Sdílet
Jaroslav Kacer: Sto dní předsedy regionální organizace

Bystrčník 25. 8. 2011 v 17.30 Témata: , ,

Jaroslav Kacer je zastupitelem Bystrce a Brna a zároveň také předsedou brněnské TOP 09. V následujícím textu bilancuje prvních sto dnů ve své funkci předsedy regionální stranické organizace. Článek jsme převzali z jeho blogu kacer.blog.idnes.cz.

*

Sto dní předsedy regionální organizace

Uplynulo pomyslných sto dní od okamžiku, kdy jsem byl zvolen do čela regionální organizace TOP 09 Brno-město. Jak bývá dobrým zvykem, předkládám rekapitulaci uplynulého období a představení vizí, které by stálo za to uvést do života.

První regulérní volební regionální sněm byl svolán na úterý 17. května 2011. První zasedání regionálního výboru se uskutečnilo již ve čtvrtek 2. června 2011. Členové nového regionálního výboru poprvé obdrželi materiály k jednotlivým projednávaným bodům včetně návrhu usnesení a důvodových zpráv, a to již týden předem tak, aby se mohli dostatečně dopředu seznámit s projednávanou problematikou. Byl stanoven harmonogram jednání regionálního výboru do konce roku tak, aby si členové mohli zarezervovat svůj drahocenný čas. Nově jsou také od této doby informováni všichni členové regionální organizace o přijatých usneseních regionálního výboru.

Na první jednání byly vypracovány tři vnitřní směrnice – řády regionálního výboru. Nutností bylo, stejně jak ve sportu, nastavení hřiště a mantinelů, ve kterých se mohou hráči či spíše členové pohybovat. Schváleny byly jednací řád regionálního výboru, organizační a příspěvkový řád regionální organizace. V rámci organizačního řádu je nastaven tok informací směrem k jednotlivým místním organizacím od příslušných členů TOP 09 ve výborech ZMB a komisích RMB tak, aby byl prosazován pokud možno konzistentní postoj. Na třetím jednání proběhla revize příspěvkového řádu, kdy nově 10% z poskytnutých zvláštních členských příspěvků náleží centrále pro tzv. fond solidarity. K dobrovolnému příspěvkovému řádu bylo přistoupeno z důvodu nutnosti splácet vnitřní finanční dluh z dob předchozího vedení regionálního výboru a transparentního financování vlastní činnosti naší regionální organizace.

Bylo ustanoveno 9 odborných komisí regionálního výboru. Členy komisí mohou být členové TOP 09 a případně i nečlenové z řad odborné veřejnosti. Hlavním úkolem komisí je vypracovávání odborných stanovisek k jednotlivým bodům jednání regionálního výboru, jak již bylo aplikováno na třetím jednání RV dne 4. srpna 2011 či předkládání vlastních bodů k projednání. Dále je to příprava volebního programu za Brno do krajských voleb v příštím roce, kdy první návrhy budou projednány již na začátku listopadu tohoto roku. Komise regionálního výboru budou postupně připravovat návrhy dalšího směřování naší strany v městě Brně; výstupy své činnosti budou vzájemně koordinovat, aby došlo ke konsenzu napříč všemi oblastmi života města a postupně mohl vznikat volební program do dalších komunálních voleb v roce 2014.

Regionální výbor je nejvyšším politickým orgánem TOP 09 na území města Brna již od svého ustavení v roce 2009. Teprve nyní však začal plnit svou funkci – zaujímat postoje ke klíčovým politickým otázkám a de facto se tak začal zabývat běžnou politickou činností. Na jednáních regionálního výboru se projednávají jednotlivé body jednání Zastupitelstva města Brna celoměstského významu a regionální výbor přijímá doporučení pro zastupitele za TOP 09.

Podle mých dostupných informací jsme jedinou politickou stranou, která připravuje tzv. team buildingové akce pro své členy, neboť nejen politikou živ je člověk. Předminulý týden proběhla akce TOP Víkend na Borovince a bylo dohodnuto, že se tato zdařilá akce bude opakovat každý rok ve stejném termínu, tedy o druhém srpnovém víkendu. Pro zimní období zvažujeme uskutečnění obdobné akce, spojené s lyžováním či snowboardingem. Mimo všech ostatních akcí připravujeme i ples regionální organizace, který by se měl konat dne 28. ledna 2012.

Za dobu uplynulých sto dní byla svolána celkem 3 jednání regionálního výboru a podařilo se zajistit, že město Brno navštívili 3 významní politici TOP 09. V červnu za námi zavítal ministr zdravotnictví Leoš Heger, v červenci ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a v srpnu předseda poslaneckého klubu TOP 09, Starostů a nezávislých, Petr Gazdík. Přislíbena je i návštěva ministra financí Miroslava Kalouska, na které by měla být představena přijatelnější varianta novely rozpočtového určení daní pro Brno.

Na posledním jednání regionálního výboru 4.8.2011 byl připraven a následně schválen systém mediální prezentace. Ten popisuje, jak pracovat s médii, jak správně napsat tiskovou zprávu a postup krizové komunikace s médii. Cílem je ukázat veřejnosti relevantní politickou práci a mimo volební kampaně tak budovat pozitivní obraz naší strany. Od září se vrátíme k pořádání pravidelných tiskových konferencí, na kterých vždy počítáme s vystoupením minimálně jednoho komunálního politika z města Brna. V přípravě je systematická on-line komunikace pomocí Facebooku a nových upravených internetových stánek na celostátní platformě.

V průběhu posledního čtvrtletí bychom rádi oslovili studenty a mladou generaci s možností zapojení do politického dění i bez toho, že by museli být členy strany. Neboť směřování komunální politiky se jich bytostně dotýká a kroky dlouhodobé strategie ovlivní i jejich životy. Připravujeme i panel odborníků, kteří nechtějí být veřejně spojováni s politickou stranou, ale mohou nám být velice nápomocni. V neposlední řadě počítáme i s panelem podnikatelů se specifickými připomínkami k našim jednotlivým návrhům.

Závěrem bych chtěl uvést některé vize budoucího směřování města, které budou předmětem jednání jednotlivých komisí regionálního výboru. Nutné je narovnání disparity mezi tržním a dosud regulovaným nájemným. Nastavit privatizaci obecních bytů tak, aby se byty neprivatizovaly za diskontní ceny. Město by si mělo ponechat určitou část bytového fondu – především tzv. sociální byty. Změnit financování městských částí tak, aby hlavním kritériem hodnocení komunálních politiků nebylo množství získaných finančních prostředků pro městskou část, ale především jejich efektivní využití a dlouhodobá strategie rozvoje. Brno by si mělo ponechat strategické společnosti a ty následně transformovat do jedné velké městské společnosti, tím by se odstranily tzv. trafiky pro zastupitele – členství v představenstvech a dozorčích radách. Sloučit příspěvkové organizace v oblasti kultury a zdravotnictví pod jeden management. Kulturu nadále financovat pomocí odsouhlasených grantových programů. V sociální oblasti podporovat především formy neústavní péče. Nastavit transparentní financování kulturních a sportovních akcí. Postupovat s dlouhodobou strategií u jednotlivých investic. Vytvořit z Brna nejlepší místo pro život.

Jaroslav Kacer
TOP 09

*

Související

Jaroslav Kacer, TOP 09: Požadujeme relevantní zhodnocení přínosů Velké ceny
Jaroslav Kacer: Nejsnazší je zdražit jízdné a hotovo
Jaroslav Kacer: S byty v principu souhlasíme
Jaroslav Kacer z Bystrce povede TOP 09

Zanechte komentář

3 + 3 = ?