci s ECOJUR Bytasen účetnictví rekonstruoval, už vykazuje zisk 7,9 miliónu. Chyba tedy dosáhla 7,6 miliónu, a to ve prospěch Bytasenu. Kdyby oprava nebyla provedena, tato částka by firmě patrně zůstala.

Milan Kuchař dokládá, že v opravené verzi účetnictví se změnila téměř polovina všech položek, a to jak na straně „má dáti“, tak na straně „dal“. Například v položce „opravy malé do třiceti tisíc korun“ původně Bytasen vykázal částku 12,5 miliónu, po opravě ji snížil na 10,2 miliónu. Bytasen v původní zprávě nadhodnotil náklady o 6,5 a podcenil výnosy o 1,1 miliónu korun.

Rekonstruovanou (opravenou) verzi hospodářského výsledku pak zastupitelstvo schválilo v červnu 2005.

Pan Kuchař ke svému tvrzení dále dokládá mandátní smlouvu mezi městskou částí a Bytasenem. V ní se v článku VI.3 praví:

Mandatář se zavazuje za oblast bytového fondu vést účetnictví bytového fondu v souladu s platnými předpisy, včetně inventarizace a dílčích povinností vyplývajících ze Zákona o účetnictví a prováděcích předpisů v souladu s účtovou osnovou platnou pro hospodářskou činnost obce a další evidenci podle pokynů mandanta. Data s měsíční uzávěrkou budou vždy 15. dne následujícího měsíce předávána mandatářem na UMC na disketě (dle zásad o předávání účet. dokladů). Nesplní-li mandatář tyto povinnosti, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši měsíční odměny a to do 30 dnů po uplynutí termínu stanoveného pro splnění povinností.

Proč nebyla vyplacena pokuta?

Podle Ing. Milana Kuchaře je právě tento článek mandátní smlouvy zcela zásadní. Městská část podle něj měla nárok na smluvní pokutu od Bytasenu ve výši tří měsíčních odměn, což činí 1,079 miliónu korun. Nikdy ho však neuplatnila. Jak to?, ptá se pan Kuchař. Jak ukázal audit, tři měsíce bylo účetnictví Bytasenu vedeno v rozporu se zákonem, vymáhání smluvní pokuty tak mělo nastoupit zcela automaticky. Jak je možné, že ze strany Rady ani Zastupitelstva nikdy nikdo nepodnikl v tomto směru žádné kroky? Komu byl takový nadstandardně přívětivý vztah s Bytasenem ku prospěchu?

Obvinění je velmi závažné, teoreticky by se na něj mohl vztahovat § 255 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona „porušování povinnosti při správě cizího majetku“.

Porušování povinnosti při správě cizího majetku

§ 255

(1) Kdo jinému způsobí škodu nikoli malou tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženu povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Otázky

Celá událost vyvolává řadu dalších otázek. Jak to, že Zastupitelstvo schválilo opravený hospodářský výsledek, který představoval zisk 7,9 miliónu korun, za správný bez dalšího komentáře, ačkoli plánovaný hospodářský výsledek roku 2004 byl více než dvojnásobný (16 milionů)? Kdo na problém poprvé poukázal, odkud vzešel impuls k provedení auditu?

Jak vlastně k nesrovnalostem v účetnictví Bytasenu došlo? Radnice na to nedává žádnou odpověď. Web www.bystrc.cz na dotaz „Bytasen“ vrátí jediný, naprosto irelevantní článek. Radnice k nesrovnalostem tak velkého rozsahu nikdy nevydala tiskové prohlášení ani žádné jiné oficiální vysvětlení. Zápisy z jednání zastupitelstva neobsahují naprosto žádné informace, které by mohly záležitost objasnit. Nepodařilo se ani dohledat žádný článek kteréhokoli z tehdejších zastupitelů, který by se případem zabýval; přitom by se dalo očekávat, že zejména opozice se záležitosti ráda chopí.

Auditorská zpráva ECOJUR nepřímo tvrdí, že viníkem problémů byla účetní Bytasenu. Tu po zjištění chyb nahradili novou pracovnicí. Jde však skutečně o pochybení jediné osoby? Zaryté mlčení radnice, která událost nijak veřejnosti nevysvětlila, svádí k různým konstrukcím.

Nedává to žádný smysl

Konzultace materiálů, které přináší Ing. Milan Kuchař, s dlouholetou profesionální účetní státní organizace, vedla k jednoznačnému stanovisku: „Celé to nedává žádný smysl“, prohlásila odbornice. Podle ní je zcela nepochopitelné, jak k tak masivním chybám vůbec mohlo dojít, a jak se vůbec Bytasenu podařilo roční uzávěrku 2004 provést. Podle vyjádření expertky by to nemělo být možné. Pro dílčí rozdíly v jednotlivých položkách by se snad přijatelné vysvětlení našlo, ale pro nesrovnalosti v celkovém výsledku už jen stěží.

Zrekapitulume události:

 • Duben 2005 – Bytasen předkládá zprávu, vykazuje zisk 269 tisíc, zastupitelstvo zprávu schválí
 • ECOJUR provádí audit, konstatuje, že účetnictví nebylo vedeno podle zákona, Bytasen vyměňuje účetní
 • Květen 2005 – Bytasen vykazuje zisk 7,9 miliónu, zastupitelstvo novou zprávu schválí
 • Spolupráce s Bytasenem pokračuje, smluvní pokutu městská část nevymáhá

Vyšetřování

Ing. Milan Kuchař podal ve věci v minulosti už několik trestních oznámení. Jak říká, všechna byla vyšetřovatelem odložena. Milan Kuchař tvrdí, že věc pokaždé vyšetřoval stejný policista, který se spokojil s vyjádřením tajemníka úřadu, že „chyby v účetnictví byly bezvýznamné a nezpůsobily v důsledku žádnou škodu“.

Jak je ale možné, že už v okamžiku, kdy se na nesrovnalosti v řádu miliónů přišlo, nebyla ihned věc vyšetřována jako kriminální? Kdyby se problém nezjistil, skončil by v Bytasenu zatajený zisk ve výši 7,6 miliónu, který náležel městské části. Je zvláštní, že nikoho ze zastupitelstva tehdy takový fakt neznepokojoval.

Ing. Milan Kuchař vidí v odložení trestních oznámení, která ve věci podal, také „politické tlaky“. Nyní, když ministerstvo vnitra řídí Věci veřejné, doufá, že se podaří zvláštní hospodaření s byty řádně vyšetřit. V těchto dnech podává trestní oznámení nové.

Vysvětlení? Radnice žádné nedává

Je možné, že pro celou aféru existuje dobré vysvětlení, které nikoho nestaví do špatného světla. Proč však radnice nikdy s takovým vysvětlením nepřišla? O příčinách a souvislostech zmizení a znovuobjevení sedmi miliónů nikdy veřejnost neinformovala. Nelze dohledat důvod, proč městská část Bytasenu prominula smluvní pokutu.

Bystrcké noviny 5/2005 sice uvádějí zprávu o hospodaření městské části, položka, o kterou se nám jedná, tu však není. V čísle 6/2005 místostarosta Jiří Altman píše, že „Prostituce není v Bystrci žádoucí“. Snad. Informace o prapodivných akcích Bytasenu však určitě žádoucí jsou.

*

Rádi zveřejníme všechny informace, které by pomohly záležitost objasnit.

Ke stažení

Materiály dodané Ing. Milanem Kuchařem (PDF)
Bystrcké noviny 5/2005 a 6/2005 (PDF)

5 komentářů k příspěvku „Milan Kuchař: Jak to bylo s Bytasenem?”

 1. Jiří Altman říká:

  Ing. Milan Kuchař vidí v odložení trestních oznámení, která ve věci podal, také „politické tlaky“. Nyní, když ministerstvo vnitra řídí Věci veřejné, doufá, že se podaří zvláštní hospodaření s byty řádně vyšetřit. V těchto dnech podává trestní oznámení nové.— toto je citace z výše uvedeného příspěvku.

  Rozumět se tomu nedá jinak, než že pan Kuchař upozorní představitele Věcí veřejných na ministerstvu vnitra, aby na řádné vyšetření kauzy tentokrát dohlédli. Jak jinak by by mohli onu řádnost zajistit, kdyby byla kauza ztracena mezi tisíci jiných. Budeme podávat nové žaloby ve staré věci pokaždé, když ministerstvo vnitra převezme jiná partaj?

  Po důkladném přečtení citovaných vět příspěvku nevím, zda by si demokraticky smýšlející občané neměli začít balit kufry a kupovat jízdenky do Zurychu, než bude beznadějně obsazeno.

  Jiří Altman

 2. admin říká:

  A co takhle, pane Altmane, prostě vysvětlit a doložit jak to tenkrát bylo?

 3. Jiří Altman říká:

  Nejasnosti v účetnictví Bytasenu podle mých informací zjistil jako první Odbor bytového hospodářství naší městské části. Následně jsem osobně zajistil, aby bylo účetnictví Bytasenu prověřeno specializovanou organizací na náklady Bytasenu. Provedl to zmiňovaný EKOJUR. Zjistil velké množství špatně zaúčtovaných položek a o výsledku informoval na jednání zastupitelstva městské části i podrobnou písemnou zprávou. Všechny účetní chyby měla na svědomí jediná účetní, která pracovala v Bytasenu krátce a byla vzápětí propuštěna. Firma EKOJUR se podílela poradensky i na nápravě – téměř rekonstrukci účetnictví. Podle informací EKOJURU i odboru, nedošlo k finanční ztrátě. Zastupitelé (všech politických stran) měli veškeré analýzy k dispozici. Samotná celková zpráva EKOJURU je poměrně obsáhlým a odborným materiálem. Z ní si udělal pan Kuchař pro sebe nejprve závěr, že v bytovém hospodaření postrádá cca. 8 milionů korun a uplatňoval tuto výhradu opakovaně na zastupitelstvu. Několikrát mu bylo z úst kvalifikovaných osob vysvětleno, jakým způsobem došlo k účetním chybám a potvrzeno, že nedošlo k finanční újmě městské části. Pan Kuchař podal i trestní oznámení, které bylo odloženo, protože se trestný čin nestal.

  Nikdo ze zastupitelů městské části nedal podnět k dalším opatřením. Bylo dosti zřejmé, že kontrolní mechanizmy městské části zafungovaly poměrně dobře a přijatá opatření byla zastupiteli, podle mého názoru, vnímána jako dostatečná.

  Případné uplatnění smluvních sankcí je na úřadu městské části nastaveno jako automatické a je věcí příslušných úředníků. Z mandátní smlouvy vyplývá, že pod sankcí je samotné dodržení dat pro uzávěrku. Asi nelze přijmout výklad, že pod sankcí je i vznik případných účetních chyb. Nicméně vyhodnocení těchto okolností je na právnících úřadu a není předmětem samosprávného rozhodování.

  S pozdravem, Jiří Altman

 4. admin říká:

  Díky. Zbývá zřejmě objevit kompletní zprávu ECOJURu (snad ji má pan Kuchař, zeptám se) a věc snad bude z větší části objasněna.

 5. Jiří Altman říká:

  Určitě ji budou mít i na odboru bytovém, popř. finančním a je veřejnosti k dispozici, jako ostatně každý materiál, který úřadem MČ prochází. Jiří Altman

Zanechte komentář

3 + 3 = ?